Thong diep dau nam cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

Thứ hai, 03 Tháng một 2011, 21:13 GMT+7

On dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat; Khoi dong manh me qua trinh tai cau truc nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong;Tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep dau tu, phat trien san xuat kinh doanh va mo rong thi truong; Phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi, tap trung giai quyet nhung van de buc xuc…la nhung trong tam de tao su chuyen bien manh me trong nam dau thuc hien chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011-2020. Day la mot trong nhung noi dung trong thong diep cua Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung. VnMedia xin tran trong gioi thieu toan van bai viet quan trong nay.

I. Tinh hinh dat nuoc va boi canh quoc te

1. Tiep tuc thuc hien duong loi doi moi cua Dang, giai doan 2001 - 2010, chung ta da tao duoc nhung xung luc moi cho qua trinh phat trien. Mo rong dan chu trong kinh te voi viec ban hanh va thuc hien luat doanh nghiep, phat trien manh kinh te dan doanh, day manh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai; cai cach hanh chinh ma khau trong tam la cai cach thu tuc hanh chinh; tham gia sau rong vao tien trinh hoi nhap quoc te va khu vuc, gia nhap to chuc thuong mai the gioi; nho do, da phat huy duoc tiem nang va noi luc cua dat nuoc, tranh thu duoc nguon luc tu ben ngoai, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai.

Trong 10 nam thuc hien Chien luoc 2001 - 2010, mac du chiu anh huong cua khung hoang khu vuc va tac dong tieu cuc cua khung hoang toan cau, nuoc ta da vuot qua nhieu kho khan, thach thuc va nhung bien dong phuc tap cua kinh te the gioi, gianh duoc nhung thanh tuu to lon va rat quan trong. Du thao Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 da trinh bay khai quat nhung net chu yeu nhat ve ket qua dat duoc cung nhu nhung bat cap, yeu kem va rut ra nhung bai hoc sau sac tu thuc tien.

2. Chung ta buoc vao thoi ky chien luoc moi trong boi canh the gioi thay doi nhanh va bien dong rat kho luong. Cac xu huong noi troi la:

(1) Su phat trien nhay vot cua khoa hoc va cong nghe; hinh thanh nen kinh te tri thuc; su dung cac cong nghe tiet kiem nguyen lieu nang luong, than thien voi moi truong; phat trien kinh te xanh. Day la dong luc chu yeu, lam thay doi co cau kinh te va co cau thi truong toan cau, thuc day qua trinh cai cach va tai cau truc kinh te trong tung nuoc cung nhu su chuyen dich co cau kinh te giua cac nuoc. Don nhan qua trinh nay mot cach tu nhien hoac chu dong lua chon tuy thuoc vao nang luc noi sinh va chinh sach cua moi nuoc.

(2) Toan cau hoa va lien ket kinh te ngay cang sau rong, thuc day qua trinh quoc te hoa san xuat va phan cong lao dong, hinh thanh mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Trong boi canh do, canh tranh dien ra ngay cang gay gat. Xay dung mot nen kinh te doc lap tu chu co tinh canh tranh cao tro thanh thach thuc kinh te lon nhat doi voi nuoc ta trong thap ky toi.

(3) Vai tro ngay cang tang cua cac nen kinh te moi noi, nhat la su phat trien manh me cua An Do va Trung Quoc lam thay doi can can quyen luc kinh te - chinh tri tren the gioi. Voi vi the dia chien luoc trong yeu, ASEAN hoi nhap ngay cang sau rong, tao thuan loi cho su phat trien cua cac nuoc thanh vien va khang dinh vai tro chu dao trong mot cau truc khu vuc dang dinh hinh. Tuy nhien, khu vuc nay cung la noi tiem an nhung nguy co co the anh huong den su on dinh va phat trien cua nuoc ta cung nhu cac nuoc trong khu vuc.

Sau khung hoang, qua trinh phuc hoi kinh te the gioi dien ra cham chap va day mau thuan; khung hoang no cong lan rong va nguy co cua cuoc chien tranh tien te chua phai da duoc loai tru. Trong boi canh do, su dieu chinh chinh sach cua cac nuoc, nhat la cac nuoc lon lam cho do rui ro va tinh bat dinh tang len.

Song song do, tinh trang suy thoai moi truong, bien doi khi hau nhat la nuoc bien dang ma nuoc ta la mot trong so it nuoc chiu tac dong nang nhat, co the la bien so lon trong tien trinh phat trien cua dat nuoc.

Chua bao gio boi canh quoc te lai chi phoi nhieu den su phat trien cua nuoc ta voi tat ca nhung thach thuc va co hoi to lon nhu vay. Chung ta se phai lam gi va o vi the nao trong su van dong phuc tap nay.

Du thao Chien luoc xac dinh cac quan diem lam can cu de lua chon muc tieu va de ra cac dinh huong phat trien cho giai doan 2011 - 2020 phu hop voi tinh hinh trong nuoc va boi canh quoc te, bao dam tinh thong nhat voi muc tieu dai han trong du thao Cuong linh.


