TPHCM Cua mo toang cho nha o xa hoi

Chủ nhật, 28 Tháng mười 2012, 05:56 GMT+7

TP.HCM: Cua mo toang cho nha o xa hoi Trong khi cac du an can ho thuong mai tray trat thi giai doan nay, cac du an nha o xa hoi dang duoc day manh hon bao gio het, voi so luong tang manh trong vong 5 nam toi. Day la canh cua mo ra cho nguoi thu nhap thap duoc so huu nha.

Ha Noi cat giam chi tieu xay nha o xa hoi
Xem bai khac tren Vef.vn

Nhung uu dai thiet thuc

Moi day, Bo Xay dung va UBND TP.HCM da ky ket "Chuong trinh phoi hop hanh dong trien khai thuc hien chien luoc phat trien nha o den nam 2020 va tam nhin den nam 2030". Theo do, TP.HCM dat muc tieu xay dung nha o xa hoi giai doan 2012-2015 la 2,7 trieu m2. Neu tinh trung binh moi nam, thanh pho se xay dung 675.000 m2 san nha o.

Rieng tai TP.HCM, chuong trinh phat trien nha o nham den viec giai quyet cho o cho 3 nhom doi tuong la hoc sinh - sinh vien; nha o de ban, cho thue hoac thue mua doi voi nguoi co thu nhap thap tai do thi; nha o cho cong nhan. Tong so nha o thanh pho se dau tu, ho tro cho 3 doi tuong nay den nam 2015 la 2,7 trieu m2 san xay dung.

De thuc hien chuong trinh nay, Bo Xay dung va TP.HCM se phoi hop 7 noi dung hanh dong. Cu the, thanh pho se day nhanh viec lap, tham dinh va phe duyet quy hoach chi tiet, quy hoach phan khu, ra soat, bo tri, chuyen muc dich cac du an nha o thuong mai cham tien do de phat trien nha o xa hoi va cong bo cong khai danh muc cac du an de keu goi dau tu; tiep tuc ra soat quy dat hon 20% doi voi cac du an thuong mai tren dia ban de giao cho doanh nghiep thuc hien dau tu xay dung nha o xa hoi theo quy dinh.

Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan cho hay, thanh pho hien co gan hai trieu ho dan voi khoang 8,5 trieu nhan khau. Voi toc do do thi hoa len toi gan 75% va mat do dan so cao, chien luoc nha o con nhan manh ve quy hoach, xay dung va phat trien nha o theo xu huong ben vung. Nam 2011, TP.HCM da dat chi tieu 17,5 m2/nguoi trong muc tieu phat trien nha o tren dia ban. Thanh pho tiep tuc ra soat quy dat 20% doi voi cac du an thuong mai de giao cho doanh nghiep thuc hien dau tu xay dung nha o xa hoi theo quy dinh.

TP.HCM: Cua mo toang cho nha o xa hoi

Huy dong ca hang ton kho

Theo khao sat tren thi truong, so can ho ton kho trong cac du an con kha nhieu. Doi voi nhung du an da dau tu se thong ke tong so can ho, so can ho ton dong va can doi voi lo trinh phat trien kinh te - xa hoi, dan so cua tung dia phuong, sau do se quyet dinh cho dieu chinh cong nang thanh nha o xa hoi mot so du an de tranh lang phi. Doanh nghiep se duoc mien tien su dung dat cho phan du an duoc dieu chinh thanh nha o xa hoi.

Chuyen du an nha o co dien tich lon thanh nha o xa hoi de dap ung nhu cau cua nhung nguoi thu nhap thap, khong du tien mua nha theo gia thi truong la mot giai phap thao go kho khan cho thi truong bat dong san hien nay.

Bo truong Bo Xay dung Trinh Dinh Dung danh gia: "Gia nha cang re cang tot, nhung phai o muc vua phai de doanh nghiep khong bi lo va nguoi dan co the chap nhan duoc. Dieu kien la chat luong nha o phai an toan, bao dam sinh hoat toi thieu cua nguoi dan, dien tich hop ly, khong qua chat choi. Hien Bo Xay dung dang nghien cuu de de xuat quy mo phu hop voi kha nang thanh toan cua nguoi dan" .

So lieu thong ke cho thay, tai TP.HCM hien co khoang 20.000 can ho ton dong, chua co nguoi mua. Can ho tren 70m2 hien nay hau nhu khong ban duoc, do do ve kien nghi dieu chinh quy dinh ty le dien tich can ho 1-2-1 trong du an (25% can ho loai A tu 50-70 m2, 50% can ho loai B tu 75-100 m2, 25% can ho loai C tren 105 m2).

Trong buoi lam viec moi day voi cac doanh nghiep bat dong san, Bo truong Trinh Dinh Dung nhan manh, Bo Xay dung se nghien cuu sua doi de phu hop voi thuc tien va se ban hanh thong tu de dieu chinh. Sap toi se co thi diem cho xay dung nhung can ho be nhat se la 25 m2 khong chi o cac du an nha o xa hoi ma ca o du an nha o thuong mai.

Xuat phat tu yeu cau thuc tien cua thi truong cung nhu de tu cuu minh, nhieu doanh nghiep da lieu linh cho ra nhung dong san pham moi mac du quy dinh ve mat phap luat chua ro rang, nhu can ho dien tich nho, so huu can ho co thoi han... Tuy nhien, sau khi duoc Bo truong Bo xay dung bat den xanh, nhieu doanh nghiep nhu coi duoc tam long.

Cu the, Cong ty TNHH Le Thanh vua cho ra doi san pham can ho thue on dinh 15 nam voi gia 240 trieu dong/can tra trong 5 dot de dap ung nguoi thu nhap thap - ma thuc ra la so huu co thoi han. Mot so doanh nghiep chia nho can ho de giam gia thanh, tao thanh khoan cho thi truong...

Theo bao cao cua So Xay dung, TP.HCM hien co 1.139 du an nha o, trong do co 209 du an hoan thanh, 794 du an dang trien khai, 136 du an chua trien khai hoac tam ngung. Bo truong Trinh Dinh Dung cho biet se chi dao cac don vi ra soat, thong ke lai ve quy dat phat trien nha o cac dia phuong, nhat la TP.HCM; dong thoi dieu chinh cong nang, quy mo, dieu chinh co cau du an...

Viec hoan thien mo hinh cua quy tiet kiem va phat trien nha o, gop phan tang nguon cung ve tai chinh cho chu dau tu du an nha o xa hoi va cac doi tuong gap kho khan ve nha o. Ngoai ra, ung dung khoa hoc ky thuat vao xay dung de giam gia thanh can ho nhung van bao dam chat luong. Voi viec don suc cho nha o xa hoi cho thay thoi cua nha o xa hoi se xuat hien trong tuong lai gan.

Nam Phong

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.