Xu no xau Ngan hang Nha nuoc chuan bi gi

Thứ bảy, 10 Tháng mười một 2012, 05:57 GMT+7

Xu no xau: Ngan hang Nha nuoc chuan bi gi?No xau von duoc nhac den tu hon 1 nam nay nhung thuc chat chua xu ly duoc bao nhieu va van de nay se tiep tuc tro thanh ganh nang trong nam 2013. Vay Ngan hang Nha nuoc da chuan bi gi de day nhanh viec xu ly no xau?

Phai co 175 ngan ty moi du xu no xau
Diem con so no xau cac ngan hang
Noi va lam: Xu no xau nhanh dung voi
Chuan bi trinh de an Cong ty mua ban no xau
Bai toan xu ly no xau phuc tap

Xem bai khac tren Vef.vn

No xau van tang

Theo so lieu tu Ngan hang Nha nuoc, den 30/6/2012, so lieu bao cao cua cac TCTD, no xau cua toan he thong la 119.139 ty dong, chiem 4,49% so voi tong du no tin dung va tang 47,2% so voi cuoi nam 2011. Trong khi do, Co quan Thanh tra, giam sat Ngan hang cho biet no xau cua cac TCTD trong nuoc chiem 8,82% tong du no tin dung cua cac TCTD trong nuoc.

Thuc te, no xau khong phai moi phat sinh ma da tich luy trong mot thoi gian dai. Co nhieu nguyen nhan dan den viec hinh thanh so no xau nay, trong do dac biet la moi truong kinh doanh.

Trong mot thoi gian dai, tu truoc nam 2011, suot 8 nam, Viet Nam la mot trong so it nuoc co toc do tang truong tin dung cao nhat tren the gioi, trung binh 33%/nam, toc do tang truong tin dung nam 2010 la 32,43%. Den nam 2011, toc do tang tin dung moi cham lai o muc 14,31% (so voi nam 2010).

Giai doan truoc 2011, nhieu doanh nghiep do nhu cau dau tu mo rong de phat trien san xuat nen da vay von ngan han de dau tu da tao ap luc tra no tang cao, trong khi kha nang quan tri khong tot, du an dau tu keo dai, hoac san pham san xuat ra khong tieu thu duoc... dan den viec toi ky han tra no, khong co nguon de tra buoc phai vay tiep ngan han de tra nhung khong the keo dai vi ap luc tra no ngay cang lon hon. Tinh trang nay keo dai khien cac khoan vay ngan hang tro thanh cac khoan no xau.

Nam 2012, khi nen kinh te kho khan, cong voi viec Chinh phu trien khai quyet liet cac giai phap co cau lai cac TCTD tat yeu dan den so no xau lon da tich tu nhieu nam truoc bat dau lo dien.

Ngoai nhung nguyen nhan khach quan tren, nhung yeu to chu quan nhu nang luc tham dinh, quan tri cua cac TCTD con bat cap, hieu qua cong tac thanh tra, giam sat con han che… cung gop phan lam phat sinh va tich tu so no xau nay.


Xu no xau: Ngan hang Nha nuoc chuan bi gi?

Theo cac chuyen gia kinh te, no xau la mot phan luon ton tai trong hoat dong cua cac TCTD, la mot phan rui ro phat sinh trong qua trinh hoat dong ngan hang. Chinh vi vay, song song voi viec cap tin dung, cac TCTD cung phai dong thoi trich lap du phong rui ro de co the xu ly nhung khoan no xau phat sinh va coi do la mot phan chi phi trong hoat dong ngan hang.

Tuy nhien, no xau lon cung dong nghia voi mot luong von tuong ung khong duoc quay vong, dong tien trong nen kinh te khong luu thong duoc va he thong ngan hang se gap kho khan ve thanh khoan. No xau lon cung lam anh huong den hieu qua dieu hanh chinh sach tien te, lai suat va quan ly thi truong tien te cua NHNN.

Chinh vi the, voi mot khoi luong no xau lon nhu hien nay, neu cu de cac TCTD va cac doanh nghiep co no xau tu xu ly thi thoi gian keo dai, so luong doanh nghiep khong co von san xuat kinh doanh phai dung hoat dong, tham chi pha san se gia tang. Dieu nay se de doa den su phat trien ben vung cua he thong tai chinh quoc gia noi rieng va cua nen kinh te noi chung.

Do vay, o bat ky quoc gia nao cung vay, khi no xau du lon de doa su an toan he thong ngan hang va on dinh kinh te vi mo thi Chinh phu lap tuc phai can thiep xu ly no xau, ke ca su dung nguon ngan sach hoac von vay tu noi luc hay ben ngoai.

Xu ly no xau la mot phan quan trong trong De an co cau lai he thong cac TCTD giai doan 2011-2015. Viec xu ly no xau phai bao dam cac nguyen tac: TCTD va khach hang vay phai chiu trach nhiem chinh ve cac khoan no xau phat sinh va chia se ton that trong viec xu ly no xau; Nha nuoc chi chiu trach nhiem xu ly cac khoan no xau do cho vay cac doi tuong chinh sach hoac theo chi dinh cua Chinh phu va ho tro cho viec xu ly no xau cua cac TCTD chu yeu thong qua ban hanh cac co che, chinh sach, tao lap va quan ly thi truong mua ban no.

Nha nuoc chi can thiep xu ly no xau bang nguon von ngan sach khi can thiet de bao dam su an toan cua he thong ngan hang va su on dinh cua nen kinh te tren nguyen tac bao dam co hieu qua kinh te - xa hoi.

