Phi vu 3000 ty thua lo

Thứ bảy, 26 Tháng một 2013, 09:31 GMT+7

Nha may Luxfashion du an gay that thoat hang nghin ti dong. Nha may Luxfashion - du an gay that thoat hang nghin ti dong.

Xem bai khac tren Vef.vn Cho den thoi diem Bo truong Bo Cong an cong bo viec da khoi to, bat tam giam nguyen Tong GD Agribank Pham Thanh Tan ve hanh vi “thieu trach nhiem..." thi hau qua cua vu an da qua nang ne.

That thoat hang nghin ti dong

Vu viec bat dau lo ra tu chuyen du an Nha may Luxfashion, toa lac tai lo 1C, CCN Gian Khau, xa Gia Xuan, Gia Vien, Ninh Binh dong cua, khong hoat dong san xuat tu giua thang 8.2012. Duoc biet, du an nay duoc thuc hien boi Cty lien doanh Lifepro Viet Nam (Lifepro Vietnam), thanh lap theo chung nhan dau tu so 092032000004 do Ban quan ly cac KCN tinh Ninh Binh cap ngay 28.1.2011 voi von dieu le 50 trieu USD.

Co dong cua Lifepro Vietnam gom Cty Hong Kong Golden Principal Investment gop 63% tuong duong 31,5 trieu USD; ong Ahmed El Fedhi, quoc tich Canada gop 30% tuong duong 15 trieu USD; Cty Lifepro Vietnam 5% tuong duong 2,5 trieu USD; Cty dau tu thuong mai va dich vu quoc te (Interserco) 2% tuong duong 1 trieu USD.

Vay nhung lien doanh nay da “ve” ra du an voi tong von dau tu len toi tren 300 trieu USD. Trong do von xay dung nha may Luxfashion gan 193.190.655USD, von luu dong la 112,4 trieu USD. Nguoi dai dien theo phap luat la ong Yang Yong - chuc vu Chu tich Hoi dong quan tri (SN 1980; quoc tich Trung Quoc).


Phi vu 3.000 ty thua lo

Sau khi du an hoan thanh giai doan 1, ngay 30.3.2012 Lifepro Vietnam da to chuc kha on ao viec xuat khau sang thi truong Chau Au lo hang dau tien. Den thang 6.2012 du an duoc Agribank chi nhanh Nam Ha Noi cho giai ngan phan von co dinh bang VND va ngoai te tuong duong 3.000 ti dong. Ngay sau do, tu thang 8.2012 Nha may Luxfashion dung hoat dong, con giam doc Cty va hang loat chuyen gia nuoc ngoai bo ve nuoc mang theo mon no 3.000 ti dong cua Agribank chi nhanh Nam Ha Noi khong hoi am.

Truoc tinh huong nay, Agribank chi nhanh Nam Ha Noi chi con biet gui van ban so 941/NHN-TD de nghi Lifepro Vietnam khong tien hanh cac thu tuc chuyen nhuong co phan, co dong hay moi su thay doi khac khi chua co y kien cua ngan hang do toan bo tai san cua du an da duoc the chap, vay von tai Agribank chi nhanh Nam Ha Noi. Nhung so tai san gom 11 day nha xuong cung vai day chuyen san xuat chang dang la bao so voi so tien ma Agribank da rot cho du an Nha may Luxfashion.

Con ai phai chiu trach nhiem?


Vu viec neu tren da bi Co quan dieu tra Bo CA khoi to vu an, khoi to bi can va bat tam giam ba Pham Thi Bich Luong - nguyen GD Agribank chi nhanh Nam Ha Noi, ve hanh vi “vi pham cac quy dinh ve cho vay cua cac to chuc tin dung”. Tuy nhien, ca nhan ba Luong cung nhu ong Tan khong phai duy nhat co the gay vu that thoat hang nghin ti dong cua Agribank.

Duoc biet, “han muc” duoc phep quyet dinh cho vay cua chuc danh GD Agribank chi nhanh Nam Ha Noi chi o muc 20 ti dong. Con de dan den viec cho mot du an vay toi 3.000 ti dong, theo phan quyen cho vay cua ngan hang nay thi chac chan viec cho du an nay vay tien nay phai duoc ca mot hoi dong tham dinh cua ban lanh dao cao cap cua Agribank xem xet, quyet dinh. Do do, viec Co quan Dieu tra bat tam giam ong Pham Thanh Tan chua phai da la ket thuc. Chac chan se con nhieu lanh dao cua Agribank luc do da tham gia tham dinh cho vay von trong du an nay nhung khong tham dinh dung thuc te du an, dan den viec mat hang nghin ti dong.

Duoc biet, ngoai vu “thut ket” 3.000 ti dong neu tren, trong khoang thoi gian giu cuong vi Tong GD, ong Tan da dua Agribank tro thanh ngan hang co ti le no xau cao nhat trong nhom cac ngan hang thuong mai nha nuoc (tinh den het ngay 30.6). Theo so lieu bao cao cua cac to chuc tin dung, ti le no xau cua Agribank chiem 6,14%. Rieng trong nam 2012, co qua nhieu can bo cua Agribank bi khoi to, bat tam giam. Dien hinh nhu vu Nguyen Tuan Anh - nguyen Pho GD chi nhanh Cty vang Agribank Ha Dong - da bi co quan CSDT, CATP.Ha Noi bat khan cap ngay 9.5.2012 ve hanh vi “lam dung chuc vu, quyen han...”.

Mot vu “com can” khac bi Co quan CSDT Bo CA ra quyet dinh khoi to bi can (ngay 18.5.2012) bat tam giam ong Do Duc Hung (nguyen GD chi nhanh Hong Ha, thuoc Ngan hang Agribank) ve hanh vi lam quyen trong khi thi hanh cong vu do ong Hung da ky 8 bao lanh thanh toan khong co ho so, khong hach toan, khong thu phi bao lanh cho mot so Cty, voi tong so tien hon 345 ti dong.

Lien quan den vu viec nay, hai can bo khac cua Agribank Hong Ha la Do Thi Minh Hien - Truong phong tin dung, va Truong Dang Dan - Pho phong tin dung - cung bi khoi to, bat giam. Co quan CSDT Bo CA cung da bat tam giam Ho Dang Trung - nguyen GD Agribank chi nhanh 6 va Ho Van Long - Truong phong tin dung Agribank chi nhanh 6, ve hanh vi “co y lam trai...”. Ngay 26.11. 2012, Co quan CSDT Bo CA da bat tam giam ba Nguyen Thi Hoang Oanh - nguyen GD chi nhanh Agribank Ben Thanh (TPHCM).

Truoc hang loat sai pham cua cap duoi, voi tu cach la Tong GD Agribank (luc do) ong Tan phai la nguoi chiu trach nhiem chinh trong viec quan ly he thong, quan ly can bo cua Agribank.
Vu bat nguyen Tong GD Agribank khong gay anh huong lon

Ngay 24/1, ong Nguyen Ngoc Bao, chu tich hoi dong thanh vien ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) cho biet, viec co quan cong an khoi to va bat giam ong Pham Thanh Tan, nguyen tong giam doc Agribank ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong khong gay anh huong lon den hoat dong cua Agribank.

“Ong Tan la nguyen tong giam doc, da khong con lam o Agribank mot nam ruoi qua. Nhung du sao, viec ong Tan bi bat cung anh huong it nhieu den danh du cua mot dinh che tai chinh”, ong Bao noi.

Theo SGTT

(Theo LD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.