Anh minh hoa

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Coi phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot trong Chien luoc. Anh: Chinhphu.vn


II. Buoc tien moi ve tu duy phat trien

1. Ve cac quan diem phat trien

Quan diem phat trien ben vung trong du thao Chien luoc lan nay mang mot noi ham moi, the hien su gan ket chat che giua phat trien nhanh voi phat trien ben vung, coi phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot trong Chien luoc; giai quyet dung dan moi quan he giua phat trien kinh te voi phat trien cac linh vuc van hoa xa hoi, thuc hien tien bo, cong bang xa hoi va bao ve moi truong; dat yeu cau bao dam toc do tang truong nhanh, rut ngan khoang cach phat trien voi cac nuoc, dong thoi khac phuc tu tuong chay theo toc do ma khong chu y dung muc den chat luong tang truong.

Trong tien trinh doi moi 25 nam qua, Dang ta bat dau tu doi moi kinh te, lay doi moi kinh te lam trong tam, nham giai phong cac nguon luc cua dat nuoc. Dieu nay la can thiet va dung dan. Tuy nhien, khi doi moi kinh te da dat duoc nhung thanh tuu to lon, cac quan he kinh te da co su thay doi co ban, can thiet phai tien hanh dong thoi doi moi kinh te voi doi moi chinh tri de thuc day doi moi toan dien. Dieu nay the hien nhan thuc dung dan cua Dang ta ve buoc di va bien chung phat trien cua tien trinh doi moi. Du thao Chien luoc neu “doi moi dong bo, phu hop ve kinh te va chinh tri vi muc tieu xay dung nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh. Lay viec thuc hien muc tieu nay lam tieu chuan cao nhat de danh gia hieu qua cua qua trinh doi moi va phat trien”. Trong tam cua doi moi chinh tri la hoan thien noi dung va doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, gan quyen han voi trach nhiem trong thuc hien chuc nang lanh dao cua cac cap uy dang; mo rong dan chu trong Dang va trong toan xa hoi nham phat huy vai tro chu dong cua cac co quan nha nuoc, kha nang sang tao to lon cua nhan dan, suc manh dai doan ket toan dan toc de xay dung va bao ve dat nuoc.

Chung ta dang song trong thoi dai toan cau hoa ma canh tranh kinh te dien ra rat quyet liet. Moi nuoc deu tim cach khai thac tot nhat cac loi the so sanh san co, chuyen loi the so sanh thanh loi the canh tranh, dong thoi, tao lap cac loi the canh tranh moi. Tai nguyen thien nhien, vi tri dia kinh te la nhung loi the so sanh san co, tuy rat quan trong nhung khong phai la quyet dinh nhat. Thuc tien da khang dinh nguon luc con nguoi la yeu to noi sinh nang dong, quyet dinh loi the canh tranh dai han cua mot quoc gia. Dieu nay dac biet dung trong dieu kien khoa hoc cong nghe - san pham tri tue cua con nguoi phat trien nhay vot trong thoi dai chung ta. Hon nua, muc tieu phat trien kinh te xet den cung la vi con nguoi, cho con nguoi. Con nguoi phat trien toan dien, co doi song vat chat am no, doi song tinh than phong phu, co nang luc tri tue, phat huy moi kha nang sang tao trong su nhan thuc duoc cai tat yeu de co the lam chu ban than, lam chu xa hoi, vuon toi tu do. Du thao Chien luoc neu quan diem “phat huy toi da nhan to con nguoi; coi con nguoi la chu the, nguon luc chu yeu va la muc tieu cua su phat trien”; nhan manh yeu cau nang cao nang luc va tao co che de nhan dan thuc hien day du quyen lam chu, nhat la dan chu truc tiep de phat huy manh me moi kha nang sang tao va bao dam su dong thuan cao trong xa hoi, tao dong luc phat trien dat nuoc.

“Phat trien manh me luc luong san xuat voi trinh do khoa hoc, cong nghe ngay cang cao, dong thoi hoan thien quan he san xuat trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia”, quan diem nay nhan manh yeu cau moi, quan trong cua luc luong san xuat va quan he san xuat. Luc luong san xuat phai dua vao trinh do khoa hoc, cong nghe ngay cang cao, phan anh xu the khoa hoc, cong nghe da tro thanh luc luong san xuat truc tiep, con quan he san xuat trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phai bao dam “phat trien nhanh hai hoa cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep. Tang tiem luc va nang cao hieu qua cua kinh te nha nuoc. Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dieu tiet va dinh huong nen kinh te, gop phan on dinh kinh te vi mo. Phat trien kinh te tap the voi nhieu hinh thuc hop tac da dang ma nong cot la hop tac xa...”.

