Ho chieu thay chung minh thu

Thứ ba, 04 Tháng chín 2007, 16:13 GMT+7

Ho chieu thay chung minh thuCong dan Viet Nam mang giay to co gia tri xuat canh, nhap canh do co quan co tham quyen cua Viet Nam cap duoc xuat canh, nhap canh Viet Nam khong can thi thuc. Doi voi ho chieu pho thong co gia tri den 10 nam va duoc su dung thay cho CMND.

Do la noi dung cua Nghi dinh 136/2007/ND-CP do Thu tuong Nguyen Tan Dung ky quyet dinh ban hanh moi day, nham tao dieu kien thuan loi cho cong dan Viet Nam khi xuat nhap canh.

Cac giay to sau day cap cho cong dan Viet Nam de xuat canh, nhap canh: Ho chieu quoc gia, bao gom: Ho chieu ngoai giao; ho chieu cong vu; ho chieu pho thong.

Giay to khac bao gom: Ho chieu thuyen vien; giay thong hanh bien gioi; giay thong hanh nhap xuat canh; giay thong hanh hoi huong; giay thong hanh.

Thoi han: Doi voi ho chieu quoc gia: khong qua 5 nam cho ho chieu ngoai giao va ho chieu cong vu (duoc gia han mot lan, toi da khong qua 3 nam) va khong qua 10 nam doi voi ho chieu pho thong (khong duoc gia han).

Cac giay to khac nhu: Giay thong hanh bien gioi, giay thong hanh nhap xuat canh, giay thong hanh hoi huong co gia tri khong qua 12 thang, giay thong hanh co gia tri khong qua 6 thang. Ca hai loai deu khong duoc gia han. Rieng ho chieu thuyen vien co gia tri khong qua 5 nam va duoc gia han mot lan toi da khong qua 3 nam.

Cap ho chieu: Cong dan Viet Nam o trong nuoc de nghi cap ho chieu pho thong co the nop ho so va nhan ket qua tai co quan Quan ly XNC theo 3 cach: truc tiep nop va nhan ket qua tai co quan Quan ly XNC cua Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong noi thuong tru hay tam tru; gui ho so qua duong buu dien va nhan ket qua qua duong buu dien; uy thac cho co quan, to chuc co tu cach phap nhan truc tiep nop ho so va nhan ket qua tai co quan Quan ly XNC cua Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong noi thuong tru hay tam tru.

Doi voi truong hop truc tiep nop ho so, cac giay to can co: to khai de nghi cap ho chieu pho thong theo mau quy dinh. Ngoai ra, khi nop ho so phai xuat trinh giay chung minh nhan dan cua nguoi de nghi cap ho chieu con gia tri de doi chieu.

Doi voi truong hop nop ho so qua duong buu dien, can co to khai de nghi cap ho chieu pho thong theo mau quy dinh, co xac nhan cua truong cong an phuong, xa noi dang ky thuong tru. Ban chup giay chung minh nhan dan con gia tri. Luu y: Khi nop ho so, nguoi de nghi cap ho chieu phai nop le phi ho chieu theo quy dinh cua Bo Tai chinh. Truong hop nop ho so qua duong buu dien thi nop le phi cung voi ho so va thanh toan cuoc phi chuyen, phat cho buu dien.

Thoi han nhan ho so va tra ket qua xin cap ho chieu khong qua 8 ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le.

Cong dan Viet Nam dang o nuoc ngoai de nghi cap ho chieu pho thong thi nop ho so tai co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai. Ho so gom: to khai de nghi cap ho chieu theo mau quy dinh; giay to chung minh co quoc tich Viet Nam; duoc tra ket qua trong thoi han khong qua 5 ngay lam viec, ke tu ngay nhan ho so.

(Theo Website Chinh phu)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.