No xau ngan hang duoc giau nhu the nao

Thứ sáu, 21 Tháng chín 2012, 11:10 GMT+7

Ngoai Vinashin, co bao nhieu DNNN khac ma NHNN da dong y cho phep cac to chuc tin dung duoc khoanh no, co cau lai khoan no va khong phai trich lap du phong? Neu cac khoan nay duoc cong bo thi con so no qua han, no xau thuc te la bao nhieu?

No xau: Chua nam ro, kho xu ly
Tin dung am, no xau van tang manh
Hay bat tay vao xu ly no xau
Khong de \'tram tuong\' ngan hang no xau lon
Xem bai khac tren Vef.vn

Neu nhin vao bao cao tai chinh cua ngan hang, tat ca nguoi xem co the de dang nhan thay duoc no xau cua ngan hang la bao nhieu trong phan thuyet minh cua muc "Du no cho vay khach hang cua ngan hang". No cho vay duoc phan loai lam nam nhom theo quyet dinh 493/2005/QD NHNN va da duoc sua doi theo quyet dinh 18/2007/QD-NHNN. Tuy nhien, no xau thuc te cua he thong ngan hang cao hon rat nhieu so voi con so nay.

Thong doc ngan hang Nha nuoc (NHNN) noi no xau theo so lieu NHNN la dang tin cay nhat, voi muc 8,6% tong du no tai thoi diem 31.3.2012. Trong khi do, so lieu bao cao cua cac to chuc tin dung, du cap nhat den 31/5/2012, chi o muc 4,47%. Su chenh lech nay den tu dau va co dung lai o do hay cao hon nhieu nhu bao cao cua uy ban Giam sat tai chinh quoc gia, cua Fitch?

"Thu thuat" hach toan va danh gia no

Trong nhung nam truoc, de co the day manh duoc hoat dong tang truong tin dung va lach cac quy dinh cua NHNN, nhieu ngan hang thuong mai da day manh hoat dong cho vay nhung lai khong hach toan vao muc Cho vay voi khach hang. Thay vao do, nhieu khoan muc khac tren bang can doi ke toan lai "phinh to ra" do cac ngan hang thuong mai (NHTM) co the da lach cac hoat dong cho vay vao cac khoan muc nay nhu muc Cac tai san co khac (trong do co khoan phai thu, tai san co khac), Chung khoan dau tu (trong do co chung khoan no do cac to chuc kinh te phat hanh), Uy thac dau tu... Nhieu tai san trong nhom nay co tinh chat tuong tu nhu tin dung nhung khong duoc cac NHTM trich du phong hay phan loai nhom no do khong co quy dinh cu the. Dieu nay da lam giam bot cac khoan no qua han va no xau cua cac NHTM do cac NHTM chi thuc hien phan loai no voi cac khoan cho vay tren muc Cho vay khach hang.

Khong chi co Habubank ma nhieu NHTM khac cung khong trich lap du phong voi cac khoan cho vay Vinashin.
No xau ngan hang duoc giau nhu the nao?

Ngoai ra, de khong phai dieu chinh nhom no voi cac khoan cho vay, nhieu NHTM co the da chuyen tu viec cho vay sang mua trai phieu do cac to chuc kinh te phat hanh. Theo TBKTSG, Hoang Anh Gia Lai (HAG) da phat hanh thanh cong 850 ti dong trai phieu vao ngay 17.8.2012. So trai phieu phat hanh lan nay de co cau lai cac khoan no o cac ngan hang. Trong thuong vu nay, BIDV va cong ty chung khoan BIDV thu xep phat hanh, con doi tuong mua la cac NHTM noi HAG co cac khoan no.