Kinh te nha nuoc khong chi la doanh nghiep nha nuoc ma con co cac nguon luc khac do Nha nuoc so huu gom ngan sach nha nuoc, dat dai, tai nguyen, du tru quoc gia… Thong qua cac chinh sach phat trien va co che dieu tiet, phan bo hieu qua, cac nguon luc nay se la nhan to kich hoat, dinh huong viec thuc hien chinh sach co cau va su phat trien kinh te - xa hoi noi chung. Vi vay, khi noi kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao khong chi noi rieng nguon luc vat chat ma phai dat no trong su tac dong cua chinh sach, kha nang su dung hieu qua nguon luc cua Nha nuoc va cung khong chi noi den vai tro cua kinh te nha nuoc trong phat trien kinh te ma phai dat trong tong the phat trien kinh te - xa hoi noi chung. Dieu do cung doi hoi phai nhan thuc va dinh vi lai noi dung hoat dong va co che quan ly doanh nghiep nha nuoc.

Cung voi viec xac dinh vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc, du thao Chien luoc nhan manh “Tao moi truong canh tranh binh dang giua cac thanh phan kinh te, khuyen khich phat trien cac hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh voi so huu hon hop ma chu yeu la cac doanh nghiep co phan de loai hinh kinh te nay tro thanh pho bien trong nen kinh te, thuc day xa hoi hoa san xuat kinh doanh va so huu. Hoan thien co che chinh sach de phat trien manh kinh te tu nhan tro thanh mot trong nhung dong luc cua nen kinh te”.

Tu hoi nhap kinh te, cac nuoc dang mo rong hoi nhap sang cac linh vuc khac nhu la mot tien trinh khach quan. De tich cuc, chu dong va nang cao hieu qua cua tien trinh hoi nhap quoc te, chung ta phai “Xay dung nen kinh te doc lap tu chu ngay cang cao trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong”. Nhan manh quan diem nay la het suc can thiet trong boi canh hien nay. Tiem luc kinh te cua dat nuoc, luc luong doanh nghiep trong nuoc co manh, nen kinh te moi vung, vi the trong hoi nhap moi cao. Cang hoi nhap co hieu qua, chung ta cang co dieu kien thuan loi de xay dung nen kinh te doc lap tu chu.

2. Ve muc tieu Chien luoc va cac khau dot pha

Du thao Chien luoc de ra muc tieu tong quat “Phan dau den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; chinh tri - xa hoi on dinh, dan chu, ky cuong, dong thuan; doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc nang len ro ret; doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho duoc giu vung; vi the cua Viet Nam tren truong quoc te tiep tuc duoc nang len; tao tien de vung chac de phat trien cao hon trong giai doan sau”.

Lay phat trien kinh te lam trung tam, muc tieu tong quat va cac muc tieu cu the neu trong Du thao the hien su thong nhat giua kinh te, xa hoi voi chinh tri, quoc phong, an ninh; gan ket nhiem vu trung han voi yeu cau phat trien dai han, tro thanh “Cuong linh thu hai cua Dang” nham trien khai nhiem vu trong giai doan dau thuc hien Cuong linh.

De dat duoc muc tieu tong quat va cac muc tieu cu the, phai tien hanh dong bo nhieu giai phap, trong do phai chon dung cac khau dot pha - nhung khau hien dang la nhung diem nghen can tro su phat trien ma neu giai quyet tot cac khau nay se tao ra nhung tien de giai phong moi tiem nang, khai thac co hieu qua cac nguon luc cho phat trien. Du thao lua chon ba dot pha:

Mot la, hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh. Uu diem cua kinh te thi truong la phan bo nguon luc mot cach hop ly theo tin hieu thi truong va do do lam tang hieu qua chung cua nen kinh te. Kinh te thi truong chi co the duoc hoan thien khi cac yeu to, cac loai thi truong duoc hinh thanh dong bo trong mot moi truong canh tranh binh dang. Canh tranh la dac tinh von co cua kinh te thi truong. Thong qua canh tranh, cac doanh nghiep buoc phai tim cach giam chi phi, nang cao nang suat - yeu to xet den cung quyet dinh thang loi cua mot phuong thuc san xuat, mot che do xa hoi. Kinh te thi truong luon duoc van hanh thong qua cac the che va thu tuc hanh chinh. Vi vay, hoan thien the che kinh te thi truong phai gan voi day manh cai cach hanh chinh, tao dieu kien thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep. Mat khac, kinh te thi truong ma chung ta xay dung la kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong do phat trien kinh te phai ket hop hai hoa voi phat trien cac linh vuc van hoa xa hoi, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung buoc va tung chinh sach phat trien. Vi vay, Nha nuoc phai co chinh sach co cau hop ly, su dung hieu qua cac cong cu dieu tiet nham khac phuc nhung mat trai cua co che thi truong.

Hai la, phat trien nhanh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao, tap trung vao viec doi moi can ban, toan dien nen giao duc quoc dan; gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe. Con nguoi la chu the san xuat ra moi san pham vat chat va tinh than. Con nguoi lam ra the che, phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe, la luc luong san xuat quan trong nhat. Vi vay, doi moi can ban, toan dien nen giao duc quoc dan de phat trien manh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao la mot dot pha chien luoc. Day vua la yeu cau cap bach vua la nhiem vu lau dai. Dat yeu cau gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe la mot noi dung moi, the hien tinh huong dich cua phat trien nguon nhan luc. Chi voi nguon nhan luc co kha nang phat trien va ung dung khoa hoc cong nghe vao san xuat va quan ly moi tao ra nang suat cao de phat trien nhanh va ben vung.

