Toan canh kinh te tuan 2605 01062013

Thứ bảy, 01 Tháng sáu 2013, 08:12 GMT+7

Thoi diem thuc hien Thong tu 02 duoc hoan lai 1 nam. Lua dao, ca do, rua tien quoc te vao Viet Nam. Xa quy binh on, khong tang gia xang.... la nhung su kien kinh te nong hoi trong tuan vua qua.

----------------------------

>> Toan canh kinh te tuan 19/05 - 25/05/2013

-------------------------

Tam diem du luan

>> Lua dao, ca do, rua tien quoc te vao Viet Nam

Da co nhieu vu an ca do, rua tien xuyen quoc gia da bi phat hien va nhieu doi tuong nguoi Viet Nam va nuoc ngoai bi bat giu vi tham gia vao cac duong day nay.

Trong thang 1.2013, Cuc Canh sat hinh su- Bo Cong an (C45B) da triet pha duong day to chuc danh bac, danh bac bang h

Hay nhu viec rut tien ngan hang bang cong nghe cao, va gan day nhat la su viec kinh doanh trai phep tien dien tu Liberty Reserve. LR co the la "diem cuoi cung" trong qua trinh hoat dong pham toi; tu mua ban thong tin the tin dung, trom cap hang hoa, tong tien, lam the tin dung gia, ca do bong da... deu duoc cac doi tuong thanh toan cho nhau bang LR, sau do duoc doi thanh tien dong Viet Nam hoac ngoai te.

inh thuc ca do bong da qua mang Internet tren 2 trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.

images/vn888/hot/v2013/best_2131645880-1-liberty-reserve-cracked.jpeg

Tin lien quan

>> Mang luoi rua tien toan cau da den Viet Nam

>> My dang dieu tra vu rua tien lon nhat trong lich su

>> Liberty Reserve bi dieu tra hanh vi rua tien hon 6 ty USD

Nong trong tuan

>> Chinh thuc lui thoi diem thuc hien Thong tu 02 them 1 nam

NHNN Viet Nam vua ban hanh Thong tu so 12/2013/TT- NHNN ngay 27/5/2013 ve sua doi mot so dieu cua Thong tu so 02/2013/TT-NHNN ngay 21/01/2013 cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc quy dinh ve phan loai tai san co, muc trich, phuong phap trich lap du phong rui ro va viec su dung du phong de xu ly rui ro trong hoat dong cua to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai.

Theo do, Khoan 1 Dieu 25 cua Thong tu 02/2013/TT-NHNN duoc sua doi nhu sau: "1. Thong tu nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 01 thang 06 nam 2014."

images/vn888/hot/v2013/2131645880-2-51a42929c694f.jpeg

Tin lien quan

>> NHNN nghien cuu hoan Thong tu 02

>> Doanh nghiep duoc hoan chuyen nhom no xau

>> \'Ep\' Ngan hang Nha nuoc hoan no xau

>> Tam hoan “dai phau” no xau de cuu them doanh nghiep? 

Diem tin kinh te vi mo

>> Xa quy binh on, khong tang gia xang dau 

>>  Day manh dau tu cong de kich cau nen kinh te

>>  Nen dung trai phieu Chinh phu “suoi am nen kinh te”

>> De nghi tang tran boi chi ngan sach: “Tinh the phai lua chon!”

Bien dong thi truong

Gia vang lang song

Gia vang tiep tuc co mot tuan bien dong kha lang song khi su thay doi gia qua cac ngay chi o muc nhe. Hien tai gia vang trong nuoc dang giao dich o khu vuc gia tren 41 trieu dong/luong mot chut va khoang cach giua gia vang trong nuoc va gia vang the gioi dang o vao khoang hon 5 trieu dong.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-3-gia-vang-the-gioi-giam-vi-ke-hoach-giai-cuu-hy-lap.jpeg

>>27/05: Dau tuan, gia vang it bien dong

Sang 27/5, gia vang trong nuoc gan nhu khong bien dong so voi gia cuoi tuan truoc, vang the gioi cung giu gia.

>> 28/05: Vang van giao dich sat 41 trieu dong/luong

Gia vang trong nuoc giam 50 nghin dong chieu ban va 230 nghin dong chieu mua so voi cuoi ngay hom qua. Hien gia vang the gioi giao ngay theo Kitco o 1.391,4 USD/oz. Quy doi theo ty gia Vietcombank sang nay o 21.030 dong/USD, gia vang trong nuoc cao hon the gioi khoang 5,7 trieu dong/luong.

