Qua mat chinh quyen bien 1ha dat ruong thanh biet thu

Thứ bảy, 08 Tháng tám 2009, 14:00 GMT+7

Cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long da "phu phep" 1ha dat nong nghiep cua 12 ho dan o xa My Dinh thanh dat xay khu biet thu thap tang duoi su bat luc cua chinh quyen xa.

> Bo Xay dung gop y xu ly nha sai phep
> Xay dung sai phep do thanh tra "lo denh"?

Chuyen hy huu nay dang dien ra tai thon Phu My, xa My Dinh, huyen tu Liem, Ha Noi - noi ma toc do do thi hoa nhanh den chong mat.

Tuy nhien, dieu khien du luan quan tam nhat o day la tai sao mot khu dat co dien tich den ca 1 ha da bi mua - ban chuyen nhuong trai phep trong suot 5 nam troi. Tham chi, nhieu lan chu du an da bi chinh quyen dia phuong lap bien ban xu ly nhung du an van tiep tuc ton tai va quy mo xay dung ngay cang duoc mo rong, thach thuc du luan...

Bien dat ruong thanh khu biet thu cao cap

Anh Tran Ngoc Linh, o doi 4, thon Nhan My, xa My Dinh, Tu Liem cho biet: Khoang cuoi nam 2004, dau 2005, Cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long da xuong xa My Dinh de nghi thoa thuan voi 12 ho dan chuyen nhuong trai phep 1ha dat nong nghiep tai khu dat thon Phu My, xa My Dinh, huyen Tu Liem.Khu biet thu thap tang cua Cong ty TNHH Yen Long luon trong tinh trang cua dong then cai. (Anh: Ky Duyen)

"Viec thoa thuan mua ban chuyen nhuong dien ra kha chong vanh va suon se vi tai thoi diem do, gia den bu cua nha nuoc doi voi dat khu vuc nay chi khoang 165 nghin dong/m2 nhung Cong ty nay da "bao chi" tra han cho nguoi dan khoang 300-400 nghin dong/m2. Do vay, ngay trong nam 2005, toi da thay co nhieu cong trinh xay dung duoc khoi cong tren manh dat nay", anh Linh nho lai.


Lien quan den du an nay, Pho Chanh van phong UBND.TP Ha Noi Nguyen Van Thinh, da co van ban so 7548 truyen dat y kien cua thanh pho ve viec kiem tra, xu ly sai pham cua cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long. Trong do, yeu cau UBND Huyen Tu Liem khan truong kiem tra, xu ly cac vi pham ve quan ly trat tu xay dung cua cong ty TNHH Yen Long, xu ly theo tham quyen va bao cao thanh pho truoc ngay 15/08.

Giao So Xay dung kiem tra, don doc UBND Huyen Tu Liem thuc hien noi dung tren, xu ly theo tham quyen va theo quy dinh cua phap luat trong truong hop UBND huyen Tu Liem cham tre trong viec xu ly vi pham trat tu xay dung.

Dong thoi, UBND TP cung giao cho So Tai Nguyen & Moi truong khan truong kiem tra tinh phap ly ve viec chuyen nhuong, su dung dat cua cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long xu ly theo tham quyen va bao cao UBND TP truoc ngay 15/08.


Hien nay, tren khu vuc dien tich 1 ha dat nay Cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long da to chuc xay dung nha o, biet thu, san tennis… de kinh doanh. Nhieu can biet thu khang trang voi gia xay (moi can) len toi hang ty dong va rat nhieu cac hang muc cong trinh duoc xay dung de phuc vu cho muc dich kinh doanh cua cong ty nay.

Ong Phan Cong Hoan, nguoi dan thon Phu My cho biet: Theo nhung thong bao tren huyen va xa ma ong duoc biet thi khu vuc ma Cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long xay dung khu biet thu nam trong du an giai phong mat bang nut Nam Thang Long cua Du an duong Vanh dai 3, mot trong nhung cong trinh trong diem cua Thanh pho dang duoc gap rut hoan thanh de ky niem 1.000 nam Thang Long – Ha Noi.

