TTCK tuan tu 10141 Doi theo NHNN

Thứ bảy, 08 Tháng một 2011, 07:45 GMT+7


TTCK tuan tu 10-14/1: “Doi theo” NHNN NDT ngan han nen xem xet thoat ra neu HNX-Index giam xuong duoi 110. Xin gioi thieu nhan dinh cua mot so cong ty chung khoan ve kha nang dien bien thi truong tuan tu ngay 10-14/1.

Nen tich luy dan co phieu

(Cong ty Co phan Chung khoan Tp.HCM HSC)

“7/1 la mot ngay nua co it cac hoat dong va it bien dong, dieu nay khong he dang ngac nhien. Co cac thao luan ve kha nang tang ty le du tru cua cac ngan hang do chinh phu dang no luc het suc de kiem soat lam phat va lam giam xuong muc “chap nhan duoc”. Duoi cac dieu kien thong thuong, dieu nay se co hieu ung lam giam tang truong tin dung va thanh khoan va ket qua la lam giam cac hoat dong tren thi truong chung khoan. Nhung ty le cho vay hien nay da o muc cao, do do chung toi khong ky vong dieu nay se co tac dong tieu cuc doi voi thi truong chung khoan trong dai han.

Tam ly cua cac nha dau tu tro thanh yeu to dan dat thi truong va voi it tin tuc vi mo hay tu doanh nghiep, dieu nay duoc cho la se tep tuc duy tri trong mot thoi gian. Voi vien canh nay, chung toi van khuyen nghi khach hang tich luy co phieu dan dan va tim kiem cac co hoi giam gia”.

TTCK tuan tu 10-14/1: “Doi theo” NHNN, Tin tuc trong ngay, chung khoan, thi truong chung khoan, san giao dich, san Hose, VN-Index

Thi truong chung khoan tiep tuc co dien bien am dam va chua thoat khoi xu huong dieu chinh ngan han - Nguon anh: VNDirect
.

Can khoi thong duoc dong tien

(Cong ty Co phan Chung khoan Au Viet - AVSC)

“Viec sut giam manh khoi luong giao dich va gia tri giao dich trong 3 tuan gan day cho thay dong tien chot loi giua thang 12/2010 chua co dau hieu quay tro lai. Dieu nay se lam can tro viec tang diem cua chi so VN-Index trong ngan han, mac du chi so dang duoc ho tro kha tot tai vung 470-475 diem. Ben canh do, nhung e ngai ve kha nang that chat tien te, han che cung tien cung lam tam ly nha dau tu tro nen than trong.

Ngoai ra, voi nhung thong tin ve kha nang pha gia tien dong trong quy 1/2011, co the da tac dong toi mot bo phan nha dau tu rut tien tu kenh dau tu chung khoan tam thoi chuyen sang kenh dau tu ngoai te nham don truoc xu huong nay.

AVSC cho rang, cac chinh sach vi mo neu tren co the se tac dong khong tich cuc toi tam ly nha dau tu va thi truong chung khoan trong ngan han, tuy nhien ve trung va dai han la rat tot cho nen kinh te, dam bao muc tieu vi mo kiem che lam phat, giu on dinh thi truong tien te nham thu hut dong von dau tu nuoc ngoai.

Chung toi van bao luu quan diem xu huong tang trung han cua VN-Index van dang duoc giu vung. Trong ngan han, vung khang cu 497-500 van la vung khang cu manh, de vuot duoc vung nay can thiet dong tien phai duoc khoi thong voi nhung phien giao dich 60-70 trieu don vi quay tro lai.

AVSC khuyen nghi nha dau tu luot song co the tam thoi dung ngoai quan sat cho tin hieu cai thien cua dong tien hoac co the thuc hien chien thuat mua do ban xanh voi ky vong loi nhuan thap tu 3-5%. Nha dau tu trung va dai han co the giai ngan tai cac vung gia muc tieu cua cac ma co phieu co trien vong loi nhuan quy 4/2010 tot va co tinh thanh khoan cao. Mot so co phieu co the tham khao SSI, CTG, HBB, REE, GMD, LCG, ITC, HAG, DIG, VNM, LAF”.

