Muon kieu giao dich khong duoc cap so do

Thứ tư, 14 Tháng chín 2011, 13:00 GMT+7

Muon kieu giao dich khong duoc cap so do Phan lon cac du an chung cu mini da va dang xay dung khong xin duoc giay chung nhan so huu tro nen kha pho bien. Nhung dang nha khong duoc cap so do theo quy dinh cua phap luat thi co the duoc biet den de dang, nhung co nhung giao dich tuong chung nhu dung luat va hop phap nhung nguoi mua van co the roi vao nguy co khong duoc cap so do.

Tu chung cu mini

Theo quy dinh tai Nghi dinh 71/2010/ND-CP, chung cu mini la loai hinh nha o do cac ca nhan ho gia dinh xay dung de ban, cho thue. De duoc cap giay chung nhan quyen so huu, chung cu mini phai co giay phep xay dung dam bao nhieu yeu to nhu quy hoach cua khu vuc, phuong thuc phong chay chua chay, cau thang thoat hiem, phai nop thue va cac le phi kinh doanh…

Tuy nhien, ket qua kiem tra dot xuat tai 16 xa, phuong thuoc 11 quan, huyen thuoc TP Ha Noi thang 5 vua qua cho thay, khong co chung cu mini nao dap ung day du cac quy dinh de duoc cap giay chung nhan quyen so huu.

Ong Nguyen Khac Tho, Pho giam doc So Xay dung Ha Noi cho biet, ngoai cac quy dinh nhu da neu tren, muon duoc cap giay chung nhan, toa nha can phai thoa man them hai dieu kien, duoi sau tang, tuy vi tri, UBND quan, huyen hoac So Xay dung se xem xet cap phep xay dung. Neu cong trinh tu chin tang tro len, phai co them thoa thuan ve quy hoach.

Tren thuc te, phan lon cac du an chung cu mini da va dang xay dung hien nay deu co tinh trang la “giay phep xay dung mot dang, chu nha lam mot neo” va vi the nen tinh trang khong xin duoc giay chung nhan so huu tro nen kha pho bien. Hau het cac truong hop bi tra lai ho so xin cap so do la do chu nha chi lam cac thu tuc “giong nhu xin giay phep xay nha o” ma thoi. Ly do cua viec xin thu tuc “giong nhu” do la do cac ho muon tranh phai nop mot so khoan thue, le phi. He qua cua viec lam lach luat do la, du tranh duoc cac khoan le phi, phi, nhung sau khi dieu chinh lai thiet ke, nhung can phong khep kin de ban da khong du dieu kien de duoc cap giay chung nhan quyen so huu theo quy dinh cua phap luat.

Muon kieu giao dich khong duoc cap so do, Tin tuc trong ngay, bat dong san, can ho, gia nha dat, thi truong bat dong san, so do, nha dau tu

Phan lon cac du an chung cu mini da va dang xay dung khong xin duoc giay chung nhan so huu tro nen kha pho bien.

Ong Nguyen Trong Hien, Truong phong quan ly nha va thi truong bat dong san, So Xay dung Ha Noi cho hay: “Chua he co quy hoach nao ve phat trien loai hinh chung cu mini nay. Hau het cac du an deu xay dung tren cac dien tich dat nho, trong ngo sau, ha tang qua tai, chat hep. Vi pham cac quy dinh ve an toan su dung nen khong du dieu kien cap phep”.

Khi tien hanh cac giao dich tai cac chung cu mini hau het cac chu dau tu deu hua rang dam bao du cac loai giay to, quy hoach, giay phep. Tinh trang chung cac chung cu mi ni duoc xay dung trong cac ngo ngach, nhung hau het deu bat chap nhung quy dinh an toan ve xay dung, cap phep hay nhung quy dinh ve dien tich, khong gian, phong chay chua chay... Tham chi nhieu khu chung cu dang nay deu duoc thiet ke kha kin cong cao tuong nhu kieu chu nhan muon tao niem tin va su an toan cho nhung nguoi song trong khu vuc do. Tuy nhien, ban than nhung nguoi song trong khu vuc nay cho biet nhieu khi nghi cung thay lo khi ma ca toa nha chi co mot cau thang nho hep va doc dung. Ben canh do, viec neu khu chung cu khong khoa cong thi se khong dam bao an ninh, trat tu, nhung neu khoa chat cong roi neu xay ra hoa hoan thi dung la... kho long chay nhanh duoc. Co mot thuc te hien nhien la, du Bo Xay dung cho phep loai hinh nha o chung cu mini nhung cung khong khuyen khich phat trien loai hinh nha o nay. Va tren thuc te, nhung van ban huong dan cu the cho loai hinh nha o nay cung rat han che

