Ong Vuon co the duoc thue lai dat den nam 2020

Thứ sáu, 06 Tháng tư 2012, 13:30 GMT+7

Sang nay (6/4), Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Nguyen Minh Quang da doi thoai truc tuyen voi nhan dan tai Cong Thong tin dien tu Chinh phu. Cuoc doi thoai tap trung vao mot so van de chinh nhu dat dai, khoang san va bien doi khi hau.

Tai cuoc doi thoai, nhieu doc gia da dat cac cau hoi lien quan den van de nong hien nay la dat nong nghiep, thoi han giao dat nong nghiep va huong xu ly sau khi het thoi han giao dat.

Mot doc gia tai Thai Binh dat cau hoi : Toi nam 2013 se het thoi han giao dat nong nghiep 20 nam theo ND 64. Vay dat nong nghiep trong thoi gian toi se duoc xu ly nhu the nao, thua ong? Lam the nao de viec gia han dat nong nghiep cho nguoi dan tiep tuc su dung duoc thuan tien, bot thu tuc hanh chinh? Vi hien nay tai nong thon rat bat cap co truong hop chet 8 nam nay van con ruong va nguoc lai co truong hop sinh ra 8 nam nay van khong co ruong ma la ho ngheo va can ngheo.

Bo truong Nguyen Minh Quang tra loi: Truong hop nay duoc rat nhieu nguoi quan tam. Chung toi cung da tham muu cho Chinh phu cac giai phap doi voi truong hop nay. Trong luat dat dai 1993 (sua doi nam 2003) co quy dinh thoi han su dung dat nong nghiep nhu dat trong cay ngan ngay va dat nuoi trong thuy san, lam muoi, trong cay lau nam... Moc thoi diem tinh tu nam 1993. Thoi han su dung la 20 nam. Nhu vay, sang nam sau, 2013 la tron 20 nam. Ba con rat quan tam bay gio xu ly nhu the nao? Co tiep tuc cho su dung hay chia lai ruong dat?

Vua qua, Bo Tai Nguyen Moi truong da bao cao Chinh phu va se trinh len Quoc hoi. Ve thoi han su dung dat, ve tham quyen quyet dinh, theo luat, thuoc ve Quoc hoi. Do do, viec quy dinh thoi han su dung dat tiep theo cung thuoc tham quyen cua Quoc hoi. Trong khi chua sua Luat nam 2003 thi chung ta van ap dung luat hien hanh. Hien tai cung phat sinh van de khi giao dich ngan hang (nhu dung so do de the chap), voi thoi han su dung dat con ngan, thi se tien hanh nhu the nao?

Anh minh hoa

Theo Luat dat dai 2003, Nghi dinh huong dan 181, doi voi ho gia dinh duoc giao dat lay moc thoi diem la nam 1993, thi toi day van duoc tiep tuc su dung dat do. Tham quyen la thuoc Quoc hoi, nhung chung toi se tham muu cho Chinh phu trinh Quoc hoi theo huong nhu vay. Viec su dung dat van giu on dinh, khong xao tron.

Tuy nhien, co mot so loai dat khong thuoc doi tuong tren, nhu dat bai boi ven song, ven bien, thi sau khi het thoi han, neu ho gia dinh co nhu cau su dung tiep, ho can tien hanh cac thu tuc de gia han su dung. Ve thu tuc gia han gia han, Chinh phu da giao Bo TNMT nghien cuu, xay dung. Chung toi dang chuan bi thong tu huong dan.

Mot van de nua, khi thoi han sap het, doi voi loai dat neu tren, co tiep tuc cap so do hay khong? Toi xin tra loi, theo luat hien hanh, tiep tuc cap so do. Day la nhu cau thuong xuyen, chinh dang. Con thoi han thi theo quy dinh tai khoan 1 dieu 67 cua Luat dat dai 2003, tuc la 20 nam tinh tu nam cap quyen su dung dat. Nhu vay, cac Ngan hang yen tam cho nguoi nong dan vay von san xuat, khong gay dut ngoang.

Quan diem chung toi la dat nong nghiep la giao on dinh, lau dai, tuy nhien, co dieu chinh nhat dinh trong truong hop can thiet, nhu truong hop o Thai Binh. Hien nay, chung ta tien hanh don dien doi thua thi co sap xep lai dat dai, lien quan den nhieu van de trong do co xay dung nong thon moi. Co the co dieu chinh nhat dinh doi voi mot so truong hop nhat dinh nhu gia dinh co nguoi mat, khong lam nong nghiep nua, chuyen di noi khac. Theo toi, voi truong hop nay, can ban bac trong cong dong voi su tham gia cua nguoi so huu quyen su dung dat de dat su dong thuan. Neu nguoi su dung dat khong co nhu cau su dung nua thi Nha nuoc se thu hoi.

