Petro VN phan doi sieu du an 27 ti USD

Thứ bảy, 20 Tháng tư 2013, 08:28 GMT+7

Trong khi UBND tinh Binh Dinh dang rao riet trao doi voi nha dau tu de xuc tien du an nha may loc hoa dau Nhon Hoi tri gia khoang 27 ti USD thi nhieu bo, nganh lai lo ngai ve tinh kha thi, con Tap doan Dau khi quoc gia VN (PVN) quyet liet phan doi.

---------------------

>> Du an loc dau 27 ty USD trinh len Thu tuong

>> Nha may loc dau 30 ty USD: Chua ro rang !

>> Bo Cong Thuong than trong voi du an 27 ty USD 

---------------------

Petro VN phan doi sieu du an 27 ti USD

Khu kinh te Nhon Hoi, tinh Binh Dinh, noi du kien dat nha may loc hoa dau tri gia 27 ti USD - Anh: VAN LUU 

Du an loc hoa dau Nhon Hoi hien da xong bao cao tien kha thi, du kien dat tai Khu kinh te Nhon Hoi, tinh Binh Dinh voi quy mo 660.000 thung/ngay, tuong duong 30 trieu tan dau tho/nam - gap gan 5 lan Nha may loc dau (NMLD) Dung Quat. Du an duoc nha dau tu la Tap doan Dau khi Thai Lan (PTT) trao doi voi UBND tinh Binh Dinh trong hon mot nam qua. UBND tinh Binh Dinh cung da co van ban de nghi Thu tuong Chinh phu chap thuan chu truong bo sung quy hoach va cho phep nha dau tu duoc trien khai du an.

Lo du thua

Duoi goc do cua mot don vi da va dang dau tu NMLD Dung Quat va NMLD Nghi Son, PVN nhanh chong co van ban gui Bo Cong thuong thang thung de nghi bo khong nen dong y du an cua PTT. Theo PVN, quy hoach phat trien nganh dau khi den nam 2015 va dinh huong den nam 2025 (tren co so du bao de dam bao cung ung du cho nhu cau cua VN den nam 2025 va cac nam tiep theo) khong co du an loc dau Nhon Hoi.

Du kien nam 2016 khoi cong, nam 2019 hoan thanh

Theo de nghi cua UBND tinh Binh Dinh, NMLD Nhon Hoi (neu duoc thong qua se la NMLD lon nhat VN) se su dung nhieu loai dau tho co chat luong khac nhau tu ba khu vuc cung cap chinh voi ti le 45% tu Trung Dong, 25% tu chau Phi va 30% tu Nam/Trung My. Du kien 50% dau tho se duoc mua qua hop dong dai han va 50% mua qua hop dong ngan han.

San pham cua nha may gom co loc dau (LPG, xang A92/95, Jet A1, DO...) va hoa dau (PE, PP, benzen...), trong do hoa dau du kien chiem khoang 35% doanh thu cua du an. Tong von dau tu duoc de xuat la 26,9 ti USD (theo muc nam 2012). Thi truong tieu thu duoc nham den la noi dia VN, xuat khau sang Nhat Ban, Trung Quoc va cac nuoc khac trong khu vuc. Neu cong tac chuan bi, to chuc dau thau, phe duyet va cac thu tuc lien quan khac hoan thanh, du an co the khoi cong xay dung vao quy 1-2016 va hoan tat sau ba nam ruoi xay dung; van hanh chinh thuc vao dau nam 2019.

Du an Nhon Hoi, theo PVN, lai rat gan cac diem nhu Vung Ro, Van Phong, Dung Quat - noi da duoc quy hoach xay dung NMLD. Tu thuc te trien khai cac du an loc dau ma PVN la chu dau tu va tham gia gop von hien nay, PVN cho rang de xay dung va san xuat kinh doanh co hieu qua, du an loc dau se can su ho tro, uu dai lon tu Chinh phu ve thue, co so ha tang, chuyen doi ngoai te.

