Ngan hang tai co cau cac khoan dau tu tai chinh

Thứ sáu, 31 Tháng năm 2013, 14:31 GMT+7

Trong nhung nam kho khan vua qua, khong it ngan hang da phai ganh lo tu cac khoan dau tu tai chinh, chu yeu la dau tu vao co phieu.

images/vn888/hot/v2013/2131645688-1-money-2.png.jpeg

Truoc boi canh thi truong chung khoan (TTCK) va nhieu kenh dau tu khac tram lang, anh huong den cac khoan dau tu tai chinh, nhieu ngan hang dang tung buoc tai co cau cac khoan dau tu.

Tren thuc te, trong nhung nam kho khan vua qua, khong it ngan hang da phai ganh lo tu cac khoan dau tu tai chinh, chu yeu la dau tu vao co phieu. Chinh dieu nay da lam anh huong den loi nhuan cua ngan hang, khien co dong to ra lo ngai.

Tai dai hoi co dong (DHCD) thuong nien nam 2013 cua DongA Bank, co dong de nghi HDQT DongA Bank xem lai cac khoan dau tu tai chinh cua ngan hang nam 2012 la 5.011 ty dong, tang 47,3%, nhung hieu qua lai lo 18 ty dong, trong khi nam 2011 lai 23 ty dong tu dau tu tai chinh. DongA Bank can tai co cau cac khoan dau tu tai chinh.

Ve van de nay, ong Tran Phuong Binh, Tong giam doc DongA Bank cho biet, ngan hang co ca khoan dau tu trai phieu chinh phu va trai phieu cua cac to chuc tai chinh, song cung phai hach toan vao dau tu tai chinh, do do can phai co su nhin nhan dung.

Cu the, trai phieu ma DongA Bank da dau tu den cuoi nam 2012 gom co: trai phieu chinh phu hon 1.464 ty dong, trai phieu chinh phu bao lanh 1.500 ty dong (trai phieu ngan hang Chinh sach xa hoi 200 ty dong, trai phieu Ngan hang Phat trien Viet Nam 1.300 ty dong). Voi cac loai trai phieu nay, lai suat tuy thuoc vao tung giai doan va thuong o muc thap nen kho co the ky vong mang lai loi nhuan cao. Nhung doi lai, khi can tien tren thi truong lien ngan hang, DongA Bank co the de dang the chap de vay von.

Trong nam 2012, DongA Bank cung da mua 200 ty dong trai phieu chinh quyen dia phuong (trai phieu do thi cua TPHCM), dong thoi mua 800 ty dong trai phieu ngan han cua Eximbank. Ngoai ra, ngan hang con mua mot so trai phieu cua cac doanh nghiep khac. Vi the, ong Binh cho hay, khoan lo tu dau tu tai chinh cua DongA Bank trong nam qua chu yeu den tu CTCK truc thuoc ngan hang.

Voi dien bien cua TTCK trong nam qua cung nhu du bao con nhieu kho khan trong nam nay, DongA Bank da co ke hoach kien toan va cau truc lai CTCK DongA Bank va Cong ty Quan ly Quy DongA. Tuy nhien, DongA Bank xac dinh, theo Luat Cac to chuc tin dung thi ngan hang khong duoc dau tu tai chinh truc tiep, ma phai thong qua cac CTCK, do do, CTCK truc thuoc DongA Bank se van ton tai de khi thi truong phat trien, ngan hang co the de dang nam bat co hoi dau tu.

Khac voi DongA Bank, de cung co noi luc, dau nam nay, ACB len phuong an thoai von dau tu o mot so nha bang khac, du ngan hang da gan bo rat lau truoc do. Hien tai, ACB da thoai toan bo von tai Eximbank, DaiABank, KienLongBank va co lai. Con khoan dau tu tai VietBank, ACB hien con so huu chua den 5% va cung co ke hoach thoai het khoan dau tu nay trong nam 2013.

Theo ong Do Minh Toan, Tong giam doc ACB, voi boi canh kinh doanh hien tai, ACB se thoai het von dau tu vao cac to chuc tin dung khac de tap trung vao hoat dong kinh doanh cua ngan hang.

Tuy nhien, truoc dong thai ACB dung tien tu Quy du phong tang von dieu le de mua lai co phieu quy moi day, khong it co dong cua ngan hang cho rang, dieu nay mau thuan voi viec thoai von noi tren.

Ve van de nay, ong Toan ly giai, viec mua lai co phieu quy cua ngan hang la nham dam bao gia co phieu on dinh, tang niem tin cho nha dau tu va ca voi khach hang. Khi thi truong phat trien, ACB se ban so co phieu nay. Muc tieu cua ACB trong nam nay la co cau cac danh muc dau tu, chi duy tri nhung danh muc dau tu co lien quan den hoat dong cot loi cua Ngan hang.

Lanh dao Eximbank cho biet, nam 2012, xac dinh TTCK kho khan, nhieu doanh nghiep niem yet thua lo va gia co phieu sut giam, ngan hang da co cau lai danh muc dau tu tai chinh theo huong tap trung vao cac doanh nghiep co tiem nang. Vi the, den cuoi nam 2012, tong gia tri dau tu cua Eximbank da giam gan 50% so voi cuoi nam 2011, xuong con 14.205 ty dong, trong do, khoan dau tu vao trai phieu chiem den 11.750 ty dong, phan con lai duoc dau tu vao co phieu va gop von dau tu dai han.

Vietbao.vn (Theo DTCK)

-----------------------------

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                       


http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_2131645424-3-Liberty-3e512.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131645424-4-1369906287-TH-Milk.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131645424-5-58bd3-tien1b.jpeg

>> “Dai gia” rua tien Liberty Reserve co mat tai Viet Nam

>> TH Milk lo mot nuoc co? >> Can trong \'bay\' lai suat tu cho vay uu dai

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131645424-6-20130522162607-2.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131642961-7-nhaxh-745a3.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131642961-8-vnm-2013-3255995.jpeg
>>  Nguoi mua nha o xa hoi chua the tiep can goi 30.000 ty dong >>  Nha 15 trieu dong/m2 tao "song" cho thi truong >> Tp.HCM: Nhieu du an BDS tim kiem nha dau tu moi

CO THE BAN QUAN TAM                                                                                

>> Chenh lech lai suat huy dong va cho vay tren 6%

>> Doanh nghiep nao huong loi tu goi tin dung 30.000 ty dong?

>> Petrolimex: Kinh doanh xang dau lo vi tham gia binh on!

>> Bi giam luong, me xot xa cat qua 1/6 cua con

>> DN dia oc khong muon “bi ep” giao dich qua san

>> Cap phep cho 4 doanh nghiep dau moi xang dau

>>  Ha Noi duyet du an dau tien chuyen sang nha o xa hoi

>> Ca ‘lang’ giam lai suat, rieng BIDV dieu chinh tang

>> Mua nha 61, can than mac bay "co"!

>> Cau am, co chieu ‘hai’ va ‘dot’ bac ty trong mot ngay

>> Mua nha 61, can than mac bay "co"!

>> Big C noi gi ve su co ban tao thoi cho khach hang?

>> Chinh thuc lui thoi diem thuc hien Thong tu 02 them 1 nam

>> Khong the xay nha duoi 10 trieu dong/m2?

>>  CPI giam 3 thang lien tiep: Dung thuc trang

-----------------------------------

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.