 >> 29/05: Vang bong dung lang song

Gia vang trong nuoc it bien dong khi gia vang the gioi tang nhe.  Cong ty vang bac da quy Sai Gon SJC niem yet gia vang khong co nhieu thay doi. Gia vang SJC Ha Noi giao dich o muc: Mua vao 40,75 trieu dong/luong; ban ra 40,92 trieu dong/luong. Gia vang SJC Ho Chi Minh: Mua vao 40,75 trieu dong/luong; ban ra 40,90 trieu dong/luong.

>> Sang 30/5, gia vang trong nuoc va the gioi di nguoc chieu

Luc hon 8h sang 30/05, cac to chuc kinh doanh kim hoan trong nuoc gan nhu khong dieu chinh gia vang SJC ban ra nhung pho bien dieu chinh giam gia vang SJC mua vao hon 100.000 dong/luong so voi hom qua. Theo do, chenh lech gia vang mua va ban len gan 300.000 dong/luong cho thay cac to chuc kinh doanh kha than trong khi gia vang the gioi dien bien that thuong.

 >> 31/05: Vang vot len 41,15 trieu dong/luong

So voi cuoi ngay hom qua, gia vang trong nuoc tang 150 nghin dong/luong va van cao hon gia the gioi khoang 5,15 trieu dong/luong.

 

----------------------

Tai chinh ngan hang

>> Quan ly thi truong vang: Nhung dong in dam cua Thong doc

Ngan hang Nha nuoc can thiep thi truong vang khong vi muc tieu loi nhuan la dieu duoc Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh nhan manh trong ban bao cao dai 15 trang ve cong tac quan ly nha nuoc doi voi thi truong vang, vua duoc gui den Quoc hoi.

Trong nhung dong in dam, ong Binh khang dinh, sau mot nam thuc hien khuon kho phap ly moi ve quan ly thi truong vang, quyen so huu, tich tru, mua ban vang mieng hop phap cua nguoi dan duoc bao ve. Thi truong vang da duoc sap xep lai mot cach co ban.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-4-0-cb0a5.jpeg

-----------------------

>> Thong doc: VAMC du kien giai quyet 40-70 nghin ty dong no xau trong 2013

Ve ket qua giai quyet no xau, tai phien thao luan ve tinh hinh kinh te - xa hoi chieu 30/5, Thong doc NHNN Nguyen Van Binh cho biet, trong thoi gian vua qua, he thong ngan hang da tich cuc giai quyet no xau qua nhieu giai phap khac nhau.

Theo Thong doc, he thong ngan hang da thuc hien co cau lai no, trich lap du phong rui ro de giai quyet no xau trong dieu kien vi mo chua co nhieu cai thien. Trong do, sau gan 1 nam tinh tu thang 4/2012, tong so no co cau lai cho nen kinh te len toi 284 nghin ty dong, chiem khoang 10% tong du no;

Xu ly no xau bang nguon du phong rui ro trong 2012 duoc khoang 70 nghin ty dong. Tinh tu dau nam den het thang 4 nam nay cung da giai quyet duoc 7,5 nghin ty dong no xau, du kien se tiep tuc trich 68 nghin ty dong de xu ly toi cuoi nam nay.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-5-Untitled4.png

-------------------------

>> Chenh lech lai suat huy dong va cho vay tren 6%

Bao cao tong hop y kien thao luan o to cua cac dai bieu Quoc hoi ve tinh hinh kinh te-xa hoi 2012-2013, da duoc gui toi cac dai bieu truoc phien lam viec sang nay.

Theo bao cao nay, danh gia ve tinh hinh dieu hanh tien te, tin dung, co y kien cho rang trong nam 2012 viec dieu hanh chinh sach tien te, tin dung da co ket qua buoc dau the hien qua lai suat cho vay giam nhanh hon lai suat huy dong, gop phan thao go kho khan cho doanh nghiep

Nhung thang dau nam 2013, lai suat tiep tuc giam, du no tin dung am dan len. Tuy nhien, tang truong tin dung con thap, dieu hanh chinh sach tien te chua bam sat hoat dong cua doanh nghiep, nguon von cho hoat dong cua doanh nghiep va nguoi dan chua duoc bao nhieu; ngan hang khong cho doanh nghiep vay, chu yeu mua vang va trai phieu Chinh phu. Chenh lech lai suat huy dong va cho vay tren 6% la qua lon, chi co loi cho ngan hang nuoc ngoai.

 images/vn888/hot/v2013/2131645880-6-chenh-lech-ls-f4864.jpeg

------------------------

>> Standard Charted \'NHNN se tiep tuc dieu chinh lai suat va ty gia trong nam nay\'