Tien toi nam 2020, lao dong nong nghiep chi chiem 30-35%, cac van de dat nong nghiep se khong con qua buc xuc.

Mot doc gia tai Hai Phong dat cau hoi: Vu viec cuong che dam thuy san cua anh Doan Van Vuon tai huyen Tien Lang gay xon xao va lo lang cho ba con trong tinh. Chung toi ban khoan lieu anh Doan Van Vuon co duoc cap lai dat hay khong?

Bo truong Nguyen Minh Quang cho rang: "Day la mot bai hoc lon trong cong tac xu ly cac van de ve dat dai ma cac dia phuong can rut kinh nghiem. Xung quanh vu viec nay, Thu tuong Chinh phu da co thong bao so 43 neu ro chi thi va huong xu ly. Thuc te, vu viec nay co nhieu nguyen nhan. Nhung sai pham cua cac can bo dia phuong da ro va da duoc xu ly nghiem minh. Phai noi rang hien nay trong linh vuc dat dai co rat nhieu van ban, thong tu huong dan. Voi gan 300 van ban ve dat dai hien nay, cho thay viec quyet dinh cac van de ve dat dai rat phuc tap, doi hoi cac can bo phai nam ro de co the xu ly dung dan, hop tinh, hop ly.

Tuy nhien, cung phai noi rang trach nhiem cua nguoi su dung dat la phai tuan thu theo dung phap luat. Trong truong hop cua anh Vuon, ro rang nguoi su dung dat cung co nhieu sai pham. Mac du o day, toi khong muon “ke toi” ai nhung thuc chat chinh nhung sai sot nay da khien vu viec tro nen phuc tap. Chang han, thuc chat anh Vuon chi duoc giao 12 hecta nhung da lan chiem len 19 ha, roi len 40 hecta. Anh Vuon va gia dinh da xam lan vao dien tich rung phong ho de nuoi tom, ca. Viec cham nop tien su dung dat roi cho cac gia dinh khac thue lai moi lan 5 ha de thu loi cung la sai phap luat. Hay viec anh xay nha kien co (2 tang, trong khi xa cho xay nha cap 4) lam noi o tren khu vuc dat khong phai khu dan cu, khong duoc xay nha kien co.

Sau vu viec nay, chung toi cung da co cong van yeu cau kiem tra lai toan bo cac truong hop cap dat dai o cac vung bai boi ven bien. Vua roi, toi di kiem tra Thai Binh, tinh nay thuc hien cho thue theo du an, theo thoi han, khong qua 20 nam... theo dung theo phap luat.

Toi cung da duoc nghe y kien cua huyen Tien Lang ve viec nen xu ly khu dat lien quan den anh Vuon ra sao ? Theo do, thuc te la cac khu dat deu da het thoi han cho thue. Khu dat 21 ha da het han tu 2007 (cho thue tu 1993, theo tham quyen huyen duyet la 14 nam), dien tich 19,3 ha het thoi han nam 2011. Co le se khong ban den viec thu hoi, nhung huyen de xuat la nen cho thue. Mac du day la viec thuoc tham quyen cua thanh pho Hai Phong nhung quan diem cua Bo cung dong tinh la se tiep tuc cho thue. Doi voi dien tich gan voi de, bien se phai xu ly khac. Tat nhien cho thue phai co thoi han, theo quy hoach phat trien nuoi trong thuy san den nam 2020. Nhu vay, co the anh Vuon se duoc thue den nam 2020".

Ben canh do, Bo truong cung da tra loi nhieu cau hoi lien quan den su bat cap cua khung gia den bu dat ; viec cham tre trong cap giay chung nhan so huu nha chung cu ; su co ro ri o du an boxit Lam Dong...

Cuoc doi thoai truc tuyen keo dai gan 2 tieng da ket thuc luc 10h45 phut sang voi rat nhieu cau hoi nong duoc giai dap ro rang, cu the. Bo truong cho biet cot so cau hoi con lai se duoc chuyen den cac co quan chuc nang trong Bo de tra loi chi tiet sau.

Day la hoat dong nham thuc hien y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung yeu cau lanh dao cac Bo, nganh, dia phuong tang cuong giao luu truc tuyen, doi thoai truc tuyen tren Cong Thong tin dien tu Chinh phu gop phan dinh huong du luan, tao dong thuan trong viec thuc hien cac chu truong, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc.


Duong An

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.