Thao vong kim co cho phat trien nong nghiep nong thon

Thứ hai, 16 Tháng tám 2010, 08:13 GMT+7

De thuc su phat trien nong nghiep nong thon theo dung duong loi chu truong cua Dang va Nha nuoc can rat nhieu giai phap, ca o tam vi mo va vi mo trong mot chien luoc tong the co tam nhin kha thi, khoa hoc va hop ly. Day manh tin dung phuc vu su nghiep phat trien nong nghiep nong thon la mot trong nhung van de lon can luu tam.

 >> Tin dung nong thon con ton tai nhung bat on

Thao vong kim co cho phat trien nong nghiep nong thon

Ty trong tin dung cho nong nghiep trong tong tin dung tu 1999 - 2009 (DVT: %)

Trong tong so 86 trieu nguoi dan VN (2009) thi van co toi 60,6 trieu nguoi song o khu vuc nong thon, chiem 70,4% tong dan so. Trong tong dien tich ca nuoc 331.051 km2 thi dat nong nghiep la 251.273 km2 (chiem toi 75,9%) bao gom dat san xuat nong nghiep la 95.988 km2, dat lam nghiep la 147.578 km2, dat nuoi trong thuy san la 7.384 km2 va dat o tai nong thon la 5.151 km2 (chiem 81% tong dien tich dat o cua ca nuoc).

Dau tu chua tuong xung

Ro rang, mac du so huu mot bo phan quan trong cua luc luong san xuat la dat dai va nguoi lao dong song dong gop cua khu vuc nong nghiep nong thon vao tang truong kinh te van chua tuong xung voi ty trong khu vuc nong lam thuy san trong GDP giam tu tren 40%GDP truoc khi doi moi xuong dao dong quanh muc 20%GDP trong nhung nam gan day. Trong co cau nganh nong nghiep, trong trot van chiem toi gan 80%, nganh chan nuoi cho du da co nhieu no luc cung chiem chua toi 20% gia tri san xuat nong nghiep, con ty trong tieu thu cong nghiep va dich vu chiem chua toi 2,5%.

Nguyen nhan co nhieu song co ban la do khu vuc nong nghiep nong thon chua duoc dau tu tuong xung trong khi chuyen dich co cau lao dong khong theo kip voi chuyen dich co cau kinh te. Hon nua, trong cac yeu to tang truong hang dau la lao dong, dat dai, von, cong nghe va nang suat lao dong thi nong nghiep van chu yeu dua vao hai yeu to dau tien.

Sau gan ¼ the ky doi moi, nong nghiep nong thon VN van dung lai o phuong thuc san xuat nho, phan tan, manh mun voi cong nghe lac hau. Ben canh do, mac du moi nam chung ta xuat khau hon 10 ty USD nong lam thuy san, dung hang dau the gioi ve xuat khau cac mat hang nong san quan trong nhu gao, ca phe, tom, ca, che, cao su, hat dieu,... song chu yeu van la xuat khau nguyen lieu tho, ham luong che bien thap, so luong va chat luong deu thieu on dinh trong khi lai phai nhap khau nhieu san pham la dau vao cho san xuat nong nghiep nhu phan bon, thuoc tru sau, thuc an chan nuoi,... tham chi mot so nong san von la uu the cua VN van bi hang ngoai nhap lan san ngay tren “san nha”.

Theo bao cao chinh thuc, ty le von dau tu hang nam cho nong nghiep chiem khoang 7% tong von dau tu toan xa hoi nen mac du tong von dau tu toan xa hoi tang lien tuc tren 40% GDP nhung nam gan day song phan von dau tu cho nong nghiep nong thon con khoang cach rat xa so voi nhu cau va lai cang gian rong neu so sanh voi phan von dau tu danh cho khu vuc cong nghiep xay dung va dich vu. Van de nay the hien trong ca von dau tu nha nuoc, von dau truc tiep nuoc ngoai cung nhu von dau tu ngoai nha nuoc va trong chung muc nao do ca trong uu dai dau tu.

Khat von

Khu vuc nong nghiep nong thon dang “khat” ca von dau tu cho san xuat kinh doanh va von dau tu cho tieu dung cua hang chuc trieu ho gia dinh nong dan. Nong nghiep nong thon co nhu cau lon ve von, trong do co von tin dung de mua sam nhung tu lieu san xuat quan trong nhu may moc thiet bi nong nghiep phuc vu tuoi tieu, lam dat, cham soc cay trong vat nuoi, thu hoach, bao quan, che bien,... nhu phuong tien van tai (oto, may keo, may cay, xe tho so, tau thuyen,... nhu giong, phan bon, thuoc tru sau, thuoc bao ve thuc vat, thuoc thu y, thuc an chan nuoi,... nhu dien, xang dau,...

Ben canh do, nong nghiep nong thon con co nhu cau rat lon ve von dau tu noi chung, vay von tin dung noi rieng nham cung ung cac tu lieu tieu dung nhu luong thuc thuc pham, hang cong nghiep (may mac, do dung sinh hoat ca nhan va gia dinh,...), vat lieu xay dung, noi that, phuong tien di lai (xe dap, xe may, oto, thuyen, xuong,...) cung nhu thu huong cac loai hinh dich vu cho san xuat nong nghiep (thuy loi, dien, nuoc sinh hoat, khoa hoc ky thuat,...), dich vu moi truong, dich vu tieu dung ca nhan - ho gia dinh, dich vu van hoa - giao duc dao tao - y te - xa hoi,... Tat ca nhung nhu cau tat yeu khach quan do cua hang chuc trieu ho nong dan VN dang bi han che boi nhieu nguyen nhan khach quan va chu quan khac nhau song nguyen nhan co ban nhat la han che ve thu nhap. Mac du den cuoi nam 2009 VN da gia nhap nhung nuoc co muc thu nhap trung binh voi binh quan thu nhap dau nguoi tren 1.000 USD/nam song ty le ho ngheo cua VN van con cao. Hon nua dai da so so ho ngheo do lai o khu vuc nong nghiep nong thon.   

