Sang nay khai mac ky hop Quoc hoi

Thứ hai, 21 Tháng năm 2012, 07:45 GMT+7

Keo dai mot thang, ky hop thu 3 Quoc hoi khoa 13 se cho y kien va thong qua nhieu du an luat quan trong, trong do co Luat bien Viet Nam. Trong phien khai mac sang nay, cac dai bieu se nghe bao cua Chinh phu ve tinh hinh kinh te - xa hoi 2011 va 4 thang dau nam 2012.
> Dai bieu Quoc hoi Hoang Yen se bi xem xet bai nhiem

Sau phien hop tru bi keo dai mot tieng, ky hop se chinh thuc khai mac luc 9 gio. Cung voi dien van khai mac, cac dai bieu se nghe dai dien Chinh phu trinh bay Bao cao bo sung tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2011 va trien khai thuc hien ke hoach nam 2012. Bao cao nay se tong ket viec Chinh phu thuc hien, hoan thanh hay khong cac muc tieu ma nghi quyet Quoc hoi da thong qua.


Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa 13 se co nhieu hon cac phien tuong thuat truc tiep. Anh: Tien Dung
Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa 13 se co nhieu phien tuong thuat truc tiep qua truyen hinh. Anh: Tien Dung

Dai dien Mat tran To quoc sau do cung se trinh bay bao cao tong hop y kien cu tri truoc khi Chu nhiem Uy ban Kinh te cua Quoc hoi - Nguyen Van Giau khep lai phien lam viec buoi sang voi viec trinh bay ket qua tham tra bao cao kinh te - xa hoi cua Chinh phu.

Sau phien khai mac, Quoc hoi se lam viec trong vong mot thang (21/5-21/6), voi 42 phien hop toan the, trong do 15 phien duoc truyen hinh truc tiep, va so phien thao luan to duoc giam xuong 7 buoi. So phien hop duoc truyen hinh truc tiep tang len, con thoi gian trinh bay bao cao duoc rut ngan...


Cac du an luat se duoc thong qua tai ky hop: Luat Bao hiem tien gui, Luat Phong chong rua tien, Luat Giao duc dai hoc, Luat Phong chong tac hai thuoc la, Bo luat Lao dong (sua doi), Luat gia, Luat Cong doan (sua doi), Luat Giam dinh tu phap, Luat Pho bien, giao duc phap luat, Luat Xu ly vi pham hanh chinh, Luat Quang cao, Luat Tai nguyen nuoc (sua doi), Luat Bien Viet Nam.

Lich lam viec cua Quoc hoi se bao gom nhieu noi dung quan trong, trong do cho y kien 6, thong qua 13 du an luat va 7 nghi quyet, thao luan va cho y kien doi voi 10 noi dung lien quan den kinh te - xa hoi, giam sat toi cao va quyet dinh cac van de quan trong. Cac noi dung nay bao gom de an tong the tai co cau nen kinh te, cac giai phap thue cua Chinh phu nham thao go kho khan cho doanh nghiep, phong chong tham nhung. Quoc hoi cung se co nghi quyet ve viec doi moi hoat dong cua chinh co quan lap phap nay, dong thoi xem xet bai mien tu cach dai bieu doi voi ba Dang Thi Hoang Yen (dai bieu tinh Long An).

Ve bao cao kinh te - xa hoi du kien duoc trinh bay trong sang nay, theo tai lieu duoc Bo Ke hoach & Dau tu chuan bi truoc do (trinh tai phien thao luan giua thang 5 cua Uy ban Kinh te cua Quoc hoi), trong so 22 chi tieu duoc de ra cho nam 2011, Chinh phu da hoan thanh va vuot 13 chi tieu. Trong do, toc do tang kim ngach xuat khau dat 34,2% (so voi muc tieu 10%) va gop phan giam nhap sieu xuong con 10,16%, thap hon nhieu so dich ngam 18%.


Ket qua thuc hien muc tieu kinh te - xa hoi nam 2011

Tuy nhien, trong so 9 chi tieu chua dat, co khong it cac chi bao kinh te quan trong. Trong do, toc do tang GDP chi dat 5,89%, thap hon nhieu so voi muc tieu 7-7,5%. Trong khi do chi so gia tieu dung (CPI) lai vuot xa nguong “khong qua 7%”, len toi 18,13% vao cuoi nam. Cac chi so khac nhu tao viec lam, tong dau tu toan xa hoi… cung kem hon so voi muc tieu de ra.

Buoc sang 4 thang dau nam 2012, voi viec tiep tuc thuc hien muc tieu chu yeu la kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao cao cho thay Chinh phu da kha thanh cong trong viec keo toc do tang CPI xuong muc 2,6% so voi cuoi nam 2011 (thap nhat trong vong 3 nam qua), nhap sieu tiep tuc giam, lai suat ha dan, ty gia on dinh… Tuy nhien, nen kinh te lai gap van de ve tang truong, khi toc do tang GDP quy mot chi dat khoang 4%, thap hon nhieu so voi cac nam truoc. Cac chi so ve san xuat, thuong mai, ton kho, phat trien doanh nghiep… cung rat dang lo ngai.

Danh gia ve nhung dieu lam duoc, Chinh phu cho rang trong boi canh con nhieu kho khan cua nam 2011, viec thuc dat duoc nhung ket qua neu tren la tich cuc mac du con mot so chi tieu chua dat. Rieng ve 4 thang dau nam 2012, Chinh phu cung danh gia la tinh hinh kinh te xa hoi “da co chuyen bien, dat duoc nhung ket qua tich cuc buoc dau, dung huong”.

Chinh vi nhung nhan dinh nay ma tai phien lam viec cua Uy ban Kinh te, bao cao cua Chinh phu duoc nhieu dai bieu danh gia la “hong” hon so voi thuc te. Tuy nhien, thay mat co quan soan thao la Bo Ke hoach & Dau tu, Thu truong Cao Viet Sinh cho biet do day la bao cao da tiep thu y kien tai cuoc hop mo rong truoc do cua thuong truc Uy ban Kinh te (voi su tham du cua Pho chu tich Quoc hoi) nen nhieu kha nang se khong co bo sung, chinh sua gi truoc khi trinh ra Quoc hoi trong phien khai mac sang nay.

Nhat Minh



Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.