Song nganh nao se dan dat san chung khoan

Thứ hai, 15 Tháng ba 2010, 13:30 GMT+7


Song nganh nao se dan dat san chung khoan? Song nganh nao se dan? Nhin vao giao dich cu the tren thi truong, chung ta se thay nhieu song nganh dang dien ra co dac diem, vai tro va dong gop cho VN-Index khac nhau.

Cac song nganh trong thoi gian qua kha sinh dong va cho chung ta cai nhin sau hon ve thi truong dang dien bien nhu the nao.

Hieu the nao ve song nganh?

Dac trung cua song nganh la no duoc tao nen boi su tang gia dot ngot cua cac co phieu trong nganh do, kem theo tang dot bien khoi luong giao dich bieu hien cua dong tien do vao nganh.

Song nganh nao se dan dat san chung khoan?, Tin tuc trong ngay,

La mot trong ba nganh lon co ty trong lon nhat trong VN-Index, song bat dong san co the la dong luc cho thi truong tang truong trong thoi gian toi .

Tuong tu nhu song cua VN-Index, truoc khi tang truong, song nganh cung trai qua thoi ky tich luy, thuong duoc bieu hien boi khoi luong giao dich tang dan va gia di ngang. Khi ket thuc, song nganh co the phan anh thoi ky phan phoi: khoi luong giao dich sau khi tang dot bien chuyen sang giam dan, gia khong tang len duoc nua. Tuy nhien, song nganh co the lai troi day khi co du thong tin ho tro.

Song cac nganh thuong chi bat dau khi hai dieu kien co ban duoc dap ung khi su tang truong thuan loi cua VN-Index, hoac ky vong VN-Index se tang on dinh (tuy nhien, yeu to nay se khong tac dong den cac nganh mang dan dat thi truong) va co cac tin tot ho tro cho nganh do.

Mot dieu dang luu y la song nganh co the dien ra song song, hoac truoc, hoac cham hon so voi tang truong cua VN-Index. Mot so nganh co tinh chat “dan dat” VN-Index trong khi mot so nganh khac “an theo”, di sau. Mot so nganh co the co song gan nhu ket thuc cho du VN-Index van con tiep tuc tang.

Nhin chung, song nganh thuong duoc quan tam o mot so goc do. Thu nhat la cuong do cua song: muc do tang gia cao hon, thap hon hay tuong duong so voi VN-Index.

Song nganh nao se dan dat san chung khoan?, Tin tuc trong ngay,

Bang ti gia.

Thu hai la muc do tang truong cua khoi luong giao dich, phan anh do lon cua dong tien do vao. Thu ba la thoi gian cua song dien ra dai hay ngan, co lap lai hay khong. Thuong thoi gian nay gan lien voi thoi gian tac dong cua cac tin tuc ho tro.

Ngoai ra, do moi nganh deu co nhung co phieu co dac diem dan dat nganh do, nen khi song nganh bat dau, nhung co phieu nay se tang truong dau tien. Cac co phieu nay tang manh keo theo cac co phieu khac trong nganh tang theo.

Nhung nganh nao cau thanh VN-Index?

Hien tai, thi truong chung khoan Viet Nam da co quy mo chiem 38% GDP nam 2009. Von hoa thi truong len den 619.948 ty dong, voi 478 cong ty niem yet. Lon nhat la 3 nhom nganh ngan hang, bat dong san va tai chinh - chung khoan, chiem hon 50% tong von hoa thi truong. Day la nhom chu yeu cau thanh VN-Index va co tinh dan dat thi truong.

Co cau von hoa cac nganh tren thi truong chung khoan Viet Nam tinh den nay duoc the hien o bang sau.

