Se co nha o xa hoi dien tich 25m2

Thứ năm, 06 Tháng mười hai 2012, 14:04 GMT+7


Se co nha o xa hoi dien tich 25m2
Khu nha o xa hoi khu dan cu Phu Hoa 1 (Binh Duong)

Bo Xay dung vua co de xuat xin giam dien tich toi thieu cua nha o xa hoi xuong con 25 m2, thay vi 30 m2 tro len nhu quy dinh hien hanh. De xuat nay duoc neu trong du thao nghi dinh ve quan ly dau tu phat trien do thi.

Ve tieu chuan thiet ke nha o xa hoi bang nguon von ngoai ngan sach nha nuoc tai cac do thi loai dac biet, loai I va loai II thi phai la nha chung cu. Khong khong che so tang, tieu chuan thiet ke dien tich san moi can ho chung cu toi thieu la 30 m2, toi da khong qua 70 m2. Trong truong hop doanh nghiep muon dau tu loai can ho thuoc nha o xa hoi co dien tich den 90 m2 va xay dung nha o rieng le hoac nha o mot tang nhieu gian tai cac do thi loai 4, loai 5 va khu vuc ngoai do thi, thi phai co y kien thong nhat cua Bo Xay dung.

Gia ban nha o xa hoi duoc dau tu xay dung bang nguon von ngoai ngan sach nha nuoc se do chu dau tu xac dinh. Tuy nhien, loi nhuan dinh muc cua toan bo du an khong vuot qua 10% tong chi phi dau tu.

Nguon von de phat trien nha o xa hoi duoc trich tu 30% nguon thu tu tien su dung dat tren dia ban, ngan sach dia phuong ho tro hang nam theo quyet dinh cua HDND cap tinh; phat hanh trai phieu chinh quyen dia phuong, cong trai nha o; von dau tu truc tiep tu ngan sach T.U; von trai phieu Chinh phu; von ODA...

Chu dau tu du an phat trien nha o thuong mai, khu do thi moi, khong phan biet quy mo dien tich dat (hinh thuc dau tu BT hay BOT) tai cac do thi tu loai 3 tro len va khu vuc quy hoach la do thi tu loai 3 tro len phai danh 20% tong dien tich dat xay dung nha o da dau tu xay dung he thong ha tang ky thuat cua cac du an nay de xay dung nha o xa hoi. Chu dau tu du an nha o thuong mai, khu do thi moi do co trach nhiem truc tiep dau tu xay dung nha o xa hoi tren quy dat 20% (tru truong hop Nha nuoc thu hoi quy dat 20% de dau tu xay dung nha o xa hoi bang nguon von ngan sach).

Truong hop du an phat trien nha o thuong mai, khu do thi moi co quy mo su dung dat duoi 10 ha thi ngoai hinh thuc danh quy dat 20% de xay dung nha o xa hoi, chu dau tu du an duoc lua chon hinh thuc chuyen giao quy nha o tuong duong voi gia tri quy dat 20% tinh theo khung gia dat do UBND cap tinh ban hanh tai thoi diem chuyen giao de Nha nuoc su dung lam nha o xa hoi hoac nop bang tien tuong duong gia tri quy dat 20% theo khung gia dat, nham bo sung vao Quy phat trien nha o cua dia phuong danh de dau tu xay dung nha o xa hoi tren pham vi dia ban.

Khi dau tu nha o xa hoi, doanh nghiep duoc mien tien su dung dat, tien thue dat doi voi dien tich dat trong pham vi du an xay dung nha o xa hoi duoc duyet; duoc uu dai thue VAT; duoc mien, giam va huong cac uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep. Doanh nghiep cung duoc vay von uu dai hoac bu lai suat, duoc duoc ho tro tu nguon ngan sach toan bo kinh phi dau tu ha tang ky thuat ngoai hang rao; duoc ho tro mot phan hoac toan bo kinh phi dau tu xay dung he thong ha tang ky thuat, ha tang xa hoi trong pham vi du an theo dieu kien cua dia phuong...


Nguoi mua, thue mua nha o xa hoi khong duoc phep cho thue lai, the chap (tru truong hop the chap voi ngan hang de vay tien mua, thue mua chinh can ho do) va khong duoc chuyen nhuong nha o duoi moi hinh thuc trong thoi gian toi thieu la 05 nam, ke tu thoi diem tra het tien mua, thue mua nha o theo hop dong da ky voi ben ban, ben cho thue mua.

Trong thoi han chua du 05 nam, ke tu thoi diem tra het tien mua, thue mua nha o xa hoi, neu ben mua hoac thue mua co nhu cau ban lai nha o xa hoi thi chi duoc ban lai cho Nha nuoc hoac ban lai cho chu dau tu du an phat trien nha o xa hoi hoac ban lai cho doi tuong duoc mua, thue mua nha o xa hoi theo quy dinh.

Theo chien luoc phat trien nha o den nam 2020 va tam nhin nam 2030 da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, trong giai doan 2011 - 2015, nhu cau ve nha o xa hoi tai thanh pho Ha Noi can khoang 10 trieu met vuong san. Nhu vay, trung binh moi nam, thanh pho can khoang 2 trieu met vuong san.

Trong do, nha o cho hoc sinh, sinh vien cac truong DH, CD, trung cap chuyen nghiep va day nghe thue la 1,6 trieu met vuong san, dap ung 250.000 cho o; nha o de ban, cho thue, cho thue mua voi nguoi co thu nhap thap tai do thi la 4,1 trieu met vuong san, dap ung 82.000 can ho; nha o cho cong nhan la 3,7 trieu met vuong san, dap ung 320.000 nguoi; nha o phuc vu tai dinh cu la 2 trieu met vuong san, dap ung 26.000 can ho.

Tuy nhien, do kha nang huy dong cac nguon kinh phi trong giai doan nay rat kho khan, nen giai doan 2011 - 2015, thanh pho Ha Noi phan dau thuc hien xay dung toi thieu khoang 4,7 trieu met vuong san nha o xa hoi, trong do co khoang 15.500 can ho nha o cho nguoi thu nhap thap va 20.000 can ho tai dinh cu.

Truoc do, cuoi thang 9/2012, tai Binh Duong, da co tren 1.100 cong nhan duoc mua nha o xa hoi voi gia tu 90 – 130 trieu dong/can tai du an nha o xa hoi Hoa Loi (TP. Thu Dau Mot) va nha o xa hoi thuoc khu Viet-Sing (KCN VSIP 1, thi xa Thuan An).


Vu Anh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.