Bung no nha o gia thap tu nam 2013

Thứ tư, 26 Tháng mười hai 2012, 08:52 GMT+7

Voi nhung chinh sach dinh huong uu dai moi cho nha o gia thap, va nhung du an quy mo lon dang khoi dong, nha gia thap duoi 15 trieu dong/m2 se la phan khuc chu dao trong vong khoang 2 nam toi.

---------------------

>> Nha gia re: Pha gia hay pha bang?

>> Nha gia thap... van qua cao

>> O at \'bung\' nha gia re tren duoi 10 trieu dong/m2

---------------------

BDS la nganh kinh te quan trong, tao co so vat chat chinh cho dat nuoc, san pham BDS co lien quan den hang tram nganh san xuat. Tren the gioi, da co nhieu cuoc khung hoang kinh te bat nguon tu BDS nhu nam 1998 tai Thai Lan, 2008 tai My va lan rong ra nhieu quoc gia khac.

Tuy nhien, BDS cung se la dong luc quan trong de thoat khoi khung hoang. Vi the, Chinh phu dang chi dao cac bo, nganh quyet tam thao go kho khan cho thi truong BDS. Trong do, lay viec phat trien nha o xa hoi de vuc day thi truong.

Chinh sach uu dai hon rat nhieu

Thu tuong trong 2 buoi hop voi lanh dao Ha Noi va Tp.HCM moi day da chi dao cac bo, nganh can quyet tam phat trien nha o xa hoi. Hien nay, quy hoach nha to, nha sang thi nhieu trong khi nha thu nhap thap thi van thieu. Thu tuong cung chi dao can co chinh sach phat trien nha xa hoi, va nguoi duoc thu huong nha xa hoi, NHNN can ho tro lai suat cho doi tuong nay.

Bung no nha o gia thap tu nam 2013 (1)
Thu tuong chi dao thao go kho khan cho thi truong BDS, day manh phat trien nha xa hoi.

Trong cac giai phap thao go kho khan cho thi truong BDS, Bo Xay dung va Bo Tai chinh deu tap trung cho phan khuc nha o nay.

Theo do, Bo Xay dung kien nghi Thu tuong xem xet mo rong dieu kien cho doi tuong mua nha xa hoi co thu nhap duoi 5 trieu dong/thang len duoi 9 trieu dong/thang, tu duoi 5m2/nguoi len 8m2/nguoi; nguoi mua duoc ban nha sau 5 nam su dung; chu dau tu duoc kinh doanh theo gia thuong mai 20% so nha trong du an de giam gia nha o xa hoi.

Bo Tai chinh cung da de xuat, giam 50% thue VAT dau ra voi hoat dong dau tu, kinh doanh nha xa hoi (dang la 10%, giam xuong con 5%); ap dung thue suat uu dai thue thu nhap doanh nghiep o muc cao nhat voi thue suat 10% (hien la 25%); giam 50% VAT dau ra voi can ho duoi 70m2 va gia ban duoi 15 trieu dong/m2; gia han nop VAT trong 12 thang; nop tien su dung dat theo tien do ban san pham...

Bo truong Trinh Dinh Dung khang dinh: “phat trien nha o XH dat duoc nhieu muc tieu, vua phu hop voi kha nang thanh toan cua dai bo phan nguoi dan, dong thoi day cung la mot goi kich cau gian tiep cua Chinh phu cho thi truong, Nha nuoc, nguoi dan va doanh nghiep deu co loi, nguoi dan duoc ho tro co nha o, doanh nghiep co viec lam va van thu duoc loi nhuan.”

Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam cung cho rang, theo Nghi dinh phat trien nha o xa hoi ma Bo trinh Chinh phu, cac co che ho tro da tang len rat nhieu. Bo Xay dung dang kien nghi nhung chinh sach nay duoc ap dung tu quy II/2013. Dac biet, ve nguon von tin dung, Bo Xay dung se ky ket thoa thuan voi voi BIDV phoi hop trien khai chuong trinh phat trien NOXH giai doan 2013-2015, theo do trong 3 nam toi moi nam BIDV se danh 10.000 ty dong cho nha xa hoi voi lai xuat uu dai dau tu, trong do 6.500 ty danh cho nguoi mua nha voi lai suat bang lai suat huy dong tiet kiem, thoi han 15 nam, gia tri bang 70% gia tri nha.

