Toan canh thi truong bat dong san nam 2010

Thứ ba, 28 Tháng mười hai 2010, 08:36 GMT+7

Nam 2010, mac du chiu anh huong kho khan cua cuoc khung hoang, thi truong bat dong san Viet Nam co buoc phuc hoi va phat trien tich cuc, gop phan dang ke doi voi su tang truong chung cua nen kinh te.

Thi truong bat dong san tiep tuc phuc hoi

Tu dau nam den nay, thi truong bat dong san o 2 trung tam kinh te lon la Ha Noi va TP HCM lien tiep co nhung bien dong tang- giam bat thuong. Trong khi tai Ha Noi, thi truong bat dong san tiep tuc tang gia va dien bien phuc tap, TP Ho Chi Minh chung kien su sut giam manh ve giao dich va chung lai cua gia nha dat.

Sut giam manh me do la phan khuc van phong cho thue. Sau khi gia thue dat dinh (khoang 55 USD/m2/thang van phong hang A, khoang 37-38 USD/m2/thang doi voi hang B) vao giua nam 2008 sang dau nam 2009 gia thue bat dau giam manh, sang nam 2010 gia thue tiep tuc xu huong giam va nhieu cong ty tu van du bao xu huong nay tiep tuc dien ra trong nam 2011.

Can ho chung cu tai TP Ho Chi Minh va mot so du an o Ha Noi cung roi vao tinh trang chao ban nhieu ma nguoi mua khong duoc bao nhieu. De thu hut nguoi mua, cac chu dau tu da tung ra nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan cung nhu nhieu hoat dong mo rong dia ban de chao ban san pham. Do bo ra Bac de gioi thieu du an cung la mot xu huong cua nhieu doanh nghiep bat dong san phia Nam trong nam vua qua.

Thi truong bat dong san Viet Nam (Anh: Duy Khanh)


Thi truong bat dong san Viet Nam (Anh: Duy Khanh)

Cho thue dai han cung la mot cach cua cac chu dau tu keo them khach hang. Hinh thuc nay vua giam chi phi thue va giup nha dau tu quyen so huu mat bang de mua ban, sang nhuong nhu cac san pham bat dong san thong thuong khac.

Gia dat tai cac thanh pho lon tang cao nen nhieu nha dau tu da lua chon cac tinh le xung quanh de tim co hoi nhu Binh Duong, Dong Nai, Long An o phia Nam; Hung Yen, Hai Duong, Hoa Binh,…o phia Bac.

Van de quy hoach

Quy hoach chung xay dung Thu do den nam 2030, tam nhin 2050 da tac dong lon den thi truong bat dong san thu do. Con sot tang gia dat Ba Vi trong thang 4, 5 vua qua la mot dan chung cu the. Ben canh, nhung nguyen nhan cua cung cau thi truong, tam ly nha dau tu, viec bop meo don thoi thong tin hoac hieu sai chua dung ve dinh huong co ban cua do an quy hoach chung xay dung Ha Noi da tac dong khong nho den quyet dinh cua nha dau tu, tu do anh huong toi xu huong thi truong.

Viec hang loat du an duoc xep vao danh sach ra soat sau khi Ha Noi mo rong dia gioi hanh chinh da khien cho nguon cung bat dong san o Ha Noi tro nen cham chap.

Khi quy hoach chung duoc phe duyet se tao ra “cu huych” cho thi truong bat dong san. Nguon cung tang len, gia nha, dat co co hoi tro ve voi gia tri thuc. Neu cong tac cai cach hanh chinh duoc tien hanh mot cach dong bo o cac khau, sau khi quy hoach duoc cong bo, nguoi dan Ha Noi co the ve dung vi tri la “thuong de” nhu thuc te da va dang dien ra o thanh pho Ho Chi Minh.

Nhieu du an quy mo lon

Du tram lang nhung thi truong bat dong san van chung kien hang loat du an ‘khung’ co quy mo lon va von dau tu len toi hang ty do la duoc gioi thieu. Truoc tien phai ke toi cuoc chay dua nha choc troi. Trong khi TP Ho Chi Minh co du an Bitexco Financial Tower cao 68 tang chinh thuc duoc khai truong, tai Ha Noi toa thap Keangnam Landmark cung dang trong gian doan hoan thanh va chinh thuc khai truong chi thoi gian ngan sap toi.