Ba la, xay dung he thong ket cau ha tang dong bo voi mot so cong trinh hien dai, tap trung vao he thong giao thong va ha tang do thi lon. Ket cau ha tang la “duong dan” cho cac yeu to san xuat dich chuyen va la dieu kien de phat trien van hoa xa hoi tren cac vung cua dat nuoc. Su yeu kem cua ket cau ha tang dang la can tro lon den su phat trien kinh te - xa hoi, lam tang chi phi, giam suc canh tranh, khong phat huy duoc tac dong hoi tu va lan toa cua cac yeu to noi sinh, khong khai thac duoc vi tri dia kinh te nam trong chuoi cung toan cau cua nuoc ta va la nguy co lam gia tang chenh lech ve muc song giua cac vung cua dat nuoc. Trong 10 nam toi, chung ta phai huy dong cac nguon luc de thuc hien khau dot pha nay.

3. Ve cac dinh huong phat trien

Tren co so cac quan diem va muc tieu tong quat neu tren, du thao Chien luoc de ra 12 dinh huong phat trien, tao nen mot he thong dong bo cac giai phap lon tren cac linh vuc kinh te, xa hoi, moi truong, quoc phong, an ninh va doi ngoai nhu mot chinh the cua phat trien ben vung; bao dam gan ket hai nhiem vu chien luoc la xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia. Duoi day, xin phan tich mot so noi dung moi.

Co the noi tai cau truc nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, phat trien cac linh vuc xa hoi hai hoa voi phat trien kinh te va bao ve moi truong la nhung tu tuong quan trong nhat cung la nhung net moi trong tu duy phat trien.

Tai cau truc nen kinh te khong phai chi duoc dat ra khi co khung hoang. Qua trinh nay dien ra mot cach tiem tien hoac nhay vot theo su phat trien cua khoa hoc, cong nghe va su dich chuyen loi the canh tranh giua cac nuoc. Noi dung va nhip do cua tai cau truc phu thuoc vao tinh hinh cu the cua moi quoc gia. Doi voi nuoc ta, tai cau truc nen kinh te phai dien ra dong thoi tren cac noi dung sau:

(1) Day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, thuc day chuyen dich co cau kinh te, tang nhanh ty trong cong nghiep va dich vu trong tong san pham quoc dan. Mat khac, phai het suc coi trong vai tro co y nghia chien luoc lau dai cua nong nghiep trong viec on dinh xa hoi, bao dam an ninh luong thuc va cai thien doi song nong dan.

(2) Tai cau truc cac nganh san xuat va dich vu, trong tam la phat trien cong nghiep ho tro va cac nganh dich vu chat luong cao, co gia tri gia tang lon, nham tao ra nhieu san pham co kha nang canh tranh de co the tham gia vao mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Dong thoi, phai xay dung mot nen nong nghiep san xuat hang hoa voi cong nghe cao nham tang gia tri gia tang tren mot don vi dien tich dat; gan ket chat che giua ap dung khoa hoc cong nghe voi to chuc san xuat; giua san xuat, che bien voi phan phoi trong mot chuoi gia tri, bao dam hai hoa loi ich giua cac khau trong chuoi gia tri do; giua phat trien nong nghiep voi xay dung nong thon moi.

(3) Tai cau truc cac doanh nghiep, tiep tuc doi moi doanh nghiep nha nuoc, phat trien manh kinh te dan doanh. Song song do, moi doanh nghiep phai tu tai cau truc de thich ung voi su thay doi ve cong nghe va thi truong nham tang nang suat, chat luong, hieu qua.

(4) Coi trong hon thi truong trong nuoc. Phat trien manh he thong phan phoi cua cac doanh nghiep nuoc ta tren thi truong noi dia de co the lam chu thi truong nay, tao co so vuon xa, tham nhap sau vao thi truong the gioi, mo rong thi truong xuat khau, khai thac co hieu qua cac thi truong co hiep dinh mau dich tu do.

(5) Dieu chinh co cau va nang cao hieu qua dau tu. Nha nuoc tap trung dau tu cho phat trien nguon nhan luc va cac cong trinh ket cau ha tang kinh te, xa hoi thiet yeu nhat, dong thoi day manh huy dong nguon luc cua cac thanh phan kinh te cho dau tu phat trien. Khuyen khich dau tu vao cac nganh san xuat cac san pham co gia tri gia tang lon, cac nganh cong nghiep ho tro, su dung cong nghe sach. Han che dau tu vao cac nganh khai thac tai nguyen, su dung nhieu dat, tieu hao nhieu nang luong; khong chap nhan nhung du an dau tu cong nghe thap, gay o nhiem moi truong.

