Tu 16 phi bao tri duong bo thu bao nhieu

Thứ năm, 05 Tháng tư 2012, 07:12 GMT+7

Theo Du thao Thong tu vua duoc Bo Giao thong van tai hoan thanh, Quy bao tri duong bo se bat dau thu tu 1/6/2012, voi o to se chia lam 8 muc thu, cao nhat len den gan 17 trieu dong/nam; xe may la chia lam 4 muc thu.

Bo truong Thang: "Toi khong so tin nhiem cao hay thap"
>> Bo GTVT giai thich ve Quy bao tri duong bo
Bo truong Thang: Chua thu phi xe trong nam nay

Neu duoc Bo Tai chinh chap thuan va ky ban hanh, thi day se la khung co so de thuc hien thu Quy bao tri duong bo tu ngay 1/6 toi.

Muc cao nhat voi o to la hon 1 trieu dong/thang

Theo do, muc thu voi o to se can cu theo so ghe ngoi tren xe (tinh ca ghe lai) hoac so trong tai cua xe (tinh trong luong toan bo cua xe) Bo Giao thong van tai chia thanh 8 muc thu. Neu cac chu phuong tien nop phi cho ky dang kiem tren 6 thang se duoc chiet giam voi gia tri phi da nop tu thang thu 7 tro len la 12%/nam. Cu the:

Nhom 1: Xe cho nguoi duoi 10 cho; xe tai (ca xe 4 banh gan dong co 1 xi lanh), ro mooc va xe o to chuyen dung co trong luong toan bo duoi 4.000 kg muc thu theo cac thang la: 180.000 dong/1 thang; 540.000 dong/3 thang; 1.080.000 dong/6 thang; 2.090.000 dong/12 thang; 2.980.000 dong/18 thang; 3.990.000 dong/24 thang; 4.880.000 dong/30 thang.


Tu 1/6, phi bao tri duong bo thu bao nhieu?
O to se duoc chia lam 8 nhom, voi muc thu thap nhat la 180.000 dong/1 thang va cao nhat la 1.044.000 dong/1 thang.
Nhom 2: Xe cho nguoi tu 10-24 cho; xe tai, ro mooc va xe o to chuyen dung trong luong toan bo tu 4.000kg den duoi 8.500kg; xe dau keo co trong luong ban than duoi 8.500kg muc thu la: 270.000 dong/1 thang; 810.000 dong/3 thang; 1.620.000 dong/6 thang; 3.140.000 dong/12 thang; 4.470.000 dong/18 thang; 5.990.000 dong/24 thang; 7.510.000 dong/30 thang.

Nhom 3: Xe cho nguoi tu 24-40 cho; xe tai, ro mooc va xe o to chuyen dung trong luong toan bo tu 8.500kg den duoi 13.000kg; xe dau keo co trong luong ban than tu 8.500kg tro len muc thu la: 396.000 dong/1 thang; 1.180.000 dong/3 thang; 2.376.000 dong/6 thang; 4.600.000 dong/12 thang; 6.560.000 dong/18 thang; 8.790.000 dong/24 thang; 11.020.000 dong/30 thang.

Nhom 4: Xe cho nguoi 40 cho tro len; xe tai, ro mooc va o to chuyen dung trong luong toan bo tu 13.000kg den duoi 19.000kg muc thu la: 590.000 dong/1 thang; 1.770.000 dong/3 thang; 3.540.000 dong/6 thang; 6.860.000 dong/12 thang; 10.180.000 dong/18 thang; 13.500.000 dong/24 thang; 16.820.000 dong/30 thang.

Nhom 5: Xe tai, ro mooc va o to chuyen dung trong luong toan bo tu 19.000kg den duoi 27.000kg muc thu la: 720.000 dong/1 thang; 2.160.000 dong/3 thang; 4.320.000 dong/6 thang; 8.380.000 dong/12 thang; 12.440.000 dong/18 thang; 16.500.000 dong/24 thang; 20.560.000 dong/30 thang.

Nhom 6: Xe tai, ro mooc va o to chuyen dung co trong luong toan bo tu 27.000kg tro len muc thu la: 1.440.000 dong/1 thang; 4.320.000 dong/3 thang; 8.640.000 dong/6 thang; 16.760.000 dong/12 thang; 24.880.000 dong/18 thang; 33.000.000 dong/24 thang; 41.120.000 dong/30 thang.

