Lich cup dien Binh Duong tu 18 2006

Thứ sáu, 18 Tháng sáu 2010, 07:35 GMT+7


Lich cup dien Binh Duong tu 18 20/06 Ly do cat dien: Dieu tiet san luong dien ket hop cong tac sua chua va bao tri luoi dien Xin gioi thieu toi quy doc gia lich cat dien Binh Duong tu ngay 18/06 den ngay 20/06.

Ngay 18 thang 06 nam 2010

Mat dien tu 05h00 - 18h30 cac khu vuc sau:

Khu vuc ben phai duong DT 743 tu nga ba nam Sanh den nga ba Tan Khanh (TXTDM)
Khu vuc Su Doan 7, duong 30/4 tu trung tam giao duc thuong xuyen den san banh Go Dau(TXTDM)"
Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu Nga 3 Tan Khanh ve den Nga tu Mieu Bung Cu xa Binh Chuan (Thuan An)
Khu vuc doc ben phai quoc lo 13 tu Uy Ban xa Tan Dinh den dai khi tuong Thuy Van (Ben Cat)
Khu vuc duong DLBD ben trai duong tu nga ba Mui Dui den Khu du lich Dai Nam, Khu vuc xa Tan An, Hiep An, Tuong Binh Hiep,Chanh My (TXTDM)
Khu vuc duong DLBD ben trai duong tu nga tu San Banh den nga ba Mui Dui, khu vuc duong Yersin (TXTDM)
Khu vuc doc ben phai quoc lo 13 tu Uy Ban xa Tan Dinh den dai khi tuong Thuy Van (Ben Cat)
Khu vuc duong DLBD ben trai duong khu du lich Dai Nam den san banh Go Dau duong CMT8 tu nga ba Mui Dui den cau Ong Danh(TXTDM)
Khu vuc tu Doc Tan Binh den Nga tu Binh Tri va tu Nga tu Binh Tri den Doc Ong Thap xa Tan Binh (Di An)
Khu vuc doc hai ben duong tu Nga 6 An Phu den Cty Betong ly tam Mien Dong, khu vuc nha may xu ly nuoc An Phu (Thuan An)
Khu vuc tu truong Trung Hoc Thai Hoa doc 2 ben duong DH401 den nga 3 Tan Thieu - xa Tan Binh, tu Cau Tong Bang doc duong DT747 den cho Tan Ba, tu truong Thai Hoa doc duong DT747B den cau Ong Tiep, tu cho Tan Ba doc duong DT747 den Cau Tong Bang Thanh Phuoc (Tan Uyen)

