Rut ruot hang ty dong khi thi cong truong tieu hoc Trung Trac Ha Noi

Thứ sáu, 23 Tháng một 2009, 12:00 GMT+7Xet hoi cac doi tuong trong vu an

Tu nguon tin cua quan chung ket hop cong tac trinh sat, ra soat dia ban, sau hon ba thang vat va bi mat theo doi, 9 gio ngay 22-1, Phong CSDT toi pham Kinh te (PC15) cong an TP Ha Noi phat hien vu cau ket rut ruot hang ty dong tai cong trinh thi cong truong tieu hoc Trung Trac, Quan Hai Ba Trung (Ha Noi).

Cong trinh thi cong truong tieu hoc Trung Trac co dien tich 2.000 m2, trong do dien tich xay dung 3.600 m2, gom cac day nha ba, bon tang. Cong trinh nay duoc khoi cong tu 23-10, gia tri hon 22 ty dong va bat dau trien khai ep coc vao thang 12- 2008. Ngay tu khi cong trinh khoi cong, Phong PC15 cong an TP Ha Noi nhan duoc nhieu don thu cua nhan dan to giac dau hieu gian lan trong thi cong. Ket hop voi nguon tin trinh sat, Thuong ta Trinh Van Vat, Truong phong PC15 Cong an TP Ha Noi chi dao xac lap chuyen an dau tranh, muc tieu de ra la bat qua tang hanh vi gian lan cua cac doi tuong ngay tai hien truong.

Trinh sat phong PC15 Ha Noi kiem tra, phat hien hanh vi rut ruot cong trinh

Hoi 9 gio ngay 22-1, doan kiem tra lien nganh cua Phong PC15 Cong an TP Ha Noi cung So Xay dung Ha Noi, cong an phuong Dong Nhan bat ngo tien hanh kiem tra cong tac thi cong cong trinh truong tieu hoc Trung Trac, tai pho Phuong Vien, phuong Dong Nhan, quan Hai Ba Trung (Ha Noi). Nha thau thi cong ep coc la cong ty co phan dau tu va kinh doanh (CPDTKD) bat dong san, tru so tai 102 Ba Trieu (Ha Noi) va chu dau tu kiem tu van giam sat thi cong la Ban Quan ly du an (QLDA) quan Hai Ba Trung. Tai cong trinh co ong Nguyen Duy Do, Pho Giam doc dieu hanh cong trinh, ba Vu Thi Thoa, Chu nhiem cong trinh va ong Nguyen Thanh Long, doi truong doi ep coc. Tap ban ve thiet ke do nha thau quan ly da duoc ky va dong dau cua Ban QLDA quan Hai Ba Trung.

Doan kiem tra tien hanh kiem tra tai lieu quan ly chat luong trong qua trinh thi cong, cac tai lieu lien quan va thuc te xac suat mot so doan coc hien co cong trinh. Theo bao cao cua nha thau, hien cong trinh dang ep coc dai tra, duoc 594/624 coc. Ong Nguyen Thanh Long, Doi truong doi thi cong ep coc trinh bay voi doan kiem tra tai cong trinh rang, theo thiet ke coc duoc ep voi chieu sau moi coc 20 m, nhung thi cong thuc te chi ep tu 10 den 11 m, theo su chi dao cua Nguyen Duy Do. Cong ty CPDTKD bat dong san la nha thau thi cong ep coc da khong xuat trinh duoc phieu kiem dinh dong ho ep coc, chi xuat trinh mot phieu ket qua so 18/QTXD cap ngay 17-1 do Trung tam kiem an toan ky thuat xay dung so 4 Ton That Tung cap cho cong ty co phan xay dung va lap may dien nuoc so 3-COMA. Thuc te, trong hai dong ho ap luc hien co tai cong trinh, chi co mot dong ho duoc dan tem kiem dinh, co gia tri den thang 11- 2009. Co quan dieu tra khang dinh, viec su dung cac may ep coc va dong ho ap luc chua duoc kiem dinh hoac khong chung minh cac thiet bi do da duoc kiem dinh, sai voi quy dinh ve quan ly chat luong cong trinh xay dung. Theo ban ve do cong ty tu van thiet ke va phat trien du an AS thiet ke, coc duoc ep co chieu dai du kien la 20 m. Sau khi co ket qua nen tinh kiem tra suc chiu tai cua coc, don vi thiet ke co van ban so 17/CV-AS tra loi Ban QLDA quan Hai Ba Trung, dieu chinh chieu dai coc tu 20 m xuong con 17,5m, to hop boi bay doan coc moi doan dai 2,5m, tuy nhien thuc te thi cong chi su dung loai coc 200x 200 mm gom cac doan coc dai 4m va 5m.

Cac trinh sat hop an.

Dap dau coc be tong cong trinh con tren mat bang chua su dung de kiem tra cho thay, khong co bon lop luoi dau coc (theo thiet ke co 4 lop luoi fi 6 a50), rieng doan coc mui L = 2,5m, theo thiet ke khong thong nhat trong viec ghi so lieu duong kinh thep doc (mat cat doc ghi 4 phi 14, mat cat ngang ghi 4 phi 16).

Kiem tra tai tru so Ban quan ly du an quan Hai Ba Trung phat hien ong Nguyen Dinh Lap dang ngoi ky bien ban nghiem thu coc da ep va phieu theo doi ep coc mong cong trinh truong Tieu hoc Trung Trac. Qua kiem tra tong so 90 ho so dai coc, ong Lap da ky nghiem thu 66 ho so dai coc.

Doi truong doi ep coc va hien truong so coc gian lan tai cong trinh.

Nha thau va can bo ban QLDA quan Hai Ba Trung da vi pham trinh tu thu tuc ve dau tu xay dung, cac quy dinh ve quan ly chat luong theo quy dinh hien hanh cua phap luat. Dieu dang noi la hien tuong rut ruot cong trinh khong chi xay ra o cong trinh thi cong truong tieu hoc Trung Trac ma con xuat hien o nhieu cong trinh khac tren dia ban ca nuoc, gay thiet hai lon cho ngan sach Nha nuoc.

Co quan dieu tra yeu cau chu dau tu va don vi thi cong tam dung thi cong cong trinh, cung cap toan bo ho so tai lieu lien quan den cong trinh de mo rong dieu tra, xu ly vi pham. Thiet nghi, hanh vi rut loi thi cong truong hoc, mot du an xay dung mang tinh nhan van phuc vu “trong nguoi” phai duoc xu ly nghiem minh.


(Theo Nhan Dan)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.