Thue thu nhap doanh nghiep se chi con 20

Thứ ba, 21 Tháng năm 2013, 07:16 GMT+7

Trong du thao luat thue thu nhap doanh nghiep do Chinh phu trinh Quoc hoi, thue suat thu nhap doanh nghiep pho thong duoc de xuat giam theo lo trinh, du kien con 20% tu 1/1/2016.

» Mien thue TNCN duoi 9 trieu 6 thang cuoi nam 2012
» Khoang 3 trieu nguoi se ra khoi dien nop thue
» Chinh thuc giam thue doanh nghiep

To trinh du an Luat do Pho Thu tuong Vu Van Ninh, thua uy quyen Thu tuong Chinh phu, trinh bay trong phien lam viec chieu nay, 20/5. Tiep do, Chu nhiem Uy ban Tai chinh-Ngan sach cua Quoc hoi Phung Quoc Hien trinh bay Bao cao tham tra.

To trinh cua Chinh phu cho rang, viec sua doi, bo sung Luat thue thu nhap doanh nghiep la can thiet de phu hop thuc tien, khac phuc nhung bat cap, giam muc dong vien de thu hut dau tu, khuyen khich san xuat kinh doanh, phu hop voi xu the cai cach thue cua the gioi va dung lo trinh cua Chien luoc cai cach thue giai doan 2011-2020. Ben canh do, viec sua doi Luat con dam bao chinh sach ro rang, minh bach, don gian, giam thu tuc hanh chinh, tao thuan loi cho nguoi nop thue, cong tac quan ly thue va viec hien dai hoa quan ly thue.


quoc hoi
Pho Thu tuong Vu Van Ninh trinh bay du thao luat Thue Thu nhap Doanh nghiep (TNDN) truoc Quoc hoi, chieu 20/5. Anh: VGP/Nhat Bac
Tu muc thue suat thu nhap doanh nghiep pho thong hien la 25%, theo khoan 6, dieu 1 du thao Luat quy dinh tu 1/1/2014 ap dung muc thue suat 22%.

Doanh nghiep su dung duoi 200 lao dong va co tong doanh thu nam khong qua 20 ty dong duoc ap dung thue suat pho thong 20% ke tu 1/7/2013; Doanh nghiep thuc hien dau tu - kinh doanh nha o xa hoi duoc ap dung thue suat 10% doi voi phan thu nhap tu ban, cho thue, cho thue mua nha o xa hoi.

Tu ngay 1/1/2016, muc thue suat pho thong la 20% (khoan 6, dieu 1) va muc thue suat uu dai 20% duoc dieu chinh giam xuong con 17% (khoan 7 Dieu 1).

Voi thue suat pho thong 25% va uu dai hien hanh thi thue suat thu nhap doanh nghiep binh quan la 16,32% se giam xuong con khoang 13,6% theo phuong an giam thue suat neu tren.

Voi viec dieu chinh thue suat pho thong va thue suat uu dai nhu neu tren, dong thoi bo sung doi tuong uu dai do ra soat va bo sung uu dai doi voi dau tu mo rong, theo danh gia cua Bo Tai chinh se giam thu ngan sach nam 2014 khoang 22.200 ty dong; nam 2016 du kien giam thu ngan sach them khoang 21.190-21.580 ty dong so voi mat bang thue suat 22%.

So giam thu nay se duoc bu lai mot phan do tang thu tu cac loai thue gian thu va thue thu nhap ca nhan (nam 2014 khoang tu 1.200-1.500 ty dong, nam 2016 khoang tu 2.000-2.500 ty dong), dong thoi, se gop phan tang thu tu thue thu nhap doanh nghiep vao nhung nam sau do doanh nghiep co dieu kien de tai dau tu, phat trien san xuat kinh doanh.

Bao cao tham tra cua Uy ban Tai chinh Ngan sach tan thanh voi quy dinh cua Du thao luat ve lo trinh giam thue thu nhap doanh nghiep cung nhu ap muc thue uu dai doi voi doi voi doanh nghiep vua va nho, doanh nghiep thuc hien du an dau tu - kinh doanh nha o xa hoi.

De co thoi gian xay dung cac van ban huong dan va trien khai thuc hien, bao gom ca viec dieu chinh phan mem trong quan ly thu thue va phan mem ke toan co lien quan cua doanh nghiep, Chinh phu trinh Quoc hoi ve hieu luc thi hanh cua Luat tu ngay 01/01/2014.

Rieng quy dinh doanh nghiep co quy mo nho va vua ap dung thue suat 20% va quy dinh ap dung thue suat 10% doi voi thu nhap cua doanh nghiep tu thuc hien du an dau tu - kinh doanh nha o xa hoi duoc thuc hien ke tu 1/7/2013; doi voi quy dinh ve chi phi tra lai tien vay von (von mong) duoc thuc hien tu ngay 1/1/2018.

» Khoang 3 trieu nguoi se ra khoi dien nop thue
» Chinh thuc giam thue doanh nghiep
» Sao Viet tron thue: Dam Vinh Hung len tieng
» "Kho nhuc ke" ne thue cua sao Viet
» Som ap dung thue suat 10% cho bao chi
» Thu doan tron thue cua cac ong lon "ngoai" o Viet Nam
» Dua nhau "bay muu" lach thue truoc ba xe moi
» Co quan thue se "so gay" sieu sao showbiz Viet
» Sap giam thue cho doanh nghiep

Theo Xuan Tuyen/Chinhphu.vn

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.