Bo Y te cong bo 10 thanh tuu noi bat 2012

Thứ sáu, 04 Tháng một 2013, 16:56 GMT+7

Ngay 4/1, Bo Truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien da ky quyet dinh chinh thuc cong bo 10 thanh tuu y te noi bat nam 2012 cua nganh y te, bao gom:

» Nhieu benh vien trung uong ap dung vien phi moi
» Vien phi tang: Bao hiem tang theo the nao?
» Vien phi khong hop ly: Se thu hoi tien thua
» Vien phi tang: Ai bi anh huong, ai se duoc loi?
Bo Y te cong bo 10 thanh tuu noi bat 2012
Bac sy huong dan nguoi dan vung cao cach phong benh. (Anh: TTXVN)
1. Kiem soat tot cac dich benh moi noi

Trong nam qua, nganh Y te da tien hanh kiem soat tot cac dich benh moi noi, giam ty le tu vong do benh tay chan mieng hon 4 lan so nam 2011.

Dac biet, cac chuyen gia trong linh vuc y te da phat hien ra can nguyen va khong che thanh cong benh “la” viem da day sung ban tay, ban chan, lan dau tien xuat hien o Viet Nam tai huyen Ba To, Quang Ngai.

2. Ung dung thanh cong nhieu ky thuat hien dai


Trong nam 2012, nhieu benh vien da ung dung thanh cong cac ky thuat hien dai trong y hoc tai Viet Nam nhu: ghep tuy dong loai, ghep gan, tim, than, ky thuat chan doan di truyen…

Nhung thanh cong do da dem lai hy vong moi cho benh nhan mac benh hiem ngheo, gop phan quan trong nang cao chat luong, hieu qua cong tac cham soc va bao ve suc khoe nhan dan.

3. Dieu chinh gia cua gan 500 dich vu y te


Lan dau tien sau 18 nam, Bo Y te da tham muu trinh Chinh phu ban hanh Nghi dinh so 85/2012/ND-CP ngay 15/10/2012 ve co che tai chinh cua don vi su nghiep y te cong lap; lien Bo Y te va Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu lien tich so 04/2012/TTLT-BYT-BTC, theo do dieu chinh 470/3000 gia dich vu y te.

Nghi dinh tao mot nen tang de cai tien, doi moi co che tai chinh trong linh vuc y te, tung buoc chuyen dan dau tu ngan sach cua nha nuoc cho co so cung ung dich vu sang cho nguoi duoc huong thu dich vu.

4. Ban hanh Luat phong, chong tac hai cua thuoc la

Nganh y te da tham muu cho Chinh phu trinh Quoc hoi ban hanh Luat Phong, chong tac hai cua thuoc la.

Trong boi canh Viet Nam la mot trong 4 nuoc co ty le hut thuoc cao nhat the gioi, day la co so phap ly quan trong gop phan giam tac hai cua thuoc la doi voi suc khoe cua nguoi dan Viet Nam, duoc cac to chuc quoc te danh gia cao.

5. Thuc hien lo trinh tien toi bao hiem y te toan dan


Trong nam 2012, Bo Y te da tham muu Bo Chinh tri ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW ngay 22/11/2012 ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac bao hiem xa hoi va bao hiem y te giai doan 2012-2020 va xay dung trinh Thu tuong Chinh phu De an thuc hien lo trinh tien toi bao hiem y te toan dan giai doan 2012-2015 va 2020.

Day la chu truong, chinh sach quan trong mang tinh uu viet va nhan van cua Dang va Nha nuoc.

6. Giam bot su chong cheo trong quan ly ve y te


Bo Y te da tham muu trinh Chinh phu ban hanh Nghi dinh so 63/2012/ND-CP ngay 31/8/2012 quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Y te.

Nghi dinh ra doi co ban da giai quyet duoc nhung van de chong cheo nhiem vu trong quan ly nha nuoc giua cac bo nganh va bo sung day du chuc nang, nhiem vu uu tien cua nganh y te.

7. Hoi nghi cua To chuc Y te gioi khu vuc Tay Thai Binh Duong lan thu 63 thanh cong


Viet Nam lan dau tien dang cai to chuc Hoi nghi cua To chuc Y te gioi khu vuc Tay Thai Binh Duong lan thu 63 tai Viet Nam va duoc Giam doc To chuc Y te the gioi danh gia la Hoi nghi thanh cong va an tuong nhat.

Hoi nghi da thu hut su tham du cua 350 dai bieu den tu 35/37 quoc gia, trong do co 22 Bo truong. Hoi nghi da thong qua duoc 9 Nghi quyet ve cac van de y te trong tam cua Khu vuc Tay Thai Binh Duong,

8. Phong trao ve sinh yeu nuoc nang cao suc khoe nhan dan

Trong nam qua, Bo Y te da tham muu trinh Thu tuong Chinh phu ban hanh Quyet dinh so 730/QD-TTg ngay 19/6/2012 ve viec lay ngay 02/7 hang nam la Ngay Ve sinh yeu nuoc nang cao suc khoe nhan dan va Chi thi so 29/CT-TTg ngay 26/11/2012 ve viec trien khai phong trao ve sinh yeu nuoc nang cao suc khoe nhan dan.

Nhung viec lam tren nham huy dong toan xa hoi tham gia giai quyet nhung van de ve sinh lien quan den suc khoe, tiep tuc huong ung loi keu goi cua Chu tich Ho Chi Minh ve ve sinh yeu nuoc tu 02/7/1958.

9. Thuc hien quyet liet cac giai phap giam tai benh vien

Trong nam 2012, nganh Y te da hoan thanh De an giam qua tai benh vien trinh Chinh phu va buoc dau thuc hien quyet liet cac giai phap tang cuong chat luong kham chua benh cho nhan dan.

Bo Y te da va dang dua vao su dung 1350 giuong benh moi thuoc cac chuyen khoa ung buou, tim mach, noi tiet tai tuyen Trung uong, tung buoc gop phan giam tai benh vien.

10. Day manh nguoi Viet Nam uu tien dung thuoc Viet Nam

Bo Y te da day manh va trien khai De an “Nguoi Viet Nam uu tien dung thuoc Viet Nam” huong ung cuoc van dong “Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam.”

Hoat dong tren nham nang cao nhan thuc cua nguoi dan trong viec su dung thuoc hieu qua, giam chi phi trong kham chua benh, tao dieu kien phat trien nganh cong nghiep duoc Viet Nam./.

Thuy Giang (Vietnam+)


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.