Can cu xac dinh gia dat thi truong

Thứ ba, 12 Tháng bảy 2011, 07:51 GMT+7

Sau hon 10 lan du thao, 1 - 2 ngay toi, Bo Tai chinh se ban hanh Thong tu huong dan Nghi dinh 120 ve thu tien su dung dat. Trao doi voi TN, ong Pham Dinh Cuong (anh), Cuc truong Cuc Quan ly cong san - Bo Tai chinh
 khong de
cho biet, gia dat thi truong co nghia la gia chuyen nhuong pho bien tren thi truong tai thoi diem Nha nuoc giao dat. Do la gia nguoi dan mua ban, chuyen nhuong cho nhau va Nha nuoc cung can cu tren nen do de xac dinh.

Nhung lam the nao de xac dinh duoc gia do, khi thi truong luon bien dong tung ngay, va bat dong san con mang nang yeu to dau co, thua ong?

Thong tu moi xac dinh bang hai cach, thu nhat tim ra mot gia tri pho bien chuyen dich o nhung dieu kien tuong tu nhu nhau. Thu hai, thong qua cac to chuc tham dinh gia doc lap. Tat nhien tieu chuan cua gia thi truong o day phai duoc mua ban binh thuong, khong co dau co.

 Neu vay Nha nuoc se phai chay theo gia thi truong, chay theo gioi dau co, thua ong?

khong de
Tung co nhieu bai viet phan anh viec tinh tien su dung dat thoi gian qua bi ach tac vi chua co huong dan cach tinh sat gia thi truong - Anh: Kha Hoa


Theo quy luat nen kinh te thi truong, nguoi nao co quy hang hoa trong tay lon, nguoi do kiem soat thi truong. Cho nen khong phai Nha nuoc chay theo thi truong, chay theo giao dich cua tu nhan, ma Nha nuoc co the dieu tiet gia thong qua quy dat dai. Dieu quan trong nhat, khi thi truong chap nhan o muc gia A thi Nha nuoc khong the ban thap hon, vi nhu vay ngan sach nha nuoc that thu, va cuoi cung nguoi dan chiu thiet.

Gan 4.000 ho so nha dat bi tac

Theo Cuc Thue TP.HCM, cho den thoi diem hien nay tren dia ban thanh pho da co khoang 4.000 ho so khong dong duoc tien su dung dat do co quan thue chua nhan duoc huong dan thu tien su dung dat vuot han muc theo gia dat nao. Dai dien Cuc Thue TP.HCM cho biet Thong tu 93 da bat den xanh de giai quyet van de ma cac ho so nay gap phai. Tuy nhien de nguoi dan dong duoc tien su dung dat ngoai han muc, phai co he so dieu chinh gia dat ban hanh.

Truoc do, So Tai chinh TP.HCM dua ra du thao de xuat thanh xac dinh he so dieu chinh gia dat tu 3 - 4 lan. Den cuoi thang 6, Cuc Thue TP.HCM da co kien nghi he so dieu chinh gia dat nen la 1,5 - 2 lan. Gia bat dong san ma So Tai chinh thue don vi khao sat tu nam 2008 la nam thi truong bat dong san co gia tang cao. Con hien nay thi truong bat dong san da giam gia va dong bang do do khong nen xac dinh gia dat qua cao.

T.XuanNeu du an, cong trinh nao cung thue tham dinh gia de xac dinh gia thi truong se rat ton kem va thuc te luc luong tham dinh hien nay cua ca nuoc chi co tren 40 don vi?

 De thao go kho khan tren, chung toi da co quy dinh mot so truong hop khong phai thue tham dinh gia, can cu tren gia tri dat o tung khu vuc. Doi voi dat duoi 5 ti dong (cap huyen), 10 ti dong o cap tinh va vung kho khan, 15 ti o thanh pho lon. Trong truong hop gia dat khong qua nguong tren thi khong phai thue tham dinh gia ma se do Hoi dong uy ban gom So Tai chinh, Cuc Thue, So Tai nguyen - Moi truong dinh gia roi trinh UBND quyet dinh. Con gia dat vuot nguong, DN se phai thue tham dinh gia.

Thoi gian qua rat nhieu ho gia dinh khong duoc cap giay chung nhan su dung dat chi vi khong co huong dan phan dat vuot han muc phai tinh tien su dung dat, thong tu moi quy dinh nhu the nao?

 Doi voi cac ho gia dinh, ca nhan khi co dat lam nha o chua duoc hop phap hoa, chua dong tien su dung dat, doi voi phan trong han muc thi thu theo quy dinh hien hanh do gia uy ban nhan dan quy dinh cong bo hang nam. Doi voi phan ngoai han muc, thu 100% gia dat. Gia nay do uy ban nhan dan quyet dinh. O day can phai hieu, co 2 loai gia cua uy ban nhan dan. Thu nhat, gia do UBND cap tinh quy dinh la bang gia dat cong bo ngay 1.1 hang nam. Bang nay la gia ap chung, theo tung muc dich su dung dat, vi tri… Thu hai, gia cua UBND quyet dinh la gia ca biet. Gia nay ap cho tung lo dat cu the dua tren co so tham dinh gia doc lap, hoac do hoi dong lien nganh quyet dinh. Gia chi dung cho lo dat, nha cu the.