De thuc hien cac noi dung tai cau truc tren day, phai chuyen doi mo hinh tang truong tu chu yeu theo chieu rong dua vao tang von dau tu, khai thac tai nguyen va nguon lao dong chat luong thap sang mo hinh tang truong theo chieu sau tren co so ap dung nhung thanh tuu moi ve khoa hoc, cong nghe, nguon nhan luc chat luong cao va ky nang quan ly hien dai. Cac nhan to nay lien quan chat che voi nhau va tich hop tac dong, co vai tro quyet dinh trong viec nang cao hieu qua su dung von, tang nang suat lao dong va suc canh tranh. Trong do, khoa hoc va cong nghe la dong luc quyet dinh; con nguoi dong vai tro trung tam, la chu the sang tao va su dung khoa hoc, cong nghe, thuc hien chuc nang quan ly. Co ky nang quan ly hien dai moi phat huy toi da tac dong cua hai nhan to tren.

Chuyen doi mo hinh tang truong la doi hoi khach quan cua qua trinh phat trien, nhat la trong boi canh toan cau hoa va canh tranh gay gat nhung khong the hanh dong theo y muon ma phai tao ra cac tien de va dieu kien cho qua trinh chuyen doi. Nhung tien de va dieu kien do chinh la cac dot pha chien luoc. Chinh vi vay, trong thoi ky chien luoc toi, nhat la trong nhung nam dau, phai tap trung giai quyet cac khau dot pha, ket hop hop ly giua tang truong theo chieu rong voi tang truong theo chieu sau, theo huong chuyen manh sang chieu sau.

Tai cau truc nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong la cong viec doi hoi su no luc cua cac nganh, cac cap, cua cong dong doanh nghiep. Trong do, Nha nuoc dong vai tro mo duong va ho tro con doanh nghiep la chu the, luc luong chu cong cua tien trinh nay.

Van hoa xa hoi la linh vuc rong lon co nhieu noi dung gan ket tuong tac lan nhau, tac dong manh den kinh te va moi mat cua doi song, den tung con nguoi va ca cong dong. Van hoa hinh thanh nen he gia tri cua mot quoc gia, tao ra ban sac cua mot dan toc, la yeu to quan trong trong tu duy phat trien. Chu tich Ho Chi Minh da noi “van hoa soi duong cho quoc dan di”. Du thao Chien luoc xac dinh “phat trien toan dien cac linh vuc van hoa xa hoi hai hoa voi phat trien kinh te..., xu ly tot moi quan he giua kinh te va van hoa de van hoa thuc su la nen tang tinh than cua xa hoi, la mot dong luc phat trien”, dat yeu cau doi moi can ban, toan dien nen giao duc quoc dan de nang cao chat luong nguon nhan luc. Day la mot diem nhan cua du thao Chien luoc, gop phan khac phuc nhung bat cap, yeu kem, tao buoc phat trien moi tren cac linh vuc van hoa, xa hoi.

Trong nhieu nam qua, Dang va Nha nuoc ta luon danh su quan tam bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cho nhan dan, da co nhung van ban quy dinh ve mot so chinh sach cu the. Du thao Chien luoc lan nay da de cap mot he thong cac quan diem va chinh sach tuong doi dong bo va toan dien lam co so cho viec phat trien mot he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi hieu qua, ben vung.

The hien nhan thuc day du hon ve nguy co o nhiem moi truong, bien doi khi hau va nuoc bien dang doi voi su phat trien ben vung, du thao Chien luoc trinh bay phuong huong co ban va cac chi tieu cu the ve bao ve va cai thien moi truong, nhan manh yeu cau bao ve moi truong trong chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien cua tung nganh, dia phuong, trong tung du an; day manh xa hoi hoa cong tac bao ve moi truong va phat trien cac dich vu moi truong. Chu dong trien khai chuong trinh ung pho voi bien doi khi hau, nhat la nuoc bien dang; tang cuong hop tac quoc te trong hoat dong co tinh toan cau nay.

4. Ve nang cao hieu luc hieu qua quan ly nha nuoc

De thuc hien thang loi Chien luoc voi nhung noi dung chu yeu neu tren, phai khong ngung hoan thien co che Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu. Du thao Chien luoc da the hien nhan thuc sau sac hon ve moi quan he giua ba thanh to cua co che nay trong dieu kien Dang ta la dang duy nhat cam quyen va co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia. Dang lanh dao de nhan dan lam chu, Dang lanh dao chu yeu bang Nha nuoc va thong qua Nha nuoc. Trong co che do, nhan dan uy nhiem cho Nha nuoc thuc hien quyen luc quan ly voi chuc nang co ban la tao moi truong cho su phat trien va phuc vu su phat trien. Phai dat yeu cau tang cuong su lanh dao cua Dang trong moi quan he voi viec nang cao hieu luc hieu qua quan ly cua Nha nuoc va phat huy quyen lam chu cua nhan dan.