Nhom 7: So mi ro mooc co trong luong toan bo tu 27.000kg tro len muc thu la: 720.000 dong/1 thang; 2.160.000 dong/3 thang; 4.320.000 dong/6 thang; 8.380.000 dong/12 thang; 12.440.000 dong/18 thang; 16.500.000 dong/24 thang; 20.560.000 dong/30 thang.

Nhom 8:
So mi ro mooc trong luong toan bo tu 27.000kg tro len muc thu la: 1.044.000 dong/1 thang; 3.120.000 dong/3 thang; 6.240.000 dong/6 thang; 12.100.000 dong/12 thang; 17.960.000 dong/18 thang; 23.820.000 dong/24 thang; 29.680.000 dong/30 thang.

Voi mo to, xe may duoc chia lam 4 nhom theo dung tich xi lanh, Thong tu se chi dua ra khung muc thu, con so thu cu the se do UBND cap tinh quyet dinh tren co so Nghi quyet cua Hoi dong nhan dan cap tinh. Khung muc thu cu the:

Voi mo to co dung tich xi lanh duoi 70cm3 muc thu tu 80.000-100.000 dong/nam; Loai co dung tich xy lanh tu 70cm3 - 100cm3 la tu 100.000-120.000 dong/nam; Loai co dung tich xi lanh tren 100cm3 - 175cm3 la tu 120.000-150.000 dong/nam; Loai co dung tich xi lanh tren 175cm3 la 150.000-180.000 dong/nam.

Muc thu cu the se do Bo Tai chinh quy dinh va thong qua trong thoi gian toi.

Mot nam thu ve 6.000 ty dong

Theo so lieu tinh toan cua Bo Giao thong van tai, o to chay trung binh moi ngay tu 80-100km, su dung 22 ngay/thang, muc trung binh chay/thang la 1.800 km.


Tu 1/6, phi bao tri duong bo thu bao nhieu?
Quy bao tri duong bo chi dap ung duoc gan 80% nhu cau bao tri Quoc lo, va 70% cho duong dia phuong. Anh minh hoa Internet.
Nhu vay, voi de xuat tren, trung binh muc thu xe con khoang 100 dong/km (khoang 180 nghin dong/thang). Voi muc thu do, hang nam se thu duoc qua dau phuong tien o to khoang 4.600 ty dong, xe may 1.600 ty dong. Sau khi tru chi phi to chuc thu, du kien so phi su dung duoc chuyen vao quy khoang 6.000 ty dong/nam.

Du vay, theo Bo Giao thong van tai, so thu tren cong voi kinh phi ngan sach Nha nuoc cap hang nam cung chi dap ung duoc gan 80% nhu cau bao tri Quoc lo, va 70% cho duong dia phuong.

Ve tac dong cua viec thu phi, Bo Giao thong van tai danh gia khi thu phi se lam tang chi phi trong gia thanh van tai tu 1,5-2%. Doi lai, chat luong duong se tot hon, giam thieu un tac...

Viec thu phi bao tri duong bo voi o to se duoc thuc hien thu truc tiep theo dau phuong tien theo chu ky dang kiem cap giay kiem dinh chat luong va bao ve moi truong. Co quan kiem dinh se chiu trach nhiem thu.

Truong hop phuong tien cham kiem dinh, hoac kiem dinh truoc thoi diem thu se bi truy thu phi su dung duong bo vao lan kiem dinh ke tiep.

Cac xe o to Quoc phong, Cong an giao cho Tong cuc Thue, Bo Tai chinh to chuc thu va nop ve tai khoan cua Quy bao tri Duong bo Trung uong. Truong hop xe o to nuoc ngoai tam nhap, co quan hai quan can cu chung loai de thu hoac ung xu theo Hiep dinh Van tai Duong bo (neu co) voi nuoc co o to tam nhap.

Voi mo to se giao cho cac dia phuong thuc hien thu.

Le Viet
Tin lien quan

» Bo GTVT giai thich ve Quy bao tri duong bo
» 99% kha nang se thu Quy bao tri duong bo tu 1/6
» Kien nghi lui thu Quy bao tri duong bo toi 2013
» Tuyen bo cua Bo truong GTVT ve thu phi xe
» Bo truong Thang: Chua thu phi xe trong nam nay
» Thu phi phuong tien se gay tang gia va lam dan buc xuc
» Lao dao vi phi, dan un un ban xe


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.