Cu the, cach xac dinh phan tien su dung dat vuot han muc doi voi ho gia dinh xac dinh nhu the nao?

Trong truong hop bang gia quy dinh ap vao nhung thap, khong sat gia chuyen nhuong thuc te tren thi truong thi se ap dung gia do UBND quyet dinh de tranh that thoat. Thong tu co quy dinh cach xac lap he so dieu chinh giua hai loai gia do. Vi du, khi tinh gia dat o duong Ba Trieu (Ha Noi) hay mot khu tap the o Mai Hac De, chi can lay mot vai nha lam mau thoi. Sau do, do tinh pho bien cua duong do, khu tap the do giong nhau, UBND se cho ra mot he so giua gia quy dinh va quyet dinh de ap chung. Cach lam nay se giup nguoi dan khong phai thue tham dinh gia, giam va tiet kiem duoc chi phi.  

Van chua giai quyet duoc vuong mac

Trao doi voi TN, ong Nguyen Canh Ha - Giam doc Cong ty dia oc Thien An Ly - cho rang Thong tu 93 van chua thao go duoc cac vuong mac ve tien su dung dat (SDD) thoi gian qua. Thu nhat, thong tu van yeu cau phai tien hanh tham dinh gia dat doi voi tung du an bat dong san (BDS) la mot viec lam het suc ton kem va dan toi su thieu thong nhat tren thuc te. Tuy thong tu co tao huong mo la cho phep khong can tham dinh gia voi cac lo dat co gia tri duoi 15 ti dong (doi voi TP truc thuoc T.U) song tren thuc te hau het cac du an BDS deu co gia tri vuot moc nay nen chu yeu van se phai tham dinh gia. Dieu nay co nghia la dat quyen quyet dinh tung truong hop vao tay cac don vi tham dinh gia. Thuc te, cung mot manh dat nhung moi don vi tham dinh noi mot gia, nhu vay thi phai theo gia nao, neu co mau thuan thi giai quyet ra sao?

Bat hop ly nhat theo ong Ha, qua trinh chuan bi moi du an BDS thuong keo dai it nhat 3 - 5 nam, truoc khi trien khai doanh nghiep phai tinh toan truoc cac loai chi phi, trong khi do tien SDD lai thu o diem cuoi cua du an (hoan thanh giai toa) nen doanh nghiep chang biet dau ma lan, vi chang ai doan duoc vai ba nam sau gia dat se o muc nao de tinh toan dau ra, dau vao. "Chua ke, doanh nghiep phai bo tien boi thuong giai toa dat cho nguoi dan theo gia thi truong, nhung sau do Nha nuoc lai khau tru theo gia nha nuoc, thap hon muc boi thuong thuc te cua doanh nghiep den 80 - 90% (nhung khoan chenh lech nay khong duoc nganh thue cong nhan vi khong co chung tu nen doanh nghiep khong nhung khong duoc khau tru ma con phai tinh vao doanh thu va phai nop 25% thue thu nhap doanh nghiep). Chang han, doanh nghiep mua dat voi gia 10 trieu/m2, song chi duoc khau tru theo gia dat nong nghiep 150.000 dong/m2, khong dang la bao. Sau khi hoan thanh giai phong mat bang, doanh nghiep lai phai dong 100% tien SDD theo gia thi truong. Nhu vay chang khac nao tich thu du an vi tat ca cac gia tri gia tang tu dat do qua trinh dau tu du an deu phai nop lai cho Nha nuoc" - ong Ha buc xuc.

Dong quan diem, TS Dinh The Hien - chuyen gia kinh te - cung cho rang viec yeu cau doanh nghiep BDS phai dong 100% tien SDD sat gia thi truong dung la "mot quy dinh kho hieu". Boi, doanh nghiep da phai bo tien mua dat tu nguoi dan, sau do lai phai dong them 100% tien SDD cho Nha nuoc thi chang khac nao bat ho phai mua dat den 2 lan. Theo TS Hien, voi truong hop Nha nuoc giao dat cho doanh nghiep thi thu nhu vay la hop ly. Ngoai ra, Nha nuoc co the thu tien chenh lech giua gia dat theo muc dich su dung moi voi gia dat theo muc dich su dung truoc day (chuyen doi cong nang dat). Con voi truong hop doanh nghiep thoa thuan mua dat o tu nguoi dan de dau tu du an, can dua ra muc thue hop ly.

P.Thanh

 

Viet Bao (Theo TNO)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.