Choang voi thu nhap giang vien Dai hoc

Thứ tư, 15 Tháng chín 2010, 07:51 GMT+7

– Ngoai luong theo ngach bac tu nguon ngan sach Nha nuoc, cac giang vien giang day trong cac truong DH, CD deu co them nguon thu tu viec nha truong duoc phep thuc hien tu chu tai chinh theo Nghi dinh 43 cua Chinh phu. Chi tinh rieng thu nhap chinh thuc duoc cong khai tai truong thi da co nhieu truong, muc thu cua giang vien ngot nghet 10 trieu/thang. Do la chua tinh toi viec giang vien DH con “rong cua” de tang thu nhap cua minh, moi thang cung co the len toi vai chuc trieu dong.

Giao vien vung xa: Muon lam them thi... di buon
He lo viec ’day them’ cua giao vien the duc
Giao vien om kien thuc mang den lop hoc them: Oan qua!
Thu nhap “sieu khung” cua giao vien thanh thi

Thu nhap chinh thuc tu truong: Gan 10 trieu/thang


BAI CUNG CHU DE
Theo bao cao moi nhat ma lanh dao truong DH Ngoai thuong Ha Noi gui den Bo Giao duc – Dao tao theo tinh than chi dao “3 cong khai” cua Bo thi muc thu nhap binh quan cua mot giang vien truong DH Ngoai thuong nam 2009 la 9 trieu dong/thang. Trong khi do, thu nhap binh quan nam 2009 cua can bo quan ly truong nay la 7,2 trieu/thang.

D kien muc thu nhap binh quan nay trong nam 2010 se tiep tuc duoc tang len, cu the la: Doi voi giang vien: trung binh thu nhap la 10 trieu/thang; doi voi can bo quan ly: trung binh thu nhap la 8 trieu/thang.

Mot trong nhung truong co thu nhap “an tuong” phai ke den DH Kinh te Quoc dan (Ha Noi). Theo bao cao cuoi nam 2009 cua lanh dao nha truong thi thu nhap binh quan/1thang cua giang vien truong nay trong nam 2008 la gan 9,3 trieu dong/thang. Con voi can bo quan ly va cua nhan vien phuc vu thi thu nhap binh quan nam 2008 la hon 6 trieu dong/thang.


Nho thuc hien nhieu hinh thuc dao tao va duoc tu chu tai chinh, cac truong DH da nang cao dang ke muc thu nhap chinh thuc tu truong cho cac giang vien cung nhu nhung nguoi lam quan ly (Anh minh hoa: VNN)
Nho da dang hoa cac hinh thuc dao tao va duoc tu chu tai chinh, cac truong DH, CD da nang cao dang ke muc thu nhap chinh thuc tu truong cho cac giang vien cung nhu nhung nguoi lam quan ly (Anh minh hoa: VNN)

Nam 2009, nha truong du kien se tang muc thu nhap binh quan cho giang vien len muc gan 10,6 trieu dong/thang (nha truong co 645 giang vien). Con doi voi can bo quan ly va nhan vien (tong cong 517 nguoi), uoc dat muc thu nhap gan 7 trieu dong/thang.

Ngoai nguon ngan sach Nha nuoc (chi thuong xuyen, chi ke hoac khong thuong xuyen, chi dau tu), truong DH Kinh te Quoc dan con cac khoan thu nhu: Hoc phi (cac he chinh quy, tai chuc, sau DH, lien thong, lien ket, …), le phi (thu tu tien noi tru, phi nhap hoc, lam the sinh vien, sao y hoc ba, ..).

Nam 2008, Truong DH Kinh te, DHQGHN da trinh Pho thu tuong Nguyen Thien Nhan de an thi diem: "Hieu truong dinh muc thu nhap cho giao vien".

Theo do, nha truong se tien hanh tra luong bang USD. Giang vien gioi co the thu nhap 4.000-5.000 USD moi thang, con muc pho thong cung chung tren 1.000 USD. Ngay nhu nhung nguoi lam cong tac phuc vu trong truong cung phai duoc chung 300 USD.