Du thao xac dinh cac chuc nang quan ly va kien tao phat trien cua Nha nuoc, moi quan he giua Nha nuoc va thi truong; de ra cac giai phap doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, nang cao hieu luc hieu qua quan ly cua Nha nuoc; nhan manh yeu cau phat huy vai tro cua Mat tran To Quoc Viet Nam, cac to chuc chinh tri - xa hoi va quyen lam chu cua nhan dan trong viec xay dung Dang, xay dung Nha nuoc. Cung voi viec hoan thien cac thiet che thuc hien dan chu, tang cuong dan chu truc tiep, Du thao de cao vai tro phan bien xa hoi, trach nhiem giai trinh cua co quan nha nuoc cac cap. Thong qua phan bien xa hoi va trach nhiem giai trinh ma gop phan hoan thien chinh sach va nang cao nang luc lanh dao, quan ly.Anh minh hoa

Tao su chuyen bien manh me trong nam dau thuc hien chien luoc
III. TAO SU CHUYEN BIEN MANH ME TRONG NAM DAU THUC HIEN CHIEN LUOC

Nhung quan diem va dinh huong cua Chien luoc 2011 - 2020 phai duoc the hien ngay trong Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2011. Chinh phu da bao cao va Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam nam 2011. Nghi quyet da neu toan dien muc tieu, nhiem vu va cac giai phap lon. Sau day la nhung nhiem vu trong tam cua nam 2011.

1. On dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat

Chung ta thuc hien Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2011 trong boi canh kinh te the gioi duoc du bao tang truong cham hon, gia ca hang hoa tang cao hon nam 2010, khung hoang no cong trong khu vuc dong euro co nguy co lan rong, dong dola My - dong tien chu yeu trong thanh toan quoc te bi giam gia, gia vang tang, lam thay doi cac kenh dau tu, gay bien dong lon thi truong tai chinh quoc te.

O trong nuoc, nam 2010 kinh te phuc hoi va dat toc do tang truong kha cao (6,78%), xuat khau tang nhanh (25,5%), nhap sieu chi con bang 17,3% kim ngach xuat khau, tham hut can can thanh toan tong the giam manh. Tuy nhien, lam phat va lai suat tang cao, ty gia bien dong, gay suc ep den on dinh kinh te vi mo, san xuat kinh doanh kho khan va de doa tang truong ben vung. Truoc tinh hinh do, nam 2011 phai tap trung suc de tang cuong on dinh kinh te vi mo va kiem soat lam phat, coi day la nhiem vu trong tam.

Phai giam bot chenh lech giua tiet kiem va dau tu; kien quyet cat giam cac cong trinh chua thuc su can thiet, tap trung nguon luc cho cac du an tao ra nang luc san xuat va nang luc xuat khau moi, cac cong trinh ket cau ha tang kinh te, xa hoi thiet yeu, som dua vao su dung; giam boi chi ngan sach va tham hut can can thuong mai, kiem che toc do tang gia. Thuc tien nhung nam qua, cho thay, chinh sach vi mo phai chuyen nhung thong diep ro rang nham tao niem tin cho thi truong va dinh huong cho san xuat kinh doanh. Phai theo sat su van dong cua kinh te the gioi va trong nuoc; nang cao nang luc du bao, chu dong, nhay ben trong phan ung chinh sach; linh hoat su dung phu hop cac cong cu cua chinh sach tien te theo nguyen tac thi truong, han che su dung cac bien phap hanh chinh khi khong thuc su can thiet; nang cao hieu qua binh on va dieu hoa nguon von giua cac to chuc tin dung cua thi truong lien ngan hang; ket hop chat che chinh sach tai khoa voi chinh sach tien te de on dinh kinh te vi mo va kiem che lam phat. Tang cuong giam sat hoat dong cua cac to chuc tin dung, cac cong ty chung khoan, cac quy dau tu, bao dam kinh doanh trung thuc, tuan thu cac tieu chuan an toan.

2. Khoi dong manh me qua trinh tai cau truc nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong

Tap trung hoan thien the che, tao lap thi truong dat dai lanh manh tren nguyen tac dat dai la cong tho quoc gia va la tu lieu san xuat chu yeu cua nong dan. Nha nuoc va nguoi giao lai quyen su dung dat phai la nhung doi tuong duoc huong loi chu yeu tu viec chuyen giao quyen su dung dat. Day la nguyen tac co ban de hinh thanh chinh sach va thi truong dat dai.

Day nhanh tien trinh doi moi doanh nghiep nha nuoc. Viec doi moi doanh nghiep nha nuoc tuy la mot noi dung cua tai cau truc doanh nghiep nhung lai la dieu kien de tao lap moi truong canh tranh binh dang giua cac thanh phan kinh te - mot tieu chi cua kinh te thi truong. Phuong huong va noi dung chu yeu cua doi moi doanh nghiep nha nuoc la day manh co phan hoa va cai cach cac tap doan, tong cong ty nha nuoc. Cac tap doan va tong cong ty nha nuoc can tap trung vao mot so linh vuc chu yeu cua nen kinh te quoc dan, phai chuyen tu hoat dong da dang sang chuyen mon hoa nham thuc hien chinh sach co cau; day manh doi moi va sang tao, nang cao hieu qua va tao lap nang luc canh tranh dai han de co the tham gia vao mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Dieu quan trong la phai dat doanh nghiep nha nuoc vao moi truong canh tranh va quy dinh cac chi tieu chat luong hoat dong cua doanh nghiep. Cai cach co che va to chuc nham nang cao trach nhiem va hieu luc hieu qua quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc. Thuc hien che do kiem toan bat buoc va cong khai ket qua kiem toan.