Co hoi giai ngan trong phien dieu chinh

(Cong ty Co phan Chung khoan Bao Viet - BVSC)

“Bat chap nhung dien bien kha kha quan cua thi truong chung khoan the gioi tuan dau nam 2011, thi truong chung khoan trong nuoc tiep tuc co dien bien am dam va chua thoat khoi xu huong dieu chinh ngan han. Tam ly nha dau tu duong nhu dang chiu anh huong boi nhung thong tin du bao khong may kha quan ve tinh hinh lam phat thang giap Tet Nguyen dan va ket qua kinh doanh cua mot so cong ty niem yet ma dien hinh la cac cong ty chung khoan – von duoc xem la mot trong nhung dau tau cua nhip hoi phuc gan day.

Ben canh do, dong thai can thiep co chu y vao dien bien cua VN-Index thong qua mot vai co phieu bluechips von hoa lon dang gay nen nhung tac dung nguoc khi cac nha dau tu to ra nghi ngai va de chung doi voi bat ky tin hieu tich cuc nao cua thi truong.

Voi dien bien hien tai, chung toi cho rang thi truong da va dang phan anh dan cac thong tin tieu cuc trong thang giap Tet. Dien bien linh xinh va dieu chinh nhe co the se tiep tuc dien ra trong thoi gian toi. Tuy nhien, khi nhung thong tin xau chinh thuc duoc cong bo - trong tuan cuoi cua thang 1/2011 - cung la luc duoc phan anh het vao gia, chung toi danh gia cao kha nang VN-Index se quay lai voi xu huong tang diem trung han va co the su but pha se xay ra.

Dung tren quan diem gia tri va ca tren phuong dien xu huong ky thuat, nhung phien dieu chinh trong ngan han cua thi truong duoc xem la co hoi giai ngan va tai co cau danh muc cho cac nha dau tu”.

“Doi theo” Ngan hang Nha nuoc

(Cong ty Chung khoan ACB - ACBS)

“Vao cuoi phien giao dich hom thu Sau tuan truoc, mot vai nguon tin thong bao rang de kiem che lam phat, Ngan hang Nha nuoc co the se yeu cau cac ngan hang nang ti le du tru bat buoc. Cu the hon, nguon tin cua Bloomberg cho rang Ngan hang Nha nuoc co the se tang du tru bat buoc cua dong USD len den muc 10% tu muc 2%-4% trong thoi diem hien tai. Du tru bat buoc cua dong VND cung co the tang len muc 7% tu muc 1%-3% hien nay.

Neu Ngan hang Nha nuoc thong qua cac chinh sach tren thi day co the coi day la dong thai phan ung cua Ngan hang Nha nuoc doi voi tinh hinh lam phat cao dang anh huong tieu tuc den nen kinh te cung nhu tam ly cua nha dau tu vao Viet Nam noi chung va thi truong chung khoan noi rieng. Truoc ap luc cua lam phat tang manh, vao thoi diem thang 11, Ngan hang Nha nuoc da tien hanh tang lai suat co ban len 9% tu muc 8%. Tuy nhien, chinh sach do van khong du de ngan lam phat cua nam 2010 cham muc 11,75%, cao nhat trong vong 22 thang tro lai.

Trong thoi diem hien tai, nhung van de tac dong den lam phat va chinh sach tien te ma Ngan hang Nha nuoc phai giai quyet cho nam 2011 la: (1)Tham hut thuong mai o muc 12,4 ty USD trong nam 2010 van dang gay ap luc len gia tri cua dong VND, (2)Du tru ngoai hoi thap (khoang 1,8 thang nhap khau theo so lieu cua IMF) va (3) Ty le tin nhiem cua trai phieu chinh phu giam sut theo danh gia cua S&P va Moody’s. Day la nhung van de quan trong co anh huong truc tiep den su phat trien ben vung cua nen kinh te Viet Nam tren xu huong canh tranh voi cac nuoc trong khu vuc nhu Malaysia, Thai Lan hoac Philippines trong viec keu goi dau tu nuoc ngoai.

