Go bo nhieu nut that trong quan ly dat dai

Thứ tư, 07 Tháng mười một 2012, 08:53 GMT+7

Chieu 6-11, cac DBQH da thao luan tai to ve du thao Luat Dat dai (sua doi). Day la mot bo luat lon, doi tuong duoc de cap co su tac dong den kinh te xa hoi, do do rat nhieu noi dung da thu hut su quan tam cua cac DBQH nhu: gia dat, co che thu hoi dat, giao dat, boi thuong, giai quyet tranh chap, lap quy hoach dat dai…

--------------------

>> Du thao Luat Dat dai (sua doi): Nang thoi han giao dat len 50 nam

>> Dong gop du thao luat dat dai sua doi

>> Cuoi nam trinh du thao luat Dat dai sua doi

--------------------
 
Nhieu diem moi
 
Theo Bo truong Bo TN-MT Nguyen Minh Quang, du thao Luat  Dat dai (sua doi) lan nay co nhieu diem moi, trong do “xuong song” la viec doi moi quy dinh ve dinh gia dat va thu hoi dat. Cu the, theo ke hoach su dung dat da duoc cong bo hang nam, Nha nuoc se chu dong thu hoi dat theo quy hoach. Nguyen tac dinh gia dat duoc sua doi thanh “gia dat do Nha nuoc quyet dinh bao dam nguyen tac phu hop voi gia thi truong”…

Tuy nhien, tai phien thao luan, nhieu DBQH cho rang, nhung dieu chinh nay can phai can nhac them. DBQH Trinh The Khiet (doan Ha Noi, Chu tich Hoi Nong dan TP Ha Noi) cho biet, ong tan thanh voi nguyen tac Nha nuoc dinh gia dat song rat ban khoan voi cach dinh gia “phu hop voi thi truong”, boi khai niem nay rat mo ho, kho xac dinh. DB nay dan chung, hien nay, Nha nuoc dinh khung gia dat o Ha Noi muc cao nhat la 81 trieu dong/m2, thanh pho cung khong quy dinh muc gia cao hon, song gia thi truong thuc su tai nhieu dia diem o noi do len den tien ty moi m2…


Go bo nhieu nut that trong quan ly dat dai

Quy dinh muc den bu can sat gia thi truong de nguoi dan khong bi thiet thoi. Anh minh hoaNhan dinh van de thu hoi va den bu dat la can nguyen cua hau het cac khieu kien phuc tap, keo dai trong linh vuc dat dai thoi gian qua, DBQH Nguyen Hong Son (doan Ha Noi, Uy vien Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi) phan tich, nen thu hep cach thuc thu hoi dat, cu the chi nen de Nha nuoc la co quan duy nhat thuc hien thu hoi dat. Hien nay, ngoai kenh co quan chinh quyen nha nuoc, cac chu dau tu du an cung co quyen thu hoi dat va den bu cho nguoi co dat bi thu hoi tren co so thoa thuan.

Tuy nhien, qua giam sat, cach thuc thu hoi nay de lam xuat hien tinh trang thoa thuan ngam, khong chinh thuc giua chu dau tu voi mot ho su dung dat, gay nhieu buc xuc do quyen loi cua cac ho bi thu hoi dat co the khac nhau, do cung la mam mong cua tham nhung ve dat dai.
 
Theo DBQH Nguyen Hong Son, khi Luat quy dinh Nha nuoc dung ra thu hoi va den bu dat, thi van de la phai giai quyet nhu the nao de den bu hop ly. Muc gia den bu do Nha nuoc quy dinh, bam sat gia thi truong va phai dam bao duoc tieu chi nguoi bi thu hoi dat khong bi qua thiet thoi. Chang han, neu dat duoc thu hoi khong su dung vao kinh doanh thi se boi thuong giong nhau bat ke no duoc thu hoi phuc vu vao du an nao, con neu dat thu hoi su dung vao muc dich kinh doanh thi phai co them phan boi thuong chenh lech, phan nay nop vao ngan sach nha nuoc.
 
Quy hoach, su dung phai hieu qua
 
DBQH Pham Huy Hung (doan Ha Noi, Chu tich HDQT Ngan hang Vietinbank) de cap, ngay trong khai niem ve so huu dat dai, Luat khang dinh dat dai la so huu toan dan do nha nuoc dai dien quyen so huu, dieu nay cung phu hop voi quy dinh duoc ghi trong Hien phap. Tu quan diem do, DB Pham Huy Hung cho rang, nen dieu chinh viec thu hoi dat hien nay thong qua cac quyet dinh cua co quan quan ly nha nuoc bang thuc hien trung dung, trung mua dat thu hoi, chi tien hanh thu hoi voi cac truong hop vi pham.
 
Mot van de nua, Hien phap chi quy dinh 3 truong hop phai thu hoi dat gom thu hoi cho quoc phong, an ninh va cac cong trinh loi ich quoc gia, tuy nhien Luat mo rong them 2 doi tuong thu hoi gom muc dich cong cong, phat trien kinh te. Nhieu dai bieu cho rang, khong nen mo rong doi tuong nhu vay vi de dan den lam sai, tieu cuc trong thu hoi dat, dan den thu hoi tran lan nhung quy hoach, su dung kem hieu qua. DB Chu Son Ha, Pho truong doan DBQH TP Ha Noi cho rang, viec thu hoi dat phuc vu cong tac quy hoach hay ke hoach su dung dat can phai tren co so tiet kiem, hieu qua. “Moi day, doan chung toi di giam sat tai khu Dai hoc Quoc gia o Lang-Hoa Lac, quy dat o day rat lon va da duoc thu hoi hon chuc nam nay theo quy hoach cua du an, nhung thuc te viec su dung kem hieu qua, dat thu hoi bo trong, gay lang phi” - ong Chu Son Ha dan chung.

Phan dong cac DBQH tan thanh voi phuong an chi quy dinh 3 cap quy hoach dat gom cap quoc gia, tinh, huyen, bo cap xa. Tuy nhien, dieu quan trong la khau quy hoach phai cong khai, minh bach de nguoi dan biet va giam sat, tranh tinh trang mot so can bo biet quy hoach truoc roi truc loi, thay doi muc dich su dung dat.
  Vietbao.vn (Theo Landtoday)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.