Nam 2011, phai trien khai manh me chuong trinh phat trien cong nghiep ho tro, coi day la mot noi dung trong tam cua tai cau truc cac nganh san xuat cong nghiep. Khan truong hoan chinh co che, chinh sach phat trien va to chuc quan ly cong nghiep ho tro. Tao su gan ket giua cac doanh nghiep che tao voi doanh nghiep lap rap, cac doanh nghiep trong nuoc voi cac nha dau tu nuoc ngoai trong viec lua chon va phat trien cong nghiep ho tro theo cum nhom san pham tren co so thi truong co su dinh huong cua Nha nuoc, tap trung vao mot so san pham co khi, thiet bi dien, dien tu, san pham cong nghe thong tin... Khuyen khich cac nha dau tu nuoc ngoai dau tu phat trien cong nghiep ho tro.

Phat trien manh cac nganh dich vu co gia tri gia tang cao, co tac dong lan toa rong nhu dich vu du lich, dich vu phan phoi, van tai, dich vu logistics va cac dich vu cang bien, nham tan dung vi the dia kinh te cua nuoc ta trong chuoi cung toan cau. Hoan thien co che quan ly nham thuc day dich vu tai chinh va kinh doanh bat dong san phat trien lanh manh. Trien khai chuong trinh quoc gia phat trien cong nghe thong tin, phan dau den nam 2020 dua Viet Nam thanh nuoc manh ve cong nghe thong tin.

Nhan thuc day du hon vai tro quan trong co tinh chien luoc cua nong nghiep trong tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, trien khai manh me thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 ve nong nghiep, nong dan va nong thon. Day manh viec thuc hien Chuong trinh xay dung nong thon moi. Nha nuoc tang dau tu dong thoi khuyen khich cac doanh nghiep phat trien ket cau ha tang kinh te, xa hoi o nong thon, dau tu phat trien cong nghe sinh hoc, cong nghiep che bien nham tao ra cac san pham co nang suat cao, chat luong tot, co kha nang canh tranh. Tang cuong cong tac kiem tra theo cac tieu chuan an toan va ve sinh thuc pham tu san xuat, che bien, luu thong den tieu dung. Dau tu manh hon cho he thong bao quan, du tru de giam hao hut, bao dam chat luong hang hoa, dieu hoa cung cau, on dinh gia ca.

3. Tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep dau tu, phat trien san xuat kinh doanh va mo rong thi truong, tap trung vao cac nhiem vu sau day:

Hoan thien co che chinh sach ve dau tu de huy dong cac nguon luc cho dau tu phat trien va nang cao hieu qua dau tu; mo rong cac hinh thuc dau tu theo co che BOT, BT, khan truong ban hanh quy dinh ve hop tac cong - tu (PPP) de phat trien he thong giao thong, nhat la cac cong trinh lon. Day manh cai cach thu tuc hanh chinh trong dau tu, xac lap quyen su dung dat, thu tuc hai quan, thue, nham giam chi phi kinh doanh cho doanh nghiep.

Cai thien kha nang tiep can von cua doanh nghiep. Huong manh hoat dong cua Ngan hang phat trien vao viec ho tro doanh nghiep vua va nho; tang nguon kinh phi bao lanh tin dung va nang luc tham dinh du an duoc bao lanh cua Ngan hang nay. Uu tien nguon tin dung cho cac san pham trong diem. Nghien cuu viec phan bo han muc tin dung cho cac khu vuc doanh nghiep theo muc dong gop vao GDP va kim ngach xuat khau.

Phat trien cac dich vu ho tro khoi nghiep. Day manh cac hoat dong xuc tien thuong mai, mo rong thi truong nuoc ngoai, tang nhanh kim ngach xuat khau. Tang cuong kiem tra chat luong cac mat hang nhap khau, bao ve nguoi tieu dung va khuyen khich san xuat trong nuoc. Coi trong hon thi truong noi dia, nhat la thi truong nong thon. Day manh cuoc van dong nguoi Viet Nam dung hang Viet Nam.

4. Phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi, tap trung giai quyet nhung van de buc xuc

Xay dung va trien khai co hieu qua Chien luoc an sinh xa hoi 2011 - 2020, Chuong trinh giam ngheo ben vung va chuong trinh viec lam giai doan 2011 - 2015; phan dau de nam 2011 ty le ho ngheo giam 2% theo chuan moi; phat trien cac loai hinh bao hiem, mo rong mang luoi an sinh xa hoi.