Doi voi thi truong chung khoan noi rieng, he qua truc tiep cua viec tang du tru bat buoc la tang lai suat. Trong tinh hinh lai suat dang con o muc cao va tam ly thi truong chua on dinh, viec tang du tru bat buoc se gay anh huong tieu cuc len thi truong vi: (1)Lai suat tang cao se lam cho dau tu vao co phieu tro nen kem hap dan so voi gui tien tiet kiem; (2)Cac cong ty niem yet, dac biet la cac cong ty trong cac nganh chiu nhieu anh huong cua lai suat nhu bat dong san, se chiu nhieu ap luc trong viec tra lai vay, dan den loi nhuan giam sut. Loi nhuan giam se tac dong tieu cuc len gia co phieu va (3)Dong tien vao thi truong cua nha dau tu ca nhan co the giam do bien dong tang gia cua cac khoan chi tieu chiu tac dong cua lai suat nhu tra gop cua nha cua, xe co... Do do, trong ngan han, viec tang du tru bat buoc co the tao mot chan dong manh cho thi truong. Chung toi khuyen nghi nha dau tu nen theo doi cac thong bao cua Ngan hang Nha nuoc de xac nhan cac thong tin ve du tru bat buoc trong cac tuan sap toi.

Ve mat phan tich ky thuat, cho tuan nay, VN-Index co the tiep tuc giao dich trong bien do hep. Doi voi HNX-Index, nha dau tu ngan han nen xem xet thoat ra neu HNX-Index giam xuong duoi 110, nha dau tu trung va dai han co the xem xet thoat ra neu HNX-Index lan luot xuong muc 95 va 75”.

Khang dinh xu huong

(Cong ty Co phan Chung khoan Quoc te Viet Nam - VIS)

“Nhin chung, khong co nhieu thong tin quan trong ve kinh te vi mo lam anh huong den thi truong. Tuy nhien, day la thoi diem gan ke tet am lich, nhieu mat hang vao cuoi nam co xu huong len gia manh, nen nhieu nha dau tu dang kha e ngai ve kha nang tang cao cua chi so CPI thang 1 nam 2011.

Trong khi do, thi truong da tang manh voi thanh khoan cao o thoi diem thang 12/2010, luong co phieu duoc cac nha dau tu lon tich luy kha cao, nhung voi muc thanh khoan hien nay nhom nha dau tu nay van chua co co hoi de giai phong luong hang tren. Cac nha dau tu lon luon co y dinh danh len thi truong de giai phong luong hang, tuy nhien, trong thoi diem hien tai thi thi truong khong co nhieu thong tin ho tro de cac nhom nha dau tu lon thuc hien hanh dong nay. Trong khi do, cac nha dau tu dang cam tien mat thi chua nhan duoc tin hieu kha quan nao cho mot chu ky tang diem, dan den luong mua vao chi o muc cam chung, lam cho giao dich tren 2 san lien tuc tiep tuc o muc thap.

Co the noi, do su tac dong cua mot so co phieu co von hoa thi truong lon lam cho chi so VN-Index co phan bi meo mo, khong phan anh dung thuc trang cua thi truong. Trong khi do, chi so HNX-index dang phan anh kha sat voi dien bien tam ly cua nha dau tu va thuc trang thi truong hon. Ve mat ky thuat, vung 470-473 diem duoc xem la vung ho tro trong ngan han cho chi so VN-Index, luc mua se tang manh trong truong hop thi truong rot ve vung diem nay. Doi voi HNX-index, vung diem 108-110 duoc xem la khu vuc co su xuat hien manh cua lenh mua trong truong hop chi so rot ve vung nay. Theo VIS, tuan giao dich tu ngay 10/1-14/1/2011, nhieu kha nang chi so VN-Index tiep tuc dao dong trong bien do hep o phien dau tuan va xu huong cua thi truong se duoc khang dinh trong cac phien giao dich giua tuan”.