Lam dep bao cao tai chinh

Quy dinh hien nay ve phan loai nhom no cua cac NHTM nhu the nao cung tao dieu kien giup cac NHTM lam dep bao cao tai chinh. Theo dieu 6, diem 3 cua quyet dinh 493 duoc sua doi trong quyet dinh 18, neu khach hang co tu hai khoan no tro len tai NHTM ma trong do co mot khoan no duoc phan loai vao nhom co rui ro cao hon thi tat ca du no cua khach hang phai phan loai vao cung mot nhom no co rui ro cao hon. Dong thoi, NHTM cung duoc NHNN cho phep phai chu dong phan loai no vao nhom rui ro cao hon theo danh gia cua NHTM khi co nhung dien bien bat loi tac dong den hoat dong kinh doanh cua khach hang, cac chi tieu tai chinh cua khach hang bi suy giam...

Tuy nhien, viec phan loai nhom no nhu the nao, danh gia ra sao la cac dien bien bat loi, cac chi tieu tai chinh suy giam lai hoan toan phu thuoc vao cac NHTM chu khong co quy dinh ro rang.


Ty le no xau thap nhung thuc te da o mot muc cao hon rat nhieu do khach hang duoc co cau no. Khi co cau no cho khach hang nhu vay, no lai co the duoc nhap vao no goc va dieu nay se lam tang them du no vay cua NHTM nhung thuc te, dong tien lai chua he quay ve voi NHTM.

Mot trong nhung bien phap pho bien nhat chinh la viec cac NHTM co the ho tro giai ngan cac khoan vay moi cho cac khach hang de tra no cu hoac giai ngan cho cac du an da duoc hoan thanh de khach hang tra no cu. Khi do, khach hang khong bi chuyen nhom no.

Cac NHTM cung co the tim cach ho tro cho khach hang duoc co cau lai no. Viec co cau lai no la dieu hoan toan hop ly nham giup khach hang vuot qua giai doan kho khan, dieu chinh ky han tra no mot cach hop ly. Nhung neu nhu trong qua trinh co cau lai no, cac NHTM thuc hien ma khong danh gia ky kha nang tra no day du goc va lai dung han cua khach hang, chi thuc hien giai quyet van de kho khan tra no truoc mat cho khach hang thi dieu nay se lam gia tang them rui ro he thong NHTM. Ty le no xau thap nhung thuc te da o mot muc cao hon rat nhieu do khach hang duoc co cau no. Khi co cau no cho khach hang nhu vay, no lai co the duoc nhap vao no goc va dieu nay se lam tang them du no vay cua NHTM nhung thuc te, dong tien lai chua he quay ve voi NHTM.

Viec giai ngan long vong giua cac khach hang co moi quan he lien minh voi nhau cung la mot cach de giup cac khach hang nay co dong tien de tra no. Neu mot khach hang trong "lien minh" co nguy co bi no qua han hoac nghiem trong hon la bi no xau, de giup khach hang nay tranh phai chuyen nhom no, nhieu NHTM co the cho mot doanh nghiep khac hoac ca nhan khac trong "lien minh" vay de giup khach hang nay dung tien vay tren tra no. Bang cach nay, tuy du no cua NHTM voi "lien minh" khach hang tren thuc te khong thay doi, nhung no van duoc dam bao du tieu chuan, va khong phai trich du phong.

Ngoai ra, cac NHTM co the tim cach uy thac cac nguon tien dau tu nay ra ngoai cho cac cong ty khac de nhung cong ty nay cho vay lai nhung doanh nghiep dang co nguy co bi no qua han kia. Dong tien chuyen giao thuc te van duoc NHTM kiem soat chat che khi deu luan chuyen o cac tai khoan khac nhau tren cung NHTM do.

Khong chi co cac NHTM va cac khach hang tim cach lam giam ty le no xau cho minh, ngay chinh cac van ban cua NHNN cung da tao dieu kien ho tro cho viec tren. Doi voi du no cho vay Vinashin, nhieu NHTM da khong trich du phong cac khoan cho vay nay theo mot co che rieng. Su do vo cua Habubank khien cho ngan hang nay buoc phai sap nhap trong khi ty le no xau o muc rat thap la mot su bao dong lon.

