Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

Thứ hai, 10 Tháng bảy 2006, 14:04 GMT+7


Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

Phac thao buc tranh no ton dong

Tai Hoi thao "Xu ly no ton dong o Viet Nam Thuc trang, kho khan va nhung kien nghi chinh sach" duoc Bo Tai chinh to chuc cuoi thang 6/2006, cac chuyen gia deu nhan dinh rat kho co the dua ra mot buc tranh day du ve tinh hinh no dong trong khoi doanh nghiep Nha nuoc va He thong ngan hang.

Theo so lieu dieu tra tai 108 Tong cong ty 90, 91, cua Cty Mekong (don vi tu van cho du an) so no that thu ton dong tinh den het ngay 31/12/2005 la 2.272 ty dong, chiem 4,7% tong so no phai thu. No phai tra ton dong la 21.904 ty dong, chiem 13,7% tong no phai tra. Rieng trong he thong Ngan hang thuong mai Nha nuoc, no qua han (no xau) len toi 10.046 ty dong.

Neu tinh ca Ngan hang Chinh sach xa hoi va Ngan hang Phat trien, tong so no xau len den 13.659 ty dong. Theo ong Hoang Tien Loi, Giam doc cong ty Mekong, con so 13.659 ty dong no xau cung chua phan anh dung thuc te do su chenh lech lon voi so no dong cua cac Tong cong ty. Dac thu cua nen kinh te cho thay, hau het cac khoan vay cua DNNN la tu Ngan hang Thuong mai. Theo uoc tinh cua cac to chuc tai chinh quoc te nhu Quy Tien te quoc te IMF, Ngan hang The gioi (WB), no xau cua cac doanh nghiep vao khoang 6,2 ty 1 USD, chiem hon 1 3% GDP ca nuoc.

Ganh nang no xau

Doi voi doanh nghiep thuoc dien co phan hoa, xac dinh gia tri doanh nghiep la cong doan chiem toi hon mot phan ba thoi gian. Viec xac dinh dung gia tri se khong lam thiet hai toi von cua Nha nuoc, dong thoi giup nha dau tu co the danh gia dung gia tri khoan dau tu cua minh. Theo cac van ban Phap ly lien quan, truoc khi tien hanh cac buoc co phan hoa, DN bat buoc phai xu ly xong cac no.

Viec xu ly no ton dong trong DN nha nuoc de tiep tuc co phan hoa la van de khong don gian, boi hau het khoan no deu la no long vong va khong co tai san dam bao giua cac DN voi nhau, hoac giua DN voi ngan hang. Tham chi nhieu khoan no da qua may doi lanh dao, con no da giai the, hoac ngung hoat dong. Ngoai ra con co cac khoan no do vay theo chi dinh, ke hoach cua nha nuoc cho cac chuong trinh phat trien kinh te. . .

Day la nguyen nhan khien no ton dong duoc tich tu voi nguy mo lon va ca con no lan chu no cung khong co dong luc xu ly triet de. Mot cong cu duoc ky vong kha nhieu la Cong ty Mua ban no va tai san ton dong (DATC) duoc Chinh phu cho phep thanh lap nam 2003. Tuy nhien, ong Pham Manh Thuong mot can bo cua Cong ty cho biet: Khung phap ly cho hoat dong mua ban no con thieu va co nhung mau thuan, tham chi con khac biet voi cac thong le quoc te.

Theo thong le, no ton dong la khoan vay cua cac to chuc tai chinh gap rui ro thanh toan ve von hoac lai, va thong thuong duoc xac dinh can cu vao so ngay qua han tra no Viet Nam, cac van ban dua ra nhieu cach hieu va phan loai khac nhau. Dac thu cua nghiep vu xu ly no dong trong boi canh hien nay la duoc thuc hien trong tien trinh CPH; sap xep lai khoi DNNN va ngan hang thuong mai quoc doanh nen tien do phu thuoc nhieu vao su hop tac cua cac chu the.

Mat khac, trong tinh trang thieu minh bach, kho tiep can thong tin, thu tuc hanh chinh ruom ra, phuc tap khien kho co the dua ra nhung danh gia dung. ong Thuong cho biet, o cac nuoc trong khu vuc, hoat dong mua ban no duoc su mau thuan lon cua chinh phu chang han o Thai Lan, nha nuoc giam 3% thue doanh thu doi voi cac cong ty mua ban no xu ly no xau. Tham chi mot so nuoc con co nguon ngan quy rieng cho hoat dong nay, xay dung co che giao quyen luc doi voi cong ty tham gia xu ly no xau nhu xu ly tai san khong can thong qua toa an.

O Viet Nam, chu no it co dong luc de ban no boi do thieu co che co tinh ep buoc.Dong thoi, quan niem ve cong ty xu ly no nhu mot cong cu doi no thue- ma khong nghi viec ban no la thao go kho khan cho cac chu no. Dieu nay dan den gia ban no cao voi thu tuc hanh chinh ruom ra, tinh lich su cua cac khoan no da dan den hieu qua xu ly thap. Hoat dong mua ban no van chua tiep can voi cac phuong phap hien dai nhu chuyen no thanh tai san gop von, chung khoan hoa khoan no hoac ban dau gia theo mo cho nha dau tu. . .

Mot nguyen nhan khac khien: nhieu doanh nghiep khong hop tac voi to chuc xu ly no la tam ly "chay y", cho Nha nuoc xoa no ho. Day la Tam ly pho bien dac biet la o cac don vi thanh vien lam an thua lo. Viec ke thua no tu cac doi giam doc truoc cung la van de nan giai kha pho bien trong DN Nha nuoc.

Giai phap xu ly

Theo ong Le Van Loc, Pho Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BLDV) - don vi co nhieu kinh nhiem trong viec xu ly no da thuc hien co phan hoa -kho khan truoc het doi voi ngan hang la moi truong phap ly. Cac van ban huong dan lien quan den xu ly no thieu cu the thong nhat nen cac ngan hang tham gia quan ly DN, chua co quy dinh ve viec ngan hang tham gia quan ly DN de khoi phuc linh doanh de ban hang. Trong xu ly tai san, ngan hang chua tu phat mai tai san, nhat la khi ngan hang thieu su hop tac, dong bo cua cac co quan chuc nang.

Chang han, khi ban tai san tren dat DN, gia tri quyen su dung dat thuong bi chinh quyen dia phuong thu vao ngan sach nha nuoc, khong dung de tra no cho ngan hang Viec ban tai san cong khai cung chua co huong dan cu the vi to chuc deu gia lien quan den giay phep va quy (rnh dau gia . . . De xuat giai phap xu ly no xau dai dien Vu Chien luoc phat trien ngan hang (Ngan hang Nha nuoc VN) cho biet cac Ngan hang thuong mai co the ban no cho cong ty xu ly no hoac to chuc, ca nhan. doanh nghiep du nang luc tai chinh (ke ca co yeu to nuoc ngoai) thong qua viec to-chuc.

(theo HNM)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.