Tuy nhien, bao cao dau tu du an loc dau Nhon Hoi lai chua danh gia day du mot so yeu to quan trong, nhu: kha nang cung ung nguon dau tho on dinh, dai han, cac doi tac cu the gop von dau tu, nang luc tai chinh, phuong an thu xep von va cac yeu cau phai co tu nuoc chu nha.

Dac biet, du PTT da dua dinh huong mot phan san pham cua NMLD Nhon Hoi se xuat khau nhung PVN van cho biet tap doan nay da dau tu Dung Quat, dang dau tu NMLD Nghi Son (Thanh Hoa), to hop loc hoa dau mien Nam va dang tiep tuc nghien cuu dau tu NMLD Long Son voi muc tieu den nam 2025 se van hanh ba trung tam hoa dau tai VN. PVN con neu dang phai bao tieu san pham cho Dung Quat, sap toi la Nghi Son.

Nen neu bo sung NMLD Nhon Hoi se tao nguy co thua nguon cung voi thi truong noi dia, anh huong den kha nang bao tieu cua PVN va giam hieu qua su dung von nha nuoc tai NMLD Dung Quat, Nghi Son...

Tu do, PVN de nghi Bo Cong thuong “khong ung ho chu truong xay dung to hop loc hoa dau o Khu kinh te Nhon Hoi de tranh tinh trang mat can bang cung cau”.

Ban khoan, nghi ngai

Ngay 9-4, Bo Cong thuong da chinh thuc co to trinh gui Thu tuong Chinh phu, dong y bo sung du an loc dau Nhon Hoi vao quy hoach, nghia la trai voi de nghi cua PVN. Tuy nhien, bo cung neu ro do chu dau tu khang dinh nha may chi dat o VN va san pham chu yeu se duoc xuat khau nen khong the uu dai giong nhu cac NMLD Dung Quat, Nghi Son...

Cu the, to trinh do Bo truong Bo Cong thuong Vu Huy Hoang ky neu tam nhom van de lon nhu du an Nhon Hoi da duoc chu dau tu PTT de xuat dung cong nghe tien tien nhat hien nay, cau hinh phuc tap; tien do sau ba nam ruoi se hoan thanh... Nhung Bo Cong thuong cho rang voi mot du an cong suat toi 30 trieu tan/nam doi hoi von rat lon, ma thoi gian xay dung nhu the trong dieu kien VN la kho kha thi.

Bo cung cong nhan PTT la mot tap doan lon cua Thai Lan, co kinh nghiem trong linh vuc tham do, khai thac, che bien, kinh doanh cac san pham dau khi. Tong muc dau tu 27 ti USD cung phu hop voi quy mo 30 trieu tan/nam. Hieu qua dau tu cua du an ma chu dau tu tinh toan bo cung cong nhan la “tuong doi cao”. Tuy nhien, bo cho rang bao cao cua PTT “chua the hien su cam ket manh me” voi viec dau tu, xay dung du an. PTT cung neu se phai di vay khoang 50% tong so tien dau tu vao Nhon Hoi, tinh ra len den khoang 14 ti USD trong khi cach thu xep von cua du an chua ro rang...

Vi vay, tren co so can nhac cac yeu to, Bo Cong thuong da de nghi Thu tuong Chinh phu van dong y cho du an vao quy hoach nhung di kem hang loat yeu cau chu dau tu lam ro nhu: kha nang thu xep von, tien do du an, kha nang can doi nguon cung ung dau tho, phuong an tieu thu san pham xang dau o VN va xuat khau... Dang luu y, Bo Cong thuong cung yeu cau PTT phai co cam ket tu dai dien phap ly cao nhat cua PTT voi viec thuc hien du an.