Khong chi co Habubank ma nhieu NHTM khac cung khong trich lap du phong voi cac khoan cho vay Vinashin. Theo y kien kiem toan cua cong ty kiem toan Deloitte trong bao cao tai chinh nam 2011 cua Oceanbank: "Ngay 31.12.2011, ngan hang (tuc Oceanbank) nam giu cac khoan tien gui, du no tin dung va dau tu trai phieu cua ngan hang voi tap doan Cong nghiep tau thuy Viet Nam (Vinashin) va mot so cong ty thuoc tap doan Cong nghiep tau thuy Viet Nam da qua han thanh toan. Tuy nhien, trong nam 2011, can cu vao van ban chi dao cua co quan quan ly nha nuoc ve xem xet khoan no, co cau lai cac khoan no cua tap doan Cong nghiep tau thuy Viet Nam, ngan hang da thuc hien y kien chi dao, giu nguyen trang thai no hien tai va khong trich lap du phong voi cac khoan no va phai thu tren. Hien tai, ngan hang dang tiep tuc lam viec voi Vinashin va cac co quan quan ly nha nuoc co tham quyen ve phuong an xu ly va thu hoi cac khoan no va phai thu nay".

Lieu ben canh Vinashin, co bao nhieu doanh nghiep nha nuoc khac ma NHNN da dong y cho phep cac to chuc tin dung duoc khoanh no, co cau lai khoan no va khong phai trich lap du phong? Neu cac khoan nay duoc cong bo thi lieu con so no qua han, no xau thuc te cua he thong NHTM se la bao nhieu?

U no xau

Mac du phap luat khong cho phep mua ban no giua ngan hang voi cac cong ty con truc thuoc the nhung de giam ty le no xau thi hien nay cac ngan hang van co the lach luat duoi hinh thuc: cong ty quan ly no va khai thac tai san (AMC) truc thuoc ngan hang se nhan uy thac thu hoi no thay cho ngan hang duoi hinh thuc hop dong uy thac, nhung sau do cong ty AMC nay se thuc hien tra no thay cho khach hang roi sau do tien hanh thu tuc thu hoi no theo uy thac sau (mot bien tuong cua viec mua ban no giua ngan hang va cong ty con). Nhung dong thoi viec hach toan nay khach hang se khong biet va vi the khach hang van phai tiep tuc thuc hien nghia vu tra no cho ngan hang.

Ve mat nghiep vu hach toan, phia ngan hang nhan duoc tien tra cua AMC va hach toan bu tru vao khoan du thu, trong khi AMC thi chi so tien nay o khoan muc tam ung cho viec thuc hien hop dong uy thac va treo vao khoan phai thu. Nhu vay, trong nhat thoi thi ngan hang co the thoat khoi khoan no xau nay, con AMC thi co mot hop dong uy thac dang thuc hien voi mot khoan tam ung tuong ung voi gia tri uy thac cua ngan hang me.

Ngoai ra, hien nay da phan cac nhom no tai cac NHTM deu duoc ghi nhan o nhom 1 (no du tieu chuan - co thoi gian qua han duoi 10 ngay), nhom 2 (no can chu y - thoi gian qua han tu 10 den 90 ngay) hoac nhom 5 (no co kha nang mat von - qua han tren 360 ngay) theo quyet dinh so 18/2007/QD-NHNN do thong doc NHNN ban hanh ngay 25.4.2007. Voi viec ghi nhan nhu vay thi du kha nang tai chinh cua khach hang hay nen kinh te co suy thoai den dau ma cu "gong minh" dam bao thoi gian qua han nhu tren thi van chua nam trong nhom no xau. Voi cach phan nhom no nhu bao cao cua cac NHTM hien nay thi ty le no xau la kha thap, nhung mot khi cac nhom no "du chuan" va "dang chu y" nhu tren chuyen xau thi dong loat se chuyen thang nhom 5 chu khong chuyen dan tu nhom 3 xuong nhom 4 roi toi nhom 5. Nhu vay su sup do tu lo hong nay la hoan toan co the xay ra. Day la mot canh bao xac thuc ma cac NHTM can phai xem lai.

H.M.P.P

(Theo SGTT)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.