Tim huong di moi cho hang hoa Viet Nam

Chủ nhật, 25 Tháng một 2009, 00:40 GMT+7

Nam 2009 nhieu kho khan duoc du bao se con nang ne hon doi voi nen kinh te Viet Nam khi suy thoai kinh te the gioi tiep tuc keo dai. Nhung kho khan do, doi hoi ca khu vuc san xuat cung nhu luu thong phai co su dieu chinh de vuot len. Tim huong di moi cho hang hoa Viet Nam la cau chuyen quan trong nhat de hoa giai nhung thach thuc cho nen kinh te.Mo thi truong la khau quyet dinh cho san xuat, xuat khau. (Anh: VNN)

Nhung thang dau nam ca nuoc phai tap trung de kiem che lam phat nhung nhung thang cuoi nam lai phai chuyen sang doi pho voi van de suy giam tang truong. Do la hien tuong chua tung xay ra.

Sau thang dau nam 2008, gia xuat nhap khau binh quan cua dau tho tang 69,52%, gao tang 85%, ca phe tang 40,18%, than da tang 68%, phan bon tang 96%, phoi thep tang 52%... so voi cung ky nam ngoai. Trong khi do, trong nuoc nhung dien bien thien tai, dich benh phuc tap da anh huong xau den san xuat va xuat khau.


TIN LIEN QUAN
Su bien dong tren thi truong tai chinh, tien te trong nuoc nhu viec tang lai suat huy dong va cho vay cua cac ngan hang thuong mai da day chi phi san xuat cua doanh nghiep (DN) tang cao, ty gia VND/USD bien dong kha phuc tap... cung gay kho khan cho nhieu DN nhap khau hang hoa va day gia hang nhap khau tang manh, anh huong den gia trong nuoc. Ben canh do, do yeu to tam ly va thong tin khong day du da dan toi con sot gao, xi mang... voi gia ca tang gap 2-3 lan thong thuong.

Tuy nhien, 3 thang cuoi nam, chi so tang gia tieu dung (CPI) da giam dan do thi truong hang hoa the gioi giam gia sau, gia xang dau trong nuoc duoc lien tuc dieu chinh giam, nguon cung nhieu loai hang hoa nhu sat thep, phan bon, luong thuc... kha doi dao trong khi tieu thu cham.

Dac biet, 3 thang cuoi nam, gia nhieu loai hang hoa thiet yeu tren thi truong lien tuc giam. Hoat dong san xuat kinh doanh cua nhieu DN lai gap kho khan do san xuat dinh tre, ton kho nhieu loai hang hoa... Kho khan nay cung duoc cho la se keo dai va tro thanh thach thuc chinh trong nam 2009.

Theo ong Bui Xuan Khu, Thu truong Bo Cong Thuong, trong nam 2008, xuat khau da dat thanh tich voi kim ngach dat 63 ty USD, tang 29% so voi nam truoc. Day la nam co kim ngach xuat khau cao nhat trong nhieu nam tro lai day.

Nhap sieu duoc tich cuc kiem che nen chi con o muc 17 ty USD, tang 37%. Thi truong trong nuoc tang 31% tong muc luan chuyen hang hoa. Nang luc san xuat cua nen kinh te duoc tang cuong khi cac du an trong diem nhu Nhiet dien Ca mau 1 - 2, Thuy dien Tuyen Quang, A Vuong, Nhiet dien Nhon Trach 1 deu dua vao van hanh dung tien do...Day chinh la nguon luc moi de chuan bi cho nen kinh te co them da phat trien.

Thua ong, nam 2009, dau se la khau cot yeu ma nganh Cong Thuong se tap trung de giai quyet nham vuot qua duoc nhung kho khan do tac dong cua suy thoai kinh te toan cau?

Trong nhiem vu 2009, nganh Cong Thuong da trien khai chuong trinh hanh dong de thuc hien 5 nhom gai phap chong suy giam kinh te cua Chinh phu. Tuy nam 2009, tinh hinh se con kho khan hon nam 2008 nhung chung toi van nhan ke hoach cao hon 2008.

Muc tieu de ra la xuat khau tang 13%. Ben canh do, van phai dam bao cung cau thi truong trong nuoc, tiep tuc hoi nhap kinh te quoc te. Nhiem vu chinh ma Chinh phu da de ra cho 2009 la tiep tuc vuot qua kho khan thach thuc trong san xuat, xuat khau, kich cau tieu dung va dau tu.

Chinh vi the, Bo Cong Thuong cung voi cac DN da co nhieu kien nghi de Chinh phu va cac bo, nganh cung nhau thao go cho nam 2009, nhat la cac co che chinh sach ve tai chinh, tien te, thue, xuc tien thuong mai. day manh dau tu, tiet giam chi phi trong san xuat...

Bo Cong Thuong duoc giao xay dung de an day manh xuat khau. Day la van de rat quan trong, chi co day manh xuat khau, khai thac tot thi truong trong nuoc moi tao dieu kien de gia tang san xuat, nang cao thu nhap.

Nhieu canh bao, xuat khau 2009 co kha nang chi dat 5%, ca nhan ong co nghi ngay ca muc tieu tang kim ngach xuat khau 13% ma Bo Cong Thuong dat ra cung rat kho tro thanh hien thuc?Thu truong Bui Xuan Khu. (Anh: VNnet)

Thuc te, khi chung ta xay dung phuong an tang xuat khau 13% nhieu chuyen gia da canh bao day se la mot thach thuc rat lon nhat la trong boi canh kinh te the gioi suy giam. Tat nhien, muc tang kim ngach xuat khau nhu vay co phan quan trong la do chung ta xay dung phuong an gia dau tho binh quan nam 2009 la 70 USD/thung...

