Ket luan cua bo Chinh tri ve Vinashin

Thứ hai, 09 Tháng tám 2010, 09:16 GMT+7


Ket luan cua bo Chinh tri ve Vinashin Vinashin nhan duoc nhung \'phan quyet\'. Bo chinh tri da co nhung danh gia chung ve nhung sai pham lon o tap doan Vinashin.

Tai phien hop ngay 31/7, sau khi nghe Ban can su dang Chinh phu bao cao ve tinh hinh Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam (Vinashin), y kien cua Van phong Trung uong Dang, Uy ban Kiem tra Trung uong, Uy ban Kinh te cua Quoc hoi, Bo Cong an va mot so bo, nganh Trung uong; Bo Chinh tri da thao luan va ket luan nhu sau:

Tu khi duoc thanh lap vao nam 1996 den nay, Tap doan Vinashin (trong do tu nam 1996 den nam 2006 la Tong Cong ty Cong nghiep Tau thuy Viet Nam) da co buoc phat trien nhanh tren nhieu mat:

Buoc dau da hinh thanh duoc co so vat chat ky thuat quan trong, co trinh do cong nghe tien tien va kha dong bo cua nganh cong nghiep dong, sua chua tau bien; xay dung duoc doi ngu tren 70.000 can bo, cong nhan ky thuat, trong do nhieu nguoi co tay nghe kha, co kha nang dong duoc nhieu loai tau phuc vu cho nhu cau da dang va ngay cang cao cua nen kinh te, quoc phong, an ninh va cho xuat khau, ke ca tau trong tai tren 100.000 DWT...

Rieng trong thoi ky tu nam 1996 - 2006, dat toc do tang truong kha cao (binh quan 35% - 40%/nam), kinh doanh co lai; tang duoc von chu so huu va gia tri tai san cua doanh nghiep.

Nhung sai pham nghiem trong

Tuy nhien, hien nay, Vinashin dang gap nhieu kho khan rat lon, boc lo nhieu yeu kem, sai pham nghiem trong:

Thu nhat, dau tu mo rong qua nhanh, quy mo lon, mot so du an trai voi quy hoach duoc phe duyet, dan trai tren nhieu linh vuc, dia ban, co linh vuc khong lien quan den cong nghiep dong va sua chua tau bien, trong do nhieu linh vuc kem hieu qua, co nhieu cong ty, du an thua lo nang ne.

Thu hai, tinh hinh tai chinh dung truoc bo vuc pha san: Theo so lieu ban dau, uoc tinh du no hien dang rat lon, len toi khoang 86.000 ti dong; no den han phai tra khoang tren 14.000 ti dong; ti le no phai tra tren von chu so huu gap gan 11 lan, kho co kha nang tu can doi dong tien.

Thu ba, san xuat, kinh doanh hien dang bi dinh tre; bi mat hoac giam nhieu don dat hang; nhieu du an dau tu do dang, khong hieu qua.

Thu tu, tinh hinh noi bo dien bien phuc tap: Hon 70.000 can bo, cong nhan vien lo lang do viec lam va thu nhap giam; hien da co khoang 17.000 cong nhan chuyen viec hoac bo viec; 5.000 cong nhan bi mat viec lam; nhieu cong nhan cua mot so nha may, xi nghiep bi cham tra luong trong nhieu thang...

Ket luan cua bo Chinh tri ve Vinashin, Tin tuc trong ngay, tap doan Vinashin,Vinashin,Pham Thanh Binh,chu tich Tap doan Vinashin,tau bien

Mot con tau cua Vinashin.

Mac du van trong tam kiem soat va co the khac phuc duoc, nhung neu khong co cac chinh sach, bien phap dung dan, kip thoi, tinh hinh cua Vinashin co the anh huong xau den cac to chuc tin dung, cac don vi duoc nhan chuyen giao, ngan sach nha nuoc, su on dinh vi mo cua nen kinh te, viec lam va thu nhap cua can bo, cong nhan Tap doan va nhieu ho gia dinh nong dan noi co dat bi thu hoi; anh huong den long tin cua nhan dan doi voi chu truong cua Dang va Nha nuoc ve phat trien doanh nghiep nha nuoc va mo hinh tap doan kinh te nha nuoc; tac dong tieu cuc den on dinh chinh tri - xa hoi cua dat nuoc.

