Quy dinh moi ve tinh le phi truoc ba nha dat

Thứ tư, 08 Tháng năm 2013, 15:37 GMT+7

Theo Tong cuc Thue, sau mot thang trien khai thuc hien quy dinh moi ve cach tinh le phi truoc ba, thu tuc ghi no thue doi voi nha, dat chua thay phat sinh vuong mac va nhan duoc su dong thuan cua nguoi nop thue.

-------------------------

>> Huong dan moi ve le phi truoc ba 

-------------------------

Quy dinh moi ve tinh le phi truoc ba nha dat
Anh minh hoa. Anh: Internet
 

Cu the, theo Thong tu 34/2013/TT-BTC sua doi, bo sung mot so dieu cua Thong tu so 124/2011/TT-BTC ngay 31-8-2011 cua Bo Tai chinh huong dan ve le phi truoc ba, co hieu luc thi hanh tu ngay 1-4-2013, da quy dinh ro, tat ca truong hop doi ten dong thoi doi chu so huu tai san thi chu tai san phai nop le phi truoc ba.

Gia tinh le phi truoc ba la gia do UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh nhung phai theo nguyen tac nhu sau: Gia dat tinh le phi truoc ba la gia dat do UBND cap tinh ban hanh theo quy dinh cua phap luat ve dat dai tai thoi diem ke khai nop le phi truoc ba; Doi voi nha thi So Tai chinh chu tri, phoi hop voi So Xay dung, xay dung gia tinh le phi truoc ba nha, can cu gia thuc te xay dung moi 1 m2 san nha doi voi tung cap nha, hang nha de xay dung Bang gia tinh le phi truoc ba nha trinh UBND cap tinh ban hanh va ap dung tai dia phuong. Doi voi tai san khac thi gia tri tai san tinh le phi truoc ba duoc xac dinh tren co so phu hop voi gia chuyen nhuong tai san thuc te tren thi truong trong nuoc.

Gia chuyen nhuong tai san thuc te tren thi truong duoc xac dinh can cu co so du lieu co quan chuc nang cua dia phuong thu thap tu: gia ban do co so san xuat kinh doanh ke khai voi co quan thue; thong tin ve gia tu cac co quan quan ly nha nuoc co lien quan (co quan Hai quan, So Cong Thuong, Trung tam tham dinh gia thuoc So Tai chinh...); gia mua ban tai san cung loai tai cung dia phuong hoac o dia phuong khac; thong tin thu thap tu nguoi tieu dung; thong tin ve gia cac loai tai san tren cac phuong tien thong tin dai chung nhu bao, tap chi, ban tin thi truong...

Ngoai ra, Bo Tai chinh cung sua doi, bo sung can cu xac dinh gia tri tai san tinh le phi truoc ba nhu doi voi dat thi can cu xac dinh gia tri dat tinh le phi truoc ba la dien tich dat chiu le phi truoc ba va gia dat tinh le phi truoc ba.

Doi voi dat mua theo phuong thuc dau gia dung quy dinh cua phap luat ve dau thau, dau gia thi gia tinh le phi truoc ba la gia trung dau gia thuc te ghi tren hoa don ban hang. Con doi voi nha: Can cu xac dinh gia tri nha tinh le phi truoc ba la dien tich nha chiu le phi truoc ba va gia 1 m2 nha tinh le phi truoc ba do UBND cap tinh quy dinh tai thoi diem tinh le phi truoc ba.

Ngoai ra, voi mot so truong hop dac biet xac dinh gia tinh le phi truoc ba nha nhu sau: Gia tinh le phi truoc ba nha thuoc so huu nha nuoc ban cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP ngay 5-7-1994 cua Chinh phu la gia ban thuc te ghi tren hoa don ban nha theo quyet dinh cua UBND cap tinh.

Gia tinh le phi truoc ba nha tai dinh cu duoc co quan Nha nuoc co tham quyen phe duyet gia cu the ma gia phe duyet da duoc can doi bu tru giua gia den bu noi bi thu hoi va gia nha noi tai dinh cu thi gia tinh le phi truoc ba la gia nha duoc co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet. Doi voi nha mua theo phuong thuc dau gia dung quy dinh cua phap luat ve dau thau, dau gia thi gia tinh le phi truoc ba la gia trung dau gia thuc te ghi tren hoa don ban hang.

Va mot trong nhung thu tuc lien quan den nha, dat duoc DN va nguoi dan quan tam nhu thu tuc ghi no le phi truoc ba cung duoc sua doi theo huong tao thuan loi cho nguoi nop thue. Cu the, voi ho gia dinh, ca nhan thuoc doi tuong duoc ghi no le phi truoc ba nha, dat theo quy dinh tai khoan 8, Dieu 2 Nghi dinh so 120/2010/ND-CP ngay 30-12-2010 cua Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ngay 3-12-2004 ve thu tien su dung dat (nhu: Truong hop ho gia dinh, ca nhan duoc nha nuoc giao dat tai dinh cu ma chua co kha nang tai chinh de nop tien su dung dat va co nguyen vong ghi no thi duoc ghi no tien su dung dat tren giay chung nhan quyen su dung dat).

Thu tuc nop ho so xin ghi no le phi truoc ba (trong do co giay to chung minh thuoc doi tuong duoc ghi no le phi truoc ba) duoc nop tai co quan nha nuoc co tham quyen theo quy dinh.

Tren co so do, co quan co tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu nha, quyen su dung dat kiem tra ho so, neu xac dinh dung doi tuong duoc ghi no le phi truoc ba nha, dat thi ghi vao giay chung nhan quyen so huu nha, quyen su dung dat: "No le phi truoc ba" truoc khi cap cho chu so huu, su dung nha dat.

Truong hop nhan duoc ho so lam thu tuc chuyen nhuong, chuyen doi quyen so huu nha, quyen su dung dat cua ho gia dinh, ca nhan con ghi no le phi truoc ba, co quan co tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu nha, quyen su dung dat co trach nhiem chuyen ho so, kem theo "Phieu chuyen thong tin dia chinh de thuc hien nghia vu tai chinh" sang cho co quan Thue de tinh va thong bao de ho gia dinh, ca nhan co nha, dat nop du so tien le phi truoc ba con no truoc khi lam thu tuc chuyen nhuong, chuyen doi.”

Vietbao.vn (Theo HQ Online)

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                       


http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131633580-2-ngan-hang.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131633580-3-20130219.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632413-4-vnm-2013-2949852.jpeg
Ngan hang tra lai cho nen kinh te 300.000 ty dong/nam Khong tang tin dung cho chung khoan, bat dong san Lai suat huy dong giam: Nguoi dan noi gi?

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131633580-5-VOV-3298.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632995-6-phu-thanh-chuong.jpeg http://a9.vietbao.vn/http://a9.vietbao.vn/images/vn965/nha-dat/66107620-vnm_2013_2978119.JPG
Ha Noi: Nhieu du an dia oc “ngoai” cham tien do Diva My Linh noi gi ve \'xay nha tren dat rung\'? Nguoi ngoai tinh chuong mua nha tai du an da hoan thanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.