Tin van chung khoan ngay 410

Thứ ba, 04 Tháng mười 2011, 09:49 GMT+7

Tin van chung khoan ngay 4-10 Dien bien gia co phieu CDC trong 3 thang qua Nguon: HSX. Nhung thong tin dang chu y ngay 4-10-2011 ve doanh nghiep tren TTCK Viet Nam.

* Ngay 4/10/2011, 2.493.018 co phieu phat hanh them cua Cong ty Co phan Chuong Duong (ma CDCHSX) chinh thuc giao dich tren HSX. Day la so co phieu tra co tuc va thuong cho co dong hien huu theo Thong bao so 678/2011/TB-SGDHCM ngay 15/7/2011.

* Tu ngay 6/10/2011 - 6/12/2011, Tong cong ty Ben Thanh - TNHH 1 TV, co dong nha nuoc, co dong noi bo cua Cong ty Co phan San xuat Kinh doanh Xuat nhap khau Binh Thanh (ma GILHSX) dang ky ban 349.300 co phieu, dang ky mua 349.300 co phieu, so co phieu se nam giu la 349.306 co phieu, chiem 2,73%, nham tai cau truc danh muc dau tu.

* Tu ngay 7/10/2011 - 30/11/2011, ong Pham Uyen Nguyen - thanh vien Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Van Hoa Phuong Nam (ma PNCHSX) dang ky mua 1.000.000 co phieu, nang so co phieu se nam giu len 1.024.641 co phieu, nham tang so luong nam giu.

* Tu ngay 7/10/2011 - 11/10/2011, Cong ty Co phan Chung khoan Beta, co dong lon cua Cong ty Co phan VINACAFE Bien Hoa (ma VCFHSX) dang ky ban 2.295.073 co phieu, nham dang ky ban cho Cong ty Co phan Hang tieu dung Mansan.

* Tu ngay 15/9/2011 - 30/9/2011, ba Nguyen Thuy Chi, co dong lon cua Cong ty co phan Tap doan Ha Do (ma HDGHSX) dang ky ban het 3.337.364 co phieu, nhung khong ban duoc do gia khong phu hop, nham chi tieu ca nhan.

* Tu ngay 6/10/2011 - 6/12/2011, ba Nguyen Thuy Chi, co dong lon cua Cong ty co phan Tap doan Ha Do (ma HDGHSX) dang ky ban het 3.337.364 co phieu, nham chi tieu ca nhan.

* Tu ngay 6/10/2011 - 6/12/2011, ba Chau Thi Hong Diep, vo ong Le Van Loi - Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc Cong ty Co phan Cao su Thong nhat (ma TNCHSX) dang ky mua 24.780 co phieu, nang so co phieu se nam giu len 230.00 co phieu, nham dau tu.

* Cong ty Co phan Cavico Viet nam Khai thac mo va Xay dung (ma MCVHSX) thong bao ong Dang Xuan Hien tu nhiem cua thanh vien Ban kiem soat, ke tu ngay 1/10/2011. Cong ty se bau bo sung thanh vien Ban kiem soat moi.

* Cong ty Co phan Nhua Tan Hoa (ma VKPHSX) thong bao mien nhiem chuc vu Giam doc doi voi ba Huynh Thu Ha, tu ngay 1/10/2011.

* Tu ngay 12/7/2011 - 12/9/2011, ong Ta Xuan Thuy, chong ba Le Thi My Ngoc - thanh vien Ban kiem soat Cong ty Co phan Nhua Tan Dai Hung (ma TPCHSX) dang ky mua 100.000 co phieu, dang ky ban 100.000 co phieu, nhung khong mua ban duoc, so co phieu hien dang nam giu la 19.100 co phieu.

* Tu ngay 5/8/2011 - 29/9/2011, Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Thuy loi Lam Dong, do ong Le Dinh Hien - Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc va la Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Khoang san va Vat lieu Xay dung Lam Dong (ma LBMHSX) da mua 110.000 co phieu, nang so co phieu nam giul en 850.006 co phieu, chiem 10% von dieu le, nham dau tu.

