Dai hoc nhieu hon cua

Thứ hai, 19 Tháng mười 2009, 08:01 GMT+7


Dai hoc nhieu hon cua Qua nhieu truong Dai hoc kem chat luong, noi lo cua sinh vien ra truong. Toc do thanh lap truong DH moi gia tang rat nhanh thoi gian gan day: neu nhu tu nam 1998-2003 moi nam chi co mot vai truong duoc thanh lap thi giai doan tu 2006 den nay, cac truong don dap ra doi. Chi rieng trong nam 2007 co them 20 truong DH duoc thanh lap chu yeu la truong ngoai cong lap!

Thang 7-2008, Bo GD-DT co y kien bang van ban ve viec Truong DH Nguyen Trai (Ha Noi) “chua co ke hoach phat trien va xay dung truong theo de an kha thi khi xay dung truong”. Bo GD-DT cung danh gia truong muon mo nhieu nganh dao tao, lien ket nhieu cap dao tao khong co trong de an, chua hinh thanh duoc bo may to chuc, chua ky hop dong voi can bo, giang vien co huu, tuy tien trong quang cao ve nganh nghe dao tao, lien ket dao tao trong va ngoai nuoc khi chua duoc Bo GD-DT cho phep mo nganh...

Nhung truong DH sinh non

The nhung chi den thang 9-2008, truong nay da duoc phep tuyen sinh khoa dau tien len den 800 chi tieu cho bon nganh kinh te, quan tri kinh doanh, tai chinh - ngan hang va ke toan. Sau nam dau chi tuyen duoc chua day 20 thi sinh cung voi hang loat yeu cau ve dao tao chua the dap ung bi bao chi phan anh, nam hoc 2008-2009, truong cung chi bi giam tu 800 xuong con 400 chi tieu nhung lai co them vai nganh dao tao moi!

Truong DH Nguyen Trai chi la mot vi du dien hinh. Khong it truong DH ngoai cong lap khac da thanh lap duoc vai nam nhung van loay hoay voi viec lo sao tuyen sinh cho duoc vai lop. It sinh vien nen doi ngu giang vien da mong lai cang “heo” hon vi truong khong dam manh tay tuyen dung, dan den to chuc dao tao mot cach tuy tien, qua loa ma nan nhan chinh la nhung sinh vien da trot nhap hoc.

Chinh Bo GD-DT cung phai thua nhan den nay bo chua co quy dinh ve viec hau kiem sau khi truong thanh lap nhu kiem tra, giam sat ke hoach xay dung truong, xay dung doi ngu. Dong thoi chua co ca hinh thuc che tai xu ly ro rang doi voi nhung chu de an khong thuc hien dung cam ket. Khi xem xet thanh lap, bo can cu tren de an de nghi xin thanh lap, cung phai trai qua may buoc, doi chieu voi cac tieu chi thanh lap truong DH...

Dai hoc nhieu hon cua, Tin tuc trong ngay,

Lop hoc chen chuc SV cua Truong DH quoc te Hong Bang trong mot cong ty co phan tren duong Nguyen Dinh Chieu, Q.Phu Nhuan, TP.HCM.

Nhung cac tieu chi do bi nhieu chuyen gia nghien cuu giao duc danh gia la chua ro rang, cu the, yeu cau cua tieu chi khong cao. Cong voi viec thieu khau hau kiem sau khi truong duoc thanh lap, vi vay nhieu truong duoc phe duyet thanh lap khi thuc chat la nhung truong “ba khong”: khong co so vat chat, khong giang vien, khong chuong trinh dao tao.

Mot so truong tuy nhanh chong duoc mo nganh, duoc giao chi tieu da tuyen sinh nhung chua bien soan, tham dinh, phe duyet de cuong chi tiet bai giang, chua xay dung chuong trinh dao tao ma day theo kieu cuon chieu, day toi dau chuan bi toi do, tuy theo giang vien, khong co ca su kiem soat cua nha truong, phong dao tao.

Trong so nhung truong DH no nuc ra doi gan day, co khong it truong DH duoc nang cap kha gap gap: Truong CD cong nghe Thanh Do moi thanh lap va tuyen sinh ba nam nay da duoc nang cap len DH. Truong DH Nguyen Tat Thanh cung chi mat vai nam de di het lo trinh tu truong trung cap len CD, tu CD len DH.

Mot chuyen gia co kinh nghiem quan ly giao duc DH phan tich voi chung toi: tren thuc te hien nay, mot truong CD duoc thanh lap cung phai mat nhieu nam moi co the thuc hien day du nhung cam ket trong de an xin thanh lap, noi gi den chuyen da kip xay dung xong doi ngu, bo may, co so vat chat, cac dieu kien dam bao chat luong dao tao... de “len doi” thanh DH ngay.