Theo so lieu cap nhat dinh ky cua Standard Chartered, ke tu thang 04/2010, lam phat tinh theo thang da lan dau tien dat am vao thang 4 vua qua.  Theo do, Standard Chartered cho rang nhung ru ro lam phat se quay tro lai muon hon so voi du bao truoc do. "Do do, chung toi ha du bao lam phat nam 2013 tu 8,0% xuong 7,2% va nang muc du bao nam 2014 tu  6,0% len 8,2%.", Standard Chartered cho biet.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-7-ngan-hang-luong490.jpeg

---------------------

Thi truong chung khoan

Thi truong chung khoan da co mot tuan giao dich tuong doi soi dong voi 3 phien tang diem kha tich cuc, trong do noi bat nhat la phien giao dich dau tuan voi muc diem so tang an tuong cung voi dong tien chay manh vao thi truong tao thanh khoan tot hon cho rat nhieu co phieu.

Dong cua thang 5, Vnindex dung lai o 518.39 diem con HNXindex dong cua o 64.62 diem. Cac co phieu bluechips, dac biet la nhom co phieu tai chinh ngan hang va cac co phieu trong gio VN30 va HNX30 la tam diem chu y voi dien bien gia tich cuc va thanh khoan dan dau thi truong.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-8-sanchungkhoan3.jpeg 

 >> Chieu 27/5: Dong tien chay manh vao thi truong 

Dong cua phien giao dich ngay 27/5, chi so VN-Index tang 12,17 diem, tuong duong  2,43% len 512,41 diem. Sac xanh van ap dao voi 202 ma tang trong khi chi co 39 ma giam va 68 ma dung gia. Tren san Ha Noi, chi so HNX-Index tang 0,92 diem, tuong duong 1,47% len 63,53 diem. Toan san chi co 52 ma giam trong khi co toi 184 ma tang va 153 ma dung gia.

 >> 28/05: HNX giao dich mach cuoi phien, quay dau tang diem

Dong cua phien giao dich ngay 28/5, hai chi so tiep tuc tang diem khi VN-Index tang gan 4 diem va HNX-Index quay dau tang diem du giam trong phan lon phien chieu. VN-Index dong cua tai 516,33 diem voi gia tri giao dich duy tri o muc tren 1.400 ty dong, khoi luong dat gan 87,4 trieu don vi. HNX-Index dong cua o 64,07 diem voi khoi luong giao dich dat gan 64 trieu don vi, gia tri hon 509 ty dong.

>> 29/05: VIC tang tran sau thong tin quy nuoc ngoai dau tu 200 trieu USD

Dong cua phien ngay 29/5, VN-Index giam 1,24 diem xuong 515,09 diem. Khoi luong giao dich vot len gan 100 trieu don vi, gia tri 1.669 ty dong. Cong voi gan 823 ty dong do vao HNX, tong cong co gan 2.500 ty dong do vao thi truong trong phien29/05. HNX-Index tang 0,61% len 64,46 diem. Khoi khoi luong giao dich dat gan 96,8 trieu don vi, gia tri gan 823 ty dong.

>> Chieu 30/5: VN-Index vuot moc 520 diem

Dong cua phien giao dich ngay 30/5, chi so VN-Index tang 6,36 diem, tuong duong 1,23% len 521,45 diem. Toan san co 121 ma tang, 80 ma giam va 108 ma dung gia. Tren san Ha Noi, chi so HNX-Index tang 0,68 diem, tuong duong 1,05% len 65,14 diem. Toan san co 138 ma tang, 62 ma giam va 189 ma dung gia.

 >> 31/05: Hai chi so giam diem, giao dich khop lenh van dat tren 2.000 ty dong

VN-Index dong cua phien giao dich cuoi thang 5 giam 3,06 diem xuong 518,39 diem. Khoi luong giao dich dat hon 150 trieu don vi, gia tri dat hon 2.526 ty dong. HNX-Index giam nhe xuong 64,62 diem voi khoi luong giao dich dat gan 71,5 trieu don vi, gia tri 572 ty dong.

 

-----------------------

Diem tin bat dong san 

 images/vn888/hot/v2013/2131645880-9-2312200911253.jpeg

>> Tiep can goi 30.000 ty kho nhu… thi hoa hau!

>> Gia dat Soc Son giam manh do sai pham xay dung

>> \'Sap chet\', cong ty dia oc van tra luong ngan do

>> TP.HCM dieu chinh he so K tu ngay 9.6

>> Ha Noi tang gia dich vu chung cu len hon 4 lan

>> Ha Noi duyet du an dau tien chuyen sang nha o xa hoiGoc dai gia

>> “Khau chien” Bill Gates va Steve Jobs

Trong cuon tieu su Steve Jobs cua Walter Isaacson, cuu nhan vien Andy Hertzfield cua Apple tiet lo rang, Steve Jobs va Bill Gates “ai cung cho la minh thong minh hon nguoi kia. Nhung nhin chung, Steve xem Bill la mot nguoi kem hon minh mot chut, nhat la ve phuong dien nhan quan va phong cach. Bill thi coi thuong Steve vi Steve thuc ra khong biet lap trinh”.