Khu vuc tu Be Tong Phan Vu den Nga tu 550 khu cong nghiep Song Than 2(Di An)
Khu vuc tu Nga tu 550 doc theo Duong DT-743 den Nga 3 YAZAKY xa Tan Dong Hiep (Di An)"
Khu vuc duong so 1, 2 (tu cong ty UTS Sai Gon Van den cong ty Cong Nghe Son Hoang Hao), 3 KCN Dong An xa Binh Hoa (Thuan An)
Khu vuc doc ben trai dai lo Thong Nhat tu tram gac den duong so 10 KCN Song Than (Di An).
Khu vuc doc duong so 19, 20, 21, 22 KCN Song Than (Di An).
Khu vuc Nha May Xe Lua Di An, Truong Ky Thuat Duong Sat huyen Di An.thi tran Di An (Di An)
Khu vuc tap the nhan dan tu to 8 den to 17 Xom Ngheo khu pho Thong Nhat thi tran Di An (Di An)"
Khu vuc doc ben phai dai lo Thong Nhat tu nga 3 tram gac den nga 4 Duong so 10 KCN Song Than (Di An).
Khu vuc tu vong xuay Duong so 10 doc theo duong so 10 den Duong so 9, doc theo duong so 9 tu Duong so 10 den Duong so 6 khu cong nghiep Song Than (Di An).
Khu vuc Duong so 8 tu Duong so 9 den Dai lo Doc Lap khu cong nghiep Song Than (Di An)"
Khu vuc doc duong so 6 tu nga 3 Dai lo Doc lap den duong so 5 khu cong nghiep Song Than (Di An).
Khu vuc khu chung cu Hai Long den Cau Vuot Song Than (Di An).
Khu vuc tu Cau Vuot Song Than den UBND xa An Binh (Di An).
Khu vuc KDC Viet Lap xa An Binh (Di An)."
Khu vuc duong so 1A, 2, 2B, 6 KCN Dong An, khu vuc cong ty Gas Binh Duong, KDC Dong An xa Binh Hoa (Thuan An)
"- Khu vuc tu nga 3 dai lo Thong Nhat den nga 3 dai lo Doc lap KCN Song Than (Di An).
Khu vuc doc dai lo Doc lap KCN Song Than (Di An).
Khu vuc doc duong so 10 tu nga 3 Dai lo Doc lap den nga 4 duong so 9 KCN Song Than (Di An).
Khu vuc Bo Tu Lenh Quan Doan 4 khu cong nghiep Song Than (Di An)"
Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu Nga tu 550 ve den cong ty Bor Yuer, Duong so 23 KCN Song Than II (Thuan An)
Cong ty Thep POMINA (Thuan An)
Khu vuc doc ben trai duong DT 743 tu Nga tu Cau Ong Bo ve den Nga tu 550 xa Binh Hoa
Khu vuc Thuan An Hoa, Binh Dang, Khu vuc cong ty Ngoai Thuong, Foremost xa Binh Hoa (Thuan An)"
Khu vuc doc ben phai duong tu tram trung gian Binh Hoa vao den Cty Nam Cuong xa Thuan Giao
Khu vuc doc theo duong dat do tu cong ty Nam Cuong ra den duong Thu Khoa Huan (Thuan An)
Khu vuc doc hai ben duong Thu Khoa Huan tu nga tu Hoa Lan ra den Dinh Thuan Giao, doc ben phai tu Dinh Thuan Giao ra den Nga 4 Binh Chuan ( Thuan An)
Khu vuc My Quang, Ap 4 xa An Phu (Thuan An)
Khu vuc Ap Vinh Tien, 1A, Bung Rieng Xa Vinh Hoa, Ap 2A, Bo La, Dong Chinh xa Phuoc Hoa (Phu Giao) xa Tan Binh (Tan Uyen)
Khu vuc tu cau Binh Co doc duong DT747 den nga 3 Cong Xanh (Tan Uyen)
Khu vuc tu quan Ong Tu doc duong DH420 den nga 3 Cay Queo, tu nga 3 Cay Queo doc duong DT7476 den cho Quang Vinh sau benh vien phong Ben San, tu benh vien phong Ben San doc duong DH406 den cau Khanh Van (Tan Uyen)
Khu vuc tu Huyen Doi den nga 3 Ba Muon, tu cau Ong Huu doc duong DT746 den Cau Vung Gam (Tan Uyen)
Khu vuc tu Trai Phong Ben San doc duong DT746 den Cau Ben San, tu Uy Ban Tan Vinh Hiep doc duong DT746 den nga 3 Tan Phuoc Khanh, tu nga tu cho Tan Phuoc khanh doc DH403 den Cong ty Moden Food, tu nga 3 Dai Chien thang Tan Phuoc Khanh doc duong DH406 den Cong ty Kim Son (Tan Uyen)
Khu vuc Nui Dat, Ap Tha La, Rach Da, Yen Ngua, Suoi Sau, Suoi Can xa Dinh Thanh; Ap Dong Sam, Dong Sen, Bau Giau xa Dinh An va toan bo xa Minh Tan, Minh Hoa, Minh Thanh ( Dau Tieng)
Khu vuc toan bo cum khu cong nghiep Tan Dinh (Ben Cat)
Khu vuc doc ben trai duong DT-743 tu cau Ba Kham den nga 3 Lo O (Di An).
Khu vuc ben phai QL1K tu Nga 3 den Cau Hang (Di An)"
Khu vuc tu nga 3 Cay Diep den nga tu Chieu Lieu va tu Nga tu Chieu Lieu den khu vuc Cho Dai Quang xa Tan Dong Hiep (Di An)
Khu vuc tu nga 4 Chieu Lieu den khu dan cu Dai Quang xa Tan Binh (Di An).
Khu vuc khu Tai Dinh Cu xa Tan Dong Hiep (Di An).
Khu vuc Trai Ga Dong Thanh xa Tan Dong Hiep (Di An)"
Khu vuc San xuat An Phu (Thuan An)
Khu vuc doc duong DT743 tu nga 3 Dong Tan den nga 3 Vuon Tram xa Tan Dong Hiep (Di An).
Khu vuc khu dan cu Tan Binh xa Tan Binh (Di An(
Khu vuc tu Nga tu Chieu Lieu den Doc Tan Binh xa Tan Binh (Di An).
Khu vuc tu Nga tu Chieu Lieu den Nga 3 Lien Hop xa Tan Dong Hiep (Di An)
Khu vuc tu Tai Ga Thinh A den Dinh An Nhon xa Tan Binh (Di An)"
Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu cong ty Alhonga ve den cong ty Thep Thien Loc Tan (Thuan An)
Khu vuc tu Nga 3 Nha May Giay Tan Mai den Nga 3 Thien Thu xa Binh Thang ( Di An)

