Vi sao nguoi dan chua tam phuc

Thứ ba, 18 Tháng sáu 2013, 14:49 GMT+7

Nhieu ho dan o cac xa Tien Hung (23 ho), xa Nghia Phuong (87 ho) va xa Cuong Son (11 ho) deu thuoc huyen Luc Nam, tinh Bac Giang da gui don cac co quan chuc nang kien nghi ve cong tac boi thuong, ho tro giai phong mat bang (GPMB) duong tinh 293.


Vi sao nguoi dan chua tam phuc
Du moi khieu nai cua cac ho bi thu hoi dat chua duoc giai quyet triet de, nhung viec giai phong mat bang van duoc thuc hien

Theo do, dat cua khoang 80 ho dan deu la dat khai hoang, dat tho cu da duoc su dung on dinh, lau dai. Cac ho con lai la dat co nguon goc ro rang, duoc su dung truoc ngay 15-10-1993 va khong co bat ky tranh chap nao. Dong thoi, cac ho cung thuc hien day du nghia vu thue doi voi Nha nuoc theo dung quy dinh.

Du an cai tao, nang cap tinh lo 293, Trung tam phat trien quy dat va cum cong nghiep (TTPTQD&CCN) thuoc UBND huyen Luc Nam da va dang tien hanh thu hoi dat co lien quan den hanh lang bao ve an toan cong trinh cong cong (HLBV), ma o day la hanh lang an toan giao thong (HLATGT). Qua trinh trien khai, TTPTQD&CCN da thuc hien khong day du viec giai toa, den bu dat HLBV. Mot so ho dan tren da chua duoc den bu dat, tham chi mot phan dien tich dat do co trong Giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD) cung khong duoc den bu.

Trong Van ban so 1071/TNMT-KHTC cua So Tai nguyen va moi truong (So TN&MT) tinh Bac Giang ngay 18-11-2011 ve viec phuc dap cong van hoi ve giai quyet vuong mac trong boi thuong, ho tro khi thu hoi dat va cong nhan quyen su dung dat tai huyen Luc Nam, da neu: “Doi voi dien tich dat cua ho gia dinh, ca nhan dang su dung nam trong HLATGT truoc day chua thuc hien giai toa ma tai thoi diem thuc hien du an mo duong giao thong xac dinh du dieu kien duoc boi thuong ve dat theo quy dinh tai Dieu 8 cua Nghi dinh 197/2004/ND-CP ngay 3-12-2004 cua Chinh phu ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Dieu 44, Dieu 45, Dieu 46 Nghi dinh so 84/2007/ND-CP ngay 25-5-2007 cua Chinh phu quy dinh bo sung ve viec cap GCNQSDD, thu hoi dat, thuc hien quyen su dung dat, trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va giai quyet khieu nai ve dat dai thi duoc boi thuong ve dat”. Day cung la noi dung tra loi Cong van so 2129/UBND-TNMT UBND tinh Bac Giang cua Bo TN&MT, Cong van so 3061 ngay 28-9-2009. Do la y kien cua So TN&MT tinh Bac Giang, con UBND huyen Luc Nam thi sao?

Voi nhung truong hop co dien tich dat can thu hoi nam trong GCNQSDD thi UBND huyen dang tong hop de xin y kien UBND tinh va So TN&MT tinh Bac Giang de xu ly tinh toan boi thuong, ho tro doi voi phan dien tich thu hoi (phan dien tich HLATGT duong tinh 293).

Day la noi dung cua Van ban so 01/TTPTQD&CCN cua TTPTQD&CCN thuoc UBND huyen Luc Nam ve viec tra loi don khieu nai cua nguoi dan. La la, van ban nay duoc ban hanh vao ngay 19-1-2013, tuc la sau hon 1 nam ke tu khi So TN&MT tinh Bac Giang co cong van phuc dap ve giai quyet vuong mac trong boi thuong, ho tro khi thu hoi dat nhung UBND huyen van phai xin them y kien chi dao mot lan nua (?)

Nam 1998, khi nang cap duong tinh 293 (Tien Hung – Mai Suu), UBND huyen lay 1 phan dien tich dat cua nguoi dan va thoi diem do co thuc hien den bu phan dien tich do. Nam 2000, viec ke khai dien tich dat va cap GCNQSDD cua nguoi dan huyen Luc Nam da duoc thuc hien. Hon mot nua so ho dan da bi tru phan dien tich HLATGT nhung chua nhan duoc van ban hay thong bao nao giai thich hoac nhan duoc khoan boi thuong, ho tro phan dien tich theo quy dinh.

Ba Nguyen Thi Tieu, tru o xa Cuong Son, huyen Luc Nam, cho biet: “Khi do can bo xa chi noi chung toi khong nen xay dung cong trinh kien co o do, de khi nao co du an lam duong Nha nuoc con lay. Ho con noi, luc do chung toi se duoc nhan den bu dat phan dien tich da tru khoi GCNQSDD”.