* Cong ty Co phan Xay dung Cong nghiep (ma DCCHSX) thong bao bo nhiem chuc vu Tong giam doc doi voi ba Nguyen Thi Hanh Huong thay cho ong Vu Huy Hoang, ke tu ngay 28/9/2011.

* Ngay 30/9/2011, Cong ty TNHH Mascon, co dong lon cua Cong ty Co phan Vinafco (ma VFCHSX) da mua 12.000.000 co phieu, chiem 35,29% von dieu le.

* Cong ty Co phan Sieu Thanh (ma ST8HSX) thong bao ba Dinh Thi Hong Van giu chuc vu Ke toan truong thay cho ong Nguyen Dong Phuong, bai nhiem chuc vu Truong Ban kiem soat doi voi ba Dinh Thi Hong Van; uy quyen cho ong Nguyen Dinh Nhu la nguoi cong bo thong tin thay cho ong Nguyen Dong Phuong, ke tu ngay 1/10/2011. Viec bo nhiem nay se duoc cong ty thong qua truoc Dai hoi co dong thuong nien gan nhat.

* Tu ngay 28/7/2011 - 28/9/2011, ong Nguyen Thien Tuan - Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc Tong Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Xay dung (ma DIGHSX) dang ky mua 200.000 co phieu, da mua 51.600 co phieu. Nguyen nhan khong mua het la do muc gia khong dat muc ky vong, so co phieu hien dang nam giu la 526.027 co phieu, chiem 0,526% von dieu le.

* Ngay 28/10/2011, Cong ty Co phan Beton 6 (ma BT6HSX) tra co tuc bang tien mat dot 1/2010 voi ty le 5%/co phieu (1 co phieu duoc nhan 500 dong).

* Tu ngay 27/7/2011 - 30/9/2011, Cong ty Co phan Khai thac va Quan ly Dang Huynh, to chuc co lien quan den co dong noi bo cua Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin (ma STBHSX) dang ky mua 9.800.000 co phieu, da mua 5.423.000 co phieu. Nguyen nhan khong mua het la do muc gia khong dat muc ky vong, so co phieu hien dang nam giu la 6.236.450 co phieu, nham tang ty le nam giu.

* Cong ty Co phan Kho van Giao nhan Ngoai thuong Tp.HCM (ma TMSHSX) thong bao bo nhiem ong Ton That Hung giu chuc vu Pho tong giam doc, ke tu ngay 1/10.

* Tu ngay 18/7/2011 - 18/9/2011, ong Le Van Tan, con ong Le Van Tam - Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Mia duong Lam Son (ma LSS-HSX) da ban 2.900 co phieu, so co phieu nam giu con 107.100 co phieu.

* So Giao dich Chung khoan Ha Noi thong bao Cong ty Co phan Tap doan Quoc Te FBA - so 1, N7-TT5, khu Do thi Bac Linh Dam, phuong Dai Kim, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi rut ho so dang ky niem yet co phieu nham bo sung va chuan hoa mot so mau bieu nham phu hop voi quy che niem yet hien hanh cua So Giao dich Chung khoan Ha Noi.

* So Giao dich Chung khoan Ha Noi da nhan ho so dang ky niem yet co phieu cua Cong ty Co phan Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao (LAFCHEMCO) voi tong so luong la 54.050.000 co phieu. Cong ty co von dieu le thuc gop la 540,5 ty dong. Tru so chinh dat tai thi tran Lam Thao, huyen Lam Thao, tinh Phu Tho. Nganh nghe kinh doanh chinh: San xuat phan bon va hop chat ni to, buon ban xi mang, van tai hanh khac duong bo khac, buon ban phan bon, thuoc tru sau va hoa chat khac su dung trong nong nghiep...