"Nhung viec xay dung khu biet thu cua cong ty nay thoi gian qua khien cho du luan kha bat binh vi ngoai viec phuc vu cho du an giao thong duong vanh dai 3, day con la khu vuc ma thanh pho danh quy dat phuc vu cho muc dich tai dinh cu cua ba con. Chung toi cung rat mong chinh quyen lam sang to su viec tren de nguoi dan yen tam khi bi thu hoi dat", ong Hoan buc xuc.

Coi thuong, bat hop tac voi chinh quyen dia phuong

Ngay 6/8/2009, ong Nguyen Van Lam, Chu tich UBND xa My Dinh, xac nhan voi TS “viec Cong ty TNHH Yen Long thoa thuan mua ban dat nong nghiep voi 12 ho dan nhu du luan phan anh la co that va day la viec lam sai trai. Cong ty nay chi mua ban dat kieu trao tay chu khong duoc chinh quyen xa thua nhan”.

Truoc cau hoi, vi sao Cong ty TNHH Du lich sinh Thai Yen Long lai co the ngang nhien xay dung mot loat biet thu trai phep tren dat cong voi mot thoi gian dai nhu vay ma toi nay chua bi xu ly triet de? Ong Lam cho biet: Ngay tu khi cong trinh duoc xay dung, chinh quyen da ra rat nhieu van ban, tham chi to chuc cuong che, nhung chu dau tu van khong chap hanh.

“Chung toi da 4 lan tien hanh cuong che, dap do cac cong trinh xay dung trai phep, nhung sau day ho van tiep tuc xay dung. Ho cho tien hanh xay dung ca vao ban dem va coi thuong ky cuong, phap luat”, ong Lam noi.

Ngay 7/8/2009, ba Nguyen Thi Lien, Pho Ban boi thuong GPMB huyen Tu Liem, cung cho biet: Sau khi co bao cao cua chinh quyen xa, UBND huyen Tu Liem cung da nhieu lan moi dai dien phia Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long len lam viec nhung ho khong len va to thai do bat hop tac bang cach khi can bo huyen den tru so Cong ty thi ho dong chat cong khong cho vao ben trong.UBND huyen Tu Liem khang dinh se den bu dat o khu vuc nay theo gia dat nong nghiep. (Anh Ky Duyen)

"Hien nay co khoang hon 10 can biet thu da duoc xay kien co. Ngoai ra con co ca san tennis, be boi rat quy mo moc len. Viec quan ly, khai thac nhung hang muc trinh nay duoc Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long giao cho don vi nao thi chung toi cung khong ro. Ngay ca UBND xa muon vao lam viec voi ho cung khong vao duoc", ba Lien phan tran them.

Chinh quyen se kien quyet xu ly sai pham

Chinh vi su ngoan co do ma hien nay tren dia ban xa My Dinh co khoang 22.794m2 nam trong dien bi thu hoi thi dien tich dat ma Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long su dung trai phep da chiem toi hon 10.000m2.

"Chung toi da co bao cao xin y kien thanh pho ve nhung sai pham trong viec su dung dat o cong ty nay. Voi tinh than quyet tam phai xu ly triet de nhung sai pham nay, neu Pho chu tich UBND TP Ha Noi Vu Hong Khanh chap thuan thi huyen se cho tien hanh cuong che", ba Lien cho biet.

Lien quan den viec lam the nao de dam bao tien do giai phong mat bang o khu vuc nay nham phuc vu gap rut hoan thanh Du an duong Vanh dai 3, ba Lien khang dinh: Ve nguyen tac, chinh quyen thu hoi dat o khu vuc nay khong co gi kho khan ca, vi theo quy dinh thi huyen chi phai xem xet boi thuong dat nong nghiep thoi.

Ba Lien noi ro: "Chung toi van co bien phap de thu hoi, neu cong ty nay co tinh khong hop tac chung toi van se co bien phap de kiem dem, do dac o khu vuc nay. Nhung huyen chi tien hanh den bu voi nhung ho dat chinh chu duoc giao dat tu truoc day, nen khi tien hanh den bu de thu hoi dat, chung toi se chi lam viec voi 12 ho dan chu khong phai la Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long".