Ngoai hoc phi, le phi va cac khoan thu khac cua nguoi hoc, truong DH Kinh te Quoc dan con co cac nguon thu khac tu cac hop dong dao tao, nghien cuu khoa hoc, tu van, chuyen giao cong nghe, cac hoat dong dich vu, …

Chi tieng rieng cac nguon thu ngoai hoc phi va le phi thu tu nguoi hoc thi theo du toan nam 2009 da thu duoc 3.300.000.000 dong tu nguon la cac khoan thu khac. Chinh nguon nay da lam thu nhap can bo, giang vien tang len.

Thap hon 2 truong Kinh te nay la cac truong khoi Ky thuat. Tai DH Xay dung Ha Noi, thu nhap binh quan 1 thang cua can bo vien chuc truong nam 2008 la gan 4,5 trieu dong/nguoi, uoc thuc hien nam 2009 la 5,3 trieu dong/nguoi.

Trong do, thu nhap binh quan 1 thang cua giang vien nam 2008 la gan 4,8 trieu dong/nguoi, uoc thuc hien nam 2009 la xap xi 5,7 trieu dong/nguoi. Thu nhap binh quan 1 thang cua can bo quan ly va nhan vien phuc vu nam 2008 la gan 3,5 trieu dong/nguoi, uoc thuc hien nam 2009 la gan 4 trieu dong/nguoi.

Muc thu nhap tai truong DH Bach Khoa Ha Noi con thap hon DH Xay dung. Cu the: Thu nhap binh quan/thang cua quan ly va hanh chinh DH Bach Khoa nam 2008 la 2,1 trieu dong/ thang. Uoc thuc hien nam 2009 se o muc: Thu nhap giang vien: 3,15 trieu dong/ thang; thu nhap cua quan ly va hanh chinh: 2,8 trieu dong/ thang.

Trong khi o cac truong cong lap thu nhap giang vien cao hon thi o cac truong dan lap thu nhap khoi quan ly cao hon rat nhieu. Cu the: Thu nhap binh quan cua giang vien (gom ca tien vuot gio) tai DH Thang Long la 6,2 trieu dong; thu nhap cua can bo lanh dao (05 nguoi) la 11,9 dong; nhan vien nha truong co muc thu 4,0 trieu dong.

Giang vien tang thu kieu “thu cong”

Viec lam them cua cac giang vien DH khong bo hep nhu o cap THPT. Ngoai viec day them tiet, moi giang vien con co the di day o cac truong theo cac loi moi. Tuy nhien, doi tuong thuong lam them kieu nay la cac giang vien tre moi vao truong, cuoc song chua on dinh do luong con thap.

Theo chia se cua anh C.V, mot so giang vien tre cua truong DH Xay dung Ha Noi, anh thuong day them o cac truong DH khac. Moi tiet day o cac truong DH nay giang vien duoc tra cong bang hoac cao hon mot chut so voi o truong (khoang 35.000 den 40.000 dong/tiet). Neu nguoi duoc moi day la cac GS thi tien cong duoc tinh theo cach khac (co the la gap doi).

“Tinh trang thieu giang vien rat pho bien o cac truong DH. Du nhieu khi viec dung lop o truong chinh da tuong doi chiem nhieu thoi gian xong neu nhan duoc loi moi day thi chung toi cung thuong khong tu choi”, anh noi.


Choang voi thu nhap giang vien Dai hoc
Di day them o cac trung tam day them - hoc them la mot trong nhung cach tang thu kha pho bien hien nay cua doi ngu giang vien, dac biet la giang vien tre (Anh: VNN)

Cach lam nay tuy thuong nham den giang vien tre xong anh V. cho biet ho cung khong co y dinh gan bo lau dai. Boi day theo hinh thuc nay trach nhiem va rang buoc voi nha truong va sinh vien se lon, thu nhap thap (vi phai dam bao tat ca cac khau nhu giao an, thi, cham diem, ….). Vi the, di day them o cac trung tam thuong chiem duoc cam tinh cua cac giang vien tre nhieu hon (moi buoi day o trung tam hoc them dai 2 tieng duoc tra gia khoang 500 ngan dong).

