Thue TNCN Ban khoan giam tru gia canh

Thứ ba, 11 Tháng chín 2012, 10:52 GMT+7

Thue TNCN: Ban khoan giam tru gia canh Theo Chinh phu, muc giam tru gia canh 9 trieu dong/thang tuong duong 2,5 lan muc GDP binh quan dau nguoi nam 2014, dam bao ty le tuong quan nhu khi Luat co hieu luc thi hanh nam 2009. Theo to trinh chinh thuc cua Chinh phu ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan, muc giam tru gia canh cho ban than nguoi nop thue duoc de nghi nang tu 4 trieu dong len 9 trieu dong/thang. Nguoi phu thuoc duoc nang tu muc 1,6 trieu dong len 3,6 trieu dong/thang.

Nhu vay, nhung nguoi chua phai nop thue gom nguoi doc than co thu nhap 9 trieu dong/thang, nguoi co hai nguoi phu thuoc co thu nhap 16,2 trieu dong/ thang. Con neu co thu nhap 20 trieu dong/thang ma co mot nguoi phu thuoc thi chi nop 490 nghin dong/thang (bang 2,45% thu nhap chiu thue).

Dong thoi voi viec nang muc giam tru gia canh, du thao luat cung bo sung quy dinh mo de khi gia ca thi truong bien dong tren 20% thi Chinh phu trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi dieu chinh muc giam tru gia canh cho phu hop voi bien dong cua gia ca.

Theo Chinh phu, muc giam tru gia canh 9 trieu dong/thang tuong duong 2,5 lan muc GDP binh quan dau nguoi nam 2014, dam bao ty le tuong quan nhu khi Luat co hieu luc thi hanh nam 2009.

Con kha nhieu phan tich khac duoc dua ra de chung minh cho su can thiet phai nang muc giam tru gia canh khi sua luat, song duong nhu van chua du thuyet phuc.

Bao cao y kien ve du an luat nay cua Tieu ban Chinh sach va thu ngan sach thuoc Uy ban Tai chinh – Ngan sach cua Quoc hoi (co quan tham tra du an luat) cho hay, mot so y kien cho rang, viec nang muc giam tru nhu vay la cao, chua dam bao tinh hop ly xet duoi ca goc do kinh te cung nhu xa hoi. Vi, se thu hep so luong nguoi nop thue, lam sai lech ban chat cua thue thu nhap ca nhan, anh huong den nguon thu ngan sach nha nuoc, khong duy tri va phat huy ket qua dat duoc trong qua trinh thuc thi luat thoi gian qua.

Cu the hon, se chi con khoang 1 trieu nguoi phai nop thue thu nhap ca nhan (hien nay la 3,87 trieu nguoi), nhu vay ban chat cua thue thu nhap ca nhan se chuyen thanh thue thu nhap cao. Va day se la buoc lui trong viec thuc hien va ban hanh chinh sach. Dac biet la se anh huong khong nho toi nguon thu ngan sach.

Cac phan bien tiep theo duoc dua ra la viec ap dung giam tru gia canh cao se lam mat y nghia dieu tiet thu nhap tu nguoi co thu nhap cao. Boi nhung nguoi thuoc doi tuong nop thue thu nhap ca nhan theo luat hien hanh xet tren mat bang chung hien nay dang la nhung nguoi co thu nhap cao trong xa hoi. Neu giam thue dang ke voi nhung doi tuong nay se khong mang nhieu y nghia giam bot kho khan cho nguoi nop thue nhung lai dan den giam thu ngan sach.

Ben canh do, muc giam tru moi cung chua phu hop voi thong le quoc te va chua dam bao tuong quan voi cac nuoc trong khu vuc. Khi quy mo cac khoan tru cho nguoi nop thue va nguoi phu thuoc o mot so nuoc nhin chung deu o muc xung quanh mot lan muc GDP binh quan dau nguoi, theo phan tich tai bao cao cua tieu ban.

Nhung y kien chua dong thuan cung cho rang, viec nang muc giam tru gia canh voi nguoi phu thuoc chua dam bao cong bang, hop ly. Boi thuc te cho thay, co mot bo phan can bo cong chuc dang huong muc luong thap hon muc giam tru gia canh (3,6 trieu dong). Do vay, mot so y kien de nghi can nhac quy dinh muc giam tru gia canh thap hon muc de xuat cua du thao luat.

Ve cach tinh, da so y kien cua tieu ban nay tan thanh voi quy dinh muc giam tru gia canh theo so tuyet doi nhu quy dinh hien hanh. Dong thoi cung cho rang quy dinh dieu chinh muc giam tru gia canh theo bien dong gia ca la hop ly, song Chinh phu can noi ro hon can cu de dua ra muc 20%.

Tai cuoc hop thuong truc Uy ban Tai chinh – Ngan sach mo rong de tham tra so bo du an luat moi day, da so y kien cho rang muc giam tru gia canh nhu de nghi cua Chinh phu la cao. 7 trieu dong cho nguoi nop thue va 2,8 trieu cho nguoi phu thuoc la cac con so nhan duoc su dong tinh o cuoc hop nay.

Truoc khi trinh Quoc hoi tai ky hop cuoi nam nay, du an Luat Thue thu nhap ca nhan (sua doi) se duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan tai phien hop thu 11, bat dau tu sang 12/9 toi day.

Theo Nguyen Le (Vneconomy) Thich va chia se chu de tren:

Facebook Khoi diem mien thue TNCN duoi 9 trieu Mien thue TNCN bac 1: Nhieu nguoi bi

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Bo Tai chinh ly giai luat thue TNCN moi
de nhan tin nong hoi

Khoi diem mien thue TNCN duoi 9 trieu

Mien thue TNCN bac 1: Nhieu nguoi bi

Bo Tai chinh ly giai luat thue TNCN moi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.