Bill Gates: Steve Jobs “ve co ban la ky quac” va “co van de khong binh thuong voi tu cach la mot con nguoi”....

images/vn888/hot/v2013/2131645880-10-1369809996-khau-chien-1.jpeg

------------------------------

>>  Con dai gia ngan hang ao ao \'chiem\' ghe sep trieu do

Vi la con cua cac dai gia ngan hang nen nhieu cau am, co chieu moi ngoai doi muoi da duong hoang ngoi vao ghe sep bu cua cac cong ty gia tri tram, ngan ty dong.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-11-con-dai-gia-ngan-hang.jpeg

Cung doc va suy ngam

>> “Bao dong” that nghiep do doanh nghiep pha san

Theo bao cao cua Uy ban Ve cac van de xa hoi vua gui toi cac dai bieu Quoc hoi, lao dong - viec lam la mot van de xa hoi can quan tam trong nam 2013, khi chi tieu tao viec lam nam vua qua da khong dat ke hoach Quoc hoi giao (ke hoach giao la 1,6 trieu lao dong, ket qua thuc hien chi dat 1,52 trieu).

Ty le that nghiep trong do tuoi lao dong tai thanh thi la 3,25%, va con tang trong quy 1/2013. Dang chu y, ty le lao dong phi chinh thuc nam 2012 tang so voi mot so nam truoc (tu 34,6% nam 2010 tang len 35,8% nam 2011 va 36,6% nam 2012).

Co quan giam sat ve linh vuc nay nhan dinh, su chuyen dich nguoi lao dong bi that nghiep sang khu vuc phi chinh thuc cho thay tac dong cua khoang 54,2 nghin doanh nghiep giai the hoac ngung hoat dong  trong nam 2012 den van de viec lam trong khu vuc chinh thuc.  

images/vn888/hot/v2013/2131645880-12-T-10301.jpeg

--------------------------

>> “Dieu hanh kinh te nhu dang tren day”

“Nen kinh te dang rat kho khan nen viec dieu hanh kinh te luc nay nhu dang “tren day”, lam sao phai giu duoc su thang bang giua tang truong va lam phat thi moi co the di het chang duong nam 2013”, ong Phung Quoc Hien, Chu nhiem Uy ban Tai chinh - Ngan sach cua Quoc hoi, neu quan diem.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-13-DC-927f8.jpeg

Kinh te the gioi

>> IMF giai ngan 2,3 ty USD cuu tro Hy Lap

>> Tien gui tiep tuc boc hoi khoi nhieu nuoc eurozone

>> Chau Au noi long thang lung buoc bung 

Thu gian cuoi tuan

>> "Nong hoi" khoanh khac Ha Ho mac vay cuoi be Subeo

Day duoc coi la loat hinh anh hiem co tu truoc den nay cua Ha Ho ben canh con trai, nhung khoanh khac dep va vo cung hanh phuc, dac biet la nu cuoi vien man cua "co dau" Ha Ho trong lop vay cuoi trang tinh khoi.

Trong nhung buc hinh, Subeo duoc me Ha Ho cung nung va bao boc khien khong it fans nghen ngao khi ngam nhin, khoanh khac dep nhat cua nguoi me khi om tron trong vong tay dua con dau long cua minh.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/973419_627374170606410_852947247_n.jpg?oh=f139b41ccc95ae1adc7ab12008fd7b72&oe=51AA0721&__gda__=1370161763_b3dab40c8071f3694773e97100264a9b

-----------------------

>> Hau truong "kho do" cua phim bom tan Hollywood

Doi khi nhung canh quay hoanh trang duoc cac nha lam phim tao ra chi voi mot truong quay so sai va... tam phong xanh.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-15-09-2.jpeg

-------------------------

>> Nhung ngoi nha sieu sang tao cho dan choi

Cau thang ket hop cau truot, tuong leo nui trong nha hay tau luon cam giac manh truoc cua la nhung y tuong tao bao va doc dao.

images/vn888/hot/v2013/2131645880-16-1368687435-nha-dan-choi-11.jpeg

The gioi tre

>> Khi gai nha lanh yeu nham... dan choi

>> Nhung vu lam nhuc nu sinh gay chan dong

>> Cong khai tinh yeu tren mang: Con dao hai luoi!

>> Dai hoa \'xin tinh\' cua nhung ga trai 9X

>> Gioi tre va noi kinh hoang mang ten "van hoa xe buyt"

Vietbao.vn (Tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.