“Dau tu cho cong viec doi voi mot giang vien tre la phai tiep tuc nghien cuu khoa hoc, tiep tuc hoc len cao nhung luong moi thang duoc 2,5 trieu thi khong the du duoc, lam them la tat yeu”, anh cho biet.

Ai cung biet he tai chuc la “san sau”, nguon tang thu chu yeu cua cac truong DH. Sau khi co chi tieu dao tao, truong se phan ve cac khoa ke hoach giang day va khoa se phan den tung nguoi.

Da co nhung giang vien “chay so” day tai chuc (o nhieu truong khac nhau), moi thang thu nhap cung len toi ca chuc trieu dong/thang (chua ke thu nhap chinh thuc tu truong hang thang). Ngoai ra ho co the nhan day kem hoc sinh pho thong tai nha rieng voi muc thap nhat hien nay la 100.000 dong/buoi 2 tieng.

Ngay tai HVBCTT, nhieu sinh vien cung da truyen tai nhau chuyen cac thay co “chay so” day them ben ngoai, tham chi co thay ngoai viec giang day tren lop (da kha nang ne do thieu giang vien) con “chay so” them o 4 den 5 truong DH khac tren dia ban Ha Noi.

“Neu thuc su cham chi di day va co dong luc kiem tien thi cung phai noi that la moi thang moi giang vien cung co the kiem duoc hang chuc trieu”, anh V. khang dinh.

Song viec kiem tien kieu “thu cong” nhu di day them, lam them kieu nay nay mang lai thu nhap tuong doi lon nhung thuong xay ra voi giang vien day cac mon co ban (Toan, vat ly, …) va cac mon ly luan (lich su Dang, chu nghia xa hoi khoa hoc, …). Tuy nhien, anh V. cho biet van co nhung truong hop cac giang vien day cac mon co ban nhung nang dong, chiu kho van co the lam them cho bo phan ky thuat trong cac nganh khac nhu ngan hang, cong nghe thong tin, …

Tang thu theo “cong nghe”


TP HCM la dia ban dau tien tren ca nuoc dua giang vien DH vao danh sach nhung doi tuong phai nop thue thu nhap ca nhan. Qua dot kiem tra so bo tai hai truong dai hoc ngoai cong lap vao cuoi nam 2005 tren dia ban TP HCM, co quan thue da phat hien nhieu giang vien (co huu va thinh giang) co thu nhap len toi hang chuc trieu dong/thang, vuot xa muc chiu thue thu nhap ca nhan nhung van khong ke khai va nop thue.

Cac truong DH, CD hien nay deu tao dieu kien cho giang vien tre, giang vien day cac mon co ban, ly luan dung lop nhieu hon de tang thu nhap. Con doi voi cac giang vien lau nam, co tieng, hoac cac giang vien lam viec o cac bo mon ung dung, chuyen nganh thi cach kiem tien se khac hon.

Co chuyen mon giang day ve nganh cau duong, ngoai viec dung lop (kha khiem ton ve thoi luong) va tiep tuc hoc cao len, anh N., giang vien DH Xay dung Ha Noi con tham gia lam tu van thiet ke cho cac du an xay dung cau duong. Cong viec nay tuy khong on dinh nhung neu tu van xong cho mot du an thanh cong thi tien cong theo giang vien nay cung khong phai la thap.

“Neu lam giang vien cac chuyen nganh ung dung thi ro rang la co thuan loi hon, boi tu van cho ho vua co tien nhieu hon, lai vua su dung va mai nhon chinh chuyen mon cua minh. Di day cung la mot cach tang thu khong toi song ton hoi nhieu thoi gian va cong suc”, anh N. noi.

Theo tim hieu cua TS, voi cac giang vien co tieng (la GS) thi viec moi duoc ho den day/noi chuyen mot buoi cung co the phai tra tien trieu. Ngoai ra, nhung nguoi nay co the viet cac bai tham luan cho cac hoi thao, hoi nghi, tham chi su xuat hien cua ho o mot hoi nghi cung da mang lai cho ho nhung khoan thu nhap khong nho (co the len toi ca ngan do). Chua het, viec "chay so" di giang day, tap huan o cac tinh, thanh pho trong ca nuoc cung mang lai nhung khoan thu kech xu cho giang vien DH!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.