Vi sao dan chua vay duoc tien tu goi 30000 ty dong

Thứ tư, 12 Tháng sáu 2013, 07:30 GMT+7

Dai dien cac ngan hang ly giai nguyen do dan chua the vay duoc tien tu goi ho tro bat dong san 30.000 ty dong.

» Chu dau tu nao duoc vay tu goi 30.000 ty dong?
» "Chi trong vao luong lam sao mua duoc nha"


Chinh sach moi nen phai…cho!

Goi cuu tro 30.000 ty dong bat dau duoc trien khai tu dau thang 6, nhung thong tin viec trien khai goi 30 ngan ty dong o ca 5 ngan hang thuong mai tuong doi de dat, tham chi chi trien khai tai cac tru so chinh, con cac phong giao dich thi “khong biet, khong nghe, khong thay”.

Ong Tran Xuan Hoang, Pho Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet, trong 10 ngay qua, ngan hang moi chi dang pho bien huong dan cac quy dinh nghiep vu cho cac bo phan cho vay de nghien cuu, trien khai.


30.000 ty dong
Vi sao nguoi dan chua vay duoc tien tu goi 30.000 ty dong?
Nguoi di vay cung dang trong giai doan tim hieu xem kha nang co the tiep can nguon von nhu the nao, de doi chieu kha nang, dieu kien, thu nhap cua ban than va ban bac voi gia dinh de dua ra quyet dinh vay von.

“Nhu vay, hien nay, ben ngan hang dang bat dau trien khai va phia nguoi vay dang tim hieu phuong thuc, dieu kien. Toi nghi rang moi co 10 ngay thi chua the trien khai cho vay ngay duoc, can mot thoi gian nua thi cac khoan vay cu the moi co the giai ngan”, ong Hoang noi.
Vi sao dan chua vay duoc tien tu goi 30.000 ty dong? Toi nghi rang moi co 10 ngay thi chua the trien khai cho vay ngay duoc, can mot thoi gian nua thi cac khoan vay cu the moi co the giai ngan. Vi sao dan chua vay duoc tien tu goi 30.000 ty dong?


Ong Tran Xuan Hoang, Pho Tong Giam doc BIDV
Ve viec nhieu phong giao dich khong biet duoc chuong trinh vay nay, ong Tran Xuan Hoang cho rang, Khong phai tat ca cac phong giao dich cua ngan hang deu co chuc nang cho vay. Mot so phong giao dich chi co chuc nang huy dong von, dich vu.

Co the cac phong giao dich duoc giao nhiem vu chinh la huy dong von nen ho chua tim hieu ky ve cac quy dinh cua goi nay va khach thi tim den dung phong giao dich chua co chuc nang cho vay.

Vi vay, trong viec nay, neu khach hang co nhu cau thi nen den ngay tru so chinh hoac cac phong giao dich lon ma chac chan tai noi do chung toi da cho phep ho thuc hien cac phuong thuc cho vay thi khach hang se duoc tra loi cu the, thau dao hon.

The chap bang nha mua co dung luat?

Mot trong nhung van de khien nhieu nguoi di mua nha quan tam thoi gian vua qua la nhung vuong mac lien quan den cac tai san dam bao.

Thong tu 11 cua Ngan hang Nha nuoc quy dinh ve cho vay von nha o “Ngan hang xem xet va quy dinh viec cho vay co bao dam hoac khong co bao dam bang tai san theo quy dinh cua phap luat”. Nhieu chuyen gia cho rang, dieu kien de vay goi 30 nghin ty dong dang lam kho nguoi dan.

Ong Nguyen Viet Manh, Vu truong Vu Tin dung – Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cho rang, ve tai san dam bao cho khoan vay, Thong tu giao quyen cho cac to chuc tin dung quyet dinh co the chap hay khong. Ban than Thong tu 11 cung quy dinh cho phep cac ngan hang duoc nhan can nha mua lam tai san dam bao.

“Theo toi duoc biet, hien ca 5 ngan hang thuong mai trien khai goi ho tro deu co quy dinh nay, cho nen van de nay khong lam kho cho nguoi dan”, ong Manh cho hay.

Tuy nhien, ngoai tai san the chap la chinh can ho dang vay von de mua, ngan hang con yeu cau khach hang phai co them mot tai san the chap cong voi thu nhap on dinh. Trong khi do, nhung nguoi thu nhap thap thi tai san tich luy gan nhu khong co, vi vay cung rat kho khi tiep can nguon von nay.

Ly giai dieu nay, ong Nguyen Viet Manh cho rang, ban than tai san the chap chinh la can ho co ket cau la 20% von nguoi dan, nen do la dieu kien tuong doi dam bao, khong can tai san ngoai nua.

Tuy nhien, day la von tin dung thong thuong co uu dai ve thoi gian va nguon von, nen mot trong nhung yeu cau dau tien la nguon von thong thuong khong co han chuan tin dung. Nghia la dam bao co thu nhap de tra no cho khoan vay. Nha nuoc chi ho tro nguon von cho vay, con trach nhiem tra va thu no la cua cac ngan hang cho vay. Nen phai dam bao cac quy dinh cho vay thong thuong.

“Khong nen chi vi giai quyet van de hom nay ma lai vap phai no xau, la khong doi duoc no. Chung ta giai quyet duoc van de va sau do duong di phai thong thoang. Nhu vay, dieu kien de khach hang vay von la phai thu nhap de du kha nang tra no”, ong Manh noi.

Tuy nhien, ngay ca viec dung chinh can ho mua thi nguoi dan cung se gap vuong mac ve mat phap ly. Vi nguoi mua nha tai cac du an dang xay dung chi co hop dong mua ban. Nhu vay chua du dieu kien de the chap.

Ly giai dieu nay, vi dai dien Ngan hang Nha nuoc cho rang, trong cac quy dinh cua ngan hang ve tai san the chap, co may loai la tai san hinh thanh tu tuong lai, tai san hinh thanh tu von vay. Day la mot dang tai san se hinh thanh tu von vay, khi do, ngan hang, khach hang va nguoi ban san pham phai ky hop dong voi nhau, co nghia la, khi khach hang chua tra no cho ngan hang, tai san do van thuoc ngan hang va doanh nghiep cho nen 3 ben ky voi nhau de giai quyet van de tai san the chap.

Con Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam thi cho hay, cac tai san the chap duoc hinh thanh tu von vay, o day cu the la nha thu nhap thap, se kho cho ngan hang va nguoi mua trong van de the chap vi khong duoc giao dich mua ban trong 10 nam.

Nhung day la vi moi nguoi o day khong hieu het y la khong duoc ban ra ngoai theo gia thi truong nhung van co quyen duoc ban lai cho chu dau tu hoac cho nguoi cung thuoc doi tuong thu nhap thap.

“O day, ngan hang co the nhan tai san nay lam tai san the chap, trong truong hop phai co xu ly ve tai san the chap, ngan hang van co quyen ban lai ngoi nha nay cho chu dau tu hoac ban lai cho nguoi cung thuoc doi tuong thu nhap thap khong ke 5 nam hay may nam”, ong Nam cho biet.

» Chu dau tu nao duoc vay tu goi 30.000 ty dong?
» "Chi trong vao luong lam sao mua duoc nha"
» Ai duoc vay tien tu goi ho tro bat dong san 30.000 ty?
» Goi ho tro bat dong san co hieu luc: Ai huong loi?
» Dia oc chinh thuc duoc "bom" 30.000 ty dong
» Thong doc Nguyen Van Binh noi ve goi ho tro BDS


Chau Anh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.