Tai co cau Vinashin bi che lam 3

Thứ tư, 30 Tháng sáu 2010, 18:04 GMT+7

Bat ngo bi che lam 3 trong khi dang no dam dia, Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam (Vinashin) dang bi nghi day cac mang kinh doanh xuong xau sang cho Tap doan Dau khi VN va Tong cong ty Hang Hai.

Theo nghi quyet ngay 22/6 cua Dang uy va Hoi dong quan tri Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam (Vinashin), tap doan se phai tai co cau chuyen giao mot so co so va chi nhanh cho Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) va Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines).

Mot can bo cap cao cua Vinashin cung khang dinh voi VnExpress.net, tai co cau Vinashin thuc chat la de tap doan nay co the tap trung vao cac nganh nghe kinh doanh mui nhon nhu dong, sua chua tau thuy, phat trien vat tu thiet bi nha may thep va khu cong nghiep quanh cac nha may dong tau. Vinashin se chuyen giao lai cho Tong cong ty Hang hai mot so cong ty con thuoc linh vuc van tai bien, cang bien va mot so khu cong nghiep dang trong qua trinh xay dung. Chuyen giao cho PVN mot so linh vuc lien quan den dau khi.

Ong Nguyen Van Cong, Chanh van phong Bo giao thong Van tai cung xac nhan thong tin nay. Ong Cong cho hay, Bo Giao thong Van tai se phoi hop voi Bo Tai chinh de thuc hien chi dao cua Thu tuong ve viec tai co cau Tap doan Vinashin.

Nghi quyet ky ngay 22/6, 3 ngay truoc thoi diem Thu tuong co quyet dinh chuyen cong ty me Vinashin thanh Cong ty TNHH mot thanh vien voi so von dieu le 14.655 ty dong. Trong ky hop Quoc hoi cuoi nam 2009, bao cao ket qua giam sat cac tap doan, tong cong ty nha nuoc cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho thay so no cua Vinashin len toi gan 19.900 ty dong. Ty le no phai tra tren von chu so huu vuot 10,9 lan. So no qua han cua Vinashin xap xi 3.900 ty dong, chiem 91,4% tong so no qua han cua ca 7 tap doan, tong cong ty nha nuoc. Thoi diem tai co cau dung vao luc Vinashin dang no dam dia khien nhieu nguoi lo ngai, day la chien thuat chia se ganh nang no nan cua doanh nghiep dau nganh ve tau thuy.


Anh: Vinashinship
Bo giao thong Van tai cho biet, se phoi hop voi Bo Tai chinh de thuc hien chi dao cua Thu tuong ve viec tai co cau Tap doan Vinashin. Anh: Vinashinship.

Theo Tien si Nguyen Quang A, truong hop mot cong ty gap kho khan phai tai co cau bang cach ban cac don vi cua minh hay khoan dau tu cho cac cong ty khac la chuyen binh thuong. Tuy nhien, su bat binh thuong o day la thoi diem tai co cau. Truoc day, sau khi da mua co phieu cua Bao Viet voi gia cao (71.918 dong/co phieu) va bi lo, Vinashin da duoc Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc (SCIC) mua lai dung bang voi gia da mua, cuu cho tap doan nay khoi mot khoan lo lon. "Viec tai co cau bat ngo cua tap doan dau nganh trong linh vuc tau thuy truoc thoi diem Luat Doanh nghiep het hieu luc chi la thu thuat “danh bun sang ao” de khoa lap nhung khoan ton that lon", ong A noi.

Truoc thong tin PetroVietnam va Vinalines la don vi buoc phai ganh vac cac khoan no va chi duoc tiep nhan mot phan xuong xau trong de an tai cau truc Vinashin, ba Phan Thi Hoa, Uy vien Hoi dong Quan tri, Truong ban Kiem soat Tap doan Dau khi Quoc gia (PVN) cho hay, trong qua trinh dau tu, Vinashin trien khai qua nhieu du an nen mat can doi von.

Ban than nhung du an dau tu nay chua hach toan lo lai nhung neu de tiep cho Vinashin lam thi khong du von nen phai chuyen sang cho PVN. Mot so du an PVN se phai xem xet lai. Chang han nhu Khu Cong nghiep Tau thuy Nghi Son (Thanh Hoa) hien moi la bai dat trong. Con du an Cong ty co phan Cong nghiep tau thuy Hoang Anh (Nam Dinh), PVN xem xet den viec chuyen doi muc dich su dung.

Song ben canh do, ba Hoa cho hay, Tap doan Dau khi cung thu duoc nhieu loi qua viec chuyen giao cac du an. Boi thuc te, co rat nhieu du an PVN tung de xuat nhung Vinashin khong dong y ban giao. Chang han du an Khu cong nghiep tau thuy Soai Rap (Tien Giang) hay du an Nha may dong tau Dung Quat dong tau 100.000 tan dang trong qua trinh dau tu. Khi chuyen sang, PVN se co loi the vi don dat hang dong tau PVN da ky voi Vinashin 3 nam nay nhung chua duoc thuc hien. Du an chuyen sang ben PVN la nhung de an dang trong qua trinh dau tu, khong phai la nhung du an san xuat kinh doanh lo. Tuy nhien, khi dua sang PVN, chac chan tap doan se phai xem xet lai cac du an chu khong phai cu the trien khai tiep.

Ba Hoa khang dinh, PVN khong nhan nhung phan xuong xau va viec tiep nhan cac du an tu Vinashin khong anh huong den ke hoach doanh thu cung nhu loi nhuan cua Tap doan Dau khi. "Viec tiep nhan mot so du an dong tau voi PVN la thuan loi chu khong phai kho khan. Chung toi cung bat dau dong tau nhung ma dong tau dich vu va dong gian khoan. PVN cung muon mo rong dich vu dong tau phuc vu nganh dau khi", ba Hoa noi.

Ba Phan Thi Hoa, Uy vien Hoi dong Quan tri, Truong ban Kiem soat Tap doan Dau khi Quoc gia (PVN) cho biet, cac du an cua Vinashin chuyen ve Tap doan Dau khi gom: Khu Cong nghiep tau thuy Lai Vu (Hai Duong) bao gom ca Cong ty Cong nghiep tau thuy Lai Vu; Khu Cong nghiep tau thuy Nghi Son (Thanh Hoa) bao gom ca Ban Quan ly du an Khu Cong nghiep Nghi Son; Nha may dong tau dac chung va san xuat trang thiet bi tau thuy Nhon Trach (Dong Nai); Nha may dong tau Dung Quat; Khu cong nghiep tau thuy Soai Rap (Tien Giang); Phan von gop cua Tap doan Vinashin trong Cong ty CP Cong nghiep tau thuy Hoang Anh ( Nam Dinh) va trong cac du an do Cong ty lam chu dau tu.

Nguon tin tu bao Tien Phong cho hay, 7 don vi khac cua Vinashin duoc dieu chuyen ve Tong cong ty Hang hai Viet Nam gom: Khu cong nghiep cang bien Hai Ha (Quang Ninh); Cang Vinashin Dinh Vu (Hai Phong); Khu cong nghiep va nha may dong tau Hau Giang; Cang va nha may dong tau Nam Can (Ca Mau); Cong ty Van tai Bien Dong; Cong ty TNHH 1 thanh vien Van tai Vien Duong Vinashin; Phan von gop cua Tap doan Vinashin trong cac doanh nghiep van tai bien khac. Thoi gian ban giao tu ngay 1-7 va ket thuc quy 3 nam 2010.

Nhom phong vienCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.