Ruc rich khoi cong, dau tu du an quy mo lon

Theo bao cao cua Ha Noi, den nay Thanh pho da hoan thanh 149 toa chung cu tai dinh cu voi 12.109 can ho. Hien dang tiep tuc trien khai 43 du an voi tong so 14.310 can, trong do, giai doan tu 2013 -2015 la 38 du an voi 12.192 can.

Ha Noi cung dang trien khai 14 du an nha thu nhap thap voi tong dien tich 12,9ha tuong duong 15.412 can ho, so can ho da hoan thanh va ban giao nam 2012 la 2.650 can, con lai 8 du an dang chuan bi trien khai voi tong so 11.678 can.

Ong Doan Chau Phong, PTGD Tcty Vinaconex cho biet: “cac DN nong cot truc thuoc Tcty Vinaconex deu da dang ky tham gia chuong trinh nha o xa hoi. . Trong thoi gian toi, Vinaconex hy vong se tao ra nhung khu do thi nha o xa hoi chu khong dung lai o cac khu nha thu nhap thap nhu da lam thoi gian qua.”

Ngoai ra, nhieu don vi chu luc trong viec phat trien nha o tai Ha Noi cung dang ram rich cho ke hoach dau tu xay dung cac du an nha o gia thap.

Dai dien tap doan Nam Cuong cung dang co ke hoach chuan bi trien khai mot du an quy mo lon, khoang 140ha tai Dai Mo, trong do co khoang 40ha dien tich dat o va du kien se danh 10-15ha de lam nha o xa hoi. Ve phia HUD

HUD cung dang dau tu phat trien cho Du an DTM Tay Nam Linh Dam, theo quy hoach co 49 ha, trong do 19 ha phat trien nha o, voi 2,4 ha lam nha o xa hoi.

Moi day, So Quy hoach Kien truc da ban giao quy hoach chi tiet 1/500 Khu nha o thu nhap thap Bac An Khanh, xa Van Canh, huyen Hoai Duc, TP Ha Noi cho chu dau tu Vinaconex. Du an co tong dien dat khoang 18,246ha. Quy mo dan so khoang 17.485 nguoi.

Du an duoc xay dung 100% nha o chung cu, voi tong so 5.196 can ho. Trong du an con bo tri hon 41.000m2 dat cho ha tang xa hoi gom 3 truong hoc va cong trinh cong cong. Du kien du an nay se khoi cong vao quy 1 nam 2013.

Cuoi tuan qua, Lung Lo 5 cung da cong bo dau tu du an nha xa hoi tren khu dat 4,5ha thuoc quy dat 20% xay dung nha xa hoi tai du an Nam Duong 32. Du an co tong muc dau tu du kien 1000 ty dong do Lung Lo 5 lam chu dau tu theo de nghi cua Bo Quoc phong va chap thuan cua UBND Thanh pho Ha Noi.

Du kien giai doan 1 hoan thanh vao quy 4 nam 2014 voi 1.800 can ho ban giao cho luc luong vu trang, dap ung nhu cau buc thiet ve nha o cua can bo quan doi hien nay.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                     


Lam phat ca nam 2012 la 6 81 7 doanh nhan gay an tuong manh tren thuong truong nam 2012 Thuong Tet o Ha Noi cao nhat 74 5 trieu dong

Lam phat ca nam 2012 la 6,81%

7 doanh nhan gay an tuong manh tren thuong truong nam 2012

Thuong Tet o Ha Noi cao nhat 74,5 trieu dong

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

Nguoi dan Van Giang lai moi GS Vo doi thoai Thu nhap duoi 9 trieu se duoc mua nha xa hoi 10 thuong vu M&A bat dong san lon nhat trong nam 2012 (1)

Nguoi dan Van Giang lai moi GS Dang Hung Vo doi thoai

Thu nhap duoi 9 trieu se duoc mua nha xa hoi

10 thuong vu M&A bat dong san lon nhat trong nam 2012


 


Vietbao.vn (Theo cafeland)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.