O to cua Viet kieu hoi huong lai bi siet chat

Thứ sáu, 01 Tháng ba 2013, 07:45 GMT+7

O to cua Viet kieu hoi huong lai bi siet chat O to cua Viet kieu hoi huong lai bi siet chat Tong cuc Hai quan vua tang thoi han kiem tra, tham dinh cap phep nhap khau xe o to, xe gan may dang su dung theo che do tai san di chuyen cua Viet kieu duoc phep hoi huong.

Cu the, theo Cong van 1019/TCHQ-GSQL ngay 27/2/2013, Tong cuc Hai quan yeu cau Cuc Hai quan cac tinh, thanh pho dieu chinh thoi han cap giay phep nhap khau xe o to, xe gan may dam bao khong qua 7 ngay lam viec (ke tu ngay tiep nhan ho so xin cap giay phep, khong tinh ngay thu 7, ngay chu nhat, ngay nghi le), thay vi 2 ngay nhu quy dinh tai Diem 3 Phan I Thong tu 02/2001/TT-TCHQ nam 2001 cua Tong cuc Hai quan.

Tong cuc Hai quan cho biet, viec dieu chinh nay nham tang cuong cong tac kiem tra, giam sat; tien hanh tham dinh chat che, dung trinh tu, thu tuc va cac dieu kien truoc khi cap giay phep nhap khau xe o to, xe gan may dang su dung theo che do tai san di chuyen cua Viet kieu duoc phep hoi huong.

Theo Thong tu so 118/2009/TT-BTC ngay 9/6/2009 cua Bo Tai chinh, Viet kieu hoi huong duoc phep mang ve nuoc mot xe o to dang su dung theo che do nhap khau xe o to dang su dung la tai san di chuyen cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai da hoan tat thu tuc dang ky thuong tru tai Viet Nam. Xe o to nay duoc mien thue nhap khau, mien thue VAT.

O to cua Viet kieu hoi huong lai bi siet chat, Tin tuc trong ngay, nhap khau o to, o to nhap khau, xe o to nhap khau, o to, xe o to, nhap khau xe, xe mien thue nhap khau, xe Viet kieu hoi huong, thue nhap khau, tin o to, o to, thi truong o to Viet, xe dang su dung

O to cua Viet kieu hoi huong thuong la xe sang, sieu xe co gia tri cao. anh minh hoa

Tuy nhien sau khi Thong tu 20 cua Bo Cong Thuong co hieu luc, da xuat hien mot so truong hop co dau hieu nghi van, loi dung chinh sach nay de nhap khau xe o to hang sang, sieu xe ve Viet Nam tron lau thue.

Theo so lieu thong ke cua Cuc Hai quan TP.Ha Noi, neu nhu ca nam 2010 va 2011 chi co tuong ung 11 va 13 chiec o to nhap khau theo dang tai san di chuyen cua Viet kieu hoi huong thi chi trong 11 thang dau nam 2012 vua qua, da co toi 70 chiec o to duoc nhap ve Viet Nam theo dang nay, gap 5, 6 lan so voi cac nam truoc.

Moi day nhat, Cuc Canh sat Kinh te (Tong cuc Canh sat phong chong toi pham, Bo Cong an) cho biet dang chu tri viec dieu tra lam ro cac to chuc buon lau o to, xe may tu My ve Viet Nam duoi dang tai san cua Viet kieu hoi huong.

Theo Cuc Canh sat Kinh te, thuc hien y kien chi dao cua dong chi Dai tuong Tran Dai Quang, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an, Tong cuc Canh sat phong, chong toi pham giao Cuc Canh sat kinh te tham muu, chi dao PC46 cong an 46 tinh, thanh pho tap trung dieu tra lam ro cac to chuc buon lau o to, xe may tu thi truong My “nhap khau” ve Viet nam duoi hinh thuc tai san di chuyen cua “Viet kieu hoi huong” va toi pham tham nhung tiep tay cho hanh vi buon lau nay.

De tao thuan loi trong viec dieu tra, lam ro, xu ly nghiem cac to chuc buon lau, tham nhung va thu hoi tai san cho Nha nuoc, Cuc Canh sat kinh te de nghi co quan Hai quan cung cap ho so tai lieu lien quan, dac biet la nhap khau o to, xe may cua cac ca nhan thuoc dien “Viet kieu hoi huong” trong thoi gian tu thang 6/2011 den 31/12/2012; phoi hop tam giu, bao quan xe o to, xe may da va dang ve cang la tai san cua cac ca nhan thuoc dien Viet kieu hoi huong.

Theo Quynh Trang (VnM) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Xe may, o to ca nhan tiep tuc bi siet Bat thuong xe sieu sang “hoi huong” Kho khan van do tien mua xe tay ga

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Xe may, o to ca nhan tiep tuc bi siet

Bat thuong xe sieu sang “hoi huong”

Kho khan van do tien mua xe tay ga

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.