Quy dinh moi ve den bu giai toa tai TP HCM

Thứ tư, 23 Tháng ba 2005, 22:27 GMT+7


Quy dinh moi ve den bu giai toa tai TP HCM
Voi muc ho tro them khi giai toa, cac du an se duoc trien khai nhanh. (anh: D.N.T)
“Thay “he so K” bang “khoan ho tro them” la mot trong nhung noi dung chinh trong du thao Quyet dinh vua trinh UBND TP.HCM phe duyet, ap dung trong cong tac boi thuong, giai toa mat bang tren dia ban.

PV Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ba Tran Thi Anh Nguyet (anh) - Pho giam doc So Tai chinh TP.HCM kiem Chu tich Hoi dong tham dinh boi thuong, giai phong mat bang TP.HCM (goi tat la HDBT) xung quanh van de tren.


Quy dinh moi ve den bu giai toa tai TP HCM

(anh: Ð.N.T)


* Xin ba cho biet nhung diem moi trong quy dinh ve boi thuong, giai toa dang trinh UBND thanh pho phe duyet ?

- Sau 6 lan du thao, HDBT da co mot van ban kha hoan chinh trinh UBND thanh pho xem xet. Quy dinh lan nay co nhung diem moi nhung cung phai tuan thu nhung nguyen tac chung cua Nghi dinh 197 cua Chinh phu ve boi thuong, giai toa ap dung tren pham vi ca nuoc. Do bang gia dat moi ban hanh theo Quyet dinh 316 cua UBND thanh pho ngay 24/12/2004 va co hieu luc tu ngay 1/1/2005 van con thap so voi thuc te va thap hon so voi ca gia dat de tinh boi thuong hien nay nen viec co mot quy dinh moi la het suc can thiet. Nghi dinh 197 co quy dinh "Gia dat de tinh boi thuong la gia dat theo muc dich dang su dung tai thoi diem co quyet dinh thu hoi dat do UBND cap tinh cong bo theo quy dinh cua Chinh phu; khong boi thuong theo gia dat se duoc chuyen muc dich su dung". The nhung trong hoan canh cu the cua TP.HCM, du gia dat o do thi do UBND thanh pho moi cong bo da tang binh quan hon 5 lan so voi muc gia dang ap dung (ban hanh tu nam 1995) nhung so voi gia chuyen nhuong quyen su dung dat thuc te chi bang khoang 30%, va phan lon thap hon gia dat de tinh boi thuong dang ap dung nen can phai co khoan ho tro them khi boi thuong giai toa.

Vi du nhu du an nang cap mo rong duong Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Van Troi tren dia ban quan Phu Nhuan, gia dat cong bo duong Nguyen Van Troi (doan Nguyen Trong Tuyen - Hoang Van Thu) la 12,5 trieu dong/m2 nhung gia boi thuong dang ap dung la 30 trieu dong/m2 (gia dat cong bo chi bang 41,6%); hoac du an dau tu xay dung cau Phu My (quan 7), gia dat cong bo duong Nguyen Van Quy la 3,5 trieu dong/m2 nhung gia boi thuong dang ap dung la 6,5 trieu dong/m2...

- Ve gia cac loai dat de tinh boi thuong: Truong hop gia cac loai dat do thanh pho cong bo de tinh boi thuong thap hon muc gia cac loai dat dang ap dung de tinh boi thuong o cac du an dau tu cua Nha nuoc tren cung vi tri, khu vuc dat trong cung thoi diem thi duoc phep tinh ho tro them.

- Doi voi cac du an xay dung ha tang cac khu nha o thi nguoi bi thu hoi dat nong nghiep co dien tich tu 1.000 m2/ho tro len (co so do, co ho khau goc tai TP.HCM, co nhu cau ve cho o) thi duoc mua 1 lo dat nen hoac 1 can ho chung cu theo gia ban tai dinh cu. Ngoai ra, truong hop co nha o, dat o bi thu hoi va phai di chuyen, co giay to hop le hoac khong co giay to hop le nhung du dieu kien duoc boi thuong ve dat, co yeu cau tai dinh cu, duoc bo tri 1 ho 1 lo nen hoac 1 can ho chung cu o khu tai dinh cu cua du an. (Mot so diem chinh cua Du thao)


Chua ke truong hop du gia dat cong bo da tuong ung voi gia boi thuong dang ap dung, nhung do hien nay muc tru nghia vu tai chinh doi voi truong hop su dung dat o sau ngay 15/10/1993 (phai tru nghia vu tai chinh bang 50% gia dat cong bo) co cao hon muc tru nghia vu tai chinh truoc day (tru 100% gia dat cu) nen so tien boi thuong ve dat o ma nguoi dan duoc nhan se thap hon truoc day khi con ap dung gia dat theo Quyet dinh 05. Do vay, viec xem xet ho tro them la can thiet de tranh viec nguoi dan bi giai toa khieu nai. Ngoai ra, mot diem moi khac trong quy dinh lan nay la doi voi dat nong nghiep xen ke trong khu dan cu, dat vuon ao lien ke voi dat o trong khu dan cu se duoc tinh boi thuong va ho tro them bang 30% gia dat o lien ke, khong khong che dien tich tinh ho tro them (truoc day loai dat nay duoc quy dinh cu the tu 300 ngan - 1,3 trieu dong/m2).

* Nhu vay, viec thay he so K (he so ap dung trong viec tinh gia boi thuong, do UBND thanh pho quy dinh tuy thuoc vao tung du an cu the) bang khoan ho tro them co khac gi nhau? Voi he so K thi it nhat nguoi dan con co mot khung cu the theo doi duoc cach ap gia boi thuong, trong khi khoan ho tro them thi khong co tieu chi ro rang. Dieu nay lieu co the tao ra ke ho khong, thua ba?

- Theo toi biet, viec co nen tiep tuc ap dung he so K khi tinh den bu ve gia dat da duoc thao luan rat ky truoc khi Chinh phu ban hanh Nghi dinh 197. Do da so dia phuong khong dong tinh boi viec ap dung he so K rat phuc tap nen tai Nghi dinh 197, Chinh phu chi quy dinh la boi thuong theo gia dat da duoc cong bo. Dieu nay co nghia duong nhien la he so K khong con ton tai. Tuy nhien, nhu da noi o tren, khoan ho tro them la rat can thiet de xoa bo nhung bat hop ly trong cong tac boi thuong, giai toa nen khi xay dung phuong an den bu, cac dia phuong phai chu y khoan nay. Khi dua khoan ho tro them vao phuong an den bu cua cac du an, cac dia phuong can phai tinh toan sao cho phu hop, khong pha vo, khong tao ra chenh lech qua lon ve muc gia den bu tai nhieu du an trong cung mot khu vuc. Tat nhien, ve khoan ho tro them nay trong cac phuong an den bu se co su giam sat tham dinh cua HDBT nen kho co the tao ra ke ho de cac quan, huyen xay dung phuong an boi thuong gay thiet thoi cho nguoi dan.

Tran Thanh Binh
(thuc hien)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.