Thang 5 vua qua, Tong Cong ty CP Xay lap Dau khi Viet Nam da cong bo xay dung toa nha 102 tang, chieu cao du kien khoang 528m.Tiep sau do, tap doan Kinh Bac cung cong bo du an toa nha cao 100 tang tai duong Pham Hung, Ha Noi.

Nhieu du an nha choc troi se bi soai ngoi.


Nhieu du an nha choc troi se bi canh tranh.

Canh tranh vao cac du an cao tang, Ngan hang Cong thuong Viet Nam da chinh thuc khoi cong toa thap cao 68 va 48 tang tai khu do thi Ciputra (Ha Noi), voi von dau tu 400 trieu USD.

Ve quy mo va tong so von dau tu, Cong ty lien doanh dau tu Genting VinaCapital cong bo du an Khu nghi duong cao cap phuc hop Nam Hoi An voi tong von dau tu 4 ty USD. Du an khu nghi duong Ho Tram Resort (Vung Tau) menh danh song bac Las Vegas dau tien tai Viet Nam co tong muc dau tu khoang 4,2 ty USD.

Tiep sau do, du an san golf khach san Hoang Dong Lang Son co tong von dau tu 2 ty USD va Khu phuc hop giai tri Happyland - Long An duoc xay dung tren dien tich gan 700 ha voi so von dau tu gan 2 ty USD.

Ben canh nhieu du an cong bo cung co khong it du an bat dong san trieu do da bi thu hoi do cham trien khai.

Chinh sach

Nghi dinh 71 quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha co nhieu noi dung mang tinh dot pha duoc ca nha dau tu va nguoi tieu dung rat ung ho.

Ngay 15/10/2010 Thong tu 16 huong dan Nghi dinh 71 co hieu luc voi noi dung cho phep uy quyen cong chung tai san nha o hinh thanh trong tuong lai khien gioi dau tu bat dong san ky vong se la “phao” dua thi truong BDS thoat khoi canh tram lang hien nay.

Ben canh do, viec chap thuan cap giay chung nhan quyen so huu nha (so hong) cho chung cu mini phan nao coi troi cho cac du an chung cu mini tu nhan va xuat hien mot loat cac su an chung cu mini.

Thong tu 13 cua Ngan hang Nha nuoc co hieu luc thi hanh ngay 1/10/2010, tang he so rui ro tu 100% len 250% doi voi cac khoan vay kinh doanh bat dong san, tang he so an toan von (CAR) cua cac ngan hang len 9%. Dan den viec vay von mua nha se kho khan hon, vi cac ngan hang se phai thu hep tin dung trong linh vuc nay de dam bao an toan von cho he thong ngan hang.

Nghi dinh 69 ve van de GPMB duoc Chinh phu duoc ban hanh vao thang 8/2009 nhung lai duoc thuc thi vao nam 2010, gia dau vao du an thong qua tang gia den bu gap toi da den 5 lan, vo hinh chung da lam gia tang chi phi dau tu gap nhieu lan do chiu tac dong tien vay nhieu hon, dai hon, gia nhan cong, may moc,...tang cao. Dieu do da day gia bat dong san tang cao hon.

Nha xa hoi va nha danh cho nguoi thu nhap thap

Den nay chuong trinh nha o xa hoi da duoc cac doanh nghiep tich cuc trien khai nhung ngay ca khi da co san pham chinh thuc ban ra, nha o xa hoi boc lo khoang cach kha lon giua nguon cung va nhu cau trong phan khuc thi truong nay.

Cac giai phap cua Chinh phu va Bo Xay dung da thuc day thi truong bat dong san va nha o phat trien on dinh ben vung, duoc su dong tinh ung ho cua toan xa hoi. Chinh vi vay, viec dau tu xay dung nha o cho sinh vien, cong nhan va nguoi thu nhap tai cac dia phuong tren ca nuoc buoc dau da dat duoc nhieu ket qua kha quan.

Trong thoi gian ngan da co khoang 190 du an voi tong so von tren 28.000 ty dong duoc dang ky voi quy mo xay dung khoang 170.000 can ho tuong ung voi khoang 7 trieu m2 san, dap ung cho 700.000 nguoi co thu nhap thap.

Theo ke hoach trong vong 6 nam nua 50% sinh vien va 60% cong nhan, can bo cong nhan vien co thu nhap thap co nha o.

