Tu 172013 2 6 trieu nguoi duoc mien giam thue thu nhap

Thứ tư, 01 Tháng tám 2012, 07:35 GMT+7


Tu 1/7/2013, 2,6 trieu nguoi duoc mien giam thue thu nhap

Muc giam tru gia canh tang tu 1,6 trieu dong len 3,6 trieu dong, nguoi co thu nhap den 12,6 trieu dong/thang, nuoi 1 nguoi phu thuoc chua phai nop thue. So nguoi phai nop thue thu nhap ca nhan trong thoi gian toi chi con khoang 1,2 trieu nguoi, thay vi 3,8 trieu nguoi nhu hien nay.

De nghi mien thue thu nhap duoi 9 trieu dong
>> Chua nang muc khoi diem chiu thue thu nhap

Nhung thong tin nay duoc Thu truong Bo Tai chinh Vu Thi Mai dua ra tai buoi hop bao Chinh phu thuong ky thang 7, chieu ngay 31/7.

Thu truong Mai cho biet, theo ke hoach, du an luat sua doi mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan se duoc trinh Quoc hoi vao ky hop thu tu vao thang 10 toi. Do do Chinh phu da cho thanh lap Ban soan thao de tien hanh tong ket luat nay va xin y kien rong rai cua cac bo, nganh, nhan dan truoc khi trinh Quoc hoi thong qua.

Trong lan sua doi nay, se co 3 noi dung duoc dieu chinh, gom: muc giam tru gia canh, sua doi bo sung pham vi va doi tuong chiu thue, sua doi quyet toan thue.

Trong so 3 noi dung noi tren thi van de duoc du luan quan tam nhat hien nay la viec giam tru gia canh.

Sau khi tong hop cac y kien, Bo Tai chinh da trinh Chinh phu thong qua dieu chinh muc giam tru gia canh doi voi ca nhan nguoi nop thue tu 4 trieu dong len 6 trieu dong/thang; con doi voi nguoi phu thuoc la tu 1,6 trieu dong len 3,6 trieu dong/thang.

Viec dieu chinh muc giam tru gia canh can cu vao muc do tang truong GDP, GDP/nguoi va chi so CPI trong vai nam toi, de an cai cach tien luong, ket qua thong ke ve muc song va thu nhap cua dan cu, va ca tren co so tiep thu y kien cua nguoi dan, du luan xa hoi…

Nguoi dai dien cua Bo Tai chinh cho biet, voi muc giam tru gia canh de xuat vay, so voi thoi diem cuoi 2011, se co 70% so nguoi nop thue co thu nhap tu tien cong, tien luong hien nay chuyen sang khong phai nop thue nua. Tuong duong voi con so 2,6 trieu tren tong so 3,8 trieu nguoi dang nop thue duoc mien giam. Dieu do co nghia, chi con khoang 1,2 trieu nguoi se phai tiep tuc nop thue ca nhan theo cach tinh moi cua du thao.

Cung voi do, tat ca cac bac thue dang ap dung doi voi nguoi lao dong cung se duoc huong dieu chinh, chang han nhu nguoi dang nop thue bac 3 se chi phai nop thue bac 2, bac 2 chi phai nop bac 1, nghia la se chuyen xuong bac nop thue thap hon.

“Voi nhung dieu chinh ve muc khoi diem chiu thue, muc giam tru gia canh nhu tren, nguoi co thu nhap den 12,6 trieu dong, nuoi 1 nguoi phu thuoc van chua phai nop thue, thu nhap den 15 trieu dong, nuoi 1 nguoi phu thuoc chi phai chiu thue 120.000 dong.

Voi viec ap dung muc tinh giam tru moi, du kien nguon thu cua ngan sach trong nam 2013 se giam khoang 5.200 ty dong, con nam 2014 giam khoang tren 13 nghin ty dong so voi so thu cua chinh sach hien hanh.

Ve thoi gian ap dung muc tinh thue moi, Thu truong Vu Thi Mai cho biet, du kien sau khi duoc Quoc hoi thong qua vao thang 10/2012, luat moi se ap dung tu ngay 1/7/2013.


Khong Nhung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.