Dan dau phai la kho bac nha nuoc

Thứ ba, 26 Tháng năm 2009, 12:05 GMT+7


Dan dau phai la kho bac nha nuoc? Thon thon thu, xa xa thu, phuong phuong thu... Ngoai nhung loai quy phai dong chung theo tinh than van dong, mot so dia phuong de ra cac khoan thu rieng duoi danh nghia xa hoi hoa nhu huy dong kinh phi thuc hien thiet che van hoa thon, gop tien xay bao tang huyen, dong tien chinh trang nghia dia xa...

Tien loan thu thuong co hai khoan: “cung” va “mem”. “Cung” la cac khoan nam nao cung thu nhu “Quy den on dap nghia”, quy “Vi nguoi ngheo”, “Quy an ninh trat tu”... “Mem” la cac khoan dot xuat duoc thu de thuc hien mot cong trinh nao do. Ca hai khoan nay deu duoi danh nghia van dong nhung thuc chat la bat buoc duoi hinh thuc nay hoac hinh thuc khac.

Giao chi tieu thi dua

Bon phuong cua quan Ngu Hanh Son (TP Da Nang) la My An, Hoa Hai, Khue My va Hoa Quy vua ky ket giao uoc thi dua dong gop quy “Vi nguoi ngheo” nam 2009 do Uy ban MTTQ quan phat dong. Tuy theo dan so moi phuong ma chi tieu giao cung khac nhau. Cu the nhu hai phuong My An va Hoa Hai dan dong nen moi phuong duoc giao chi tieu 40 trieu dong. Hai phuong con lai la Khue My va Hoa Quy dan it nen chi duoc giao 25 trieu dong/ phuong. Voi cach thuc giao chi tieu huy dong nay, theo ong Doan Ngoc Hiep - chu tich Uy ban MTTQ phuong Khue My, binh quan moi ho se phai gop 15.000d/nam.

De cap chuyen nop quy thu

Cac quy trong dan, ong Nguyen Che - to truong to 9 (phuong Khue My), can trong lay cuon so theo doi dong gop trong to ra thong ke: “Dan trong do tuoi lao dong cua to deu phai dong 10.000d/nguoi/nam doi voi quy “Den on dap nghia” va 15.000d/ho/nam cho Quy “Vi nguoi ngheo”. Nam nay to toi co nhiem vu thu du 2,3 trieu dong cua ca hai loai quy nay”. Tuong tu, tai phuong Hoa Quy (quan Ngu Hanh Son), gia dinh ong Tran Hung (to 14, Hoa Quy) da hoan tat viec dong tong cong 60.000d cho hai loai quy “Den on dap nghia” va “Vi nguoi ngheo”. Ba Diep (vo ong Hung) chia hai to bien lai ra roi noi mot cach chan that: “Ho den nha thong bao dong quy thi minh dong chu cung khong biet loai nao da bai bo, loai nao khong bat buoc”.

Do o Da Nang quy “Den on dap nghia” duoc thu bat buoc nen moi dia phuong co mot cach tinh rieng, mien sao thu du chi tieu tren giao. Don cu nhu tai Hoa Nhon (huyen Hoa Vang) moi gia dinh phai dong 20.000 dong cho quy “Den on dap nghia”, 10.000 dong cho quy “Vi nguoi ngheo” va 5.000 dong cho quy “Bao tro tre em ngheo bat hanh”. Chi Nguyen Thi Hien (thon Phuoc Thai) ban khoan khi cho rang: “Da dong mot loat quy nhu vay roi, nhung vao hoi nay hoi no lai co them quy khac. Nhu toi vao Hoi Phu nu thi dong 15.000d/nam, con chong toi vao Hoi Nong dan thi dong 10.000d/nam. Nhieu quy qua chang biet duong mo ma lan”.

Dong tien xay bao tang huyen

Dang vao vu thu hoach nen hau het cac xa tren dia ban huyen Dien Ban (tinh Quang Nam) chua tien hanh thu cac loai thue va quy cua nam 2009. “Thong le thi sau moi mua vu, loa dai moi di thong bao va nguoi dan cu the quy tien ra lua de tra mot lan”, ong Hoang Ba Long - truong thon Tu Ha (xa Dien Ngoc, huyen Dien Ban) - noi. Tai Dien Ngoc, moi ho dan duoc xa cap cho mot cuon so tu quan voi muc dich theo doi viec dong gop cac quy va thue co day du hay khong. Luc soan mot hoi, cuoi cung ong Vo Van Tan (thon Ngoc Vinh, xa Dien Ngoc) cung tim ra duoc cuon so tu quan roi doc vanh vach nhung khoan quy ma gia dinh ong da dong trong nam 2008: “Quy an ninh trat tu 20.000d, quy phong chong thien tai 5.000d, quy den on dap nghia 5.000d, quy bao tro tre em 5.000d. Nam nao cung phai dong du cac loai quy nay”.

Theo ong Hoang Ba Long (truong thon Tu Ha, Dien Ngoc), ngoai nhung khoan “cung” thi moi nam trong thon lai phat dong them nhung loai phi khac. “Hang nam deu huy dong kinh phi de xay dung cac thiet che van hoa: khi thi cong chao, luc xay dung nha van hoa... Nam 2006, 2007 moi ho phai dong 100.000 dong de xay nha van hoa thon, nam 2008 dong tien xay bao tang huyen (20.000d/ho). Nam nay, chung toi du kien thu 20.000d/ho de dau tu he thong phat thanh cua thon”.