Nhan dien cac giai phap xu no xau

No xau cua ngan hang cung gan lien voi su u dong von trong san xuat kinh doanh, hang hoa ton kho, cong trinh dau tu do dang, thi truong bat dong san suy giam. Do do xu ly no xau cua he thong ngan hang bao gom TCTD tu xu ly, giai phap dieu hanh kinh te vi mo, xu ly hang ton kho, “pha bang” thi truong bat dong san, kich thich dau tu, tieu dung va he thong co che, chinh sach kem theo.

Thoi gian qua, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh nhieu co che chinh sach de ho tro TCTD va doanh nghiep nhu: cho phep cac TCTD giu nguyen nhom no doi voi cac khoan no duoc dieu chinh ky han no, gia han no neu TCTD danh gia hoat dong san xuat kinh doanh cua khach hang co chieu huong tich cuc va co kha nang tra no tot sau khi dieu chinh ky han tra no, gia han no; cac ngan hang ho tro DN bang cach tiep tuc xem xet cap tin dung doi voi cac du an lon co hieu qua tien hang mua ban no... Dong thoi, quan ly chat che hon va mo rong pham vi tai san co tiem an rui ro tin dung phai phan loai va trich lap du phong rui ro de phan anh day du hon thuc trang no xau va han che no xau gia tang..

Dac biet, mot trong nhung giai phap duoc trong doi nhat la thanh lap Cong ty quan ly tai san thuoc NHNN (VAMC). Day duoc xem la giai phap can co, huu hieu nhat, xuat phat tu nhu cau can phai co mot to chuc doc lap, chuyen nghiep, co kha nang tiep nhan va xu ly tap trung cac khoan no xau cua cac TCTD voi quy mo lon de toi da hoa gia tri thu hoi von.

VAMC la mot doanh nghiep dac biet do Thu tuong Chinh phu thanh lap, duoc to chuc duoi hinh thuc cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien 100% von Nha nuoc, hoat dong theo nguyen tac lay thu bu chi, khong vi muc tieu loi nhuan va chiu su quan ly, giam sat truc tiep cua NHNN.

Theo do, VAMC thuc hien mua, tiep nhan cac khoan no xau co tai san bao dam bang tai san, chu yeu la bat dong san. TCTD ban no duoc thanh toan bang trai phieu hoac bang cong cu no dac biet do VAMC phat hanh.

Ben canh do, khong the bo qua trach nhiem cua cac TCTD doi voi no xau. Cac ngan hang can danh gia va cung voi khach hang vay de co cau lai no, gian thoi gian tra no va xem xet mien, giam lai suat mot cach hop ly cho khach hang co trien vong tot sau co cau lai no de khach hang giam bot kho khan tai chinh tam thoi va nang cao hieu qua kinh doanh, tao nguon thu moi tra no TCTD.

Song song voi do, can xu ly tai san bao dam, ban no de thu hoi von, giam no xau, tiep tuc dau tu, cho vay doi voi khach hang co no xau do kho khan tam thoi nhung co trien vong phuc hoi va phat trien tot; Chuyen no thanh von gop, co phan cua doanh nghiep vay, dong thoi tham gia co cau lai doanh nghiep; Tang cuong trich lap, su dung du phong rui ro de xu ly no xau theo quy dinh cua phap luat; Ban no cho cac to chuc, dac biet la ban no cho cac cong ty mua ban no va cong ty quan ly tai san.

De xu ly no xau, mot phan quan trong la phai thao go cac diem tac nghen cua san xuat kinh doanh hien nay nhu BDS, san xuat kinh doanh.

Thoi gian qua, thi truong bat dong san suy giam va dong bang da anh huong xau den kha nang thu hoi cac khoan tin dung dau tu, kinh doanh bat dong san va cac khoan no duoc bao dam bang tai san.

Hien nay, NHNN da noi long cho vay dau tu, kinh doanh bat dong san thong qua viec loai tru khoi du no cho vay bi han che doi voi mot so nhu cau vay von de dau tu, kinh doanh bat dong san…

Trong thoi gian toi, Nha nuoc se trien khai dong bo cac giai phap ho tro thi truong bat dong san bao gom: mien giam thue VAT cho ca nhan, ho gia dinh mua nha xa hoi va mua nha thuong mai de o lan dau; uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep cho doanh nghiep dau tu nha xa hoi, tao dieu kien cho doanh nghiep chuyen doi nhanh co cau cac du an bat dong san; day manh xay dung nha o xa hoi cho nguoi co thu nhap thap, lao dong o khu cong nghiep va cac doi tuong chinh sach khac.

Doi voi DN se co cac giai phap xu ly hang ton kho va thao go kho khan cho san xuat kinh doanh

Ngoai cac giai phap chinh cua NHNN da thuc hien tich cuc va buoc dau mang lai hieu qua trong thoi gian qua, cac giai phap khac mang tinh ho tro cua Chinh phu va cac bo nganh theo Nghi quyet so 13/NQ-CP ngay 10/5/2012 cua Chinh phu; Trien khai cac bien phap kich thich dau tu, tieu dung, day manh dau tu phat trien cho cac du an, chuong trinh muc tieu quoc gia, he thong giao thong nong thon, ha tang kinh te - xa hoi; bo tri day du von thanh toan cho cac cong trinh, du an dau tu de xu ly dut diem tinh trang no dong trong dau tu xay dung co ban…

Ngoc Son

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.