Nhu cau nha o cua nguoi dan van con rat lon. (Anh: Duy Khanh)


Nhu cau nha o cua nguoi dan van con rat lon. (Anh: Duy Khanh)

Rui ro khi mua ban nha tren giay

Su kien chiem doat tai san xay ra tai Cong ty CP Xay dung va Dich vu 1/5 vao thang 4/2010 vua qua da duoc co quan canh sat dieu tra Bo Cong an vao cuoc.

Theo xac dinh ban dau cua co quan dieu tra, du an khu do thi Thanh Ha do Cong ty co phan dau tu dia oc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thuoc Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 5 (Cienco 5) uy quyen, da ky hop dong tin dung voi Cong ty co phan Xay dung va dich vu 1-5 vao thang 1/2010.

Tuy nhien, moi day Cong ty Cienco 5 Land cho biet ban hop dong tin dung tren da bi huy. Nhung phia Cong ty 1-5 van su dung ban hop dong da bi huy nay de huy dong von vao du an Thanh Ha duoc hon 300 ty dong. Vi vay, Cienco 5 Land da de nghi co quan cong an lam ro su viec.

Ben canh do, mot loat vu viec lua dao, chiem doat tai san lien quan den bat dong san cung duoc co quan sanh sat dieu tra phanh phui va xu ly nhu vu lua dao tai Petroconex, lam gia hop dong gop von chiem doat gan 40 ty dong, vu gia mao chu ky chu tich Ha Noi ve du an ty do,…

Dac biet, tinh hinh tham nhung trong linh vuc dat dai, ngay cang nghiem trong, phuc tap, do cung la van de con ton tai can duoc giai quyet trong nhung nam toi.

Bat dong san nghi duong

Hang loat cac du an nghi duong sinh thai lon nho deu khoi dong hoac cong bo gia ban khoi diem ram ro trong nam nay. So biet thu nghi duong den quy 3 nam 2010 khoang 11.000 can tang gap 5 lan so voi cuoi nam 2009, so luong can ho (condotel) khoang 10.000 can tang gap 3 lan so voi cuoi nam 2009.

Trong khi thi truong bat dong san kha tram lang, nhung biet thu nghi duong ven bien co gia trieu do van dat hang. Bao cao cua cong ty nghien cuu bat dong san cho thay, nhung nguoi Viet Nam giau co la doi tuong khach hang chinh cua cac du an biet thu va can ho tai Da Nang. Luong khach mua Ha Noi chiem ty le cao nhat, gan 80%, TP HCM chi chiem khoang 13%, con lai la nguoi nuoc ngoai va tinh khac.

Mien Trung voi uu the ven bien da thu hut nhieu du an bat dong san nghi duong. Mien Bac va mien Nam cung co nhung loi the rieng de phat trien loai hinh bat dong san nay. Moi mot doanh nghiep deu dua ra thi truong cac diem manh cua minh khi khai thac mot khia canh cua tieu chuan sinh thai.

Nha dau tu nuoc ngoai

Cung trong nam vua qua, nhieu nha dau tu nuoc ngoai van nhan dinh thi truong bat dong san Viet Nam co nhieu hap dan. Capitaland, IndochinaLand, Gamuda Land,… deu khang dinh tiep tuc hop tac dau tu nhieu du an tai nuoc ta.

Tuy von FDI vao bat dong nam 2010 tiep tuc giam sut so voi 2 nam ve truoc, nhung bat dong san van dung o vi tri cao trong cac linh vuc dau tu.

Giao thong co so ha tang hoan thien

Nho co co so ha tang duoc dau tu dong bo va dang nhanh chong hoan thien da khien cho thi truong bat dong san duoc nhieu nha dau tu quan tam. Viec nang cap va mo rong mot so tuyen duong lon tai Ha Noi trong thoi gian qua da gop phan nang cao gia tri cua bat dong san vung ven. Mot so du an giao thong lon nhu Dai lo Thang Long, Cau Vinh Tuy, vanh dai 4,… duoc hoan thien da day gia tai khu vuc nay tang cao. Cac du an bat dong san khac o TP Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai cung tuong tu.

Nam 2010 khep lai, thi truong bat dong san dang don nhan nhung tin hieu tot cua nam toi.

Viet Bao ( Theo Do Thi)


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.