Thoi diem tot cho nguoi dan mua nha

Thứ ba, 05 Tháng bảy 2011, 15:00 GMT+7

Thoi diem tot cho nguoi dan mua nha Quy I/2011 thi truong nha o tai Ha Noi don nhan nguon cung moi doi dao, dat 8.200 can ho. Thi truong nha o tai Ha Noi da chuyen tu cua nguoi ban sang nguoi mua. Tuy nhien, tiem nang cua thi truong van con rat nhieu voi nhung chu dau tu bat dong san thiet ke duoc cac san pham gan hon voi nguoi mua cuoi cung.

Thi truong bat dong san dang buoc vao giai doan dac biet, doi hoi su can nhac toan dien va than trong de co duoc nhung hieu biet sau rong va nhan dinh dung dan. Nhung co hoi dai han va thu thach ngan han dang dan xen nhau.

Thach thuc ngan han

Nhin vao nhung nhan to vi mo, Nghi quyet so 11/NQ-CP ngay 24-2-2011 cua Chinh phu tap trung vao viec kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo va bao dam an sinh xa hoi, gom bay nhom giai phap trong do co viec kiem soat tang truong tin dung o muc duoi 20% trong nam nay; tang truong tong phuong tien thanh toan o muc 15%-16%…

Thuc hien Nghi quyet noi tren cua Chinh phu, 5 thang dau nam nay ca tang truong tin dung va tong phuong tien thanh toan deu dung o muc thap, tuong ung la 6,92% va 1,59%. Rieng tang truong tin dung trong nganh nong nghiep va xuat khau dat toi 25%. Trong linh vuc phi san xuat (bao gom bat dong san), tang truong tin dung giu muc 16,91%.

Ve tang truong kinh te, so sanh voi muc 6,16% tang truong GDP ca nuoc sau thang dau nam 2010, con so du kien 5,6% cua sau thang dau nam 2011 co the duoc xem la kha tot xet trong boi canh tinh hinh kinh te trong nuoc va the gioi hien nay. Cung trong 5 thang dau nam, tong doanh thu hang hoa va dich vu dat muc tang truong 22,5% so voi cung ky nam truoc, neu loai tru yeu to lam phat thi tang o muc 10%.

Voi thi truong bat dong san Viet Nam, de co cai nhin sau, trong so cac yeu to cot yeu, dong von dau tu can duoc dat o trong tam. Noi chung, su phat trien cua thi truong bat dong san thuong doi hoi cac loai hinh dinh che dau tu khac nhau nhu quy phat trien nha o, quy tiet kiem nha o va quy tin thac bat dong san (REIT). Cac to chuc nay thuong cung cap nguon von trung va dai han cho khu vuc bat dong san trong khi he thong ngan hang chu yeu cung cap nguon von ngan den trung han. Do cac loai hinh dinh che dau tu neu tren van chua pho bien tai Viet Nam, von cua chu dau tu va tin dung ngan hang van la nguon cung cap von dau tu chu yeu.

He thong ngan hang cung nhu cac nha dau tu va nguoi mua bi phu thuoc va chiu anh huong nhieu boi tinh hinh kinh te vi mo. Khi nen kinh te trai qua giai doan kho khan thi ca ben cung lan ben cau deu bi tac dong. Chi co nhung nha dau tu co nguon tien mat doi dao moi co the huong loi tu tinh huong nay bang cach mua nhung tai san chuyen nhuong voi muc gia tuong doi hop ly. Voi muc lai suat kha cao hien nay, ap luc se tang doi voi nhung nha dau tu su dung muc don bay tai chinh cao.

Thi truong Ha Noi

Quy I-2011 thi truong nha o tai Ha Noi don nhan nguon cung moi doi dao, dat 8.200 can ho, tuong duong hon mot nua tong cung cua ca nam 2010. Toc do ban cua phan khuc cao cap duoc cai thien dang ke so voi nam 2010. Cac du an cao cap moi chao ban co toc do ban tot. Toc do ban cua cac du an da chao ban truoc do cung duoc cai thien trong quy nay, song van kha cham so voi cac du an moi chao ban gan day.