Bo Giao thong van tai cung da co van ban gui Bo Cong thuong neu y kien ve du an NMLD Nhon Hoi voi ban khoan kha... giong PVN khi cho rang: theo quy hoach, rieng khu vuc Nam Trung bo se co hai NMLD duoc xay dung la Van Phong (10 trieu tan/nam) do Petrolimex lam chu dau tu va du an Vung Ro (8 trieu tan/nam) tai Phu Yen. Ngoai ra con to hop loc hoa dau mien Nam o Ba Ria - Vung Tau dang dau tu. Vi vay, can nghien cuu ky ve nhu cau thi truong va nguon nguyen lieu dau vao de dam bao phu hop voi quy hoach nganh dau khi.

Bo Giao thong van tai cung cho rang phuong an van tai de nhap dau tho vao NMLD Nhon Hoi va xuat san pham con... qua so sai. Bo nay “luu y”: tuyen luong vao khu vuc Nhon Hoi hien nay dang rat can. Do vay, se phai xay dung ben tam phuc vu thi cong. Khi nhap dau tho, can nao vet luong va can hach toan chi phi nay vao chi phi dau tu cua du an. Trong cac buoc trien khai tiep theo, Bo Giao thong van tai cho rang chu dau tu can thuc hien viec bo sung quy hoach cang chuyen dung cua nha may theo quy dinh va lay y kien thoa thuan cu the cua cac co quan co trach nhiem.


Chieu 19-4, trao doi voi Tuoi Tre xung quanh du an loc dau Nhon Hoi, Pho chu tich thuong truc UBND tinh Binh Dinh Ho Quoc Dung khang dinh tinh kha thi cua du an rat cao boi co so ha tang hoan hao va quyet tam cua nha dau tu. Ve phia dia phuong, day cung la ky vong lon, quyet tam lon cua tap the Dang bo va chinh quyen Binh Dinh.

“Cung co y kien cho rang se gap nhung kho khan ve luong lach ra vao cang Quy Nhon nhu hien nay. Tuy nhien, van de o cho khi du an duoc trien khai va chung toi cung da ban thao voi nha dau tu se xay dung duong ong xuyen qua nui Yen Ngua dai khoang 2km la thong ra bien Dong va hinh thanh cang dau de bom dau tho vao to hop va neu san luong loc dau lon se bom ra. Cang ben trong dam Thi Nai se van chuyen cac san pham hoa dau. Day la yeu to vo cung thuan loi o Khu kinh te Nhon Hoi ma o nhung nha may loc hoa dau khac khong the co duoc” - ong Dung noi.

Ben canh do, mot thuan loi khac, theo ong Dung, du an se duoc xay dung tren dien tich 2.000ha va gia cho thue kha re, chi 10-15 USD/m2 trong thoi gian 50 nam.

“Chung toi tin tuong du an mang tinh kha thi rat cao vi day la tap doan cua Chinh phu Thai Lan va tong tai san cua tap doan nay hon 50 ti USD. Dong thoi, chu tich hoi dong quan tri Ngan hang HSBC da co thu cam ket ho tro du an nay. Day se la mot trong sau to hop loc hoa dau lon nhat the gioi hien nay, neu duoc trien khai, co nghia la ban do nganh loc hoa dau the gioi se duoc ve lai. Va du an khong phai chi “toa sang” cho buc tranh kinh te Binh Dinh ma gop phan vao su phat trien cua khu vuc va ca nuoc” - ong Dung nhan dinh.

Vietbao.vn (Theo Tuoi tre)

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                       


http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131626008-2-7771-gia-vang-gia-USD-ngan-hang-chenh-lech-gia-vang-the-gioi-Baodatviet.vn1.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131626125-3-tien22bai.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131625339-4-GetThumbnail.axd-i-201304150810324531250-w-220.jpeg
Phat khoc vi om vang Kha nang tra lai vay cua doanh nghiep dang giam dan Con 35 ngan hang chua thu phi ATM noi mang

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_2131625864-5-img-1364461471.jpeg http://vietnamnay.com/upload/default/content/16.04.2013/image_gallery(122).jpg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131626125-7-hoijpg1363238609.jpeg
Giao dich nha dat phai bao cao Minh bach cai gia cac “ong chu” BDS phai tra De xuat giam 50% thue VAT voi kinh doanh nha o xa hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.