Cho tin hieu ro rang hon

(Cong ty Co phan Chung khoan VNDirect)

“Theo tinh than cac ban tin truoc day, chung toi tiep tuc khuyen nghi nha dau tu cho doi tin hieu ro rang hon tu thi truong, han che mua vao va dung don bay tai chinh. Do chi so VN-Index co luc do cua cac bluechip nen phan anh chua chinh xac tinh trang chung cua thi truong, nha dau tu can phai theo doi dien bien cua cac co phieu trong danh muc va can nhac giam ty le co phieu hon nua neu thi truong tiep tuc giam diem”.

Quan sat de cho co hoi bat day

(Cong ty Co phan Chung khoan Woori CBV)

“Ket thuc tuan giao dich dau tien cua nam moi, tam ly nghi tet cua nha dau tu van con va cac yeu to vi mo duong nhu chua co nhung chuyen bien tich cuc da khien cho chi so tren ca hai san giam diem sau 1 tuan giao dich. Chi so hai san co chieu huong di ngang va dao dong trong bien do hep cung voi dong tien ngay cang thu hep. Tin hieu cai thien ve dong tien van chua thay khi nha dau tu van giu tam ly chan nan. Trong thoi gian toi, mot phan dong tien se chuyen sang thi truong chung khoan Lao voi nhieu yeu to thu hut dau tu nhu bien do dao dong lon, duoc mua ban cung phien, mo nhieu tai khoan se anh huong truc tiep den thi truong chung khoan Viet Nam.

Tuy nhien, nhu cac nhan dinh truoc, chung toi cho rang ve dai han VN-Index se co nhung buoc chuyen bien tich cuc. Hien tai, co le dong von tu nha dau tu nuoc ngoai se tiep tuc do thi truong khi dong von noi co phan eo hep di, minh chung ro nhat qua cac phien mua rong tang dan tai thoi diem dau nam nay. Do do, viec thi truong giam diem sau la kho xay ra nhung truoc thoi diem cho thong tin ket qua kinh doanh cua doanh nghiep thi thi truong se co nhung phien dieu chinh. Nha dau tu tai thoi diem hien nay nen quan sat thi truong de cho co hoi bat day”.

Giao dich te nhat

(Cong ty Co phan Chung khoan FPT - FPTS)

“Dien bien giao dich trong phien cuoi tuan khong co gi khac so voi cac phien trong tuan. Giao dich am dam khien thanh khoan van duy tri o muc thap, khong co san nao dat 1.000 ty dong gia tri giao dich. Tren san HNX, du mo cua trong sac xanh nhung chi so HNX-Index da giam tren 1% tai toi diem dong cua. Dien bien nay cho thay, mot so nha dau tu mat kien nhan khi nhung ky vong su tang truong cua thi truong chung khoan trong nam 2011 chua dien ra.

Trong boi canh khong co thong tin vi mo du manh, tam ly nghi ngoi truoc Tet Am lich thi truong se kho co phien bat manh. Do do, chung toi du bao nhung phien giao dich te nhat se tiep tuc la dien bien chinh o tuan sau. Trong truong hop xuat hien cac phien chi so giam manh (tren 2%) nha dau tu nen tranh thu co hoi gia tang ty le nam giu co phieu”.

* Nhan dinh thi truong cua cac cong ty chung khoan duoc trich dan chi co gia tri nhu mot nguon thong tin tham khao. Cac cong ty chung khoan co the co nhung xung dot loi ich doi voi cac nha dau tu khi dua ra nhan dinh.

TTCK: Nhin vao qua khu, khong co ly do de giam manh

Tin van chung khoan ngay 6/1

VN-Index tiep tuc linh xinh

(Theo VnEconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.