Neu nhu trong nam 2010, cac du an chao ban cao hon muc 1.500 USD/m2 thuong co toc do ban cham, thi den Quy I-2011 da khong con ton tai muc gia phan dinh ro rang nhu vay.

Nguoi mua kho tinh hon khi can nhac, so sanh so tien se bo ra voi gia tri nhan duoc tu can ho, bao gom vi tri, danh tieng chu dau tu, thiet ke, chat luong va tien ich, truoc khi di den quyet dinh mua cuoi cung.

Thoi diem tot cho nguoi dan mua nha, Tin tuc trong ngay, bat dong san, gia nha dat, thi truong bat dong san, nha dau tu, can ho, tin tuc

Thi truong nha o Ha Noi quy I

Gia chao ban tren thi truong thu cap nhin chung on dinh, ngoai tru phan khuc trung cap co muc tang gia kha, khoang 8,5% so voi quy truoc. Xu huong gia binh on nay van tiep tuc trong Quy 2-2011 do nguon cung moi du kien van o muc cao (4.000 can) va nhu cau bi han che.

Co hoi dai han

Khung phap ly trong linh vuc bat dong san luon huong den muc tieu lam cho thi truong minh bach hon de bao ve nguoi mua, tao ra mot san choi canh tranh cong bang, va cuoi cung la nham xay dung mot moi truong kinh doanh lanh manh cho tat ca cac ben lien quan (cu the, Thong tu 16/2010/TT-BXD cua Bo Xay dung ban hanh ngay 1 thang 9 nam 2010 huong dan mot so quy dinh cua Nghi dinh 71/2010/ND-CP thi hanh Luat Nha o).

Viec thanh lap cac hinh thuc khac nhau cua cac dinh che dau tu bat dong san se dua den kha nang huy dong von lon hon tu cac doanh nghiep, ca nhan va dong thoi giam bot cac rao can gia nhap thi truong cho nha dau tu ca nhan va nho le.

Viec giam lai suat cho vay tu phia ngan hang se khong xay ra trong mot som mot chieu boi lai suat tien gui da giu muc tuong doi cao trong vai nam, do do trong ngan han va trung han co the ap luc se ngay cang gia tang doi voi nhung nha dau tu moi gia nhap thi truong, xet ca ve von va kinh nghiem quan ly. Dieu do co the dan den cac thuong vu sap nhap va mua lai ngay cang tang duoi cac hinh thuc khac nhau nhu mua lai du an (hoan toan hoac mot phan); lien doanh hoac mua lai co phan.

Tu phan tich kinh te vi mo tren, chung ta co the thay rang de bat kip voi ke hoach phat trien kinh te xa hoi ca nam 2011, du dia cho tang truong tin dung va phuong tien thanh toan tu nay toi cuoi nam van con nhieu de co the dat duoc ke hoach ma Chinh phu da dat ra. Mot khi tang truong tin dung manh me hon, cac dong von dau tu se khien thi truong “am len” tren goc do cua ca ben cung (cac nha dau tu) va ben cau (nguoi mua).

Hien van con rat nhieu tiem nang doi voi cac chu dau tu bat dong san khi dua cac san pham gan hon toi nguoi mua/su dung cuoi cung. Voi muc tiet kiem tuong doi cao so voi muc chung, nguoi mua nha o Ha Noi it bi anh huong boi dieu kien kinh te vi mo khi dua ra quyet dinh chon mua nha hoac can ho. Phan khuc trung cap hien co tiem nang lon boi phan khuc nay phuc vu mot so luong lon dan so co thu nhap trung binh. Theo truyen thong, nguoi Viet Nam chuong nha lien dat de an cu, nhung dieu nay dang dan thay doi. Nhung ho gia dinh tre voi muc thu nhap trung binh va cao se lua chon nhung khu vuc sinh song co tieu chuan cao ve an ninh, moi truong song, dan tri cao va co so vat chat tot.

Sep Savills nhan dinh thi truong BDS

Phan khuc can ho co loi cho nguoi mua

Thi truong BDS: Co hoi mua vao

Theo TS Nguyen Minh Tuan (Doanh nhan)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.