Ly do: Dieu tiet san luong dien ket hop cong tac sua chua va bao tri luoi dien

Ngay 19 thang 06 nam 2010

Mat dien tu 05h00 - 18h30 cac khu vuc sau:

Khu vuc duong CMT8 tu nga tu Go Dau den An Thanh (TXTDM)
Khu vuc doc theo duong DT 745 tu Nga tu Phu Van ve den Nga ba Mui Tau, Khu vuc An Son Thi Tran An Thanh , Khu vuc ap Binh Hoa xa Binh Nham, khu vuc cho Lai Thieu (Thuan An)
Khu vuc doc theo duong Nguyen Van Tiet TT Lai Thieu (Thuan An)"
Khu vuc duong DT 743 ben trai duong tu nga tu Cho Dinh den nga ba Dinh Diem(TXTDM)
Khu vuc duong DLBD ben phai duong tu nga tu San Banh den Suoi Cat va tram STTTT, co phan bong da, Kim Hung 3(TXTDM)
Khu vuc cong ty Duoc Pham Truong An, TL Hop Thanh, CS Nguyen Thanh Bang, LHA tram Gom 1/5, khu vuc nha may Bia Ben Thanh (nhanh 1) xa Vinh Phu
Khu vuc doc theo duong Nguyen Trai TT Lai Thieu (Thuan An)"
Khu vuc cong ty Nam Cuong, khu vuc doc hai ben duong tu cong ty Go The Gioi vao den Nguyen Trang, Thinh Tan xa An Phu (Thuan An)
Khu vuc tu nga 4 Mien Bung Cu doc ben phai duong DT747B den truong trung hoc Thai Hoa 2, cum cong nghiep Chi Hung, Tan Sanh, Dong Phuong (Tan Uyen)
Khu vuc doc hai ben duong tu Cty Han Nguyen Ky ra den duong DT 743 ap 1B xa An Phu (Thuan An)
Khu vuc doc ben trai duong DT 743 tu Nga 3 duong vao cong ty Han Nguyen Ky ve den Nga 3 Vuon Tram xa An Phu (Thuan An)"
Khu vuc cong ty Dong Do, Nha tro Nguyen Van Dung, Kho Gom Au A, Green River, Green River Wood, Nha tro Le Van Hieu, Hoang My, Luu Van Dung, Tuoc My, Go Truong Thanh, Giang Tay, Tran Trung Cuong, Xang Dau Phuc Loi, Thuong Dinh, Nha tro Phan Thi Kim, Le Van Thinh, Nguyen Thi Kim Xuyen xa An Phu (Thuan An)
Khu vuc mat dien tu nga 4 Mieu Bung Cu doc duong DT747B den cau Khanh Van (Tan Uyen)
Khu Pho Ap Vinh Tien, Vinh An , Le Trang xa Vinh Hoa, Thi Tran Phuoc Vinh, xa Tam Lap, Xa An Binh.
(Phu Giao)"
Khu vuc tu Cau Tan Loi doc theo duong DH422, 411 den Suoi Cau – Tan Dinh, KCN Dat Cuoc (Tan Uyen)
Khu vuc tu doc Ba Nghia doc ben phai duong DT747 den nga 3 Ong Dong, tu nga 3 Ong Dong doc ben trai duong DT747B den van phong Khu Cong nghiep Nam Tan Uyen (Tan Uyen)
Khu vuc Khu Pho 2, 6 thi tran Dau Tieng va toan bo xa Thanh An, Thanh Tuyen (Dau Tieng)
Khu vuc duong tao luc 1 tu KCN Dai Dang den duong DT 743 (TXTDM)
Khu vuc tu nga 4 mieu Bung Cu doc ben phai duong DT743 den nga 3 Tan Phuoc khanh, tu nga 4 Binh Chuan doc duong DH403 den Cong ty GTM – Tan Khanh (Tan Uyen).
Duong tao luc 1 tu nga ba duong so 1 den KCN Dai Dang (TXTDM)
khu vuc duong tao luc 7 tu nga tu Buu Dien Phu My den nga tu duong tao luc 7 va tao luc 2(TXTDM)
khu vuc duong tao luc 1 tu nga ba duong so 1 den Phu Chanh 3 Duong tao luc 2 tu Buu Dien Phu My den cau Tho Ut (TXTDM)
Khu vuc toan bo KCN VSIP2, Dong An 2, KCN Phu Gia (Ben Cat)