11 lan kiem toan khong phat hien duoc khuyet diem

Theo Bo Chinh tri, nhung han che, yeu kem neu tren xuat phat tu nhieu nguyen nhan chu quan va khach quan, song nguyen nhan chu quan van la chu yeu, truoc het thuoc ve trach nhiem truc tiep cua Hoi dong Quan tri va Ban Lanh dao Tap doan, trong do co ca nhan Chu tich Hoi dong Quan tri Tap doan va trach nhiem cua mot so co quan quan ly nha nuoc co lien quan o Trung uong va dia phuong.

Trinh do can bo lanh dao, quan ly cua Cong ty me va cac don vi thanh vien cua Vinashin chua dap ung duoc yeu cau quan tri mot tap doan kinh te lon, dac biet la nguoi dung dau con han che ve nang luc, co bieu hien thieu trach nhiem, tuy tien, ca nhan, bao cao khong trung thuc, co y lam trai, vi pham phap luat trong viec chap hanh cac quy dinh cua Nha nuoc, quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu khi chi dao cac hoat dong dau tu, du an, von cho san xuat kinh doanh, su dung von va bo tri can bo.

Lanh dao Tap doan, truoc het la Hoi dong Quan tri va nguoi dung dau voi chuc nang dai dien truc tiep chu so huu da co nhieu khuyet diem, sai lam trong to chuc, quan ly, dieu hanh, nhat la trong viec xac dinh linh vuc san xuat, kinh doanh, to chuc quan ly cac cong ty con, cong ty lien ket, tien hanh cac hoat dong dau tu xay dung, quan ly von, tai chinh, vay va tra no; trong mot thoi gian ngan da mo rong qua nhanh quy mo tap doan, nhat la mo ra rat nhieu cong ty con, cong ty lien ket; mo sang mot so linh vuc khong phai la nhung chuyen nganh phuc vu cho nhiem vu chinh cua minh.

Tap doan da cham xay dung Dieu le hoat dong va cac quy dinh quan ly tai chinh khac, nhu: quy che quan ly tai chinh, quy che quan ly dau tu xay dung, cac dinh muc kinh te ky thuat…

Mot so co quan tham muu lien quan thuoc Chinh phu, mot so dia phuong va mot so co quan chuc nang kiem tra, giam sat o Trung uong co thieu sot, khuyet diem trong viec thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc va chuc nang dai dien chu so huu nha nuoc doi voi Tap doan; chua sat sao giam sat, kiem tra chat che va danh gia dung, kip thoi ve cong tac to chuc, can bo va tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh, thuc hien dinh huong chien luoc phat trien cua Tap doan theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3 (khoa IX) va Ket luan so 45-KL/TW, ngay 10/4/2009 cua Bo Chinh tri ve viec thi diem mo hinh tap doan kinh te; den nay van chua phe duyet duoc Dieu le to chuc, hoat dong va Quy che quan ly tai chinh cua Cong ty me - Tap doan Vinashin; tu nam 2006 - 2009 tuy da qua 11 lan kiem toan, kiem tra, thanh tra nhung van khong phat hien duoc day du, ket luan dung tinh hinh va nhung yeu kem, khuyet diem nghiem trong cua Tap doan, chua dua ra duoc nhung bien phap chan chinh, ngan chan, xu ly kip thoi, co hieu qua, mac du nhung bieu hien ve nhung kho khan, khuyet diem cua Vinashin da duoc co quan thong tin dai chung va du luan phan anh, canh bao tu som va nhieu lan.

Ve nguyen nhan khach quan, Bo Chinh tri ket luan, mo hinh tap doan con dang trong giai doan thi diem, chua co so ket, tong ket, danh gia hieu qua; the che, co che con thieu hoac chua dong bo. Khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te the gioi gan day da anh huong nang ne den phat trien nganh cong nghiep dong tau, van tai bien, trong do co Vinashin.