* So Giao dich Chung khoan Ha Noi da nhan ho so dang ky niem yet co phieu cua Tong Cong ty Co phan Dau tu Xay dung va Thuong mai Viet Nam voi tong so luong la 26.353.800 co phieu. Cong ty co von dieu le thuc gop la 263,538 ty dong. Tru so chinh dat tai so 39, pho Nguyen Dinh Chieu, phuong Le Dai Hanh, quan Hai Ba Trung, Ha Noi. Nganh nghe kinh doanh chinh: Xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy loi, cong trinh ngam...; tu van xay dung; san xuat kinh doanh cac chung loai vat lieu xay dung...

* So Giao dich Chung khoan Ha Noi chap thuan cho Cong ty Co phan Thuy dien Ry Ninh II (ma RHCHNX) duoc niem yet bo sung 1.920.000 co phieu phat hanh co phieu thuong cho co dong hien huu theo Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2011 so 02/2011/NQ-DHDCD ngay 27/04/2011 voi gia tri co phieu niem yet bo sung theo menh gia la 19,2 ty dong.

* So Giao dich Chung khoan Ha Noi chap thuan cho Ngan hang Thuong mai Co phan Nam Viet (Ma NVBHNX) duoc niem yet bo sung 74.024.867 co phieu phat hanh theo Giay chung nhan chao ban chung khoan ra cong chung so 1074/UBCK-GCN ngay 18/10/2010 cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc cap cho NVB voi gia tri co phieu niem yet bo sung theo menh gia la 740.248.670.000 dong.

* Tu ngay 3/10/2011 - 2/12/2011, Cong ty Co phan Chung khoan Rong Viet, co dong lon cua Cong ty Co phan Vimeco (ma VMCHNX) dang ky ban 300.000 co phieu, dang ky mua 300.000 co phieu, nham co cau lai danh muc.

* Tu ngay 20/9/2011 - 27/9/2011, ong Vu Van Ha, co dong lon cua Cong ty Co phan Chung khoan Au Viet (ma AVSHNX) dang ky ban 1.500.000 co phieu; dang ky mua 1.500.000 co phieu, da ban 815.500 co phieu, da mua 0 co phieu. Ly do khong thuc hien giao dich het so co phieu dang ky la do gia co phieu khong phu hop, so co phieu hien dang nam giu la 2.302.900 co phieu, chiem 6,4% von dieu le.

* Tu ngay 4/10/2011 - 30/11/2011, ong Vu Van Ha, co dong lon cua Cong ty Co phan Chung khoan Au Viet (ma AVSHNX) dang ky ban 1.000.000 co phieu, dang ky mua 1.000.000 co phieu, so co phieu se nam giu la 2.302.900 co phieu, chiem 6,4% von dieu le.
nham co cau danh muc dau tu.

* Tu ngay 3/10/2011 - 28/11/2011, ong Pham Chi Dung - Pho Giam doc Cong ty Co phan Taxi Gas Sai Gon Petrolimex (ma PGTHNX) dang ky ban 5.250 co phieu, nham dap ung nhu cau tai chinh ca nhan.

* Tu ngay 3/10/2011 - 25/11/2011, ong Tran Thai Hung, co dong lon cua Cong ty Co phan Tap doan Sara (ma SRAHNX) dang ky ban 120.000 co phieu; dang ky mua 368.100 co phieu, nham dau tu.

* Tu ngay 1/10/2011 - 31/12/2011, Cong ty Co phan Licogi 13 (ma LIGHNX) dang ky mua 847.900 co phieu, nham lam co phieu quy; Tang ty suat loi nhuan sau thue tren mot co phieu; Binh on gia co phieu tren thi truong. Nguon von thuc hien lay tu loi nhuan de lai chua phan phoi. Phuong thuc giao dich la giao dich thoa thuan hoac khop lenh. So luong co phieu mua moi ngay theo quy dinh cua Phap luat hien hanh va dien bien tren thi truong Chung khoan.

* Tu ngay 3/10/2011 - 2/12/2011, ba Tran Thi Ai Lien - Ke toan truong Cong ty Co phan Bot giat Net (ma NETHNX) dang ky ban het 16.126 co phieu, chiem 0,36% von dieu le.