Hoan thien chinh sach kham chua benh, chinh sach vien phi. Day nhanh tien do xay dung cac benh vien tu nguon von Nha nuoc, khuyen khich cac thanh phan kinh te dau tu xay dung benh vien; tang cuong dua bac sy ve cac benh vien tuyen huyen va cac xa, bao dam su dong bo giua co so vat chat, trang thiet bi voi doi ngu thay thuoc su dung cac trang thiet bi, cai thien chat luong kham chua benh o cac benh vien tuyen duoi, giam tai cho cac benh vien tuyen tren. Tang cuong quan ly nha nuoc ve thuoc chua benh, ve bao dam ve sinh an toan thuc pham.

Thuc hien cac giai phap dong bo de nang cao chat luong giao duc; tiep tuc thuc hien cac de an ve giao duc dao tao da duoc phe duyet; coi trong chat luong giao duc pho thong tren ca hai noi dung day chu va ren luyen nhan cach, day lam nguoi. Tren co so bao dam doi ngu giao vien, dieu kien day va hoc de mo rong quy mo va nang cao chat luong giao duc dai hoc va cao dang; trien khai xay dung mot so truong dai hoc chat luong cao theo chuong trinh hop tac voi cac nuoc, cac to chuc quoc te. Phat trien manh dao tao nghe voi so luong va co cau phu hop voi nhu cau thi truong, chu trong dao tao nghe cho cong nghiep ho tro. Phat trien nhanh thi truong cong nghe. Ban hanh cac chinh sach khuyen khich doanh nghiep ung dung va doi moi cong nghe nham thuc day qua trinh tai cau truc nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong.

Tiep tuc day manh phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” di vao chieu sau, dat hieu qua thiet thuc, huong manh vao xay dung van hoa trong ung xu, bai tru cac hu tuc me tin di doan, lam cho van hoa tham sau vao hanh vi va nep song cua moi nguoi Viet Nam.

Lam tot cong tac tuyen truyen de nang cao y thuc cua nguoi dan va doanh nghiep trong viec bao ve moi truong. Tang cuong kiem tra, thanh tra va xu ly nghiem nhung vi pham phap luat. Trien khai Chuong trinh muc tieu va Ke hoach hanh dong quoc gia ve ung pho voi bien doi khi hau, nhat la nuoc bien dang, cac chuong trinh nang cap de bien, de song, cac giai phap chong ngap ung cho cac thanh pho lon; ung pho co hieu qua voi thien tai bao lu.

De cao trach nhiem cua cac to chuc Dang va chinh quyen cac cap; phat huy vai tro cua Mat tran, cac doan the, nhan dan va bao chi trong cuoc dau tranh phong chong tham nhung, lang phi. Thuc hien co hieu qua cac chuong trinh phong chong toi pham va cac te nan xa hoi; bao dam trat tu an toan giao thong.

5. Day manh hoan thien the che quan ly tren nguyen tac bao dam quyen dan chu cua nhan dan va thuc day hinh thanh dong bo cac yeu to cua kinh te thi truong

Ra soat lai he thong phan cap, bao dam tang cuong su quan ly thong nhat cua trung uong ve quy hoach phat trien, khai thac toi da loi the so sanh theo tam nhin lien vung nham tiet kiem nguon luc va bao dam quy mo kinh te; dong thoi, phat huy vai tro chu dong, sang tao va tinh than trach nhiem cua dia phuong, co so. Chuan bi tot viec bau cu Quoc hoi, Hoi dong nhan dan va kien toan chinh quyen cac cap nhiem ky moi theo yeu cau xay dung bo may hanh chinh nha nuoc tinh gon, hieu luc hieu qua; lay phuc vu nhan dan lam chuc nang chu yeu cua chinh quyen cac cap.

Cung voi nhung nhiem vu neu tren, chung ta phai luon coi trong va thuc hien tot nhiem vu quoc phong, an ninh, doi ngoai, tao moi truong hoa binh on dinh de phat trien kinh te - xa hoi, bao ve vung chac doc lap chu quyen va toan ven lanh tho quoc gia.

Chinh phu va cac bo, nganh, dia phuong phai danh su quan tam chi dao tot cong tac chuan bi don Tet Nguyen dan Tan Mao, thuc hien dong bo cac giai phap de bao dam nguon hang, kiem soat gia ca, giu vung an ninh trat tu xa hoi, bao dam an toan giao thong; cham lo cho nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach de moi nguoi dan deu duoc don Tet vui tuoi, lanh manh, tiet kiem.
*
* *
Thoi gian vua qua, toan Dang, toan dan, toan quan ta da soi noi dong gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi Dang lan thu XI. Chung ta tin tuong chac chan rang Dai hoi se de ra mot Chien luoc dap ung duoc yeu cau phat trien cua dat nuoc. To chuc thuc hien tot Chien luoc ma truoc het la thuc hien thang loi nhiem vu nam 2011 la viec lam thiet thuc dua Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang di vao cuoc song va thuc hien dieu can dan cua Bac Ho kinh yeu truoc khi Nguoi di xa la “Dang can phai co ke hoach that tot de phat trien kinh te va van hoa, nham khong ngung nang cao doi song cua nhan dan”.Thu tuong Nguyen Tan DungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.