Kien nghi khung gia dat co the dieu chinh 1520 theo gia thi truong

Thứ ba, 06 Tháng mười một 2012, 13:55 GMT+7

Uy ban thuong vu Quoc hoi da co nhung de xuat, kien nghi nham nang cao hieu luc, hieu qua giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan doi voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai.

---------------------

>> Bo khung gia dat: Den bu se cang kho

>> Khung gia dat Da Nang nam 2013 se khong co nhieu thay doi

>> Chinh phu dong y de xuat bo khung gia dat

---------------------

Kien nghi khung gia dat co the dieu chinh 1520 theo gia thi truong

Trong bao cao ket qua giam sat viec thuc hien chinh sach, phap luat trong giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan doi voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai ngay 5/11, Uy ban thuong vu Quoc hoi da dua ra 9 de xuat:

Thu nhat, sua doi, bo sung cac quy dinh lien quan den khieu nai, to cao, giai quyet tranh chap cua Luat dat dai phu hop voi quy dinh cua Luat khieu nai, Luat to cao, Luat to tung hanh chinh.
 
Thu hai, sua doi, bo sung Luat dat dai theo huong cu the hoa toi da cac quy dinh hien con mang tinh nguyen tac, dac biet la nhung van de da ap dung on dinh trong thuc tien. Quy dinh ro cac quyen dai dien chu so huu va quyen thong nhat quan ly cua Nha nuoc.

Viec giao dat co thu tien su dung dat, cho thue dat chu yeu thong qua dau gia quyen su dung dat, dau thau du an co su dung dat. Nguoi su dung dat co nghia vu chap hanh quyet dinh thu hoi dat cua Nha nuoc va duoc boi thuong. Nha nuoc quyet dinh chinh sach dieu tiet phan gia tri tang them tu dat ma khong phai do nguoi su dung dat tao ra, dam bao su hai hoa ve loi ich cua Nha nuoc voi loi ich nguoi su dung dat va loi ich cua nha dau tu.

Sua doi, bo sung viec quy dinh gia dat bao dam nguyen tac phu hop co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc; khung gia dat, bang gia dat theo huong on dinh va chi dieu chinh khi thi truong bien dong (co the tang, giam 15%-20%). Cong khai, minh bach quy hoach, ke hoach su dung dat, phuong an boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Quy dinh ro trinh tu cuong che thu hoi dat, cuong che thi hanh quyet dinh hanh chinh ve dat dai.

Thu ba, den nam 2015 co ban hoan thanh viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat theo ban do dia chinh co toa do. Bo tri kinh phi dap ung nhu cau hoan thien va hien dai hoa he thong ban do dia chinh, ho so dia chinh va co so du lieu dat dai, thong nhat he thong ho so dia chinh tren ca nuoc.

Hoan thien he thong dieu tra, danh gia tai nguyen dat, dam bao cung cap day du thong tin, tu lieu ve so luong, chat luong, tiem nang va moi truong dat phuc vu cho viec hoach dinh chinh sach va ban hanh quyet dinh cua co quan nha nuoc trong linh vuc quan ly va su dung dat dai. Phan dau den nam 2020 co ban hoan thanh viec xay dung he thong thong tin dat dai.

Thu 4, cac nganh, dia phuong chu dong xem xet tung vu viec tranh chap, khieu kien trong pham vi quan ly cua minh de kip thoi giai quyet ngay, han che khieu nai vuot cap, khong de xay ra dien bien phuc tap tro thanh vu viec khieu kien dong nguoi; tu nay den cuoi nam 2012, tap trung giai quyet co ban 528 vu viec ton dong, keo dai.

Thu 5, nang cao chat luong ban hanh cac quyet dinh hanh chinh nha nuoc. Quyet dinh hanh chinh phai duoc ban hanh theo quy trinh, thu tuc, neu ro trach nhiem cua co quan ban hanh va doi tuong chiu tac dong boi quyet dinh hanh chinh.

Thu 6, thuc hien nghiem tuc che do tiep dan, co chinh sach dai ngo voi doi ngu can bo tiep dan; tang cuong can bo co nang luc, dao duc lam cong tac quan ly dat dai, giai quyet khieu nai, to cao cap huyen va cap co so. Thuong xuyen tuyen truyen, pho bien giao duc phap luat, tro giup phap ly trong viec giai quyet khieu nai, to cao.

Kien quyet xu ly can bo loi dung chuc vu, quyen han de tham nhung trong linh vuc dat dai. Tang cuong cong tac hoa giai tai Uy ban nhan dan cap xa, to chuc doi thoai truc tiep voi nguoi dan, to chuc khieu nai, to cao dam bao quyen loi theo quy dinh phap luat. Doi voi cac truong hop loi dung khieu nai de kich dong, gay roi lam mat trat tu an toan xa hoi thi xu ly kien quyet, nghiem minh.

Thu 7, tang cuong su lanh dao, chi dao cua cac cap uy Dang, phat huy vai tro cua Mat tran va cac to chuc doan the chinh tri - xa hoi, co quan bao chi doi voi viec giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan; thuong xuyen kiem tra, giam sat de nang cao hieu luc, hieu qua cong tac giai quyet khieu nai, to cao, kien quyet xu ly nghiem nhung to chuc, ca nhan co tham quyen thieu trach nhiem trong cong tac nay.

Thu 8, tang cuong giam sat cua Quoc hoi, Hoi dong nhan dan, dai bieu Quoc hoi, dai bieu Hoi dong nhan dan doi voi viec xu ly khieu nai, to cao cua cong dan.

Thu 9, chinh phu theo chuc nang, nhiem vu, quyen han to chuc thuc hien va hang nam bao cao Quoc hoi.

Tren day la Bao cao tom tat ket qua giam sat viec thuc hien chinh sach, phap luat trong giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan doi voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai. Uy ban Thuong vu Quoc hoi xin bao cao Quoc hoi. Vietbao.vn (Theo cafeland)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.