Con nhieu vuong mac trien khai thuc hien Luat BHYT

Thứ ba, 15 Tháng chín 2009, 21:53 GMT+7

- Ngay 1/10, Luat Bao hiem Y te (BHYT) se duoc trien khai tren ca nuoc. So voi chinh sach BHYT dang ap dung, Luat BHYT co nhieu diem moi, nhat la doi voi trach nhiem va quyen loi cua cac doi tuong tham gia se co su dieu chinh. Tuy nhien, viec trien khai thuc hien Luat BHYT con nhieu vuong mac.

Nhung diem moi cua Luat BHYT

Theo ba Tong Thi Song Huong, Vu truong Vu BHYT (Bo Y te), Luat BHYT voi nhieu diem moi duoc quy dinh, do la nhung thay doi co ban lien quan den quyen loi va trach nhiem cua cac ca nhan, to chuc chiu su dieu chinh cua Luat. Tu 1/1/2010 muc dong BHYT cua se tang len 1,5 lan so voi muc dong hien hanh, tuong duong voi 4,5% muc tien luong, tien cong, tien luong huu, tien luong toi thieu. Rieng HSSV muc dong BHYT la 3% muc luong toi thieu.

Mot diem quan trong nua la van de cung chi tra, nguoi benh tham gia BHYT khi KCB tai tuyen xa va chi phi cho 1 lan KCB thap hon 15% muc luong toi thieu (khoang 97.500 dong), tre em duoi 6 tuoi, nguoi co cong, luc luong CAND se duoc thanh toan 100% chi phi, nhom doi tuong huu tri, tro cap mat suc, bao tro xa hoi, dan toc thieu so, nguoi ngheo thoi gian toi se phai cung chi tra 5%, cac doi tuong con lai se cung chi tra 20%...

Con khi di kham trai tuyen, nguoi dan (ke ca tre duoi 6 tuoi) se duoc chi tra voi cac muc 30, 50 va 70% chi phi tuy theo benh vien hang 1, 2 hay 3. Quyen loi cua nguoi tham gia BHYT co ban duoc giu nguyen nhu quy dinh hien hanh, bo sung quyen loi doi voi nguoi nhiem HIV/AIDS, kham sang loc va chan doan som mot so benh. Ngoai ra, voi muc tieu tao dieu kien cho nguoi dan duoc tiep can dich vu y te ngay tu co so, giam qua tai cho tuyen tren, giam chi phi khong can thiet cho nguoi dan, Luat cung quy dinh dang ky KCB BHYT ban dau chu yeu tai cac co so y te tuyen huyen, xa va tuong duong. Ve van de nay, Bo Y te cung xay dung rieng Thong tu so 10/2009/TT-BYT huong dan dang ky KCB ban dau va chuyen tuyen KCB BHYT.

Nhom tre em duoi 6 tuoi, thay cho thanh toan thuc thanh thuc chi nhu truoc, cac chau se duoc cap the BHYT. Tu ngay 1/10/2009, BHXH Viet Nam cung se co huong dan cu the ve viec doi the cho tre duoi 6 tuoi…

Con nhieu vuong mac

Theo nhan dinh cua dai dien mot so benh vien, voi quy dinh moi, khoang hon 90% so nguoi tham gia BHYT se phai cung chi tra chi phi KCB cac muc 5% va 20% se co khong it van de phat sinh. De tinh toan duoc phan nguoi benh cung chi tra, bo phan thu phi se phai them cong doan xet xem doi tuong benh nhan thuoc doi tuong nao, ma the BHYT la gi, dong o muc nao... Day se la kho khan cho nhung benh vien chua ap dung duoc cong nghe thong tin.

Cung voi tinh trang qua tai o hau het benh vien nhu hien nay, viec nay co the khien nguoi benh phai tiep tuc diep khuc xep hang, cho doi hang gio, co khi ca ngay de duoc kham benh va tra tien cho benh vien. Theo ong Hoang Minh Anh - Phong ke hoach tong hop (Benh vien Mat Trung uong, thuc hien dong chi tra dong nghia voi cac benh vien phai tuyen them nguoi de thu phan cung chi tra. Ngoai ra, van de cung chi tra cua nhom doi tuong bao tro xa hoi nhu tre em khong noi nuong tua, nguoi gia neo don, tham chi doi tuong huu tri phai cung chi tra 5%, nguoi dan toc thieu so… cung co khong it y kien.

Dai dien cua BV Nhi Trung uong cung neu mot so nhung bat cap, nhu su mat cong bang giua tre duoi 6 tuoi va tre tren 6 tuoi, vi nhieu tre sinh ra tu thang 1 den thang 9 hang nam se roi vao tinh trang khong co che do gi trong nam thu 6 cua tre vi chua duoc hoc o truong nao se khong duoc huong mot chinh sach nao ve KCB, neu chang may bi benh hiem ngheo thi phai tu bo tien chua benh.

