Ngan hang hop nhat PVFC WesternBank mang ten Pvcombank

Thứ ba, 27 Tháng tám 2013, 07:28 GMT+7

Ngay 8/9 toi day, cuoc hop dai hoi co dong thanh lap ngan hang hop nhat PVFC - WesternBank se duoc tien hanh.

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>> NHNN chap thuan nguyen tac hop nhat PVFC va Westernbank

>> Ngan hang Nha nuoc len tieng vu hop nhat Westernbank va PVFC

>> Hop nhat Western Bank va PVFC

images/vn888/hot/v2013/0b448d3c40-1-93.jpeg

Tong cong ty Tai chinh Co phan Dau khi Viet Nam (ma PVF-HOSE) vua cong bo thoi gian, dia diem va tai lieu to chuc phien hop dai hoi dong co dong hop nhat giua PVFC va Ngan hang Thuong mai Co phan Phuong Tay (Western Bank).

Theo do, ngay 8/9 toi day, cuoc hop dai hoi co dong thanh lap ngan hang hop nhat PVFC - WesternBank se duoc tien hanh tai tru so hien tai cua PVFC o Ha Noi.

Theo tai lieu PVFC cong bo, ngan hang hop nhat PVFC - WesternBank se co ten Ngan hang Thuong mai Co phan Dai chung Viet Nam, voi ten viet tat la Pvcombank va ten giao dich la Vietnam Public Bank. Tru so chinh cua ngan hang hop nhat nam o tru so hien tai cua PVFC.

Ngan hang moi thanh lap se tien hanh cac hoat dong kinh doanh trong cac linh vuc sau: huy dong von; cap tin dung; kinh doanh va cung ung cac dich vu ngan hang, cac san pham phai sinh; cac hoat dong khac theo quy dinh cua phap luat.

Von dieu le cua Pvcombank la 9.000 ty dong. Ngan hang dam bao muc von dieu le thuc co khong thap hon muc von phap dinh theo quy dinh cua phap luat. Tong cong mang luoi Pvcombank bao gom 102 diem giao dich trong do co 1 hoi so, 30 chi nhanh, 67 phong giao dich va 4 quy.

Cung theo ke hoach cua PVFC, muc von dieu le la 9.000 ty dong se duoc Pvcombank duy tri trong hai nam 2013 - 2014 va se tiep tuc nang len 12.000 ty dong trong nam 2015.

Ve chi tieu loi nhuan, Pvcombank du kien loi nhuan sau thue dat 96 ty dong cho nam 2012, 420 ty cho nam 2013, 756 ty dong cho nam 2014 va dat 1.235 ty dong cho nam 2015.

Ve ke hoach no xau, tai thoi diem ket thuc nam 2012, no xau nhom 3-5 cua ngan hang hop nhat la 4,76% va no nhom 2 la 6,6% va no nhom 1 la 88,65%. Du kien du no nhom 3-5 den cuoi nam 2013 la 4,2%; nam 2014 la 3,61% va nam 2015 la 3,34%.

Du kien, Hoi dong Quan tri va Ban Kiem soat cua Pvcombank co nhiem ky 5 nam, tu 2013-2018. Hoi dong Quan tri du kien co 7 thanh vien, trong do co 6 thanh vien chuyen trach va 1 thanh vien doc lap. Ban Kiem soat du kien co 5 thanh vien, trong do 4 thanh vien chuyen trach va 1 thanh vien kiem nhiem.

Viet Bao.vn (Theo Vneconomy)

----------------------------

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                      


images/vn888/hot/v2013/2131687457-3-thi-truong-dien-bao-gio-co-canh-tranh.jpeg images/vn888/hot/v2013/2131687457-4-20130709180549-tygia.jpeg images/vn888/hot/v2013/2131687457-5-11793701.aspx.jpeg

>>  Thi truong dien bao gio co canh tranh?

>>  Khong co co so dieu chinh ty gia

>> EVN chua tinh dung va du tac dong cua gia dien

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

images/vn888/hot/v2013/2131687457-6-BDS-can-ho-30m.jpeg images/vn888/hot/v2013/2131687457-7-images1255089-TS-Alan-Phan-BDS-do-vo-30-ngan-ty-HAGL-baodatviet.vn1.jpeg images/vn888/hot/v2013/2131687457-8-vnm-2013-3974962.jpeg

>>   Thu nhap duoi 15 trieu dong/thang: Dung mo vay goi 30.000 ty

>>  Alan Phan: \'Toi nghi BDS Viet Nam van chua toi day\' >> Ha Noi khong xay dung cong trinh cao tang tai khu vuc Ho Guom va pho co

CO THE BAN QUAN TAM                                                                                  

>> CPI thang 8 tang vot 0,83%, lo dien bien gia cuoi nam

>> Xang giam gia ‘chieu le’ khien nguoi dan… lo phat om

>> Giam lai vay mua nha xuong 6,0%/nam

>> Xang giam it nhat 300 dong/lit tu 20h toi nay

>> Thieu nguon cung nha o XH, goi 30.000 ty kho giai ngan

>> Ty gia binh quan lien ngan hang du bao tang 2-3% trong nam 2013

>> Tran Van Thach: Dai gia an minh va Rolls-Royce gay hoa

>> Xang, vang Viet Nam xung danh hang chat luong cao nhat TG

>> Chuan bi sap nhap Smartlink vao Banknetvn


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.