Goi ho tro nha o 30000 ty dong Nhieu cai kho van bo chan ngan hang

Thứ sáu, 12 Tháng bảy 2013, 15:29 GMT+7

NHNN va Bo Xay dung deu xac dinh rang, trien khai goi tin dung nay se lien quan den nhieu van de phuc tap, nhung vuong den dau thi se thao go den do.

--------------------------

>> Cac ngan hang phai dap ung khach vay goi 30.000 ty dong

>> Goi 30.000 ty dong: Tiep can duoc nhung kho giai ngan

>> Da co khach hang duoc vay von tu goi 30.000 ty dong
--------------------------

Cu the hoa o nhieu con so

Theo NHNN, trong thang dau tien trien khai chuong trinh cho vay ho tro nha o theo Nghi quyet so 02/NQ-CP cua Chinh phu, da co 3 ngan hang cho vay voi tong so tien giai ngan va de nghi duoc tai cap von gan 37,76 ty dong. Trong do, cho vay doi voi khach hang de mua, thue, thue mua nha o khoang 3,5 ty dong; cho vay doi voi DN la chu dau tu du an xay dung nha o xa hoi, du an nha o thuong mai duoc chuyen doi cong nang sang du an nha o xa hoi la 34,3 ty dong.

Goi ho tro nha o 30000 ty dong Nhieu cai kho van bo chan ngan hang

Da co nhung can nha o xa hoi dau tien duoc mua tu goi ho tro 30.000 ty dong

Cu the, Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam (VietinBank) da giai ngan tren 1,7 ty dong; Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) gan 1,2 ty dong; Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) giai ngan hon 34,8 ty dong.

Trong tuan dau tien cua thang 7, viec giai ngan da tien trien hon. Chi trong it ngay tu dau thang den 8/7/2013, BIDV da giai ngan cho 7 khach hang ca nhan (them 4 khach hang ca nhan so voi 30/6/2013), voi tong so tien la 1,78 ty dong. BIDV chi nhanh Binh Duong da ky Thoa thuan hop tac voi Tong cong ty Dau tu va Phat trien cong nghiep - TNHH mot thanh vien (Becamex IDC) trong viec ho tro cac khach hang co nhu cau vay von de mua nha o tai du an nha o xa hoi do DN nay lam chu dau tu.

Rieng VietinBank da giai ngan cho khach hang ca nhan duoc 2,8 ty dong. Hien ngan hang nay cung dang xem xet 18 du an cua DN va 160 ho so khach hang ca nhan. Vietcombank trong thang 6 da cho vay 7 khach hang ca nhan voi gia tri dat gan 1,18 ty dong va hien nay dang xem xet hon 10 ho so cua khach hang ca nhan.

Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) mac du chua phat sinh du no nhung den nay da ky hop dong nguyen tac va xem xet tham dinh ho so cua 10 DN voi 13 du an. Dai dien ngan hang cung cho biet, chua co cac ho so ca nhan vay mua nha tai ngan hang. Cung canh chua phat sinh du no trong thang 6, Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long (MHB) cung dang xem xet 32 ho so cua khach hang ca nhan va 3 du an.

Ly giai thac mac ve viec phan von giai ngan da phan tap trung vao DN xay dung, cac ngan hang thuong mai cho biet: hien nguon cung can ho du dieu kien tiep can von vay con han che. Den nay, Bo Xay dung moi cong bo 47 du an nha o thuong mai dang ky chuyen doi thanh du an nha o xa hoi.

Thong ke moi day cua Bo nay cho thay, tren toan quoc da co 157 du an nha o xa hoi dang duoc trien khai xay dung voi quy mo 68.500 can ho, tong muc dau tu khoang 19.900 ty dong. Trong do co 58 du an nha o xa hoi danh cho nguoi thu nhap thap voi quy mo tren 33.000 can ho, tong muc dau tu khoang 10.900 ty dong va 99 du an nha o xa hoi danh cho cong nhan, voi quy mo xay dung khoang 35.500 can ho, tong muc dau tu tren 9.000 ty dong.

Diem lai cac du an, da phan dang chuan bi khoi cong hoac con dang dang do, khien nguoi mua trong thoi gian qua con dang tham do, tim hieu. Doi voi nha o thuong mai, nhung du an dap ung du tieu chi ve dien tich va gia cung kha it. Chinh vi vay, du ngan hang san von giai ngan nhung nguoi vay von con chu yeu den de nghe ngong, tham do truoc khi quyet dinh. Day cung la mot trong nhung ly do lam cham toc do giai ngan cua goi ho tro nay.