Ngoai ra, phong vien bao chi da dua ra mot so cau hoi xung quanh viec thuc hien Luat BHYT nhu: Dang ky kham chua benh ban dau tai co so y te tuyen huyen, xa co dap ung duoc nhu cau kham chua benh cua nguoi dan? Van de kiem soat dong chi tra khi thuc hien dong loat tren cac doi tuong chi tra bao hiem y te cho nguoi bi tai nan giao thong; van de rut ruot bao hiem y te (BHYT); viec chi tra BHYT cho tre duoi va tren 6 tuoi...

Ba Tong Thi Song Huong, Vu truong Vu BHYT cho rang, cac dia phuong co the de nghi UBND tinh ho tro chi phi cho nhom benh nhan bao tro xa hoi vi chac chan kho thu 5% cung chi tra.

Theo ba Tong Thi Song Huong, viec quy dinh dang ky kham chua benh (KCB) ban dau chu yeu tai cac co so y te tuyen huyen, xa nham giai quyet cac vuong mac ma nganh y te dang gap phai nhu: qua tai, chuyen tuyen... Tuy nhien khong phai tat ca cac truong hop tham gia BHYT deu phai dang ky KCB ban dau tai cac co so tuyen huyen, xa. Dieu nay da duoc quy dinh tai Thong tu so 10/2009/TT-BHYT (14/8/2009) cua Bo Y te ve huong dan dang ky kham benh, chua benh ban dau va chuyen tuyen kham benh, chua benh bao hiem y te.

Do vay, So Y te cac tinh, thanh pho, phai lap danh sach co so du dieu kien tham gia kham benh, chua benh BHYT lam co so de BHXH tinh, thanh pho ky hop dong kham benh, chua benh BHYT ban dau; nhung nguoi thuong tru, tam tru co thoi han hoac lam viec tren dia ban quan, huyen, thi xa, thanh pho truc thuoc tinh khong co co so kham chua benh BHYT hoac cac co so do khong dap ung duoc viec kham chua benh ban dau cho nguoi tham gia BHYT thi duoc dang ky kham chua benh ban dau tai co so tuyen tinh va tuyen Trung uong. Dac biet, Quy BHYT se thanh toan doi voi truong hop tai nan giao thong khong vi pham phap luat; rieng nhung truong hop chua xac dinh duoc co vi pham phap luat hay khong thi gia dinh se tu chi tra truoc cho den khi co ket luan cua cap co tham quyen se duoc giai quyet ve BHYT sau...

Ve van de dong chi tra, Ba Huong cung cho rang, day la viec nham kiem soat chi phi kham chua benh de cong dong tang cuong trach nhiem ve BHYT, dong thoi giup can bo y te va nguoi benh thuc hien cac dich vu can thiet nham tranh lang phi Quy BHYT... De thuc hien viec dong chi tra mot cach hop ly, giam doc cac phong, khoa phai bo tri mot cach khoa hoc ngay tu cac phong kham; dong thoi dao tao, tap huan cho cac y, bac si nam chac doi tuong va cac muc cung chi tra de tu van, tra loi cho nguoi benh.

Ve van de rut ruot BHYT, ong Pham Luong Son, Pho truong ban thuc hien chinh sach (Bao hiem xa hoi Viet Nam) cho biet: Rut ruot Quy BHYT la van de dang gay nhieu nhuc nhoi cho nganh va cong dong. De giai quyet tinh trang nay, Bao hiem xa hoi Viet Nam dang thuc hien 3 giai phap la: thay doi phuong thuc thanh toan (tu thuc thanh, thuc chi sang thanh toan theo dinh suat); se ban hanh qui trinh giam dinh chi tiet bao dam quyen loi cua nguoi benh va hieu qua su dung Quy; tang cuong ve nhan luc bang cach dao tao cac giam dinh vien chuyen mon trong cong tac giam dinh.

Ve van de kham chua benh cho tre duoi 6 tuoi, dai dien Vu BHYT cung khang dinh: tre em duoi 6 tuoi khi thuc hien kham chua benh voi ky thuat cao, chi phi lon thi BHYT van chi tra 100%. Rieng doi voi cac truong hop tre qua 6 tuoi nhung chua den thoi gian di hoc thi tre nen mua BHYT tu nguyen de duoc chi tra khi om dau. Dac biet, khong co truong hop nhieu muc dong BHYT doi voi hoc sinh, ma chi chia ra lam 2 khu vuc la: thanh thi va nong thon.


Theo Bo Y te, hien nay co 39,2 trieu nguoi (chiem 46% dan so), trong do co 15,8 trieu la nguoi ngheo tham gia BHYT. Luat BHYT chinh thuc co hieu luc tu ngay 1/7, mo rong ra 25 nhom doi tuong, trong do ngan sach nha nuoc bao dam cho nguoi ngheo, tre em, nguoi co cong, dong thoi ho tro muc dong BHYT cho cac ho can ngheo, hoc sinh sinh vien. Nguoi tham gia BHYT duoc mo rong quyen loi nhu kham, chua benh (KCB) voi ky thuat cao, phuc hoi chuc nang... Mot so truong hop truoc day khong duoc Quy BHYT thanh toan nhu tai nan giao thong, benh bam sinh va di tat bam sinh, HIV/AIDS, nay cung duoc thanh toan.
K.TCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.