Nganh ngan hang tuy hien tai chi co 6 dai dien niem yet co phieu nhung von hoa lai chiem ty trong lon nhat. Ngan hang la nhom nganh co hinh thuc hoat dong dat biet hon tat ca cac nganh khac o cho nganh nay chiu tac dong truc tiep tu chinh sach kinh te vi mo cua Nha nuoc, sau do hoat dong cua nganh nay anh huong den hau het hoat dong cua cac nganh khac thong qua anh huong toi tang truong tin dung va chi phi von.

Chinh vi hai ly do nay ma nhom nganh ngan hang luon tac dong nhieu den huong di cua thi truong.

Nganh bat dong san chiem ty trong von hoa thi truong den 14,69%. Ban chat hoat dong cua cac doanh nghiep trong nganh mang tinh chat dot bien rat lon, ngoai ra bat dong san con la mot kenh dau tu co the tach roi hoan toan voi chung khoan. Co the noi, khi dau tu vao co phieu nganh bat dong san, duong nhu la da dau tu cung mot luc vao hai kenh dau tu manh nhat o Viet Nam hien nay. Vi vay, co phieu nganh bat dong san mang tinh dan dat dong tien rat cao.

Cac doanh nghiep nganh tai chinh - chung khoan (cong ty tai chinh, dau tu, bao hiem, chung khoan) chiem ty trong nho trong co cau von hoa thap hon (11,94%), dac biet nganh chung khoan chi chiem 4,67%, nhung co anh huong rat lon den huong di cua thi truong.

Nguyen nhan la do hoat dong cua cac doanh nghiep nay gan lien voi su bien dong cua thi truong chung khoan. Ket qua kinh doanh cua cac cong ty chung khoan (phan lon tu tu doanh) phan anh su thang tram cua ca thi truong va do do, ky vong ve su tang truong cua thi truong phan anh qua ky vong ve su tang gia cua cac co phieu cong ty chung khoan.

Cac nhom nganh khac do von hoa khong cao, dong thoi tinh dac thu la khong qua khac biet so voi cac nganh khac. Chinh vi le do, su bien dong cua co phieu cac nganh nay bi anh huong nhieu boi huong di cua thi truong. Khi thi truong tang truong on dinh, cac thong tin ho tro cho nhom nganh cung se la lam song nganh co the hinh thanh bat cu luc nao, tuy nhien muc do se khac nhau rat nhieu.

Nhu vay, lich su cung nhu ban chat hoat dong cho thay tinh dan dat thi truong rat lon cua 3 nhom nganh ngan hang, chung khoan va bat dong san.

Song nganh nao se dan dat san chung khoan?, Tin tuc trong ngay,

Dien bien cac song nganh thoi gian qua.

Song nganh ngan hang luon la su khoi dau cho mot giai doan tang truong cua thi truong chung khoan, tuy nhien khong nhat thiet song hanh suot qua trinh tang truong cua VN-Index. Cuoi thang 2 vua qua, song nganh ngan hang noi len voi su dong gop lon cua khoi nha dau tu nuoc ngoai khi lien tuc mua vao CTG va VCB.

Thong tin ho tro luc nay la thanh khoan ngan hang duoc cai thien, ty gia sau khi dieu chinh da on dinh, cho phep tran lai suat cho vay thuan loi cho ngan hang. Tuy nhien, trong boi canh nay, khi tin tot ve nganh ngan hang chua co buoc dot pha, song ngan hang den nay da giam dan.

Trong tam chu y lai huong den nhom co phieu nganh chung khoan khi song ngan hang giam dan, vi day la nhom tiep tuc vai tro dan dat thi truong. Song nganh chung khoan dien ra tu dau thang 3 nhung kha mo nhat. Dieu nay phan nao lam thi truong lien tuc dao dong trong mot bien do hep ma khong co su but pha dang ke.

Tuy nhien, su kien KLS chia thuong co phieu 1:1 (dieu chinh gia ngay 8/3) da tao ra mot luc cau cuc lon lien tuc trong 3 ngay sau do, keo theo cac co phieu chung khoan khac cung tang gia. Luc nay song chung khoan tro nen manh hon va co the noi, song chung khoan la dong luc giup VN-Index but pha ra len tren nguong khang cu manh 520 diem.

