Hoi Tim Mach Can Thiep TPHCM chinh thuc ra mat

Thứ tư, 01 Tháng sáu 2011, 13:45 GMT+7


Hoi Tim Mach Can Thiep TP.HCM chinh thuc ra mat Vua qua tai Khach san Equatorial, 242 Tran Binh Trong, Q5 TP.HCM, Hoi Tim Mach Can Thiep TP.HCM (TMCT) chinh thuc ra mat, voi su co mat cua hon 500 giao su, tien si, bac si chuyen khoa tai TP.HCM va cac tinh, thanh tham du.

Tai dai hoi thanh lap Hoi da bieu quyet tin nhiem Ban chap hanh hoi khoa I nhiem ky 2011- 2016 do PGS. TS. BS. Vo Thanh Nhan – Truong khoa Tim Mach Can Thiep tai Benh vien Cho Ray chinh thuc lam Chu tich.

Hoi Tim Mach Can Thiep TP.HCM chinh thuc ra mat, Tin tuc trong ngay,

GS. Duong Quang Trung trao quyet dinh thanh lap Hoi TMCT TP. HCM cho PGS. TS. Vo Thanh Nhan - Chu tich Hoi TMCT TP.HCM

Hoi TMCT TP. HCM la mot to chuc xa hoi nghe nghiep trong nganh Y Khoa, tap hop nhung nguoi lam cong tac chuyen mon nghiep vu va nghien cuu khoa hoc trong linh vuc Tim Mach Can Thiep va cac linh vuc lien quan tren dia ban TP. Ho Chi Minh va cac tinh, noi chua co Hoi Tim Mach Can Thiep, tu nguyen tham gia.

Muc dich cua Hoi TMCT TP. HCM la: Tap hop va tao dieu kien de xay dung mot doi ngu thuc hanh Tim mach va Can thiep Tim mach co trinh do chuyen mon ngay cang nang cao, hanh nghe theo dung chuan muc y duc cua nganh y te Viet nam; Bao ve danh du va cac quyen loi chinh dang, hop phap cua hoi vien; Tao dieu kien va tan dung cac co hoi hop tac da phuong trong linh vuc Y hoc va hop tac quoc te; Gop phan phat trien chuyen nganh Tim Mach Can Thiep tien tien, hien dai dap ung duoc yeu cau bao ve, cham soc suc khoe nhan dan.

Hoi Tim Mach Can Thiep TP.HCM chinh thuc ra mat, Tin tuc trong ngay,

Ban chap hanh Hoi TMCT TP. HCM voi nhiem ky 2011- 2016

Trong do, Hoi con dat ra nhung nhiem vu ho tro hoi vien de khong ngung nang cao kien thuc, trinh do chuyen mon nghiep vu, giu gin va phat huy dao duc nghe nghiep, gop phan bao ve va nang cao uy tin cua nguoi thay thuoc chuyen khoa; Thuc hien chuc nang tu van, phan bien va giam dinh xa hoi ve khoa hoc ky thuat va phap ly doi voi cac hoat dong co lien quan den chuyen nganh Tim Mach Can Thiep; Tao dieu kien cho Hoi vien tiep can voi nhung thanh tuu moi cua nganh Tim Mach Can Thiep thong qua viec to chuc cac khoa huan luyen, hop tac quoc te va hoi nghi chuyen nganh; Tranh thu cac moi quan he quoc te trong linh vuc Tim Mach Can Thiep; Hoi nhap voi cac hoi Tim Mach Can Thiep Quoc te o cac nuoc trong khu vuc va the gioi de trao doi kinh nghiem, cap nhat kien thuc; thiet lap cac chuan muc va phat trien chuyen mon; Ho tro viec pho bien va quang ba kien thuc Tim Mach Can Thiep.

Tai Dai hoi thanh lap va Hoi nghi TMCT TP.HCM lan I, ngoai chuong trinh bao cao khoa hoc voi chu de “Tim Mach Can Thiep Ngay Nay”, chuong trinh con co hoat dong trien lam, gioi thieu san pham, cong nghe moi …phuc vu trong linh vuc tim mach can thiep… cua 21 cong ty Duoc pham, trang thiet bi y te. Tham gia tai tro chinh (tai tro Kim Cuong) cho hoi nghi lan nay la cac cong ty TNHH Duoc Pham va TTBYT Hoang Duc, Hoang Viet Long, Terumo va cac tai tro khac nhu: Green Technology Import Export Join Stock Corporation, Erucor, Biotronick, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Pfizer, Sandoz, Abbott, SSD Global, Boehringer Ingelheim, United Pharma, Bayer health Care, Merck KgaA Vietnam, MSD Vietnam, BBraun, Servier, Duy Tan, Hyphens Pharma, …

Hoi Tim Mach Can Thiep TP.HCM chinh thuc ra mat, Tin tuc trong ngay,

Cac gian hang trien lam duoc su quan tam cua cac dai bieu tham du tai Hoi nghi

Dong Thuy

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.