Thanh lap Khu kinh te cua khau Mong Cai

Thứ tư, 11 Tháng tư 2012, 22:25 GMT+7


Thanh lap Khu kinh te cua khau Mong Cai

Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh so 19/2012/QD-TTg thanh lap Khu kinh te cua khau Mong Cai, tinh Quang Ninh.

Dien tich tu nhien khu kinh te khoang 121.197 ha, trong do dien tich dat lien la 66.197 ha va dien tich mat bien la 55.000 ha. Phia Bac giap thanh pho Dong Hung, Trung Quoc. Phia Tay giap huyen Dam Ha va huyen Van Don. Phia Dong va Nam giap bien Dong (Vinh Bac Bo). voi dien tich tu nhien khu kinh te khoang 121.197 ha.

Khu kinh te cua khau Mong Cai, tinh Quang Ninh la khu vuc co ranh gioi dia ly xac dinh, thuoc lanh tho va chu quyen quoc gia, co khong gian kinh te rieng biet.

Khu kinh te cua khau Mong Cai gom toan bo thanh pho Mong Cai (bao gom 17 don vi hanh chinh truc thuoc la cac phuong: Tra Co, Tran Phu, Ka Long, Ninh Duong, Hai Yen, Hai Hoa, Binh Ngoc, Hoa Lac va cac xa: Hai Tien, Van Ninh, Hai Dong, Quang Nghia, Vinh Thuc, Vinh Trung, Hai Son, Hai Xuan, Bac Son); Khu cong nghiep - cang bien Hai Ha (bao gom 3 don vi hanh chinh la cac xa: Quang Dien, Quang Phong, Phu Hai); thi tran Quang Ha va cac xa Quang Thang, Quang Thanh, Quang Minh, Quang Trung, Cai Chien (huyen Hai Ha).

Khu kinh te cua khau Mong Cai duoc to chuc thanh khu phi thue quan va cac khu chuc nang nhu: Khu cua khau quoc te, cac khu cong nghiep, trung tam tai chinh, khu do thi, khu trung tam hanh chinh, khu dan cu va cac khu chuc nang khac. Quy mo, vi tri tung khu vuc duoc xac dinh trong quy hoach chung va quy hoach chi tiet Khu kinh te cua khau Mong Cai.

Hoat dong va cac co che, chinh sach doi voi Khu kinh te cua khau Mong Cai thuc hien theo Luat Dau tu va cac van ban huong dan thi hanh Luat Dau tu, Nghi dinh 29/2008/ND-CP ngay 14/3/2008, Quyet dinh 33/2009/QD-TTg ngay 2/3/2009.

Quyet dinh co hieu luc thi hanh ke tu ngay 1/6/2012.


Duong An

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.