Xe cong su dung tren 10 nam moi duoc thay

Thứ sáu, 13 Tháng mười 2006, 08:44 GMT+7

Do la quy dinh tai du thao ve tieu chuan, dinh muc va che do quan ly, su dung phuong tien di lai trong co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc ma Bo Tai chinh vua hoan tat de trinh Chinh phu ban hanh ap dung tu dau nam 2007.
>Cach quan ly xe cong moi tiet kiem 1.300 ty dong moi nam Thi diem khoan kinh phi di xe cong tu 1/7.

Theo du thao, cac co quan hanh chinh su nghiep va cong ty Nha nuoc khong duoc su dung xe vao viec rieng, ban, trao doi, tang, cho muon hoac dieu chuyen cho bat cu to chuc ca nhan nao neu khong duoc phep cua co quan co tham quyen. Viec mua sam cac loai xe cong phai duoc thuc hien thong qua hinh thuc dau thau. Gia mua xe da bao gom cac loai phi truoc ba, phi cap bien so xe, bao hiem lien quan den viec su dung xe.

Cac loai xe nay chi duoc thay moi khi da qua su dung it nhat 10 nam va chay tren 250.000 km. Viec thay the nay phai thong qua hinh thuc dau gia, so tien thu duoc sau khi tru cac khoan chi phi se phai nop vao ngan sach Nha nuoc.

Du thao quy dinh, cac chuc danh Tong Bi thu, Chu tich nuoc, Thu tuong, Chu tich Quoc hoi duoc phep su dung thuong xuyen mot oto con khong quy dinh muc gia, ke ca khi nghi huu.

Cung theo ban du thao, cac chuc danh duoc su dung thuong xuyen trong thoi gian cong tac mot xe con co muc gia mua moi toi da 900 trieu dong gom Uy vien Bo Chinh tri Ban chap hanh Trung uong Dang, Pho chu tich nuoc, Pho Thu tuong, Pho chu tich Quoc hoi, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Chanh an Toa an Nhan dan toi cao va cac chuc danh tuong duong.

Cac chuc danh duoc su dung thuong xuyen xe cong trong thoi gian cong tac voi muc gia mua xe moi toi da 800 trieu dong gom Truong ban cua Dang o Trung uong, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Hoi dong Dan toc Quoc hoi, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, chu nhiem Van phong Quoc hoi, Chu nhiem cac uy ban cua Quoc hoi, Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc, Bo truong, Thu truong cac co quan ngang bo, Truong cac doan the o trung uong, Bi thu, Pho bi thu, Truong doan dai bieu Quoc hoi chuyen trach, Chu tich Hoi dong Nhan dan, Chu tich UBND TP Ha Noi va TP HCM.

Doi voi Pho truong ban cua Dang o Trung uong, Pho chu tich Hoi dong dan toc Quoc hoi, pho chu nhiem uy ban cua Quoc hoi, bi thu thuong truc Trung uong Doan, Bi thu, Pho bi thu, Chu tich Hoi dong nhan dan, Chu tich UBND, truong doan dai bieu Quoc hoi chuyen trach cac tinh, thanh pho (tru Ha Noi va TP HCM) la nhung chuc danh khong duoc su dung xe cong thuong xuyen ma chi duoc bo tri xe dua don tu noi o den noi lam viec va di cong tac voi muc gia mua moi toi da 700 trieu dong.

Nhung nguoi khong thuoc dien duoc xe cong dua don tu nha o den noi lam viec ma chi duoc bo tri xe hoac duoc thanh toan kinh phi thue dich vu oto khi di cong tac cach tru so co quan tu 15 km tro len gom Pho chu tich Hoi dong Nhan dan, Pho chu tich UBND, Pho truong doan dai bieu Quoc hoi chuyen trach, Uy vien Thuong vu thanh uy, Tinh uy cac tinh, thanh pho (tru Ha Noi va TP HCM), lanh dao cap Tong cuc, cuc, vu, vien thuoc bo. Trong truong hop do yeu cau cong tac khan cap hoac do yeu cau dac biet cua nhiem vu, Thu truong don vi co quyen quyet dinh viec bo tri xe cua co quan hoac thue oto cho cac chuc danh khong co tieu chuan.

Minh KhuyenCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.