Khu vuc tu cau Ben San doc duong DT746 den Uy ban nhan dan xa Tan Vinh Hiep, khu vuc tu cau Tho Ut- doc duong DT743 den Cong Xanh, tu Cong Dinh Ong Dong doc duong DH409 den Ap Ba Tri (Tan Uyen)
Khu vuc doc ben trai quoc lo 13 tu Uy Ban nhan dan xa Tan Dinh den Cau Tay va cac cong ty truc thuoc tren dia ban(Ben Cat)
Khu vuc doc ben phai quoc lo 13 tu nga ba Cong An den den Ben Van (Ben Cat)
Khu vuc Ap Moi, Ben Tuong, Ben Cha Di, Ong Khuong, Suoi Khoai (Ben Cat)
Khu vuc Cay Xang Phat Loi, Nam Hung, nha may xu ly nuoc thai My Phuoc 2, Xuong Tole, Khang Nguyen Dat, Thanh Hien, co so Tran Minh Hoang, Nguyen Van Dung, Trung Tam Y Te, Thien Quan, Thanh Son, Phuoc Hai, Nam Tan, Phuong Tai, Nguyen Ba Ly, Tay Son, Son Tay Phi, Rau Qua Sai Gon, Hao Duong, Ami, Bao Duc, Lap Quang, Cap Quang, Trang trai Vo thi Thuy Trang, Bay Luat, Thanh Cong, Phuoc Hai, Binh Minh, Buu Cuc Lai Hung, Luong Tan Chi, Tran Thanh Tien, Tan Quang Phat, Tan Tien, Huynh Dung (Ben Cat)
\' - Khu vuc Ao Ho, Ben Van, Ap 2 Long Nguyen (Ben Cat)
Khu vuc he thong cap nuoc Bau Bang, Kiss Wire, nha xuong xay san Tung Tran, nha xuong xay san My Phuoc BB, EMC, Hotta, Binh Hoa, Hiep Thanh, Kumho, Khai Hoan, Nhat Dai, Dai Viet, Tien Phat, Truc Dien, Phuong Nam (Ben Cat)"
Khu vuc doc hai ben duong 30-04 tu nga ba Vat Tu den nga tu Tang Du va tu nga tu Tang Du Ben Cat den Long Tan Dau Tieng (Ben Cat)
Khu vuc doc ben trai quoc lo 13 tu Cau Tay den nga ba Vat Tu (Ben Cat)
Khu vuc thi tran My Phuoc, xa Long Nguyen (Ben Cat)"
Khu vuc doc ben trai QL1K tu nga 3 Lo O den Cau Hang xa Tan Dong Hiep (Di An).
Khu vuc toan bo Khu Pho 1, 2, 3, 4 thi tran Dau Tieng va Ap Nui Dat xa Dinh Thanh ( Dau Tieng)
Khu vuc tu duong so 2 doc theo ben tai dai lo Thong Nhat den nga 4 Duong so 10 KCN Song Than (Di An).
Khu vuc tu vong xuay Duong so 10 doc theo duong so 10 den Duong so 9, doc theo duong so 9 tu Duong so 10 den Duong so 6 khu cong nghiep Song Than (Di An).
Khu vuc Duong so 8 tu Duong so 9 den Dai lo Doc Lap khu cong nghiep Song Than (Di An)
Khu vuc Ap Tan Hoa xa Dong Hoa (Di An)
Khu vuc doc QL1K tu Nga 3 Lo O den cong ty giay Hanh Linh (Di An).
Khu vuc tu co so Heo 2/9 den cau lac bo Thuan Thien (Di An).
Khu vuc khu ham da Dong Hoa (Di An).
Khu vuc tu nga 3 Cay Lon doc theo duong Tran Hung Dao den Nga 3 Ngan Hang va tu Nga 3 Ngan Hang den Cong 16 thi tran Di An (Di An)
Khu vuc tu Cong 15 den Nha May Xe Lua Di An thi tran Di An (Di An)x
Khu vuc tu Nga 3 Xom Nhang doc theo Truong Tre den Trung Tam Hanh Chinh Di An thi tran Di An (Di An).
Khu trung tam Hanh Chinh Di An (Di An)

Ly do: Dieu tiet san luong dien ket hop cong tac sua chua va bao tri luoi dien

Ngay 20 thang 06 nam 2010

Khong cat dien

(Theo Dien luc Binh Duong)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.