Nam 2010, gia ca cac hang hoa nhu than, dien, nuoc se dan dan duoc ap dung theo co che thi truong. Cuoi thang 2, gia than chinh thuc duoc duoc tang gia khi ban cho cac tap doan, chenh lech voi gia than xuat khau duoc giam dang ke. Day la nguyen nhan chinh lam cho song nganh than duoc hinh thanh vao cuoi thang hai.

Song nganh than dien ra, tuy nhien lai khong manh nen chi de lai an tuong nho cho hau het nha dau tu. Mac du co chi so P/E thap nhat so voi cac nganh khac, nhung co le da so nha dau tu van it quan tam do ho nhin nhan nganh than nhu la nganh “phuc loi” - tuc la co che trich quy khen thuong cho can bo cong nhan vien qua lon so voi quyen loi danh cho co dong.

Dau ra cua nganh than la dau vao cua nganh nhiet dien, va gia dien cung duoc dieu chinh tang 6,8% so voi nam 2009, ap dung tu 1/3/2010. Nhung doanh nghiep nao duoc tang gia ban ma khong phai tang gia nguyen lieu dau vao nhu doanh nghiep thuy dien ro rang la duoc loi nhieu nhat.

Co phieu VSH da co hai phien tang tran voi khoi luong giao dich ky luc tu truoc den nay. Tuy nhien, cac phan tich cho thay mac du gia dien tieu dung tang ngay, EVN chua the som dieu chinh gia mua dien cua cac cong ty san xuat dien, du kien chi tu quy 2 hoac 3/2010, nen co le ky vong cua nha dau tu da dien ra som hon voi thuc te tang truong loi nhuan cua nganh. Ket qua la sau hai phien do, song nganh dien, bao gom ca VSH, da giam dan.

Ty gia gia tang se co loi cho cac doanh nghiep xuat khau. Vi vay loi nhuan cac doanh nghiep nganh thuy san va cao su se duoc gia tang. Song nganh thuy san duoc khoi dong voi tien phong la co phieu ANV, sau do la AAM, mot co phieu moi len san voi chi so tai chinh rat tot nhu P/E < 8. ABT tung la co phieu dan dat nganh thuy san trong nam 2009, nhung lan nay lai co vai tro kha mo nhat. Thuc te la du cho ty gia tang, doanh thu quy 1 thuong la doanh thu thap nhat cua cac doanh nghiep thuy san trong nam do tinh mua vu. Song nganh thuy san yeu dan sau 3 phien giao dich.

Nganh cao su tu nhien duoc loi lon khi gia cao su the gioi lien tuc tang diem. Gia co phieu cua cac cong ty trong nganh lien tuc tang diem. Lich su giao dich cho thay song nganh cao su dien ra rat dai va rat cham, dieu nay van dung voi con song hien tai. Song nganh cao su da dien ra tu dau thang 3 va van con keo dai den bay gio, va khong co su tang gia dot bien trong nhieu phien giao dich.

Cuoi thang 2, gia duong the gioi da tang hon gap doi so voi nam ngoai do thoi tiet xau khien san luong tai An Do va Brazil giam manh. Day la mot thong tin ho tro kha tot cho song nganh mia duong hinh thanh. Tuy nhien, su dong thuan khong cao giua ba yeu to gia, nguyen vat lieu, tieu thu san pham da lam song nganh lai dien ra rat nhanh chi trong 3 phien giao dich.

Diem dang chu y hon ca la song nganh thep va khai khoang. Song nganh thep xay ra rat manh vao cuoi thang 2 va den nay moi co dau hieu chung lai. Thong tin ho tro cho nganh la gia thep the gioi lien tuc tang va ky vong cua nha dau tu ve hoat dong xay dung it nhieu khoi phuc lai tu quy 2, nhat la khi con nhieu “room” cho tang truong tin dung.