Cuong quyet khong de Vinashin sup do

De khac phuc co hieu qua nhung khuyet diem, sai pham tren day cua Vinashin, Bo Chinh tri giao Ban can su dang Chinh phu chu tri chi dao:

Khan truong co cau lai Tap doan Vinashin theo dung tinh than Nghi quyet Trung uong 3 (khoa IX) va Ket luan cua Bo Chinh tri ve viec thi diem mo hinh tap doan kinh te; chi tap trung vao 3 linh vuc chinh la: Cong nghiep dong va sua chua tau bien voi quy mo phu hop; cong nghiep phu tro phuc vu cho viec dong va sua chua tau bien; dao tao, nang cao tay nghe cho doi ngu can bo, cong nhan cong nghiep tau bien. Som on dinh to chuc san xuat, kinh doanh; tung buoc cung co uy tin thuong hieu Tap doan Vinashin; cuong quyet khong de vo no, sup do, gay tac dong xau den su phat trien cua nganh cong nghiep dong tau, muc do tin nhiem vay, tra no quoc te va moi truong dau tu cua dat nuoc.

Khan truong danh gia lai chinh xac, khach quan, trung thuc tinh hinh hoat dong cua Cong ty me Tap doan, cac cong ty con, cong ty lien ket, cac du an dau tu cua Tap doan de co phuong an sap xep, xu ly cu the, phu hop, theo huong: Chi giu lai Tap doan Vinashin 3 linh vuc chinh noi tren; ban, chuyen nhuong, chuyen giao, co phan hoa cac linh vuc con lai cho cac to chuc kinh te va ca nhan khac co nhu cau phu hop phap luat hien hanh, som thu hoi von de tap trung cho nhiem vu xay dung nganh cong nghiep dong tau bien va tra no.

Trong xu ly no va tang von dieu le cua Tap doan, nhat la nhung khoan lien quan den ngan sach nha nuoc, Chinh phu can co phuong an kha thi, phu hop voi cac quy dinh cua phap luat Viet Nam va thong le quoc te. Trong qua trinh giai quyet phai dam bao hai hoa quan he loi ich giua cac ben, khong gay kho khan, do vo cho cac tap doan, tong cong ty khac cung nhu cac to chuc tin dung. Chu y han che toi da thiet hai va nhung anh huong tieu cuc ve tu tuong, tai san va viec lam, thu nhap cua cong nhan, lao dong.

Giao cac co quan chuc nang som dieu tra, lam ro va xu ly nghiem minh, kip thoi, khach quan nhung ca nhan vi pham phap luat theo dung quy dinh cua phap luat.

Thanh lap Ban Chi dao do Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung lam Truong ban voi thanh phan gom dai dien cac bo, ban, nganh co lien quan thuoc Chinh phu, mot so co quan dang (Van phong Trung uong Dang, Ban Tuyen giao Trung uong, Dang uy Khoi doanh nghiep Trung uong). Giao Ban Chi dao day du tham quyen va trach nhiem theo quy dinh cua phap luat trong viec nghien cuu, de xuat, trien khai thuc hien cac chinh sach, bien phap xu ly de som on dinh va phat trien san xuat, kinh doanh cua Tap doan.

Dong thoi, tien hanh to chuc cac hoat dong giam sat, kiem tra, danh gia dung thuc trang tinh hinh hien nay va cong khai, minh bach tinh hinh tai chinh cung nhu hoat dong san xuat, kinh doanh cua cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc khac, trong do chu y kip thoi chan chinh viec mo rong da nganh nhung khong lien quan den nganh san xuat chinh cua cac don vi.

Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri phoi hop voi Ban can su dang Chinh phu giup Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao kiem diem nhung to chuc va ca nhan co lien quan o Trung uong va dia phuong co thieu sot, khuyet diem trong viec quan ly nha nuoc doi voi Tap doan Vinashin, viec thuc hien chuc nang tham muu cho Chinh phu va Thu tuong Chinh phu thuc hien chuc nang, nhiem vu quan ly nha nuoc va chuc nang dai dien chu so huu doi voi Tap doan Vinashin; thanh lap cac doan kiem tra co su tham gia cua mot so bo, nganh lien quan de kiem tra, giam sat viec xu ly cac ca nhan sai pham o Tap doan Vinashin va cac co quan, don vi phu hop voi quy dinh cua Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Bai lien quan:

Nguyen CTTD Vinashin bi bat giam

Chu tich Vinashin vi pham phap luat hinh su?

Vinashin "tran tinh" viec Chu tich bi dinh chi

(Theo TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.