Ben canh do, thu nhap cua cac ho nong dan VN khong chi thap ma con ngay cang cach xa so voi thu nhap cua khu vuc thanh thi phi nong nghiep. Bao cao cua TCTK cho thay, neu thu nhap binh quan dau nguoi nam 2008 la 995.000 VND/thang thi cua khu vuc nong thon chi co 762.000 VND/thang con cua khu vuc thanh thi toi 1,6 trieu VND/thang.

Theo do, chi tieu cua khu vuc nong nghiep nong thon bi han che rat nhieu voi chi tieu binh quan dau nguoi nam 2008 chi co 619.000 VND/thang trong khi con so nay o khu vuc do thi la gan 1,25 trieu VND/thang con cua ca nuoc la 792.000 VND/thang.

Ro rang, khu vuc nong nghiep nong thon dang rat khat cac nguon von de phat trien kinh te, nang cao thu nhap, muc song va kha nang chi tieu, cai thien cac dieu kien van hoa - xa hoi,... nhung van dang ton tai mot khoang cach kha xa giua nhu cau ve von va thuc te dap ung. Chi lay rieng truong hop von tin dung danh cho nong nghiep nong thon lam vi du.

Can thao "vong kim co”

Cac ho nong dan VN ngay cang kho khan trong viec tiep can cac nguon von tin dung mac du chung ta co khong it dinh che tin dung huong vao phuc vu cho nguoi nong dan.


Ty trong tin dung cho nong nghiep trong tong tin dung hang nam da giam tu muc xap xi 30% giai doan 2002-2008 xuong con khoang 18% nam 2009. Cac ho nong dan VN ngay cang kho khan trong viec tiep can cac nguon von tin dung mac du chung ta co khong it dinh che tin dung huong vao phuc vu cho nong dan nhu Ngan hang NN-PTNT, Ngan hang Chinh sach xa hoi, Ngan hang Phat trien VN va he thong Quy tin dung nhan dan,... voi cac chuong trinh cho vay uu dai tu 50 trieu VND, tham chi toi 500 trieu VND ma khong can the chap, di doi voi viec phat trien tai chinh vi mo voi su ho tro cua cac cap chinh quyen va ca cac to chuc nuoc ngoai. Ket qua la nong nghiep nong thon VN thieu ca von danh cho san xuat kinh doanh cung nhu von danh cho doi song sinh hoat, thi truong tin dung den van con nhieu dat song, dac biet o khu vuc nong thon, cac vu vi pham phap luat lien quan toi tin dung nong nghiep nong thon hau nhu khong giam, tham chi con tang,... Rui ro cua cac ho nong dan rat cao moi khi gap thien tai, mat mua, dich benh,... do thu nhap qua thap nen khong it nguoi trong so ho buoc phai tim cach vay no khap noi, tham chi la “vay nong” voi “lai suat cat co” de mua sam tu lieu san xuat, hay chi la dong tien cho con di hoc, di chua benh, di lao dong o nuoc ngoai,...

Co rat nhieu ly do khac nhau de giai thich cho nhung buc xuc ve tiep can tin dung noi rieng, co von de san xuat kinh doanh va phuc vu doi song sinh hoat noi chung. Song tuu trung la nhung han che nam trong phuong thuc san xuat nong nghiep cua VN hien nay gan voi cai “vong kim co” la thu nhap thap, ngheo nen thieu von de phat trien san xuat nong nghiep theo chieu sau, dau tu vao may moc cong nghe de tang nang suat lao dong, chuyen dich co cau nong nghiep, phat trien tieu thu cong nghiep va dich vu, dau tu vao con nguoi de nang cao trinh do,... Cung vi ngheo nen thieu tai san co gia tri de the chap cam co vay von ngan hang,... nen kho co the thoat ngheo, kho co co hoi nang cao thu nhap va nong nghiep VN van giam chan tai cho, kho co the tao ra va thu hut cac nguon luc tai chinh dau tu cho phat trien nong nghiep nong thon.

Chung nao chung ta chua pha duoc cai “vong kim co” do thi nong nghiep nong thon cung nhu cac ho nong dan VN con kho co the phat trien va khoang cach giua nong thon voi thanh thi, giua nong nghiep voi cong nghiep va dich vu cang kho thu hep.

Ben canh nhung chien luoc chinh sach phat trien nong nghiep nong thon, co cau lai nen kinh te nong nghiep va co cau lao dong,... thi bien phap truoc mat co the thuc hien ngay de giai quyet van de von cho nong nghiep nong thon va nong dan chinh la tang kha nang tiep can von tin dung cho khu vuc nay thong qua xac lap co che thuc thi don gian va ro rang de rut ngan khoang cach giua chinh sach voi thuc te trien khai. Dong thoi, rat quan trong la can xay dung ngay mot co che bao lanh tin dung cho nong nghiep nong thon va nong dan thay vi phai cam co hay “nop” giay su dung dat - tai san gan nhu duy nhat dang gia cua cac ho nong dan - nhu hien nay.

Viet Bao (Theo DDDN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.