Tuy nhien, nham muc dich kiem soat lam phat nen mot so mat hang chu dao se duoc dieu chinh gia, trong do co ca nganh thep. Day la mot yeu to phan nao lam giam da tang cua song nganh thep. Tuy nhien, nhieu nha dau tu chac van con in dam an tuong ve thanh tich tang truong vuot bac cua co phieu thep trong nam 2009 nen dong tien van do kha manh vao co phieu thep va trong thoi gian kha dai, cung voi VN-Index.

Song nganh khai khoang dien ra trong thoi gian ngan hon nganh thep nhung lai co muc do manh hon va quy mo lai xay ra tren nhieu ma co phieu hon. Gia cac vat lieu khai khoang gia tang cung nhu viec tien hanh khai thac cac mo moi la dong luc de song cua nganh duoc tao ra trong thoi gian qua. Rieng voi cac co phieu khai thac da nhu DHA, KSB… co chi so hieu qua tai chinh rat tot. Tuong tu nganh thep, co le yeu to lich su tang gia an tuong trong nam 2009 lam cho dong tien van do manh vao nganh khai khoang khi co co hoi vao luc nay.

Bieu do song mot so nganh co tinh dan dat thi truong trong thoi gian qua.

Phan tich song bat dong san

La mot trong ba nganh lon co ty trong lon nhat trong VN-Index, song bat dong san co the la dong luc cho thi truong tang truong trong thoi gian toi.

Cac cong ty bat dong san co ket qua kinh doanh 2009 nhin chung thuan loi, nen du kien nhieu cong ty se cong bo cac tin chia co tuc, co phieu thuong hap dan trong mua dai hoi co dong nay. Ngoai ra, do tinh chat loi nhuan nganh bat dong san co the “de danh” duoc, khong loai tru nhieu cong ty van duy tri duoc loi nhuan an tuong trong quy 1/2010.

Giao dich thoi gian gan day cho thay song nganh bat dong san lien tuc thay doi trong mot thoi gian rat ngan. Dieu nay cung ung voi dac diem quy 1/2010, khi tang truong tin dung con thap va cac du an bat dong san thuong khong day manh trong thoi gian ngay sau Tet. Lich su nhieu lan cho thay, tu cuoi quy 2 tro di, song bat dong san se dien ra manh hon, xay ra nhieu lan va keo dai den cuoi nam (tuong ung voi thoi ky mo rong tin dung va tang truong kinh te manh hon).

Song bat dong san cung keo theo nhung nganh lien quan la nganh xay dung va vat lieu xay dung nhu thep, xi mang… co kha nang hinh thanh song.

Xin luu y la nhieu cong ty tuy phan loai thuoc nhom xay dung nhung cung co hoat dong kinh doanh du an bat dong san, hoac ty trong loi nhuan den ma co du an bat dong san dang duoc ky vong gia tang manh. Nhung cong ty nay cung it nhieu se co song nhu song bat dong san.

Trong lich su, song nganh xay dung thuong duoc chu y tu thoi diem quy 2 tro di, hoat dong xay dung duoc day manh. Rieng dong "song Da" thuong tao ra duoc nhung con song rat manh, co tinh dau co cao.

Trong cac nganh vat lieu xay dung, thi nhom nganh thep tuy da co dot tang vua qua, van co kha nang tang tiep, theo nhu cac yeu to da phan tich tren. Rieng nganh xi mang thi van mang yeu to ho tro cho nganh xay dung phat trien va co anh huong lon den lam phat nen gia ca luon bi chi phoi va duoc binh on nen su dot bien loi nhuan cua cac doanh nghiep rat kho. Do do, song nganh nay, neu co xay ra, nhieu kha nang cung chi dien ra trong thoi gian ngan.

* Nhom tac gia bai viet thuoc Cong ty Co phan Chung khoan Au Viet (AVSC).

(Theo VNeconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.