Tuy nhien do nhu cau qua lon, viec mot bo phan thi truong dap ung duoc phan khuc nhu cau nay da khien cho no co co so de hinh thanh va co xu huong phat trien. Cac chuyen gia tu van cho rang, trong khi cho mot quy dinh cu the hon ve quy hoach va cap so do cho cac khu chung cu mi ni, ca nhan co nhu cau chi nen thue chu hoan toan khong nen mua nhung chung cu mini nay. Ngoai van de rui ro nhu da phan tich thi neu co xay ra tranh chap thi chac chan nguoi mua se chiu thiet. Mot chuyen gia phan tich: Viec bo ra ca ti bac de mua rui ro la khong nen. Trong khi do voi so tien nay, ca nhan hoan toan co the gui tiet kiem va co duoc khoan tien de thue nhung can phong rong rai, an toan hon trong khi van bao toan duoc khoan tien von.

De ngan chan nhung rui ro phap ly doi voi loai hinh chung cu mini, ong Vu Manh Cuong, Truong phong Quan ly nha o, Cuc quan ly Nha va thi truong Bat dong san, Bo Xay dung cho rang, can nghiem khac xu ly cac truong hop xay dung chung cu mini sai quy dinh bang cac che tai xu phat nang. Ben canh do, co quan cap phep phai thanh tra, kiem tra xem dang nha kieu nay co du dieu kien xay dung hay khong.

Den du an lon

Muon kieu giao dich khong duoc cap so do, Tin tuc trong ngay, bat dong san, can ho, gia nha dat, thi truong bat dong san, so do, nha dau tu

Nhung nguoi gop von mua nha trong dien 20% khong thong qua san se khong du dieu kien de duoc cap so do.

Nghi dinh 71/2010/NDCP quy dinh chu dau tu duoc phep ky hop dong hop tac kinh doanh voi cac doi tac va nha dau tu, thoa thuan phan chia loi nhuan bang tien hay san pham nha o. Tuy nhien, chu dau tu chi duoc phan chia toi da cho hinh thuc huy dong von nay khong qua 20% so luong nha o trong moi du an ma khong phai thong qua san giao dich bat dong san, co nghia la duoc phep huy dong von truoc khi lam xong phan mong cua du an.

Truoc day quy dinh chi chung chung la khong duoc huy dong von truoc khi lam mong thi nay nghi dinh da lam ro va chat che hon. Voi nhung du an kha thi cho phep huy dong von bang hinh thuc ky hop dong gop von, ben tham gia gop von duoc phan chia san pham la nha voi so luong khong qua 20% so luong nha o trong moi du an da khoi cong. Sau khi lam mong xong thi chu dau tu co the ky hop dong ban nha se hinh thanh trong tuong lai.

Tuy nhien, quy dinh moi cung buoc chu dau tu, neu to chuc viec huy dong von theo hinh thuc gop von duoc phan chia san pham bang nha khong qua 20% tong so nha thuong mai cua du an khong qua san thi phai co van ban thong bao cho So Xay dung tinh, TP, noi phat trien du an, cham nhat sau 15 ngay ke tu khi cong bo ban nha, dong thoi phai bao ro hinh thuc va so von can huy dong, dia chi cua nha dau tu, so luong nha se ban. Dong tac nay giup cho thi truong minh bach hon vi chu dau tu phai thong bao ban bao nhieu san pham va ban cho ai. Co nhu vay thi sau nay nhung nguoi da gop von trong giai doan dau o dien 20% khong thong qua san do moi duoc lam so do.

Tuy nhien thuc te rat nhieu chu dau tu vi loi nhuan da co tinh khong thuc hien nghia vu nay cua minh doi voi cac nha dau tu. Neu lam theo dung quy dinh thi duong nhien nguoi gop von se co ten trong mot danh sach do So Xay dung xac nhan de sau nay ho co du dieu kien de duoc lam so do cho ngoi nha minh da mua.

Theo So Xay dung tu thang 10-2010 den nay, So nay nhan duoc 10 danh sach va moi xac minh duoc hai danh sach. Trong khi tong so du an lon nho tren dia ban Ha Noi la con so khong lo. Dieu do co the li giai rang chu dau tu da co tinh lo di nghia vu cua minh doi voi khach hang khi cam tien ma khong nop danh sach len de So Xay dung, kiem tra. Nguyen nhan cua van de nay rat de hieu, vi neu co danh sach do thi chu dau tu se bi kiem soat, khong the ban qua so luong 20% luong nha o thuong mai, hoac la ban het sach truoc khi du an hoan thien ha tang mong. Hau qua cua cau chuyen nay la nhung nguoi gop von mua nha trong dien 20% khong thong qua san se khong du dieu kien de duoc cap so do.

Rut ngan thoi gian cap so do

Giao dich dat nen va cam xuc trai chieu

“Bong dung" sot... dat du an

Vong tron gia dat va \'vung trung\' co hoi

Theo Thai Phuong (Phap luat & Xa hoi)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.