"Viec mua ban, chuyen nhuong dat giua Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long va 12 ho dan tren la do ho tu thoa thuan, khong co giay to hop phap, cung khong thong qua chinh quyen nen tren so sach van la ten cua 12 ho dan tren.

Nhu vay, viec den bu van theo gia dat nong nghiep theo quy dinh cua Nha nuoc chu khong phai la den bu theo dang dat o. Chung toi se moi 12 ho nay den lam viec, neu moi vai lan khong den thi theo quy dinh chung toi se tien hanh cuong che", ba Lien khang dinh.

Lien quan den su viec tren, ong Nguyen Cao Chi, Chu tich UBND huyen Tu Liem, khang dinh: Viec xay dung cac biet thu, cong trinh kien co tren dat nong nghiep cua Cong ty TNHH Du lich sinh thai Yen Long la sai trai, gay anh huong toi quy dat xay dung khu tai dinh cu cho nguoi dan thuoc du Du an duong Vanh dai 3. UBND huyen Tu Liem da co van ban bao cao thanh pho chi dao de co huong xu ly dut diem vu viec nay.

Theo ong Chi, tinh than chung cua huyen la kien quyet thu hoi lai toan bo dien tich dat da bi mua ban trai phep, tra lai hien trang dat nong nghiep va ban giao dat de thanh pho bo tri quy dat di dan, tai dinh cu cho Du an duong Vanh dai 3.

Mac du quan diem cua huyen Tu Liem da ro, song du luan van dat cau hoi tai sao mot Cong ty TNHH xay dung mot loat biet thu trai phep tren dat nong nghiep, chiem quy dat tai dinh cu, gay ach tac ve GPMB cho mot du an trong diem cua thanh pho dien ra trong mot thoi gian dai nhu vay ma khong co huong giai quyet nghiem khac, dan den tinh trang, nhung sai pham do den nay van nhon nho thach thuc phap luat.


Tai cuoc giao ban cac quan, huyen ve cong tac quan ly trat tu xay dung do thi chieu 5/8, Pho chu tich UBND Ha Noi Phi Thai Binh, da bay to buc xuc truoc tinh trang vi pham trat tu do thi nhu: Cac diem thi cong bua bon tren duong gay bui ban va ach tac giao thong, phan lon ho nong thon xay nha khong phep, tinh trang xay dung xay dung sai phep van dien ra pho bien...

Trong khi do, luc luong chuc nang co day du tu cong an, tu quan, thanh tra giao thong, xay dung, song khong ai chiu trach nhiem.

Pho chu tich UBND thanh pho da yeu cau cac quan, huyen phan ro trach nhiem quan ly xuong tan phuong, xa. Chinh quyen co so cung phai kien quyet xu ly ky luat doi voi can bo cong chuc gay phien ha, nhung nhieu hoac buong long, ne tranh trach nhiem trong cong tac quan ly trat tu xay dung. Luc luong thanh tra xay dung can phai kien quyet, xu ly triet de cac truong hop vi pham ngay tu dau.


BIET DIEM THI DAI HOC SOM NHAT

Soan: DT gui 8330

Vi du: Xem diem cua thi sinh co So bao danh la BKA10123

Soan tin: DT BKA10123 gui 8330

TRA CUU DIEM CHUAN 2009
Soan: DC gui 8330
Vi du: DC BKA 102 gui 8330

TRA CUU SO THU TU DIEM THI

Soan: TT gui 8330
Vi du: TT BKA10123 gui 8330

(So bao danh ghi nhu trong phieu bao thi, gom ca ma truong)

Ky Duyen

Ban co nhan xet gi ve hien tuong "phu phep" dat ruong thanh biet thu kha pho bien hien nay hay da tung chung kien tinh trang tuong tu? Hay gui phan hoi cho chung toi vao o thao luan cuoi bai viet (vui long go tieng Viet co dau). Tran trong cam on!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.