Du ket qua giai ngan trong thang dau tien con khiem ton, tuy nhien, nhung du an va ho so vay dang duoc tham tra ngay cang day them la diem tua de co the tin tuong toc do giai ngan trong thoi gian toi se co nhung tien trien nhat dinh.

Vuong den dau, thao go den do

Qua mot thoi gian trien khai, cac ngan hang deu cho rang, ve co ban Thong tu 11/2013/TT-NHNN, Thong tu 07/2013/TT-BXD va cac van ban huong dan cua Bo Xay dung da dap ung duoc yeu cau cho vay cua khach hang. Tuy nhien, van con mot so kho khan, vuong mac, chu yeu la viec xac dinh doi tuong mua nha duoc tham gia chuong trinh. De khai thong “ach tac” nay, Bo Xay dung da kip thoi ban hanh van ban so 1250/BXD-QLN ngay 25/6/2013, ve co ban da thao go duoc cac vuong mac cua ngan hang va khach hang.

Tuy vay, phan anh tu cac chu dau tu cho thay ho gap kho khan trong khau lam thu tuc cap giay chung nhan dau tu, thu tuc chuyen doi du an nha o thuong mai sang du an nha o xa hoi, khach hang ca nhan kho lay xac nhan cua cac cap ve thuc trang nha o tai dia phuong...

Hien nay, mot so dia ban phuong khong xac nhan ve thuc trang nha o cho khach hang, hoac chi xac nhan thuc trang tren dia ban phuong do nen ngan hang kho xac dinh ve tinh trang nha o cua khach hang, hoac viec da dong bao hiem nhung khong lien tuc thi co thuoc doi tuong duoc vay ho tro khong.

Mot so ngan hang cung phan anh ban khoan khi cho vay goi ho tro nay. Vi du, ngan hang da chap nhan cho khach hang su dung chinh can ho lam tai san dam bao, nhung van con nhung vuong mac so voi quy dinh hien hanh nhu: phai 10 nam moi duoc chuyen nhuong ra ngoai, khi phat mai thu hoi chi duoc ban cho chu dau tu nha o xa hoi, nguoi co du dieu kien mua nha o xa hoi. Van de xac dinh cac thanh vien trong gia dinh chua duoc huong chinh sach nay cung chi co co so tin vao cam ket cua khach hang la chinh…

Viec thuc hien goi ho tro 30.000 ty dong chua co tien le, mac du trien khai trong thang dau tien con nhieu bo ngo nhung da co nhung ket qua nhat dinh, du con khiem ton. NHNN va Bo Xay dung deu xac dinh rang, trien khai goi tin dung nay se lien quan den nhieu van de phuc tap, nhung vuong den dau thi se thao go den do.

Nhung tin hieu trong trien khai goi 30.000 ty dong cua tuan dau tien thang 7 cho thay, nguoi dan da co ban nam bat ro duoc quy dinh khi tham gia vay theo chuong trinh nay, se quyet dinh mua, thue, thue mua cho minh mot cho o hop ly va tien do giai ngan cho vay se duoc day nhanh trong nhung thang tiep theo.

Ong Vo Minh - Giam doc NHNN chi nhanh TP. Da Nang thong bao voi UBND TP. Da Nang rang, cac NHTM da tiep nhan hon 120 ho so dang ky tiep can goi tin dung ho tro nha o 30.000 ty dong va cung da bat dau giai ngan. Theo do, VietinBank Ngu Hanh Son giai ngan 2 ho so voi so tien cho vay tren 200 trieu dong/ho so; Vietcombank Da Nang cho vay 1 ho so 230 trieu dong; Agribank Da Nang da giai ngan duoc 5 ho so, voi du no 900 trieu dong…

Ba Le Thi Thanh Toan - Pho giam doc VietinBank chi nhanh Ngu Hanh Son cho biet, don vi da chu dong ky hop dong voi chu dau tu du an. Tren co so doi tuong cho vay du dieu kien duoc UBND TP. Da Nang xet duyet, chi nhanh da duyet thu tuc cho vay va tien hanh giai ngan.

Ong Doan Phuc - Pho giam doc Agribank chi nhanh Da Nang cho biet, sau khi nhan 60 bo ho so dang ky, chi nhanh da ky hop dong truc tiep voi Cong ty co phan Tap doan Xay dung va Phat trien nha Vicoland - mot DN dau tu xay dung nha o xa hoi tai Da Nang, de giai ngan cho cac giao dich mua nha o xa hoi duoc duyet trong thoi gian toi.


Vietbao.vn (Theo Phap Luat VN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.