Dieu dang noi lien tuc trong hai nam 2008 va 2009, hon 40.000 ho dan (tru doi tuong ngheo, gia dinh chinh sach...) o 20 xa, thi tran cua huyen Dien Ban (Quang Nam) deu phai tham gia dong gop quy xay dung bao tang huyen (can bo, vien chuc ung ho hai ngay luong, dan 20.000d/ho chia deu trong hai nam).

Ly giai van de nay, ong Than Van Lao - chu tich huyen Dien Ban - cho biet: “Bao tang nay co tu lau nhung nay xuong cap nen dia phuong lap ke hoach nang cap, tu bo voi tong kinh phi khoang 5 ti dong...”. Khi duoc hoi: “Kinh phi xay dung lay tu dau khi cap huyen chua duoc phep xay dung bao tang?”, ong Lao tra loi: “Dung la cap huyen khong duoc phep lap bao tang, nhung do day la bao tang co tu xua nen dia phuong moi nang cap. Bao tang nay cung chua duoc xep hang di tich nhung trong qua trinh thuc hien tinh khong co y kien gi”.

Gop tien xay nghia dia

Ngay 20-5, mot so nguoi dan o xa Xuan Dinh (huyen Xuan Loc, Dong Nai) cho hay chinh quyen xa da lam kho nguoi dan bang cach yeu cau moi ho dong 500.000 dong de xay nghia dia. Co truong hop di chung giay vay 400 trieu nhung phai dong lai cho xa 500.000 dong voi muc dich xay nghia dia.

Ong Nguyen Huu Khang, dai dien UBND xa Xuan Dinh, giai thich: “Nghia dia Xuan Dinh la du an moi co dien tich 1ha voi von dau tu gan 1 ti dong. Theo chu truong xa hoi hoa nghia dia va dua tren tinh than Nha nuoc va nhan dan cung lam nen xa thanh lap ban van dong xay dung nghia dia o ba ap Bao Dinh, Nong Doanh, Bao Thi de van dong 1.774 ho dong gop 500.000d/ho nham xay dung tuong rao, duong di trong nghia dia... Theo ong Khang, van dong 500.000 dong nhung xa khong buoc dong mot lan ma co the dong nhieu lan.

Rieng nhung truong hop nguoi dan den xa xac nhan (co ho khau thuong tru, dat khong tranh chap) de den chi nhanh ngan hang NN-PTNT huyen bi xa “van dong” dong gop tien truoc khi xet duyet, ong Khang noi thay vi ap di thu thi luc nguoi dan xin xac nhan, xa van dong nguoi dan dong gop luon so tien van dong de giam ap luc cho ap.

TP.HCM: thu nhieu quy nhung su dung chua ro rang

Theo ket qua giam sat cua Ban kinh te - ngan sach HDND TP.HCM ve thu phi va le phi tren dia ban TP nam 2008, viec to chuc van dong thu cac nguon quy co tinh chat tu nguyen trong dan la van de cu tri rat buc xuc.

Theo bao cao cua cac quan huyen, nhin chung co khoang muoi loai quy van dong trong dan nhu: quy ngay cong lao dong cong ich (da het hieu luc), quy phong chong lut bao (bat buoc), quy xay dung co so ha tang (theo chu truong Nha nuoc va nhan dan cung lam), quy quoc phong an ninh, quy den on dap nghia, quy bao tro tre em, quy xoa doi giam ngheo, quy xa hoi tu thien, quy vi nguoi ngheo, quy khuyen hoc. Do tinh chat van dong tu nguyen nen moi dia phuong de ra muc thu khac nhau, thap nhat khoang 75.000 dong/ho/nam, cao nhat khoang 120.000 dong/ho/nam, co noi cao hon.

Goi la van dong nhung theo phan anh cua cu tri, co noi co phuong giao muc dong gop cho tung ho ma khong co su trao doi voi nguoi dan. Co dia phuong con yeu cau dong gop cac loai quy nhu la dieu kien de giai quyet ho so, thu tuc hanh chinh cho to chuc va nguoi dan. Mang danh la tu nguyen nhung khi van dong thu lai thong qua to truong dan pho va chinh nguoi di thu cac loai quy cung khong biet la thu quy gi; thu tien quy nhung khong co bien lai thu gui cho dan. Viec quan ly, su dung cac loai quy nhu the nao, cong khai thu chi ra sao, su dung co dung muc dich hay khong...cung chua duoc ro rang. Tham chi co noi tu dat ra cac khoan thu ngoai quy dinh ma ngay chinh quyen dia phuong cung khong quan ly duoc.

Trao doi voi PV, truong Ban kinh te - ngan sach HDNDTP Nguyen Minh Hoang cho biet lanh dao UBND TP.HCM da co chi dao cac so nganh, dia phuong ra soat, chan chinh viec thu, quan ly cung nhu su dung cac loai quy. “Ban kinh te - ngan sach se tiep tuc giam sat van de nay trong thoi gian toi, lam sao cac khoan thu phai phu hop voi quy dinh, khong tao them ganh nang cho nguoi dan”.

Dan dau phai la kho bac nha nuoc?, Tin tuc trong ngay,

(Theo Tuoi tre)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.