La hon, mot so ho dan trong qua trinh chuyen nhuong GCNQSDD da bi UBND huyen Luc Nam “tu y” tru mot phan dien tich dat trong GCNQSDD voi ly do nam trong HLATGT ma khong co bat cu mot van ban nao thoa thuan voi nguoi dan. PV da lien he voi ong Pho phong TN&MT huyen Luc Nam de thu thap them thong tin, tai lieu. Hien, phong TN&MT huyen Luc Nam dang “luc” lai ho so cua 4 ho gia dinh (theo de nghi cua PV) va se co phan hoi trong tuan nay.

Khac voi dot GPMB truoc, lan GPMB nay, TTPTQD&CCN nhat dinh khong den bu dat cho nguoi dan. Dieu nay that la kho hieu, khong dung voi cac quy dinh cua phap luat ve viec ho tro, boi thuong dat cho nguoi dan khi thu hoi phuc vu cong trinh cong cong. Co kha nhieu diem mo khi thoi gian xu ly va giai quyet boi thuong ho tro trong GPMB cu mai bi keo dai.

Dang noi, TTPTQD&CCN chi la don vi tham muu cho UBND huyen Luc Nam trong viec tinh toan boi thuong, ho tro GPMB duong tinh 293 chu khong phai la don vi co chuc nang va quyen han trong viec tra loi don khieu nai cua cong dan. Vo hinh trung, UBND huyen Luc Nam dang co dau hieu vi pham quy dinh trong Luat Khieu nai khi khong thuc hien tra loi truc tiep don khieu nai cua nguoi dan.

Ong Nguyen Duc Kim, Chu tich UBND xa Cuong Son, cho biet, toan xa hien chi con 7 ho chua nhan tien den bu tren tong so 400 – 500 ho. Thuc te, do chi la tien den bu hoa mau chu khong phai la tien den bu dat. Theo ong Kim, toan tuyen duong deu khong co den bu dat, do la theo van ban chi dao cua UBND huyen, UBND cap xa chi biet thuc thi theo.

Ong Kim cung cho rang, chinh quyen xa khi tiep nhan y kien thi phai bao ve dan nen da co gui kien nghi len UBND huyen Luc Nam. Nhung khi PV hoi xem da gui vao khoang thoi gian nao va bao nhieu lan gui roi thi ong Kim lai lac dau noi khong nho duoc.

Hien tien do GPMB dang duoc chinh quyen huyen Luc Nam day nhanh tren toan tuyen, bat chap moi khieu nai lien quan den viec boi thuong, ho tro GPMB cua hang tram nguoi dan. TTPTQD&CCN da huy dong va su dung luc luong ho tro, bao ve thi cong de thao do cac cong trinh cua cac ho dan, tien hanh thi cong tai xa Tien Hung. Luc luong ho tro, bao ve thi cong bao gom CA huyen, CA xa, can bo huyen, can bo xa,... voi so luong len den hang tram nguoi, co day du cong cu ho tro va mot so xe dac chung.

Duoc biet, tuan toi, viec tien hanh thi cong cong trinh voi su giup do cua luc luong ho tro, bao ve se duoc tien hanh o xa Nghia Phuong.

Vietbao.vn (Theo PL&XH)

--------------------

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                       


http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_2131653404-2-cafe.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131651919-3-ty-gia-dung-gay-soc.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131653404-4-bau-duc-04.jpeg

>>  Starbucks Hong Kong lay nuoc tu toilet... pha ca phe

>> ‘Ong lon’ khat USD, ‘ong nho’ an theo >>  Lien tuc gap ‘van den’, bau Duc lai mat ngan ty

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131652783-5-mua-du-an-chung-cu-thuong-mai-nao-de-duoc-vay-goi-30-nghin-ty-1369305440722.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_2131651919-6-thi-truong-nha-o.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131653404-7-1371480308-nh th ng-m i.jpeg
>> Nhung du an rot gia nhieu nhat tai Ha Noi >> Gan 20 nghin ty dang do vao nha o xa hoi >> Nha o xa hoi: Cham nhung phai chac

CO THE BAN QUAN TAM                                                                                  

>> Cac ngan hang quyet liet canh tranh khach vay

>> Dau tu gi sinh lai 170% mot nam?

>> Bo Xay dung: "Cam xay nha kieu Phap" la sai sot in an

>> Xang dau dot ngot tang gia: Danh up nguoi tieu dung

>> Ty gia, dung gay... soc!

>> Con 5 - 6 ngan hang chua hoan thanh tat toan vang

>> Dieu chinh bang gia dat tai Ha Noi

>> Thong doc “giai trinh them” ve thi truong vang

>> Khu do thi Van Phu (Ha Dong – Ha Noi): Dan mong duoc… moc canh!

>> Ngo ngang kenh dau tu lai… 50%/tuan

>> Chuyen toilet “dat vang” va ngan hang kho tieu tien

---------------------------------

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.