* Tu ngay 4/10/2011 - 27/12/2011, Cong ty Co phan Bao bi PP (ma HPBHNX) dang ky mua 150.000 co phieu, nham nang ty le nam giu. Nguon von dung de mua co phieu quy tu quy dau tu phat trien. Nguyen tac xac dinh gia la theo gia thi truong. Phuong thuc giao dich la thoa thuan va khop lenh.

* Tu ngay 28/7/2011 - 28/9/2011, Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi, co dong lon cua Cong ty Co phan Thep Dana-Y (ma DNYHNX) dang ky ban 500.000 co phieu, dang ky mua 500.000 co phieu, da ban 64.800 co phieu, da mua 49.300 co phieu. Nguyen nhan khong mua ban het la do dien bien gia khong phu hop, so co phieu hien dang nam giu la 2.381.820 co phieu, chiem 11,91% von dieu le.

* Cong ty Co phan Vinam (ma CVNHNX) cong bo quyet dinh bo nhiem ong Ta Minh Lap giu chuc vu Ke toan truong Cong ty ke tu ngay 28/9/2011 thay cho ba Nguyen Thi Hanh.

* Cong ty Co phan Tap doan Sara (ma SRA-HNX) cong bo mien nhiem chuc danh Tong Giam doc Cong ty doi voi ba Luu Thi Thu Hien ke tu ngay 28/9/2011; bo nhiem ong Nguyen Van Dinh giu chuc vu Tong Giam doc Cong ty Co phan Tap doan Sara va ong Nguyen Van Dinh la nguoi dai dien theo phap luat cua Cong ty ke tu ngay 28/9/2011.

* Cong ty Co phan Sach va Thiet bi truong hoc Long An (ma LBEHNX) thong bao sau thoi gian to chuc xay dung va kinh doanh khong hieu qua Cong ty Co phan Sieu thi tong hop Tan An da lap ho so giai the va duoc So ke hoach dau tu tinh Long An chap nhan tai thong bao so 477/TB-DKKD ngay 23/8/2011 ve viec giai the Cong ty Co phan Sieu thi tong hop Tan An ke tu ngay 23/8/2011.

* Cong ty Co phan Xay dung so 11 (ma V11HNX) bo nhiem ong Nguyen Quoc Son giu chuc vu Pho Tong giam doc cong ty, thoi han 3 nam, ke tu ngay 28/9.

* Tu ngay 30/6/2011 - 20/9/2011, Cong ty Co phan Xuat nhap khau Tong hop I Viet Nam (ma TH1HNX) dang ky mua 700.000 co phieu, da mua 155.400 co phieu. Ly do khong thuc hien giao dich het so co phieu dang ky la do thi truong chung khoan bien dong khong thuan loi, so co phieu hien dang nam giu la 555.241 co phieu.

* Tu ngay 27/7/2011 - 26/9/2011, Cong ty Co phan Chung khoan Rong Viet, co dong lon cua (ma VMCHNX) dang ky ban 300.000 co phieu, dang ky mua 300.000 co phieu, nhung khong mua ban duoc do trong thoi gian dang ky giao dich, co phieu VMC bien dong khong phu hop voi ke hoach mua/ban ban dau cua Cong ty, so co phieu hien dang nam giu la 502.100 co phieu, chiem 7,72% von dieu le.

* Tu ngay 22/9/2011 - 28/9/2011, ba Nguyen Thi Thanh Huong, vo ong Nguyen Viet Hung - Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Du lich Tan Dinh Fiditourist (ma FDTHSX) da mua 5.010 co phieu, nang so co phieu nam giu len 48.410 co phieu, chiem 1,58% von dieu le.

Tin van chung khoan ngay 3-10

Tin van chung khoan ngay 27-9

Thieu luc do, thi truong quay dau giam diem

Theo Ha Anh (VnEconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.