O at nang cap va thanh lap

Giua thang 8, cung luc nam truong DH moi duoc cong bo thanh lap: Truong DH Nong lam Bac Giang ra doi tren co so nang cap Truong CD Nong lam Bac Giang (truc thuoc Bo Nong nghiep va phat trien nong thon).

Truong DH Cong nghe Dong Nai duoc dong y chu truong thanh lap tren co so nang cap Truong CD Ky thuat - cong nghe Dong Nai. Truong DH Cong nghe giao thong van tai thanh lap tren co so nang cap Truong CD Giao thong van tai, truc thuoc Bo Giao thong van tai. Truong DH Nguyen Tat Thanh thanh lap tren co so nang cap Truong CD Nguyen Tat Thanh tai TP.HCM...

Dai hoc nhieu hon cua, Tin tuc trong ngay,

Khoi van phong Truong DH Phan Thiet hien moi chi co van phong chinh, phong danh cho cac khoa va phong ban giam hieu nam trong khuon vien lang co Mui Ne .

Phat bieu tai mot cuoc hoi thao ve quy hoach mang luoi cac truong DH, CD den nam 2020, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan tung khang dinh: quy trinh thanh lap moi mot truong DH phai theo chuan, cung voi quy hoach mang luoi, bo se xay dung quy trinh chuan nay, cac tieu chi, tieu chuan chat luong phai ro rang, dong bo.

Dong thoi bo truong cung cho rang phai xac lap nguyen tac phat trien quy hoach mang luoi tren nen chat luong, them mot truong DH ra doi phai lam tang chat luong chu khong duoc keo tut chat luong cua ca he thong. Bo truong Nguyen Thien Nhan mot lan nua khang dinh quan diem: khong nen dau tu rai rac, tinh nao cung co truong DH lam suy yeu nguon luc, cac tinh nen lien ket lai xay dung DH vung hoac cum DH...

The nhung dien bien tren thuc te co phan khac voi dinh huong do cua Bo GD-DT. Chi sau mot nam, con so 369 truong DH, CD trong ca nuoc duoc cong bo o hoi nghi ke tren da kip lac hau. Theo so lieu duoc bo cong bo tai hoi nghi tong ket nam hoc 2008-2009 vua qua, con so nay da len thanh 376 truong.

O nhung dia phuong chua co truong DH cong lap thi lai xuat hien cac truong ngoai cong lap. Chi trong nam 2007, tinh Ha Tay (cu) lien tuc co them bon truong DH moi trong mot thoi gian rat ngan.

Tuy xin thanh lap o Ha Tay (cu) - mot trong nhung ly do de de an de dang duoc chap thuan hon - nhung hai truong Nguyen Trai va Dai Nam dong do ngay tai noi thanh Ha Noi. Mot truong DH ngoai cong lap khac la truong DH Hoa Binh khi de nghi thanh lap thi theo dia chi o Hoa Binh nhung tru so, tuyen sinh, dao tao... tat ca deu dat o giua noi thanh Ha Noi (duong Nguyen Trai, quan Thanh Xuan).

Ro rang xin thanh lap o Hoa Binh, Ha Tay (cu)... cac truong moi de dang duoc dua vao quy hoach va ra doi nhu vay. Nhung den khi da ra doi thi tru so, hoat dong o dau, ra sao... chua co quy dinh hay co quan quan ly nao kiem soat. Tuong tu, mot so truong DH ngoai cong lap cung tim cach “lach” quy hoach mang luoi truong, xin dang ky thanh lap o tinh nhung thuc chat lai to chuc hoat dong dao tao, tuyen sinh chu yeu o Ha Noi va TP.HCM.

Cac DH don dap ra doi

Cach day mot nam, tai hoi nghi danh gia tinh hinh xay dung va hoat dong cua cac truong DH, CD thanh lap trong giai doan 1998-2008, Bo GD-DT da cong bo nhung con so gay xon xao du luan: trong 10 nam tinh den nam 2008, co hon 200 truong DH, CD, trong do co 78 truong DH moi duoc thanh lap, bao gom ca cac truong thanh lap moi hoan toan va cac truong duoc nang cap tu CD, chiem xap xi 50% tong so truong DH trong ca nuoc tinh den thoi diem do.

Nhung trong giai doan 10 nam do, toc do thanh lap truong DH moi gia tang rat nhanh thoi gian gan day: neu nhu tu nam 1998-2003 moi nam chi co mot vai truong duoc thanh lap thi giai doan tu 2006 den nay, cac truong don dap ra doi. Chi rieng trong nam 2007 co them 20 truong DH duoc thanh lap - chu yeu la truong ngoai cong lap

Khi tan sinh vien... roi tu do

Khi tan sinh vien... roi tu do

Sinh vien hoc dem vi phong khong co

Sinh vien hoc dem vi phong khong co

(Theo Tuoi tre)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.