Nhung hien nay, gia dau giam, xuat khau dau tho co the tut hang ty USD, gia luong thuc cung sut giam khong it. Con lai la trong cho vao cong nghiep che bien. Nhung mat hang xuat khau quan trong nhu det may, chung ta huong chu yeu den thi truong My, nhung nen kinh te My dang kho khan nhu the thi phai tinh lai va khai thac nhung thi truong moi, voi nhung mat hang moi.

Ben canh do, chung ta cung hy vong nhung tap doan lon dang dau tu vao Viet Nam nhu Canon, Intel, Foxcom se dua cac nha may di vao san xuat, day manh xuat khau hang cong nghe cao. Dieu nay se gop phan do cho phan sut giam xuat khau.

Voi tac dong khung hoang, hang hoa Viet Nam phai canh tranh khoc liet hon voi hang hoa cung chung loai cua cac nuoc khac trong boi canh nhu cau nhap khau tai cac thi truong chu luc (Hoa Ky, EU) co xu huong giam.

Thuan loi ve gia nhin chung se khong con, gia hang hoa tiep tuc dung o muc thap do nhu cau nhap khau va kha nang tieu thu tai cac thi truong giam. Nhieu hang rao phi thue va cac bien phap bao ho duoc cac nuoc dung len se anh huong den cac mat hang xuat khau cua Viet Nam nhu thuy san, san pham go...; cac mat hang cong nghiep che bien nhu det may, giay dep...

Trong khi do, san luong mot so mat hang nong san, khoang san da den nguong, kho co kha nang tang truong cao, dac biet luong dau tho xuat khau se giam khoang 3,3-4 trieu tan do lam nguyen lieu cho nha may loc dau Dung Quat.

Vi the, de de dat muc tieu tang truong 13% kim ngach xuat khau, can phai tim ra nhung yeu to moi nhu mat hang, thi truong xuat khau moi, day nhanh cac du an dau tu san xuat hang xuat khau moi di vao hoat dong... Hien nay, Bo Cong Thuong cung dang xay dung cac co che de thao go trinh Chinh phu, tham chi co nhung co che phai trinh Quoc hoi nhu giam thue... de ho tro san xuat va xuat khau.

Mo thi truong moi la mot huong di quan trong, vay dau la nhung dia chi huong toi cua cua hang hoa Viet Nam trong thoi gian toi, thua ong?

Chung ta chu truong tang cuong mo rong thi truong xuat khau sang cac khu vuc it bi tac dong cua khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te nhu Bac Phi, Trung Dong, My La Tinh..., theo huong xuc tien theo tung nganh hang, tung hop dong xuat khau lon.

Tang cuong tiep xuc cap cao de mo rong thi truong, quan he buon ban, van dong theo cac kenh chinh thuc va khong chinh thuc de ung pho voi chinh sach bao ho mau dich, do bo cac rao can thue va phi thue de tang kim ngach xuat khau. Keu goi va thu hut cac tap doan lon nuoc ngoai dau tu san xuat hang xuat khau tai Viet Nam.

Cac thi truong chu luc cua ta trong nam 2009 van la thi truong chau A (Nhat Ban, ASEAN, Trung Quoc, Han Quoc, Dai Loan, Hong Kong), chau Au (chu yeu la EU), Bac My (Hoa ky, Canada) va chau Dai Duong (Australia). Tiep tuc khai thac va tham nhap mot so thi truong truyen thong nhu Nga, Dong Au hoac thi truong moi nhu Trung Dong, My La tinh, chau Phi.

Thi truong chau Phi duoc du bao kinh te se co thuan loi va khong co dot bien trong chinh sach thuong mai, doi hoi o thi truong nay khong qua khat khe, vi vay day la thi truong rat tiem nang cho Viet Nam. Vi the, muc tieu dat ra nam 2009 la se phan dau xuat khau dat 2,3 ty USD, tang 89% so voi nam 2008 rieng tai chau Phi.

Thi truong trong nuoc 2008 da co nhieu bien dong manh va bat ngo. Ong co du bao gi cho dien bien thi truong trong nuoc trong nam 2009?

Toi nghi 2009 bien dong se it hon, vi suc mua giam, dot bien ve gia se it xay ra. Tuy nhien, co quan quan ly van phai tap trung theo doi, kiem soat cac dien bien cua thi truong hang hoa de chu dong giai quyet cac mau thuan va tinh huong phat sinh nham bao dam du nguon cung ung nhung mat hang trong yeu voi gia ca on dinh, cuong quyet khong de xay ra tinh trang dut nguon, sot gia; xu ly mot cach kip thoi, nghiem minh moi hanh vi dau co, gam hang, nang gia bat hop phap, buon lau va gian lan thuong mai lam roi loan thi truong, tac dong xau toi san xuat va doi song.

Ben canh do, se kiem soat doc quyen, canh tranh, tao moi truong canh tranh lanh manh, chong doc quyen nha nuoc thanh doc quyen doanh nghiep

Bo Cong Thuong se xay dung va trinh Thu tuong Chinh phu "De an phat trien he thong phan phoi cac mat hang thiet yeu", trong do tap trung vao cac mat hang luong thuc, xang dau, phan bon, sat thep, xi mang va thuoc chua benh de hoat dong san xuat kinh doanh cua cac mat hang nay bao dam duoc su quan ly cua Nha nuoc nham on dinh thi truong, bao ve quyen loi nguoi tieu dung.

Xin cam on ong!


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.