Luat Dat dai can sua nhung noi dung gi

Thứ ba, 15 Tháng ba 2011, 10:10 GMT+7

Sau 8 nam thuc hien den nay Luat Dat dai 2003 da boc lo nhieu noi dung khong phu hop voi thuc tien

Co hieu luc tu thang 7/2004, sau 8 nam thuc hien den nay Luat Dat dai 2003 da boc lo nhieu noi dung khong phu hop voi thuc tien.
Moi day, Bo Tai nguyen - Moi truong da to chuc Hoi nghi tong ket thi hanh Luat Dat dai nam 2003 tai Tp.HCM va tinh Dong Nai. Qua do, thu thap nhung y kien dong gop cua cac dia phuong ve tinh hieu qua trong viec trien khai Luat Dat dai 2003 tu khi co hieu luc den nay, tien den viec nghien cuu sua doi, bo sung luat.

Ong Pham Khoi Nguyen, Bo truong Bo Tai Nguyen - Moi truong nhan dinh rang, trong qua trinh thi hanh luat, cong tac quan ly dat dai da tung buoc di vao ne nep, viec su dung dat cung hieu qua hon.

Thong nhat voi danh gia tren, dai dien Tp.HCM cho biet, nho thuc hien rot rao cong tac hau kiem giao, cho thue dat thanh pho da thu hoi 80 du an voi tong dien tich 1.140,2 ha. Con tinh Dong Nai da phat hien 95 du an voi tong dien tich 2.842ha chua hoan thanh viec boi thuong giai phong mat bang, 53 du an voi dien tich 324ha da ban giao dat nhung sau 12 thang chua su dung; tinh da thu hoi 20 du an voi dien tich 393ha, thu hoi 104 giay chung nhan quyen su dung dat cap khong dung phap luat.

picture

Co y kien de nghi tang thoi gian giao dat nong nghiep tu 20 nam len 50 nam.

Den nay, trong viec cap thu tuc lien quan den dat dai da thong nhat 1 loai giay duy nhat cho chu quyen nha va dat. Tiep do, viec quyet dinh xac dinh gia dat theo gia chuyen nhuong thuc te tren thi truong trong dieu kien binh thuong ve boi thuong, ho tro tai dinh cu va giai phong mat bang da gop phan lam tang nguon thu cho ngan sach nha nuoc.

Ong Nguyen cho biet, truoc khi co Luat Dat dai 2003, tien su dung dat thu duoc khoang 5.000 ty dong, va sau khoang gan 10 nam nay, nguon thu tu dat da tang 10 lan. Cu the la nam 2010 tien su dung dat thu duoc la 50.000 ty dong va du kien trong nam 2011 thu 60.000 ty dong. Tai Tp.HCM, ngan sach thu tu dat dai cua thanh pho trong thoi gian tu 2004-2010 dat tren 41.000 ty dong.

Theo cac y kien dong gop cua cac dia phuong, mac du luat dam bao tot ve cong tac quan ly dat dai nhung da co nhieu van de phat sinh va can phai giai quyet, dat biet la tai chinh dat dai.

Den thoi diem nay, Luat Dat dai co 13 Nghi dinh, hon 200 van ban cua cac bo-nganh lien quan, trong do co 65 van ban huong dan thi hanh, va tren 150 van ban lien quan den phap luat va dat dai. Tuy nhien viec co qua nhieu van ban phap luat da lam cac doanh nghiep bat dong san kha lung tung trong viec tuan thu thuc thi luat.

Theo bao cao cua Tp.HCM, bang gia dat hang nam duoc UBND thanh pho ban hanh van thap hon gia tren thi truong tai thoi diem ban hanh. Mac du chi phi, thoi gian de xay dung bang gia dat hang nam rat lon nhung hieu qua cua viec ap dung rat han che. Lau nay, bang gia dat chu yeu duoc ap dung trong viec tinh thue, con lai dat su dung o cac muc dich khac van phai xac dinh theo gia thi truong.

Vi vay, ong Dao Anh Kiet, Giam doc So Tai nguyen - Moi truong Tp.HCM cho rang, khong can thiet phai quy dinh thoi han ban hanh bang gia dat hang nam. Nha nuoc co the tu 2-3 nam/lan ban hanh bang gia dat sat voi gia chuyen nhuong thuc te tren thi truong tai thoi diem ban hanh.

Con dai dien UBND tinh Dong Nai cho la, khoang 3-5 nam, cac dia phuong co the tien hanh dieu tra, xay dung lai bang gia dat 1 lan cho phu hop voi muc tieu phat trien kinh te - xa hoi, ke hoach su dung dat 5 nam cua dia phuong. Trong thoi gian ay, neu gia dat o khu vuc nao co bien dong manh thi cho phep dieu chinh theo quy dinh tai diem a, khoan 1, dieu 56 cua Luat Dat dai.

Ve thoi han giao dat nong nghiep, theo ong Nguyen Van Duoc, Giam doc So Tai nguyen - Moi truong tinh Long An kien nghi nen tang thoi gian giao dat nong nghiep tu 20 nam hien nay len 50 nam, nhu vay se tao tam ly on dinh cho nguoi dan ma Nha nuoc cung khong phai ton cong lam cac thu tuc giao lai khi het thoi han, giam ap luc cho co quan dang ky quyen su dung dat cua cac dia phuong. Tai Long An dang co khoang 1,2 trieu giay chu quyen dat nong nghiep con khoang 2 nam nua la het han nen can phai dieu chinh.

Theo danh gia trong bao cao thuc hien Luat Dat dai cua Tp.HCM thi so luong giao dich bat dong san qua san van rat thap, chua kiem soat duoc gia chuyen nhuong quyen su dung dat, roi vai tro dieu tiet thi truong bat dong san cung chua phat huy hieu qua nen da dan den su mat can doi cua thi truong nhu thua nha o cao cap, lai thieu nha o trung binh va nha cho thue.

Cac dia phuong khac cung neu nhieu yeu to bat cap. Do la, cac quy dinh chua cu the, khong ro rang, de gay hieu nham va trai nguoc voi cac van ban huong dan thi hanh luat. Trong khi do, viec quan ly dat dai cua Viet Nam dang thuc hien theo mo hinh duy tri su tham gia cua nhieu nganh, nhieu linh vuc. Tuy nhien, co che phoi hop giua cac nganh van con rat yeu nen viec su dung dat cho cac muc dich khac nhau voi quan diem va cach nhin khac nhau.

De cac dia phuong phat trien do thi theo mo hinh hien dai, nhu voi Tp.HCM se theo huong cac tieu vung, phan khu, “thanh pho trong thanh pho” thi can phai co su dong bo tren nhieu noi dung ve cong cu quan ly, chu the quan ly, co che phat trien dat, co che thuc day dau tu tang gia tri dat, co che khai thac dat hieu qua, ong Hoang Minh Tri, Vien Nghien cuu phat trien Tp.HCM nhan manh.

Viet Bao ( Theo Economy)


 
Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.